slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace. 5. ledna 2009 Praha. Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“. O B S A H P R E Z E N T A C E. Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a inovace MPO (OPPI)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poradenské služby v programech

Operačního programu Podnikání a inovace

5. ledna 2009 Praha

Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“

slide2

O B S A H P R E Z E N T A C E

 • Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a inovace MPO (OPPI)
 • Programy podporující v OPPI poradenské služby
 • Pravidla pro podporu poradenství
 • Základní informace o programu Poradenství - 1. výzva
 • cíl programu
 • vymezení příjemce podpory
 • způsobilé výdaje
 • forma a výše podpory
 • výběr projektů
slide3

Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a

inovace MPO

 • Podpora poradenských služeb je poskytována v
 • programech OPPI:
 • na realizaci inovačních projektů
 • projektů v oblasti Infrastruktury
 • projektů podporujících vstup na zahraniční trhy
 • Samostatné poradenské projekty jsou v OPPI
 • podporovány v programu Poradenství,
 • který je určen pro malé a střední podniky
slide4

Programy v OPPI podporující poradenské služby

 • Podpora poradenských služeb je poskytována na realizaci projektů v programech
 • Inovace – Inovační projekt
 • Inovace – Patent
 • ICT v podnicích
 • Spolupráce – Klastry
 • Spolupráce – Technologické platformy
 • Prosperita
 • Marketing
slide5

Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb

 • Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES)
 • č. 800-2008
 • Oddíl 5, článek 26 Podpora na poradenské služby ve prospěch MSP
 • Podpora na MSP je slučitelná se společným trhem
 • Intenzita veřejné podpory nepřesáhne 50% způsobilých nákladů
slide6

Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb

 • Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES)
 • č. 800-2008
 • Způsobilými náklady jsou náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci
 • Poradenské služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady
 • jako jsou např. daňové poradenství, právní služby, reklama
slide7

Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb

 • Podpora poradenských služeb podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008
 • Oddíl 5, článek 36 Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Příjemcem je MSP, podpora je slučitelná se společným trhem
 • Výše podpory poskytnuté v kterémkoliv období 3 let nepřesáhne 200 tis EUR na jednoho příjemce
slide8

Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb

 • Podpora poradenských služeb podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008
 • Poskytovatel služeb má vnitrostátní nebo evropskou certifikaci, pokud ne intenzita podpory nepřesáhne 75% způsobilých nákladů
 • Podpora na poradenské služby za tržní cenu, u neziskových organizací za cenu zahrnující náklady a přiměřený zisk
 • Konzultace vedení, technologická pomoc, vzdělávání, ochrana práv duševního vlastnictví, licenční smlouvy, normy
slide9

Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb

 • Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES)
 • č. 800-2008
 • Způsobilé náklady u podpůrných služeb
 • U podpůrných služeb v oblasti inovací jsou způsobilé náklady na kancelářské prostory, databáze, technické knihovny, výzkum trhu, použití laboratoře a označování, zkoušení a certifikaci
slide10

Cíl programu Poradenství –

1. výzva

 • Cíl programu Poradenství
 • 1. výzva programu PORADENSTVÍ (1.10.2008 – 31.7.2009) naplňuje cíl zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti
 • Poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované oprávněnými externími poradci
slide11

Program Poradenství –

1. výzva

 • Termíny a finanční alokace 1. Výzvy programu Poradenství
 • Vyhlášení výzvy 1.10.2008
 • Ukončení výzvy 30.7.2009
 • Příjem RŽ 1.10.2008, ukončení 28.2.2009
 • Příjem PŽ 1.1.2009, ukončení 30.7.2009
 • Alokace 50 mil. Kč
slide12

Vymezení příjemce podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Vymezení příjemce podpory
 • Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008
 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, podporované kategorie CZ-NACE jsou uvedeny v příloze č. 1. Výzvy (www.mpo.cz)
slide13

Způsobilé výdaje v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Způsobilé výdaje
 • Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstupprojektu
 • Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu
slide14

Způsobilé výdaje v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Způsobilé výdaje
 • Musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory
 • Musí být doloženy průkaznými doklady a musí být uhrazeny dodavatelům
slide15

Forma podpory poradenských služeb

v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Forma podpory
 • Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu
 • Dotace je poskytována MSP maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů projektu podle článku 26 NařízeníKomise (ES) č. 800/2008
slide16

Výše podpory poradenských služeb

v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Výše podpory
 • Maximální výše podpory na projekt je 500 tis. Kč
 • Minimální výše podpory na projekt je 100 tis. Kč
 • V rámci Výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost
slide17

Výběr projektů v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Výběr projektů
 • Výběr a hodnocení projektů probíhá kontinuálně na základě stanovených kritérií
 • Žádosti o poskytnutí podpory (včetně případných odborných posudků) předloží zprostředkující subjekt hodnotitelské komisi s návrhem doporučení nebo nedoporučení projektu k poskytnutí podpory
 • Komise posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí podpory
slide18

Výběr projektů v 1. Výzvě programu Poradenství

 • Výběr projektů
 • O poskytnutí dotace rozhoduje správce programu, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Součástí Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí podpory
slide19

Program Poradenství OPPI - 1. Výzva

 • Aktuální přehled výzev pro předkládání projektů do programů Operačního programu Podnikání a inovace je uveden na internetových stránkách www.mpo.cz/OPPI