psychologiczne aspekty funkcjonowania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uczeń przewlekle chory PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uczeń przewlekle chory

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uczeń przewlekle chory - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Psychologiczne aspekty funkcjonowania. Uczeń przewlekle chory. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uczeń przewlekle chory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Termin„specjalne potrzeby edukacyjne”odnosi się do tej grupy uczniów, która nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Są to uczniowie przejawiający większe trudności w uczeniu się oraz potrzebujący pomocy pedagogicznej, najczęściej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania oraz specjalnych metod dostosowanych do potrzeb, możliwości i ograniczeń konkretnego dziecka.

slide3

Do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza się dzieci i młodzież:

 •   z uszkodzeniami sensorycznymi,
 • z niesprawnością motoryczną (uszkodzenie narządu ruchu, przewlekłe choroby narządów),
 • z niepełnosprawnością psychiczną (umysłowo upośledzone z niepełnosprawnością intelektualną, psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania oraz cierpiące na epilepsję), 
slide4

Do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza się dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnością złożoną,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z autyzmem dziecięcym i pokrewnymi schorzeniami,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z niepełnosprawnością społeczną,
 • z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi
niepe nosprawno i choroby przewlek e w yciu ucznia
Niepełnosprawność i choroby przewlekłe w życiu ucznia.

W Polsce za osobę niepełnosprawną uważa się taką, której psychiczny, fizyczny lub umysłowy stan w sposób trwały lub okresowy ogranicza, utrudnia bądź w pełni uniemożliwia wykonywanie ról społecznych, a przede wszystkim zdolności ułatwiające wykonywanie zawodowej pracy .

Niepełnosprawność- kryterium medyczne- orzeczenie o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność- kryterium oświatowe- orzeczenie do kształcenia specjalnego- nie obejmuje uczniów przewlekle chorych.

stanowisko men
Stanowisko MEN
 • Kształcenie uczniów przewlekle chorych nie wymaga specjalnej organizacji nauki i wprowadzania innych niż wobec ich zdrowych rówieśników metod pracy dydaktycznej. Biorąc jednak pod uwagę, że uczniowie ci niekiedy posiadają inne niż dydaktyczne potrzeby wynikające z przewlekłej choroby przepisy prawa oświatowego uwzględniły możliwość zapewnienia im w szkole różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Pomoc tę organizuje się na podstawie opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uwzględniającej wskazania lekarza dotyczące wymagań zdrowotnych dziecka.
cechy choroby przewlek ej
Cechy choroby przewlekłej
 • Pojawia się w różnym wieku;
 • Ma długotrwały przebieg;
 • Może towarzyszyć choremu przez całe życie;
 • Może mieć łagodny lub burzliwy przebieg;
 • Sposób leczenia jest długi, żmudny i uciążliwy;
 • Sposób leczenia wiąże się często z koniecznością długotrwałych pobytów w szpitalu oraz rozłąki z bliskimi;
 • Niektóre choroby zagrażają bezpośrednio życiu dziecka.
trudno ci uczni w najcz ciej zwi zane s z
Trudności uczniów najczęściej związane są z:
 • dolegliwościami somatycznymi związanymi z chorobą (np. ból),
 • stresami związanymi z diagnozowaniem i leczeniem,
 • lękiem przed śmiercią lub krótszym trwaniem życia,
 • świadomością ograniczeń,
 • niepewnością co do możliwości zdobycia zawodu, zawarcia małżeństwa, posiadania potomstwa,
 • zmianą klimatu w rodzinie.
psychologiczne nast pstwa przewlek ej choroby
Psychologiczne następstwa przewlekłej choroby:
 • lęk, smutek, poczucie zagrożenia;
 • koncentracja na potrzebach podstawowych (picie, jedzenie, poczucie bezpieczeństwa);
 • koncentracja na aktualnej sytuacji, na „tu i teraz”, niechęć do planowania i myślenia o przyszłości;
 • utrata perspektywy życiowej oraz nadziei;
 • poczucie braku wpływu na zdarzenia;
 • obniżenie samooceny, poczucia własnej wartości, poczucie wstydu i bycia innym;
 • ograniczenie stymulacji zewnętrznej szczególnie przy długotrwałym unieruchomieniu, leżeniu w łóżku;
 • obniżenie motywacji do działania — bierność, nuda.
czynniki wp ywaj ce na funkcjonowanie w szkole
Czynniki wpływające na funkcjonowanie w szkole:
 • rodzaj choroby lub niepełnosprawności i stan psychofizyczny ucznia;
 • sytuacja oraz atmosfera w jego rodzinie – warunki życia i postawy rodziców oraz ich zdrowie psychiczne, spójność rodziny i relacje między jej członkami, wsparcie społeczne;
 • dostępność opieki medycznej oraz opieka pielęgniarki szkolnej;
 • warunki i organizacja nauczania – odległość do szkoły, warunki nauczania, metody pracy;
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym – znajomość specyfiki jego zaburzeń, stanu psychofizycznego, potrzeb, zasad udzielania pomocy w stanach wystąpienia objawów wymagających pomocy.
czynniki utrudniaj ce funkcjonowanie w szkole
Czynniki utrudniające funkcjonowanie w szkole
 • długotrwała lub częsta absencja szkolna – powoduje zaległości, luki wiadomości, izolację społeczną;
 • zmiany psychofizycznej dyspozycji do nauki (np. trudności w koncentracji uwagi, męczliwość wolne tempo pracy, zmienność zainteresowań), zależne od samopoczucia, współistniejących zaburzeń emocjonalnych, stosowanych leków, zmienności nastroju (powodujące zakłócenia w kontaktach społecznych);
 • współistnienie w niektórych chorobach upośledzenia sprawności manualnej, ogólnej sprawności fizycznej lub upośledzenia funkcji lokomocyjnych (zaburzające ogólną aktywność ucznia, jego kontakty społeczne, uzależniające go od innych osób);
 • ograniczenia w zajęciach WF, wyborze zawodu.
mechanizmy obronne wyst puj ce u os b przewlekle chorych
Mechanizmy obronne występujące u osób przewlekle chorych
 • powrót do wcześniejszych form zachowania (regresja),
 • odrzucenie choroby (sposób na zmniejszenie lęku),
 • obwinianie innych za istnienie choroby,
 • przeniesienie lęku związanego z chorobą na inne, mało ważne problemy,
 • obwinianie się, uznanie choroby za karę za swoje wcześniejsze złe postępowanie.
g wne obszary pomocy psychologicznej dziecku przewlekle choremu i jego rodzinie
Główne obszary pomocy psychologicznejdziecku przewlekle choremu i jego rodzinie
 • Przystosowanie się do choroby dziecka — uczenie się nowych umiejętności związanych z opieką nad nim, leczeniem i organizacją życia domowego,
 • Odbudowa poczucia bezpieczeństwa,
 • Radzenie sobie z przykrymi uczuciami — uczenie się rozmawiania o chorobie, uczuciach z nią związanych i innych trudnych sprawach.
 • Budowanie u dziecka motywacji do życia i działania.
 • Stwarzanie warunków i stymulowanie rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i społecznego dziecka.
 • Umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie sytuacji umożliwiających mu kreatywne działania, odnoszenie sukcesu oraz dokonywanie samodzielnych wyborów.
g wne obszary pomocy psychologicznej dziecku przewlekle choremu i jego rodzinie1
Główne obszary pomocy psychologicznejdziecku przewlekle choremu i jego rodzinie
 • Poszukiwanie wraz z dzieckiem takich obszarów aktywności, które są dla niego dostępne i dozwolone, pomimo choroby. Proponowanie takich działań, z których może czerpać radość i satysfakcję.
 • Zachęcanie dziecka do tworzenia planów i myślenia o przyszłości oraz pomaganie w ich realizacji.
 • Wyrabianie w dziecku poczucia wpływu na zdarzenia , szukanie sfer i obszarów aktywności, w których jest to możliwe, umożliwienie dziecku wykazania się samodzielnością w podejmowanych decyzjach i działaniach.
 • Budowanie przyjaznych relacji z rówieśnikami.
 • Utrzymywanie dobrej atmosfery w rodzinie.
bibliografia
Bibliografia
 • Góralczyk E.: Choroba dziecka w twoim życiu. CMPPP, Warszawa 1996.
 • Obuchowska I., Krawczyński M.: Chore dziecko. Nasza Księgarnia, Warszawa 1991.
 • Obuchowska I.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. WSiP, Warszawa 1995.
 • Woynarowska B.(red.): Zdrowie i szkoła. PZWL, Warszawa 2000.
 • Góralczyk E. Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. CMPPP, Warszawa 2009.

Opracowanie:

mgr Anna Bujarska

psycholog