Forelesninger i obligasjonsrett v2014 31 januar 2014
Download
1 / 33

Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 31. januar 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 31. januar 2014. Erstatningsansvar II. Førsteamanuensis ph.d . Herman Bruserud. Dagens tema – erstatningsansvaret. I går: Vilkårene for erstatningsansvar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 31. januar 2014' - mahlah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forelesninger i obligasjonsrett v2014 31 januar 2014

Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 31. januar 2014

Erstatningsansvar II

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud


Dagens tema erstatningsansvaret
Dagens tema – erstatningsansvaret

 • I går: Vilkårene for erstatningsansvar

 • I dag: Vilkår for erstatningsansvar fortsetter, og vi avslutter med utmåling av erstatning (mulig at vi fortsetter litt på onsdag)


Hvor er vi n
Hvor er vi nå?

Kontraktsretten

Innholdet av ytelsespliktene

Kontraktsrevisjon

Mislighold av ytelsespliktene

Forsinkelse

Mangel

Når skal det ytes?

Hva skal ytes?

Når

Kvalitet

Virkninger for mislig-holderens ytelse

Virkninger for den andre partens ytelse

Erstatning

Hvor

Kvantitet

Tilbakeholdelse av vederlag

Natural-oppfyllelse

Avhjelp

Heving

Prisavslag

Retting

Om-levering


Hvor er vi n1
Hvor er vi nå?

 • Mislighold (kontraktsbrudd)

 • Ansvarsgrunnlag

 • Årsakssammenheng

 • Økonomisk tap

 • Skadebot


Utgangspunktet for erstatningsutm lingen den positive kontraktsinteressen
Utgangspunktet for erstatningsutmålingen: «den positive kontraktsinteressen»

 • Utgangspunktet er at det er det fulle økonomiske tap som står i årsakssammenheng med misligholdet som skal erstattes – «den positive kontraktsinteressen» (Rt. 2004 s. 1887)

 • Årsaksmodell:

Kontrakts-brudd

Det faktiske hendelsesforløp

Tapet er den

økonomiske differansen – kreditor skal stilles som om han hadde fått riktig oppfyllelse

Kontrakten

Det hypotetiske hendelsesforløp

Kontrakts-messig


Kontrastering til den negative kontraktsinteressen
Kontrastering til «den negative kontraktsinteressen» kontraktsinteressen»

«Den negative kontraktsinteressen»

«Den positive kontraktsinteressen»

KB

Ugyldighet

FAKT. HEND.

Kontrakten

 • Forhandlingsutgifter

 • Slutningsutgifter

 • Oppfyllelsesutgifter

 • Disponeringstap

HYP. HEND.

KM

«Tillitsinteressen» - knyttet til tilliten til at det er inngått en bindende avtale

«Forventningsinteressen» - knyttet til forventningen om oppfyllelse av kontrakten

Rt. 1938 s. 602 (Blårevdommen)?


Betydningen av andre kontraktsbruddssanksjoner
Betydningen av andre kontraktsinteressen» kontraktsbruddssanksjoner

 • Som vi har vært inne på tidligere: hvilket tap som oppstår vil være avhengig av hvilke andre sanksjoner som ev. utøves

Fastholdelse

Heving

 • Forsinkelse:

 • Forsinket bruk

 • Forsinket salg

 • Mangel:

 • Mangel i bruk

 • Verdiminus ved salg

 • Gjenopprettelse

 • Normalt samsvarende ved mangel og forsinkelse:

 • Ikke bruk

 • Ikke salg


Betydningen av dekningstransaksjoner
Betydningen av dekningstransaksjoner kontraktsinteressen»

 • Praktisk måte å etablere tapet på ved heving – deknings-transaksjoner foretatt på forsvarlig måte innen rimelig tid (kjl. § 68)

Realkreditors heving

Realdebitors heving

RK

RD

RK

Økonomisk differanse

Dekningskjøp

Økonomisk differanse

Dekningssalg

NY RK

NY RD

Merk kjl. § 69 – «gjengs pris»


Hvor er vi n2
Hvor er vi nå? kontraktsinteressen»

 • Mislighold (kontraktsbrudd)

 • Ansvarsgrunnlag

 • Årsakssammenheng

 • Økonomisk tap

 • Skadebot


Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt
Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

 • Kreditor er underlagt en plikt til å gjennomføre rimelige tiltak for å begrense sitt tap

  • Lojalitetshensyn og samfunnsøkonomiske hensyn

  • Tap som burde vært unngått gjennom slike tiltak vil ikke kunne kreves erstattet

Tap som burde være unngått gjennom rimelige tiltak

Det faktiske tapet


Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt1
Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

 • Når: i hvert fall ved aktuelt eller antesipert mislighold kreditor kjenner eller burde kjenne til

  • Hva med forholdet til retten til å kreve naturaloppfyllelse?

   • Rt. 1954 s. 482 – når kreditor blir klar over at selgeren ikke vil eller ikke kan levere etter kontrakten

 • Omfattende konkrete lovgrunnlag for tapsbegrensningsplikt (kjl. § 70 (1), hvtjl. § 30 (2), avhl. § 7-2 (1), buofl. § 36 (2), husll. §2-14 (4), buofl. § 36 (2))


Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt2
Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

 • Liten tvil om at tapsbegrensningsplikten utgjør et alminnelig prinsipp

  • Omfattende ensartet lovgivning

  • Kan understøttes av den alminnelige lojalitetsplikten

  • Sterke reelle hensyn

  • I hvert fall en viss støtte i Rt. 1954 s. 482


Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt3
Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

 • Eksempel I: forsinkelse ved kjøp av traktor

AI

AL

FL

Kjøper leier en traktor i forsinkelsesperioden og unngår dermed det tap som hun ellers ville blitt påført gjennom forsinkelsen


Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt4
Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

 • Eksempel II: kostnadsbegrensning ved bortfalt oppdrag

Det blir klart at oppdraget ikke vil bli gjennomført

Planlagt ferdigstillelse av arbeidene

AI

Realdebitor nedskalerer aktiviteten og unngår dermed kostnader som hun ellers ville pådratt seg


Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt5
Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

 • Problemstillingen er som oftest hvor langt man kan gå i å pålegge kreditor å gjennomføre tapsbegrensende tiltak som ville ført til at tap hadde blitt unngått eller redusert – konkret vurdering

 • Motsatt: tiltakene som gjennomføres må være rimelige og forsvarlige

 • Surrogatløsninger til egen bruk – Rt. 1992 s. 1469 (Leiebildommen)

  • Høyesterett har operert med et ganske vidt tapsbegrep


 • Begrensninger i erstatningen tapsbegrensningsplikt6
  Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt kontraktsinteressen»

  • Illustrasjon: tiltakene må være rimelige og forsvarlige

  Brudd kan typisk medføre nedsettelse av erstatningen for utgiftene til det tapsbegrensende tiltaket

  AI

  AL

  FL

  100

  Utleiere

  Kjøper leier en traktor i forsinkelsesperioden og unngår dermed det tap som hun ellers ville blitt påført gjennom forsinkelsen

  150

  200


  Begrensninger i erstatningen p regnelighetsgrensen adekvanskravet
  Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)

  • Tapet må «stå i en rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig» (Rt. 1983 s. 205)

  • En rekke konkrete lovhjemler, kjl. § 67 (1), avhl. § 7-1 (1) osv.

   • Tapspostenes art og størrelse står ofte i sentrum

    • At erstatningen langt overstiger kontraktsvederlaget er ikke i seg selv avgjørende (Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen) 7.137 kr – 3,4 mill kr.)


  Begrensninger i erstatningen p regnelighetsgrensen adekvanskravet1
  Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)

  • Tapspostenes art og størrelse står ofte i sentrum (forts.)

   • Rt. 2001 s. 1702 (Ferncliff) på s. 1711:

   • Den endelige konsekvensen var konkurs

  «Jeg tilføyer at det tap det ville vært grunnlag for å erstatte, knytter seg til selve skattesaken og følgene av den. Myhre ville, som jeg har vært inne på, ikke investert i KS Ferncliff dersom den skattemessige usikkerheten hadde vært kjent for ham. Rent faktisk ville han dermed også unngått det senere investeringstapet på disse andelene. Dette investeringstapet kan imidlertid ikke ses som en adekvat skadefølge av det skattemessige rådet.»


  Begrensninger i erstatningen p regnelighetsgrensen adekvanskravet2
  Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)

  • Tidspunktet for påregnelighetsvurderingen

  Objektivt ansvars-grunnlag

  Subjektivt ansvars-grunnlag – det ansvarsbetingende forholdet

  Debitors faktagrunnlag + sannsynlighets-vurdering

  Kontrakts-

  brudd

  Avtale-inngåelse


  Begrensninger i erstatningen p regnelighetsgrensen adekvanskravet3
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)

  • Casusmixtus: debitor får også ansvaret for inadekvate tap hvor det fremkalles større eller annen risiko ved grov skyld fra debitor eller noen han hefter for

   • Hovedkategorier

    • Leietakers rettstridige bruk av leietingen

    • Debitors ansvar for umulighet ved tilregnelig kontraktsbrudd

    • Kontraktsgjenstanden sendes med annet transportmiddel eller for øvrig på annen måte enn avtalt


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen
  Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen (adekvanskravet)

  • Utgangspunkt: fordeler som følger av misligholdet kommer til fradrag i et erstatningskrav

   • Følger for så vidt allerede av den grunnleggende differansebetraktningen (sammenligning mellom det faktiske hendelsesforløp og det hypotetiske hendelsesforløp):

  KB

  FAKT. HEND.

  Kontrakten

  HYP. HEND.

  KM


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen1
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)berikelsesgrunnsetningen

  H & J leier telt av Bursdagsfikseren AS (dekningstransaksjon) (1200 kr.)

  Kontraktsinngåelse

  Hansen & Jensen – Partytelt AS

  (1000 kr.)

  Avtalt levering – Hansen & Jensens 100 års jubileum

  H & J hever

  kontrakten

  H & J vinner 500.000 kr på gratis skarpelodd

  H & J krever erstatning på 200 kr (prisdiff.) + 100 kr i kostnader til henting av teltet. Partytelt AS innvender at gevinsten må komme til fradrag, og at H & J derfor ikke har lidt noe tap


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen2
  Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen (adekvanskravet)

  • Minimumsbetingelser: stå i årsakssammenheng med misligholdet, ikke upåregnelige, fordeler og ulemper må være komputable (konneksitet)


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen3
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)berikelsesgrunnsetningen

  • «Normale fordeler» – typisk sparte kostnader

  • «Nytt for gammelt» / «Godt for dårlig» – typisk «levetidsfradrag» ved erstatning for utbedringsomkostninger på brukte ting

  Eksempel: Kjøp av brukt leilighet med mangelfullt bad

  «Opprinnelig» levetid – kontraktsmessig ytelse (15 år)

  Levetidsfradrag

  Levering

  AI

  «Ny» levetid (15 år)

  Utbedring


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen4
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)berikelsesgrunnsetningen

  • Ved kontrakter som ville gitt gevinst – eks. heving av en leiekontrakt for forretningslokaler pga. vesentlig mislighold fra leietaker

  Heving

  Ny leietaker

  Ny leie

  (1500 kr)

  Opprinnelig leie

  (1000 kr)

  Gevinst

  Tap

  Utbedring av skader forårsaket av leietaker

  Ikke leieinntekter

  K


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen5
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)berikelsesgrunnsetningen

  • Den nærmere rekkevidden av berikelsesgrunnsetningen må bero på en rettspolitisk vurdering – noe minimumsbetingelsene også antyder

  • Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt

  Hva er realkreditors tap? Skal fordelen av å komme ut av en tapsbringende kontrakt komme til fradrag?

  «Opprinnelig verdi» av KM ytelse: 1100 kr

  Avtalt vederlag: 1000 kr.

  «Verdien» av KM faller: 800 kr

  Kontrakts-inngåelse

  Avtalt levering

  Realkreditor hever kontrakten


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen6
  Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen (adekvanskravet)

  • Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.)

  Rt. 1938 s. 602 (Blårevdommen)

  «Opprinnelig verdi»

  Avtalt vederlag

  Tap > 10.000 kr

  Kontrakts-inngåelse

  Varslingsplikt for selger – kjøper kunne hevet tidligere

  Realkreditor hever kontrakten


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen7
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)berikelsesgrunnsetningen

  • Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.)

   • Bevisst inngått en tapsbringende kontrakt – ekstraordinære kostnader kan i hvert fall kreves uten å ta hensyn til overprisen

   • Særskilt ansvarsgrunnlag gjennom mislighold av biforpliktelse (Rt. 1938 s. 602 (Blårevdommen))

   • Pådratte omkostninger ved culpa in contrahendo? (Rt. 1933 s. 1114)

   • Hevingsretten inntrådte før tapet ble lidt eller fordelen ble oppnådd, men hevingsretten har ikke har blitt utøvet pga. uvitenhet?


  Begrensninger i erstatningen berikelsesgrunnsetningen8
  Begrensninger i erstatningen: (adekvanskravet)berikelsesgrunnsetningen

  • Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.)

   • Realkreditor oppnår en fordel ved å inngå en ny kontrakt, men realdebitor klarer ikke å påvise at vederlaget i den hevede kontrakten lå over markedspris eller siden har falt?

 • Momenter av betydning utover de partikulære tilfellene

  • Bevisbyrdebetraktninger

  • Skyld og skyldgrad

  • Rimelighetsbetraktninger


 • Begrensninger i erstatningen lemping av erstatningsansvaret
  Begrensninger i erstatningen: lemping av erstatningsansvaret (adekvanskravet)

  • Nedsettelse av erstatningen ut fra «friere» rimelighetsbetraktninger

   • En rekke konkrete hjemler – kjl. § 70 (2), avhl. § 7-2 (2), hvtjl. § 30 (3), buofl. § 36 (3), husll. § 2-14 (5), fkjl. § 54 (2)

    • Vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers


  Begrensninger i erstatningen lemping av erstatningsansvaret1
  Begrensninger i erstatningen: lemping av erstatningsansvaret (adekvanskravet)

  • Nedsettelse av erstatningen ut fra «friere» rimelighetsbetraktninger (forts.)

   • Skl. § 5-2 – Rt. 1980 s. 1498, Rt. 2004 s. 1887 (Multiconsultdommen)

    • Skadens størrelse, den ansvarliges økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, skyldforhold og forholdene ellers

  • Minner om: at tapet langt overstiger kontraktsvederlaget er ikke i seg selv avgjørende

   • Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen): 7.137 kr – 3,4 mill kr.


  Nøtt (adekvanskravet)

  • Hva med bortkastede kostnader?

  Reise- og

  oppholdskostnader

  pådras

  (1500 kr)

  Heving

  Bestilling av kurs i keramikk og vev (5000 kr)

  Bortkastede kostnader til reise og opphold (1500 kr)


  Nøtt (adekvanskravet)

  Pådrar kostnader, men får vederlaget tilbake

  Ville også vært pådratt ved kontraktsmessig oppfyllelse

  Tradisjonell synsvinkel

  Pådrar kostnader, betaler vederlaget og deltar på kurset

  Strid om det er grunnlag for å legge slike synspunkter til grunn, og ev. når (ev. differensiering mellom typisk kom. kontrakter vs. ikke-kom. kontraktsforhold hvor det er vanskelig å fastsette egentlig «verdi»?)

  KB

  Ev. synspunkter om at kontrakten er tapsbringende – spm. om fradrag for gevinst ved å komme seg ut av tapsbringende kontrakt?

  FAKT. HEND.

  Verdsettelsen av kurset – for realkreditor:

  Vederlag: 5000 kr

  Kost.: 1500 kr

  SUM: 6500 kr

  Kontrakten

  Alternativ synsvinkel

  Får tilbake vederlaget, men har et «tap» på 1500 kr?

  HYP. HEND.

  KM


  ad