slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
易搞混字詞 PowerPoint Presentation
Download Presentation
易搞混字詞

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

易搞混字詞 - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

易搞混字詞. 囝 kiánn 查埔 囝 囡 gín 查某囡仔 子 tsú 孔子公. 塗 thôo 塗跤 土 thóo 脾土開. 共 kā 我 共你 講 佮 kah 佮意、我佮你 甲 kah 裝甲、媠甲. 弄 lāng 弄 布袋戲尪 仔、 弄 囡仔、弄 弄 咧、 變 猴 弄 挵 lòng 挵著、挵大鼓、挵破、挵球、挵門. 陀 tôo 阿彌陀佛 佗 tó 佗位、佗一个. 各 kok 各位、各界 各 樣 koh -iūnn 個 kò 個人、個性 个 ê 逐个、規个. 也 iā /ā 也好、也是 亦 i ̍ k 亦 師亦友.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

易搞混字詞


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

囝kiánn 查埔囝

囡gín查某囡仔

子tsú孔子公

slide3

塗thôo塗跤

土thóo 脾土開

slide4

共kā我共你講

佮kah佮意、我佮你

甲kah裝甲、媠甲

slide5

弄lāng弄布袋戲尪仔、弄囡仔、弄弄咧、

變猴弄

挵lòng挵著、挵大鼓、挵破、挵球、挵門

slide6

陀 tôo阿彌陀佛

佗tó佗位、佗一个

slide7

各kok各位、各界

各樣koh-iūnn

個kò個人、個性

个 ê 逐个、規个

slide8

也iā/ā也好、也是

亦i̍k亦師亦友

slide9

仝kāng/kâng仝款、無仝

同tông同行、會同、同齊

slide10

攑gia̍h攑筆、攑手

夯giâ夯貨、夯起來

slide11

夾ngeh火夾、夾菜

挾nge̍h挾佇中央

鋏giap鋏仔鋏頭毛

挾gia̍p挾咧

ta k ke
逐家 ta̍k-ke

大家 ta-ke

大家官

大家口 

slide14
追 tui

追認、追趕

追求、追隨

追查某囡仔

jiok lip
逐 jiok/lip

逐查某囡仔

走相逐

t ti tio h
就 tō/tiō/tio̍h

伊就是我的家後

表演昨昏就結束矣拄入門就喝枵。

tio h
著tio̍h

按呢著

想著你

你著知道理 

slide20
愛 ài

我愛你

我足愛睏的

行路愛小心 

iau i u
要 iau / iàu

要求

必要

無要無緊 

slide23
未 bī(文)

未滿二十歲

未免、未來

未知、未時

slide24
未 buē/bē(白)

猶未、未曾未

哪未

slide25
袂 buē/bē

否定詞。

袂曉、袂講得、

瞌袂著、袂伸奢、

袂按算、袂曉、袂䆀

kah k i ku
蓋 kah/kài/kuà

蓋被

蓋世、蓋巧、亂蓋

頂蓋

slide28
崁 khàm

桌崁、崁蓋

崁頭崁面

歁頭歁面khám

ts tsu
做 tsò/tsuè

做實驗、做老師

做長衫、做伙

做得來、做你去睏

tsoh tsok
作 tsoh/tsok

種作、作穡

作田人、敆作

發作、工作、創作

動作、操作、作怪

slide33
互 hōo

互惠、互相

互補、互信

互動、互助

slide34
予 hōo

予你、予老師罵

予伊去啦!

tsit tse
這tsit/ tse

這領衫、這馬

這搭、這陣

這是啥物?

tsia tsiah
遮 tsia / tsiah

遮是佗位

遮爾仔

tsiah
才tsiah

才知影

才十七歲爾爾

後擺我才共你講

slide40
戇 gōng

戇呆、戇膽

侗戇tòng-gōng

slide41
楞gông

頭殼楞

slide43
無 bô/ bû

無錢、無媠

無辜、無法無天

slide44
毋m̄

我毋去、毋捌

毋過、毋但

毋才、毋挃

slide46
晚 buán

晚安

slide47
晏uànn

早晏

晏起來

slide49
跤 kha

勥跤 khiàng-kha

架khuè跤、

跂kué/ké跤

勼跤、躼跤仔

slide50
腳kioh

腳數kioh-siàu

slide52
糝 sám

濫糝、糝粉

啖糝tām-sám

tsham tsh m
摻 tsham/tshàm

摻糖

摻色

slide55
窒 that

屁窒仔

窒倒街

窒喙空

sat s i
塞sat/ sài

塞鼻

要塞

slide57

實鼻tsa̍t-phīnn

擤鼻

tshìng/tshǹg-phīnn

slide59
恬 tiām

恬去

恬恬

恬靜

slide60
踮 tiàm

踮遮等你

踮恁兜

ts i nn
成 tsiânn

毋成猴、本成

成月日、成人

si nn s ng
成 siânn/ sîng

三成

合成、養成

sing senn
生 sing/senn

一生、生理

驚生份、

生囡仔、生日

slide67
生 sinn

先生

先生媽

tshenn tshinn
生 tshenn/tshinn

半生熟

佯生、生肉

著生驚

tshinn
鮮 tshinn

魚鮮、鮮沢

鮮花 

slide72
越 ua̍t

越頭才來提

越頭看後壁

越頭做伊去

slide73
斡 uat

轉斡

彎來斡去

九彎十八斡 

l n lin li n
輪 lûn/lin/ lián

骨輪、輪迴

拋車輪

風吹輪、車輪

slide76
輦 lián

發輦、輦轎、步輦  

slide77
輾 liàn

翱kō翱輾

拋輾斗

輾轉

tsu n t g
轉 tsuán/tńg

轉學、轉世輾轉、轉骨

slide80
返 huán

水返腳

tshu tsh
揣 tshuē/tshē

覕相揣

走揣

揣頭路

slide83
找 tsāu

找錢