the management and control of quality
Download
Skip this Video
Download Presentation
THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY. Presented by Koranat Kuttanan. THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY. SEVENTH EDITION BY JAMES R. EVANS WILLIAM M. LINDSAY. Part 1. THE QUALITY SYSTEM Chapter 1 Introduction Quality. แนะนำ แนวคิด ความเป็นมา ความสำคัญ คำนิยาม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY' - maida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the management and control of quality

THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY

Presented by Koranat Kuttanan

the management and control of quality1
THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY

SEVENTH EDITION

BY

JAMES R. EVANS

WILLIAM M. LINDSAY

part 1
Part 1

THE QUALITY SYSTEM

Chapter 1 Introduction Quality

แนะนำ แนวคิด ความเป็นมา ความสำคัญ คำนิยาม

และองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานของคุณภาพ ผลกระทบของ

คุณภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลตอบแทน

ทางการเงิน

slide5
Quality Perspectives in the Value Chain

Transcendent quality

And

Product-based quality

User-based quality

Needs

Customer

Marketing

Value-based

quality

Design

Products

and

Services

Manufacturing

Distribution

Manufacturing-based

quality

Information flow

Product flow

slide6
Chapter 2 Total Quality in Organizations

สำรวจบทบาท แนวทางระบบคุณภาพโดยรวม

ในส่วนหลักของภาคเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต

การบริการ ด้านสุขอนามัย การศึกษาและภาคสาธารณชน

slide7
Chapter 3 Philosophies and Frameworks

นำเสนอมุมมอง หลักปรัชญาที่เอื้อหนุนต่อระบบ

คุณภาพ และนำเสนอกรอบของระบบคุณภาพที่กำหนดโดย

คณะกรรมการคุณภาพที่เรียกว่า Malcolm Baldrige

National Quality Award and the Criteria for Performance

Excellence, ISO 9000 และ Six Sigma (กระบวนการ

ลดความผิดพลาด)

part 2
Part 2

THE MANAGEMENT SYSTEM

Chapter 4 Focusing on Customers

มุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจในลูกค้าและความต้อง

การของพวกเค้า การกระทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

slide9
Chapter 5 Leadership and Strategic Planning

บทบาทสำคัญ แนวทางของระบบคุณภาพของ

ภาวะผู้นำ และการวางแผนกลยุทธ์

slide10
Chapter 6 Human Resource Practices

มุ่งไปที่วิธีปฏิบัติของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการ

ออกแบบของระบบการทำงานแบบ high performance

และในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อมของ

แนวทางระบบคุณภาพ

slide11
Chapter 7 Process Management

ขอบเขตของกิจกรรมทางด้านการจัดการ การดำเนินการ

สำหรับการสร้างคุณค่า และกิจกรรมส่งเสริมทั้งหลาย

กล่าวถึงปรัชญาของการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหน้าที่

ของการจัดการโครงการของ Six Sigma และ การปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพ

slide12
กระบวนการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

Input

Process

Output

-4M’s -5M’s -7M’s

-Objectives -Goals

-POLC -POSDC -POSDCORB

Feedback

slide13
Chapter 8 Performance Measurement and Strategic Information Management

เน้นในการใช้ข้อมูลในการวัดผลและจัดการ บทนี้จะ

กล่าวถึง Balance scorecard และการบริหารความรู้(KM)

Balance scorecard เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน

KM เป็นเครื่องมือใช้ในการบรรลุเป้าหมาย

slide14
Chapter 9 Building and Sustaining Total Quality Organizations

กล่าวถึงการสร้างและรักษา สนับสนุนองค์กรคุณภาพ

รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์การ และส่วนประกอบใหม่

ในการจัดตัวเองและการจัดการความเปลี่ยนแปลง

part 3
Part 3

SIX SIGMA AND THE TECHNICAL SYSTEM

Chapter 10 Principles of Six Sigma

สรุปภาพกว้างขององค์ประกอบสำคัญของ Six Sigma

แนวโน้มและหลักการแก้ไขปัญหาของ Six Sigma และการเชื่อมโยง

ของ Six Sigma กับ Lean production(การผลิตแบบเร็วและประหยัด)

six sigma process
Six Sigma Process

Define

Measure

Analyze

Improve

Control

slide17
Chapter 11 Statistical Thinking and Applications

แนะนำเรื่องของการคิดเชิงสถิติ หน้าที่ของเครื่องมือ

สถิติและหลักการสถิติ

slide18
Chapter 12 Design for Six Sigma

กล่าวถึงเครื่องมือที่เกื้อกูลต่อแนวคิดของ Design for Six

Sigma(DFSS) ซึ่งรวมถึงการสร้างแนวคิด การสร้างการออกแบบ

การทำการออกแบบที่ดีที่สุด การตรวจสอบและยืนยันการออกแบบ

slide19
แนวคิด DFSSซึ่งเหมาะกับกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อกระบวนการที่มีอยู่เดิม

วิธีการที่ถูกใช้ใน DFSSเป็นการขยายออกมาจาก DMAIC ที่ใช้สำหรับกระบวนการที่มีอยู่

เป้าหมายของ DFSSคือเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกตั้งแต่เริ่มต้น สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานที่มีงบประมาณและเวลาที่จำกัด

slide20
Chapter 13 Tools for Process Improvement

การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพซึ่งรวมถึง

แบบอย่างการพัฒนาการดำเนินการ เครื่องมือพื้นฐานและ

แรงจูงใจใหม่ๆในการทำงานของพนักงาน

chapter 14 statistical process control
Chapter 14 Statistical Process Control

Statistical Process Control (SPC)

แนะนำ ควบคุมการดำเนินการเชิงสถิติ

statistical process control spc
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ (Statistical Process Control: SPC)

SPCคือ กระบวนการที่นำข้อมูลที่ถูกรวบรวมแล้ว มาจัดการวิเคราะห์ และแปลความหมาย ซึ่งสามารถปรับปรุง ควบคุม บำรุงไว้ ด้วยกระบวนการทางสถิติ เพื่อยกระดับของคุณภาพ และเพิ่มพูนผลผลิต ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น

ad