Download
kansainv listyminen valmennuksen apuna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”KANSAINVÄLISTYMINEN VALMENNUKSEN APUNA” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”KANSAINVÄLISTYMINEN VALMENNUKSEN APUNA”

”KANSAINVÄLISTYMINEN VALMENNUKSEN APUNA”

120 Views Download Presentation
Download Presentation

”KANSAINVÄLISTYMINEN VALMENNUKSEN APUNA”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”KANSAINVÄLISTYMINEN VALMENNUKSEN APUNA”

 2. Mindmap

 3. Lajikuvausten ja tehtävien kehittäminen eri alojen ja maiden välisessä yhteistyössä

 4. Verkko-oppimisen hyödyntäminen valmennuksessa

 5. Uudenlaisten toimintamallien luominen yhteiseurooppalaiselle kisatoiminnalle

 6. Hyvien käytäntöjen (WSC ja EuroSkills, Taitaja ym. kansalliset kilpailut) hyödyntäminen

 7. Eksperttien ja kilpailijoiden valmennustoiminnan kehittäminen kansainvälisesti

 8. Painopisteenä työssäoppimisen kehittäminen ja sen toteuttaminen ulkomailla välittömästi ennen kilpailua

 9. LdV kehittämishanke ”ModVoc”, 2004 – 2007 • LdV kehittämishanke ”ModVoc”, 2004 – 2007 • Elektroniikka, mekatroniikka ja polymekaniikka – kilpailulajien kehittäminen kv-yhteistyöllä lajikohtaisesti erilaiset tavoitteet toteutuivat • Polymekaniikka -kilpailulajin kehittäminen Suomessa, laji- ja koulutusalakohtaisen tiedon ja osaamisen kerääminen hankkeen aikana  mm. vientiasentajakoulutuksen aloittaminen JAO:ssa • Teollinen elektroniikka –lajin eurooppalaisen eksperttiverkoston yhteistyön tiivistäminen sekä lajikuvausten kehittäminen WSC –ympäristössä, samalla luotiin pohjaa lajin rakentamiselle EuroSkills –kilpailuissa • Kokonaisbudjetti 285 000 € • Hankkeen tulosten levittäminen erillisen TOI –hankkeen avulla (Turun ammatti-instituutti, HAMK)

 10. LdV innovaation siirtohanke ”EEWT”, 2008 – 2010 • LdV siirtohanke ”EEWT”, 2008 – 2010 • EuroSkills –kilpailussa toteutettavan elektroniikka-lajin kehittäminen kv-yhteistyönä • Elektroniikkateollisuudelle suunnatun ammattitaitotarvekyselyn suorittaminen eurooppalaisille yrityksille • Electronics Workshop –lajin eurooppalaisen eksperttiverkoston yhteistyön tiivistäminen sekä lajikuvauksen ja siihen tukeutuvien tehtävien kehittäminen • Hankkeessa mukana Suomen lisäksi Malta, Slovakia, Turkki, Alankomaat ja Ruotsi, omarahoitteisesti myös Iso-Britannia (Turun ammatti-instituutti, SkillsFinland, HAMK, TT, Teklab) • Oheismateriaalina käsikirja maiden elektroniikkaopetuksen eroista ja yhtäläisyyksistä • Oppimateriaalien kehittäminen • Kokonaisbudjetti 211 000 €

 11. Kv-ulottuvuus • Vieraiden maiden koulutusjärjestelmien analysointi ja perehtyminen opetussuunnitelmiin sekä niiden taustoihin erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtämiseen > koulutussuositukset opetussuunnitelmien tarkentamiseksi ja kehittämiseksi • Kotisivu: wsc.turkuai.fi/modvoc • Modern Vocational Training -käsikirja

 12. WSC/ EuroSkills -tradition taustan ja toimenpiteiden ymmärtäminen > ehdotusten tekeminen WSC/ EuroSkillsin edelleen kehittämiseksi, valmiuksien kehittäminen oppilaitosten yläpuolella toimivien katto-organisaatioiden kanssa • Verkottuminen muiden WSC/ EuroSkills -maiden ammatillisten organisaatioiden ja yritysten kanssa > uudet yhteistyökumppanit tutkimuksen alueella, tiedon siirron muuttuminen vuorovaikutukseksi, yritys-, organisaatio- ja henkilörekisterien luominen ja ammattialakohtaisen kansainvälisen ammattiyhteistyön kehittyminen

 13. Uusien lajikuvausten kehittämisehdotusten tekeminen ja niiden pohjalta laadittujen kilpailutehtävien suunnittelu > uusien kansallisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailujen toteuttamiseen sopivan mallin kehittäminen, lajikuvausten tekemisen yleisen prosessimallin laatiminen • Kansainvälisten valmennusjärjestelmien vertaaminen keskenään > valmennuskeskusajatuksen kehittäminen, valmennusohjelmien laatiminen, valmentajien jatkokouluttaminen ja kilpailujen toteuttamiseen tarvittavan suunnitteluaineiston koonta

 14. Tutustuminen myös WSC:n ja EuroSkillsin ulkopuolella oleviin maihin ja kansallisiin järjestelmiin > uusien maiden aktivoituminen liittymään WSC ja/tai EuroSkills -jäseniksi (Viro ja Vietnam liittyivät mukaan WSC-järjestelmään v. 2007) • Tutustuminen sponsorijärjestelmiin ja uusiin rahoituskanaviin > yhteisen rahoitusmallin luominen eksperttien ja kilpailijoiden liikkuvuuden edistämiseksi

 15. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat/ ekspertit • asiantuntijavaihdot koulutusorganisaatioiden ja työelämän välillä • ammatillisten koulutusohjelmien suunnittelijat ja hallinnoijat, kouluttajat, opettajat sekä ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijat että työpaikkaohjaajat ja henkilöstöhallinnon edustajat. • keskeistä koulutuksen ja työelämän vuoropuhelu; työelämän muutoksiin valmentautumista ja ammattitaidon päivittämistä • voi olla osallistujan ammatillista jatko- tai täydennyskoulutusta, työskentelyjaksoja ulkomailla • kesto 1-6 viikkoa • 20% kokonaisbudjetista

 16. RAHOITUSMUODOT • VERKOSTORAHOITUS: • OPH 40/ 60, KILPAILIJAT JA EKSPERTIT YLI 2 VIIKON JAKSON YHTEYDESSÄ • KORVAA: MATKAT, MAJOITUKSEN JA PÄIVÄRAHAT 60 %:N OSUUDELLA, EI PALKKOJA • LEONARDO DA VINCI 25/75/ LLP (LIFE LONG LEARNING) KAHDEN VIIKON JAKSON YHTEYDESSÄ (5 PV + VKONLOPPU + 5 PV) • KORVAA EKSPERTIN: MATKAT, MAJOITUKSEN JA PÄIVÄRAHAT 75 %:N OSUUDELLA, EI PALKKOJA • MAHDOLLISET ERILLISRAHOITUKSET: YRITYKSET, YHDISTYKSET, YRITTÄJÄT

 17. Oppisopimuksella Eurooppaan • "Oppisopimuksella Eurooppaan" -yksilöliikkuvuus on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää ja parantaa ammattitaitoaan työssä oppimis- / harjoittelujaksolla kansainvälisessä työympäristössä. Tätä tarkoitusta varten EU on käynnistänyt kokeiluhankkeen, jota Suomessa hallinnoi Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. • PK-yrityksissä oppisopimuskoulutusta suorittavat ovat avainasemassa kautta koko maan. Ulkomaanjaksot voivat kestää 4-10 viikkoa ja kohdentuvat tekniikan, kaupan ja hallinnon sekä palvelualoille (MaRaTa). Ei sos. ja terv. alat! • Kohdemaat ovat Saksa, Ranska, Itävalta, Irlanti ja Slovenia. • Lisätietoja kokeiluhankkeesta ja siihen hakeutumisesta löytyy www.cimo.fi/opso

 18. PÄÄTTÖTÖIDEN VERTAILU • Kumppanimaa Malta toteuttaa hienoa käytäntöä vuosittain toteutetusta päättötöiden näyttelystä. Paras työ palkittiin Euroopan komission vuoden 2009 innovaatiokilpailussa hopealla • http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm • The European Union (EU) Contest for Young Scientists, an initiative of the European Commission, was set up to promote the ideals of co-operation and interchange between young scientists. The Contest is the annual showcase of the best of European student scientific achievement and as such attracts widespread media interest.

 19. Kansallinen ulottuvuus • Oman maan koulutusjärjestelmien analysointi ja muutostarpeen selvittäminen > perehtyminen kansallisiin opetussuunnitelmiin ja niiden keskinäinen vertailu, selkeät ehdotukset opetussuunnitelmien perusteiden muuttamiseksi, vapaasti valinnaisten opetussisältöjen kehittäminen • Tutustuminen oman maan ammatillisesta kilpailutoiminnasta vastaavien tahojen kanssa > verkottuminen tutkimustoiminnasta vastaavien tahojen kanssa ja evaluaatio

 20. Verkottuminen kilpailutoimintaa tukevien yritysten kanssa > pedagogisten ratkaisujen kehittäminen yhdessä yritysten kanssa > oppimateriaalien kehittäminen • Ammattitaitotarvekyselymateriaalin ja toimivan järjestelmän kehittäminen/ Webropol-pohjainen kokonaisuus muokattavissa muiden lajien käyttöön • Uusien rahoituskanavien mallintaminen kansalliseen käyttöön > yhteisen rahoitusverkoston ylläpito ja uusien hakemusaihioiden valmistelu monialaisia verkostohankkeita varten

 21. Kilpailijaprofiilin kehittäminen > mallit sosiaalisten, kielellisten ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseksi > vuorovaikutuspohjaisen parikilpailun kehittäminen elektroniikkalajin toteutukseen ja mallin tarjoaminen muiden teollisuustaustaisten lajien käyttöön

 22. Toimenpiteet • Lajikuvausten ja tehtävien kehittäminen eri alojen ja maiden välisessä yhteistyössä • Hyvien käytäntöjen (WSC ja EuroSkills, Taitaja ym. kansalliset kilpailut) hyödyntäminen • Eksperttien ja kilpailijoiden valmennustoiminnan kehittäminen kansainvälisesti • Verkko-oppimisen hyödyntäminen valmennuksessa • Uudenlaisten toimintamallien luominen yhteiseurooppalaiselle kisatoiminnalle • Painopisteenä työssäoppimisen kehittäminen ja sen toteuttaminen ulkomailla välittömästi ennen kilpailua

 23. Hyvien käytäntöjen määritelmä • Yksiselitteistä määritelmää ei ole. Yleisenä ominaisuutena voidaan pitää prosessiajattelua ja sellaisten keinojen kuvaamista, joiden avulla päästään parhaisiin tuloksiin. Lisäksi korostetaan muuntuvuutta ja innovatiivisuutta • Vaikka partnerimaiden koulutusjärjestelmät ja tutkimuksen kohteena olleet koulutuksen tasot vaihtelivat, projektissa löydettiin kilpailutoiminnan, niitä tukevien toimenpiteiden ja laajempien koulutuskokonaisuuksien yhteisiä elementtejä. Havaitut hyvät käytännöt perustuivat partnerimaissa suoritettuihin tapaustutkimuksiin ja kilpailutoimintaan osallistuvien eksperttien, kilpailijoiden ja työelämän edustajien haastatteluihin

 24. Ulkoinen arvioitsija toteaa raportissaan, että tulosten hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta voidaan arvioida lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Selkeitä lajikuvausten sisällön kehittämiseen tehtyjä muutosehdotuksia ja niiden konkretisointiin käytettyjä tehtäväehdotuksia voidaan arvioida heti Japanin-kisan yhteydessä marraskuussa 2007, mutta laajemmat opetussuunnitelmien muuttamiseen perustuvat ehdotukset tulevat arvioitavaksi kokonaisuudessaan vasta paljon myöhemmin.

 25. Matti Haapanen • SkillsFinland/ Turun ammatti-instituutti • Puh. 050 5536368 • matti.haapanen@skillsfinland.com