slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา PowerPoint Presentation
Download Presentation
กลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

กลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

กลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา. หัวใจของการสอนคณิตศาสตร์. การสอนความคิดรวบยอด. 1. การสอนทักษะการคิดคำนวณ. 2. การแก้โจทย์ปัญหา / สถานการณ์. 3. การสอนคิดรวบยอด. นำเสนอข้อมูล หรือตัวอย่างต่างๆ. มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ Deductive และ Inductive โดยแต่ละวิธีมีขั้นตอนดังนี้.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา' - mahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
หัวใจของการสอนคณิตศาสตร์หัวใจของการสอนคณิตศาสตร์

การสอนความคิดรวบยอด

1

การสอนทักษะการคิดคำนวณ

2

การแก้โจทย์ปัญหา / สถานการณ์

3

slide3
การสอนคิดรวบยอด

นำเสนอข้อมูล

หรือตัวอย่างต่างๆ

มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือDeductiveและInductive

โดยแต่ละวิธีมีขั้นตอนดังนี้

ให้ผู้เรียนสังเกตข้อมูล

หรือตัวอย่าง

พร้อมจำแนกความเหมือน

ให้ความคิดรวบยอด/หลักการ

Deductive

Inductive

ให้ตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอด/หลักการ จากข้อมูลหรือตัวอย่าง

ฝึกใช้ความคิดรวบยอด/หลักการ

กับตัวอย่างใหม่ๆ

ฝึกใช้ความคิดรวบยอด/

หลักการกับตัวอย่างใหม่

สรุปความคิดรวบยอด/หลักการ ที่ได้เรียนมาอีกครั้ง

slide4
การสอนทักษะการคิดคำนวณการสอนทักษะการคิดคำนวณ

1.เชื่อมโยงการฝึกทักษะคิดคำนวณกับโจทย์ปัญหา/สถานการณ์เข้าไว้ด้วยกัน

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และเคยชินความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข เครื่องหมายและปัญหา/สถานการณ์

2. ฝึกให้คิดประมาณคำตอบ

การประมาณหรือคะเนคำตอบอย่างคร่าวๆ เป็นสิ่งจำเป็น และเป็นประโยชน์มากในสถานการณ์จริง และบางครั้ง ยังเป็นตัวช่วยเตือนให้ทราบว่า คำตอบจริงที่เราคำนวณได้ถูกหรือผิด

3. ฝึกให้คิดประเมินตนเอง

การคิดคำนวณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น การฝึกคิดในใจ หรือทำแบบฝึกทักษะเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และประเมินความสามารถของตนเองด้วยว่า ควรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาทักษะเรื่องใด อย่างไร

slide5
การแก้โจทย์ปัญหา/ สถานการณ์

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีความหลากหลาย พอจะจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

เป็นโจทย์ปัญหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับชั้นต่างๆ ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที่เตรียมขึ้นเพื่อรองรับ และพัฒนาทักษะการคิดคำนวณในแต่ละเนื้อหาสาระ ดังนั้นการคำตอบของโจทย์ปัญหาประเภทนี้ จึงใช้วิธีที่เป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์เดิมๆ ไม่ติองใช้ความสามารถใดๆ ที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

1. โจทย์ปัญหา

ในชั้นเรียน

มักไม่สามรถหาคำตอบได้โดยการคิดคำนวณหาคำตอบตามวิธีที่เคยใช้อยู่เดิม แต่ผู้แก้ปัญหามักต้องใช้ความคิด การวางแผน การใช้เหตุผลในการตัดสินใจเป็นสำคัญ และคำตอบที่ได้อาจมีมากกว่า 1 คำตอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ หรือสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

2.โจทย์ปัญหา

ที่เน้นกระบวนการ

แก้ปัญหา

slide6
ขั้นตอนการสอนโจทย์ปัญหาขั้นตอนการสอนโจทย์ปัญหา

1. ทำความเข้าใจกับปัญหา

-โจทย์บอกอะไร

-โจทย์ถามอะไร

ขั้นตอนการสอนโจทย์ปัญหามี 4 ขั้นตอน

2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา

พิจารณาดูว่า ข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร คำตอบควรเป็นเช่นไร ก็จะตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบ (บวก ลบ คูณ หาร)

4. ขั้นทบทวนปัญหาและคำตอบ

3. ขั้นลงมือแก้ปัญหา

  • - ตอบคำถามได้ตรงตามที่โจทย์ต้องการหรือไม่
  • คิดคำนวณได้ถูกต้องหรือไม่
  • ฝึกพิจารณาความเป็นไปได้ของคำตอบที่คำนวณได้ สอดคล้องกับข้อมูลของโจทย์หรือไม่
  • - ฝึกทดลองหาคำตอบด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องของคำตอบที่คำนวณได้
  • ฝึกให้รู้จักประมาณคำตอบ
  • ฝึกให้ตรวจสอบการคิดคำนวณทุกขั้นตอน
  • ฝึกให้ตรวจสอบคำตอบที่ได้ ว่ามีเหตุผลสอดคล้องกับข้อมูลของโจทย์
  • ฝึกให้สรุปคำตอบให้ชัดเจน และตรงกับโจทย์ถาม