zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej 13 10 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej 13.10.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej 13.10.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej 13.10.2011. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska. Dyrektywy wodne. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej 13.10.2011' - mahala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej 13 10 2011
Zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej13.10.2011

Bernard Błaszczyk

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska

dyrektywy wodne
Dyrektywy wodne

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE(RDW) z dnia 23 października 2000 r.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana dyrektywą powodziową

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, potocznie zwana dyrektywą ściekową

ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Dyrektywa Wodna
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE
 • (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna)
 • Obowiązywanie:
 • UE15 – od dnia publikacji
 • Polska – od 1 maja 2004 r. (akcesja)
 • Nowatorstwo:
 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
 • integralne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych
 • zarządzanie zlewniowe
 • uwzględnianie aspektów ekologicznych
 • uspołecznianie procesu decyzyjnego
 • Cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku
 • wprowadzenie odpowiednich programów działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy
 • zarządzanie, ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi realizowane w obszarach o granicach hydrograficznych (zarządzanie zlewniowe).
ramowa dyrektywa wodna1
Ramowa Dyrektywa Wodna
 • Transpozycja do prawa krajowego:
 • ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
 • + najnowsza nowela z 15 stycznia 2011 r.
 • ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r.
 • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 7 czerwca 2001 r.
 • oraz niektóre akty wykonawcze do powyższych ustaw
plany gospodarowania wodami
Plany gospodarowania wodami
 • Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
 • zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r.
 • zawartość oraz układ PGW wynika wprost z RDW i ustaw
 • w dokumentach znajdują się między innymi:
 • cele środowiskowe dla części wód
 • podsumowanie wyników analizy ekonomicznej
 • podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju
dyrektywa powodziowa
Dyrektywa powodziowa
 • Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
 • Dokumenty planistyczne:
 • wstępna ocena ryzyka powodziowego (2011)
 • mapy zagrożenia powodziowego (2013)
 • mapy ryzyka powodziowego (2013)
 • plany zarządzania ryzykiem powodziowym (2015)
 • Wymagania:
 • koordynacja działań w dorzeczach międzynarodowych
 • koordynacja z Ramową Dyrektywą Wodną
 • udział społeczeństwa w procesie planowania
 • podanie do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych
slide7
Nowelizacja ustawy

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r.

(Dz. U. Nr 32, poz. 159)

weszła w życie 18 marca 2011 r.

§

nowelizacja ustawy prawo wodne
Wstępna ocena ryzyka powodziowego - obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi jest prawdopodobne (tzw. „obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi”)

Mapy zagrożenia powodziowego – mapy przedstawiające obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi

Mapy ryzyka powodziowego – mapy przedstawiające potencjalne negatywne skutki powodzi

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym – plany określające katalog działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym

Nowelizacja ustawy Prawo wodne
nowelizacja ustawy prawo wodne1
Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się wstępną ocenę ryzyka powodziowego, która zawiera:

mapy obszarów dorzeczy z zaznaczeniem granic dorzeczy, granic zlewni, granicy pasa nadbrzeżnego, ukazującetopografię terenu oraz jego zagospodarowanie;

2) opis powodzi historycznych, które spowodowały znaczące negatywne skutki dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, ocenę tych skutków, zasięg powodzi oraz trasy przejścia fali powodziowej;

3) opis powodzi historycznych, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że podobne zjawiska będą miały znaczące negatywne skutki dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;

ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości, dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej,

w miarę możliwości, prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi;

Nowelizacja ustawy Prawo wodne

Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (22 grudnia 2011 r.)

nowelizacja ustawy prawo wodne2
Nowelizacja ustawy Prawo wodne

Wstępną ocenę ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Stan obecny:

Konsultacje społeczne projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego

- strony www Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

nowelizacja ustawy prawo wodne3
Nowelizacja ustawy Prawo wodne
 • Mapy zagrożenia powodziowego (22 grudnia 2013 r.)
 • Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.
 • Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:
 • Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego
 • Obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
 • - obszary o prawdopodobieństwie powodzi raz na 100 lat
 • - obszary o prawdopodobieństwie powodzi raz na 10 lat
 • - obszary międzywala
 • - morski pas techniczny
 • Obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:
 • - przelania się wód przez koronę wału
 • - zniszczenia lub uszkodzenia wału,
 • - zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących,
slide13
Nowelizacja ustawy Prawo wodne
 • Mapy ryzyka powodziowego (22 grudnia 2013 r.) przedstawiają potencjalnie negatywne skutki związane z powodzią
 • Dla obszarów, dla których opracowano mapy zagrożenia powodziowego sporządza się mapy ryzyka powodziowego
 • Mapy ryzyka powodziowego przedstawiają:
  • szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
  • rodzaje działalności gospodarczej wykonywane na obszarach zagrożonych;
  • instalacje mogące spowodować zanieczyszczenie w przypadku wystąpienia powodzi;
  • występowanie: ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, kąpielisk, obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
  • w uzasadnionych przypadkach obszary zagrożone powodziami, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska.
 • Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Od strony morza mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego przygotowują dyrektorzy urzędów morskich, którzy przekazują je do Prezesa KZGW.
nowelizacja ustawy prawo wodne4
Nowelizacja ustawy Prawo wodne
 • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (22 grudnia 2015 r.)
 • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zawierają:
  • mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
  • mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z analizy tych map;
  • opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
  • katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu.
 • Plany przygotowują:
  • dla obszarów dorzeczy – Prezes KZGW;
  • dla regionów wodnych – Dyrektorzy RZGW;
  • od strony morza i morskich wód wewnętrznych – minister właściwy ds. gospodarki morskiej
przysz e kroki
Przyszłe kroki
 • Zarządzenie Ministra Środowiska nr 56 z dnia 16 września 2011 r.
 • Zespół ds. opracowania założeń ustawy Prawo wodne.
 • Cel pracy:
  • pogłębiona analiza stanu faktycznego oraz prawnego w GW,
  • przeprowadzenie weryfikacji aktualnych rozwiązań zastosowanych w obowiązującej ustawie Prawo wodne,
  • analiza prawnych obszarów problemowych,
  • przygotowanie propozycji nowych rozwiązań merytorycznych i prawnych,
  • Opracowanie założeń ustawy – Prawo wodne.
nowe prawo wodne
Nowe prawo wodne
 • Dlaczego rozpoczęto prace?
 • Za uchwaleniem nowej ustawy przemawiają zasady techniki legislacyjnej, w szczególności § 84 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), wg którego jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowania, opracowuje się projekt nowej ustawy.
 • Rozważane kwestie m.in.:
 • uprawnienia właścicielskie a kwestie planistyczne i zarządzanie w GW
 • struktura administracji wodnej na szczeblu centralnym i regionalnym;
 • gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną.
 • kompetencji organów administracji związanych z ochroną przeciwpowodziową
 • analiza wydawania pozwoleń wodnoprawnych
 • gmina a cieki wodne
 • uwzględnienie kwestii GW w planowaniu przestrzennym
 • prace utrzymaniowe a prace regulacyjne
 • monitoring środowiskowy
 • ujednolicenie stosowanej terminologii
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

www.mos.gov.pl

Bernard Błaszczyk

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska

ad