tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel. Aime Lauk Teabe ja levi talituse vanemkonsultant. Tarbijakoolituse vajadus. Tarbijaid huvitab, kuidas vajalikku ja usaldusväärset teavet kiiresti leida

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel

Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel

Aime Lauk

Teabe ja levi talituse vanemkonsultant

tarbijakoolituse vajadus
Tarbijakoolituse vajadus
 • Tarbijaid huvitab, kuidas vajalikku ja usaldusväärset teavet kiiresti leida
 • Professionaalseid infoteenuse pakkujaid huvitab, et pakutav info oleks kättesaadav, kiiresti leitav ja mõistetav

Informatsioonist, sh statistikainfost on saanud kaup, mis peab olema erinevate levikanalite kasutajatele kergesti kättesaadav ja mõistetav.

Infohulga suurenemine, e-toodete ja -teenuste kasutuselevõtt tõi päevakorda tarbijate koolitamisvajaduse.

25.01.2007

tarbijakoolituse eesm rk
Tarbijakoolituse eesmärk
 • Tutvustada
 • statistikat
 • statistika tootmist
 • statistika levi põhimõtteid
 • statistika levikanaleid
 • Selgitada, et riiklik statistika on
 • erapooletu
 • objektiivne
 • kõigile võrdselt kättesaadav
 • Õpetada tarbijaid iseseisvalt leidma
 • statistikainfot statistika andmebaasidest, pressiteadetest ja statistikaväljaannetest

25.01.2007

statistika kasutamise arend u sv imalused
Statistika kasutamise arendusvõimalused
 • Kergesti kasutatavate toodete ja teenuste loomine
 • Koolituste korraldamine sihtrühmadele
 • Kliendipäevade korraldamine andmeesitajatele ja statistikatarbijatele
 • Statistika tutvustamine messidel jt üritustel
 • Analüütiliste kogumike esitlemine ajakirjanikele ja tarbijatele

25.01.2007

statistika kasutamise arendusv imalused 1
Statistika kasutamise arendusvõimalused (1)
 • Voldik “Otsi ja kasuta statistikat” tutvustab Statistikaameti ja Eurostati missiooni, statistika avaldamise põhimõtteid ning statistikainfo allikaid
 • Teabelehed
 • “Koolinurk”
 • “Kasuta väliskaubandusstatistikat”
 • “Kasuta tööstusstatistikat”
 • “Kasuta ettevõtlusstatistikat”

annavad juhiseid vastava valdkonna statistika leidmiseks ja tellimiseks.

25.01.2007

koolitusprogrammide koostamine
Koolitusprogrammide koostamine
 • Koolitusprogrammid koostame koostöös tellijatega sihtgruppide vajadusi arvestades
 • Teemade valik
 • statistika teooria
 • statistikaväljaanded ja Statistikaameti teabekeskuse raamatufond
 • trendid ja uuendused erinevates statistikavaldkondades
 • regionaalstatistika
 • statistika kujutamine kaartidel
 • Euroopa Liidu riikide statistika

25.01.2007

tarbijakoolituse korraldamine
Tarbijakoolituse korraldamine
 • Koolituse korraldaja on statistika levi osakond koostöös valdkonnastatistika osakondadega
 • Tarbijakoolitusi oleme korraldanud
 • Sihtgruppide valikul lähtutakse sellest, kui suurt mõju võiks koolitus statistika tarbimise suurenemisele avaldada. Koolitusega tahetakse jõuda suuremate põhitarbijate gruppideni.
 • õpilastele ja õpetajatele
 • üliõpilastele
 • raamatukogu- ja infotöötajatele
 • ajakirjanikele
 • riigiametnikele

25.01.2007

sihtgrupp pilased ja petajad
Sihtgrupp – õpilased ja õpetajad
 • 2003 — koostöö Junior Achievement Arengufondiga
 • 2004 — “Koolinurk” Statistikaameti veebilehel www.stat.ee
 • 2004 — mess “Võti tulevikku 2004”
 • 2004 — majandusõpetajate koolitus EBSis
 • 2004 — algas koostöö Suuremõisa Tehnikumiga
 • Oskus statistikat mõista, kasutada ning andmeid interpreteerida on õpilastele oluline nii koolitöö tegemisel kui ka korraldamisel
 • Selleks, et statistikainfo oleks paremini kättesaadav, saavad koolid osta SA väljaande “Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia” 30% soodsamalt

25.01.2007

sihtgrupp li pilased
Sihtgrupp – üliõpilased
 • 2006 – neli koolitust Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilastele
 • Üliõpilased vajavad statistikat
 • referaatide koostamiseks
 • diplomitööde tegemiseks
 • teadustööde tegemiseks
 • Koolituse põhiteemad
 • õpinguvaldkond
 • statistika, mida võib vaja minna tulevases töös
 • Lisaks
 • infootsingu ülesanded (küsimused aasta- ja lähiajastatistika, metoodika ning EL riikide statistika kohta)

25.01.2007

sihtgrupp raamatukogut tajad
Sihtgrupp – raamatukogutöötajad
 • Statistikainfo jõuab laiema avalikkuseni raamatukogude, raamatukoguhoidjate ja infotöötajate kaudu
 • 2005 – neli tarbijakoolitust raamatukogutöötajatele
 • RR Parlamendiinfo keskuse töötajatele
 • RR Euroopa Liidu infokeskuse töötajatele
 • maakondade keskraamatukogude töötajatele
 • vene koolide raamatukoguhoidjatele

25.01.2007

sihtgrupp raamatukogut tajad 1
Sihtgrupp – raamatukogutöötajad (1)
 • Infokirjaoskuse (infopädevuse) omandamist seostatakse raamatukogutöö tulemuslikkusega, seda eriti ülikoolide raamatukogusid silmas pidades
 • Termini "infokirjaoskus" võttis 1974. aastal kasutusele Ameerika Ühendriikide Infotööstuse Assotsiatsiooni president Paul Zurkowski. Infokirjaoskust defineeritakse sagedasti infokirjaoskaja kaudu:
 • "Selleks, et olla infokirjaoskaja, tuleb aru saada, millal infot vajatakse ja osata kindlaks määrata info asukoht ning hinnata ja kasutada vajaminevat infot". American Library Association, 1989
 • „Infokirjaoskus on võime leida, hinnata ja kasutada erinevate allikate infot ". Christina Doyle, 1992

25.01.2007

sihtgrupp raamatukogut tajad 2
Sihtgrupp – raamatukogutöötajad (2)
 • Raamatukogutöötajate koolitamisel oleme silmas pidanud infokirjaoskuse kriteeriume
 • võime ära tunda infovajadus
 • võime eristada sobivaid allikaid mittesobivatest
 • oskus sõnastada infovajadus ja määrata info asukoht
 • mõista andmebaaside ehitust ja omadusi
 • IKT-vahendite kasutamisoskused
 • oskus hinnata erinevatest allikatest saadud info olulisust

25.01.2007

sihtgrupp raamatukogut tajad 3
Sihtgrupp – raamatukogutöötajad (3)
 • oskus infot selekteerida ja struktureerida, tsiteerida ja viidata, tunda autoriõiguse probleeme
 • võime sünteesida saadud informatsiooni ja luua uut teadmust

25.01.2007

sihtgrupp ettev tjad
Sihtgrupp – ettevõtjad
 • Ettevõtjat kui andmeesitajat huvitab, milleks tema esitatud andmeid kasutatakse
 • 2001 — andmebaasi esitlus Eesti Ekspordiagentuurile
 • 2005 — Väliskaubandusstatistika partneripäev
 • 2007 — väliskaubandusfoorum

25.01.2007

sihtgrupp ajakirjanikud
Sihtgrupp – ajakirjanikud
 • Ajakirjanikke huvitab, kuidas leida kiiresti vajalikku infot
 • uudiste tegemiseks
 • pikemate lugude taustinfoks
 • 2002 – elektroonilised tooted — kiireim statistilise info hankimisviis
 • 2006 – koolitus Äripäeva online toimetuse ajakirjanikele

25.01.2007

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Tarbijakoolitus aitab arendada statistilist kirjaoskust, st tõsta kompetentsust statistilise info otsimisel, analüüsimisel ja kasutamisel
 • Koolitustel saadud tagasiside võimaldab täiustada statistikatooteid nii, et need vastaksid enam tarbijate vajadustele

25.01.2007