dijabetesna ketoacidoza dka i neketoti no hiperosmolarno stanje nkho l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dijabetesna ketoacidoza (DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dijabetesna ketoacidoza (DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 37
maia

Dijabetesna ketoacidoza (DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO) - PowerPoint PPT Presentation

452 Views
Download Presentation
Dijabetesna ketoacidoza (DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dijabetesna ketoacidoza(DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO) Section 4 | Part 2 of 2 Curriculum Module III–6 | Short-term complications Slides current until 2008

 2. Šta je DKA? Visoka glikemija, ketoni, acidoza i dehidracija • Apsolutni ili relativni nedostatak insulina • Povišen odgovor kontraregulatornih hormona • Razgradnja masti i mišića • Biohemijska trijada • hiperglikemija • ketoacidoza • metabolička acidoza Slides current until 2008

 3. Incidenca DKA • Varira • Smrt uglavnom zbog edema mozga • Znatno češće kod tipa 1 dijabetesa • Ponavlja se • Može se javiti i kod tipa 2 dijabetesa • Kitabchi et al 2001, Joslin 2005 Slides current until 2008

 4. DKA – uzrok ili okidač Booth 2001, Joslin 2005 Slides current until 2008

 5. Diabetesna ketoacidoza Nedostatak insulina Lipoliza Preuzimanje glukoze Slobodne masne kiseline Glicerol Hipergikemija Glikoneogeneza Ketogeneza Glikozurija Ketonemija Gubitak elektrolita Ketonurija Osmotska diureza Dehidratacija Gubitak vode urinom Acidoza Adapted from Davidson 2001 Slides current until 2008

 6. Ketoni • Koriste se kao energetski izvor kada je smanjen kalorijski unos • Ketoni se fiziološki javljaju kod gladovanja i produženog napora • Nedostatak insulina lipoliza i producija ketonaacidoza • beta-hidroksibutirat • acetoacetat • aceton Slides current until 2008

 7. Ketoni • Beta-hidroksibutiratpredominira – ne detektuje se direktno test trakama • Ketoacidoza može postojati bez detektabilnih urinarnih ketona • Ketone u cirkulaciji treba određivati za ranu detekciju DKA Slides current until 2008

 8. Rani klinički simptomi i znaci DKA • Poliurija • Polidipsija • Polifagija • Malaksalost • Mišićni grčevi • Zajapurenost lica Slides current until 2008

 9. Kasni klinički simptomi i znaci DKA • Gubitak telesne težine • Mučnina i povraćanje • Bol u trbuhu • Dehidracija • Acidotično disanje • Hipotenzija • Šok • Poremećaj svesti • Koma Slides current until 2008

 10. DKA – ispitivanje Neposredno za dijagnozu • Kapilarna glikemija, glukoza i ketoni u urinu Hitno odrediti zbog daljeg lečenja • Glikemija u krvi • Gasovi u krvi • Elektroliti, urea, kreatinin • Leukociti i Le formula Razmotriti • Monitoring srčane funkcije • Hemokulturu, urinokulturu • Rtg grafija pluća Slides current until 2008

 11. DKA – laboratorijski nalaze Slides current until 2008

 12. DKA – terapija Kitabchi et al 1976 Slides current until 2008

 13. DKA – terapija Slides current until 2008

 14. DKA – komplikacije • Hipoglikemija +/- hipokaliemija • Ako se acidoza ne popravlja–razmotriti tešku dehirataciju ili infekciju • Aspiraciona pneumonija • Glavobolja +/- pad nivoa svesti –razmotriti edem mozga i hitno lečenje manitolom Joslin 2005 Slides current until 2008

 15. DKA – oporavak • Poboljšanje je naglo • Nastaviti I.V. insulin sve dok postoji ketoza • Oralni unos čim bude moguće • Brzodelujući insulin 30-60 minutapre prekidanja I.V. insulina • Uobičajeni režim davanja insulina • Razmotriti davanje hrane i pića bogatih kalijumom Slides current until 2008

 16. Šta je NKHO stanje? • Ketoza može postojati • Koma ne postoji uvek • Prvenstveno kod starih osobasa/bezpodatka o tipu 2 dijabetesa • Uvek je povezana sa teškom dehidratacijom i hiperosmolarnim stanjem • Razvija se u tokom nedelja Kitabchi et al 2001 Slides current until 2008

 17. HONK stanje – incidenca i osobine • 0.5% prijema u bolnicu zbog dijabetesa • ~15% stopa smrtnosti • Može se dogoditi i kod mladih osoba i kod tipa 1 dijabetesa • Kitabchi et al 2001 Slides current until 2008

 18. HONK stanje – glavne osobine • Teška hiperglikemija • Hiperosmolarnost • Nedostatak teške ketoze • Poremećena svest Joslin 2005 Slides current until 2008

 19. HONK stanje – uzroci i okidači Booth 2001 Slides current until 2008

 20. Znaci i simptomiHONK stanja • Inicijalno poliurija i polidipsija • Poremećeno stanje svesti • Teška dehidratacija • Predisponirajući faktori Slides current until 2008

 21. HONK stanje – biohemijski nalazi Jones 2001 Slides current until 2008

 22. Terapija Slides current until 2008

 23. HONK stanje– komplikacije Meltzer 2004 Slides current until 2008

 24. DKA i HONK stanje – ključ je u prevenciji • Otkriti i lečiti stanja koja ih mogu izazvati • Može se prevenirati • povećanjem svesti o problemu • boljim pristupom zdravstvenoj zaštiti • edukacijom o lečenju hiperglikemije tokom bolesti • hitnom komunikacijom sa zdravstvenom službom Slides current until 2008

 25. Evaluacioni test • DKA Koje je od navedenih najvažnije ketonsko telo u DKA? • Aceton • Acetoacetat • Beta-hidroksibutirat • Nijedno od navedenih Slides current until 2008

 26. Evaluacioni test • DKA Koje je od navedenih najvažnije ketonsko telo u DKA? • Aceton • Acetoacetat • Beta-hidroksibutirat • Nijedno od navedenih Slides current until 2008

 27. Evaluacioni test • Koja karakteristika ukazuje pre na HKHO stanje nego na DKA? • Ekstremna hiperglikemjia • Ekstremni nedostatak insulina • Veliki pad alkalne rezerve • Zadah na aceton Slides current until 2008

 28. Evaluacioni test • Koja karakteristika ukazuje pre na HKHO stanje nego na DKA? • Ekstremna hiperglikemjia • Ekstremni nedostatak insulina • Veliki pad alkalne rezerve • Zadah na aceton Slides current until 2008

 29. Evaluacioni test • 3. Koja od navedenih strategija treba obavezno biti deo terapijske šeme osoba sa HKHO stanjem DKA? • Insulinska terapija i nadoknada magnezijuma • Moguća insulinska terapija i rehidratacija • Insulinska terapija i rehidradacija • Moguća insulinska terapija i nadoknada natrijum bikarbonata Slides current until 2008

 30. Evaluacioni test • 3. Koja od navedenih strategija treba obavezno biti deo terapijske šeme osoba sa HKHO stanjem DKA? • Insulinska terapija i nadoknada magnezijuma • Moguća insulinska terapija i rehidratacija • Insulinska terapija i rehidradacija • Moguća insulinska terapija i nadoknada natrijum bikarbonata Slides current until 2008

 31. Evaluacioni test 4. Koja od navedenih strategija treba obavezno biti deo terapijske šeme osoba sa HKHO stanjem? • Insulinska terapija i nadoknada magnezijuma • Insulinska terapija i rehidradacija • Moguća insulinska terapija i nadoknada natrijum bikarbonata • Moguća insulinska terapija i rehidratacija Slides current until 2008

 32. Evaluacioni test 4. Koja od navedenih strategija treba obavezno biti deo terapijske šeme osoba sa HKHO stanjem? • Insulinska terapija i nadoknada magnezijuma • Insulinska terapija i rehidradacija • Moguća insulinska terapija i nadoknada natrijum bikarbonata • Moguća insulinska terapija i rehidratacija Slides current until 2008

 33. Evaluacioni test 5. Koji elektrolit je kritičan za monitoring kod DKA jer korekcija metaboličke acidoze može rezultirati srčanim aritmijama i mišićnom slabošću? a. Natrijum b. Kalijum c. Acetoacetat d. Beta-hidroksibutirat Slides current until 2008

 34. Evaluacioni test 5. Koji elektrolit je kritičan za monitoring kod DKA jer korekcija metaboličke acidoze može rezultirati srčanim aritmijama i mišićnom slabošću? a. Natrijum b. Kalijum c. Acetoacetat d. Beta-hidroksibutirat Slides current until 2008

 35. Answers • c • a • c • d • b Slides current until 2008

 36. References – DKA and HHS • Booth GL. Short-Term Clinical Consequences of diabetes. In H. Gerstein & RB Haynes (EDs.), Hamilton: BC Decker. Evidence-Based Diabetes Care 2001; 75-90. • Jones H, Cleave B, Fredericks C, Hamilton C, Opsteen C. Building Competency in Diabetes education: the essentials. Canadian Diabetes Association, Canada, 2001. • Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, et al. Management of hyperglycemic crises in patients with diabetes. Diabetes Care 2001; 24(1): 131-53. • Kitabchi AE, Ayyagari V, Guerra SMO. The efficacy of low dose versus conventional therapy of insulin for treament of DKA. Ann Int Med 1976; 84: 633-8. • American Diabetes Association. Hyperglycemic crisis in patients with diabetes. Diabetes Care 2001; 26(S1): S109-17. • Meltzer S, Yale JF, Belton AB, Clement M. Eds. Practical Diabetes Management; Clinical support for primary care physicians 5th ed.Canadian Diabetes Association, Canada, 2004. • Davidson MB. Hyperglycemia. In: Franz MJ, ed. A Core Curriculum for Diabetes Education: Diabetes and Complications. 4th ed. Chicago: American Association of Diabetes Educators 2001; 23. • Joslin’s Diabetes Mellitus. Eds Kahn CR,Weir GC et al. Publ Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005; 53. Slides current until 2008

 37. References – managing illness • Hyperglycemic crises in diabetes. ADA position statement. Diab Care 2004; 27 (Suppl 1). • Hanas R. Type 1 diabetes in children, adolescents and young adults. 2nd edition 2004. Publ Class Publishing, London • Laffel L, Pasquarello C, Lawlor M. Treatment of the child and adolescent with diabetes. Chap 35 in Joslin’s Textbook Diabetes. Publ Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005. Slides current until 2008