polg rmesteri f rumok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polgármesteri Fórumok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polgármesteri Fórumok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Polgármesteri Fórumok - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Polgármesteri Fórumok. „Út a munkához” program céljai, végrehajtási feladatai. Tájékoztató adatok a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számáról. A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Polgármesteri Fórumok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polg rmesteri f rumok

Polgármesteri Fórumok

„Út a munkához” program céljai, végrehajtási feladatai

t j koztat adatok a regisztr lt munkan lk liek nyilv ntartott ll skeres k sz m r l
Tájékoztató adatok a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számáról
slide3

A rendszeres szociális segélybenrészesülő álláskeresők száma régiónként

a 35 v alatti 8 ltal nos iskolai v gzetts ggel nem rendelkez ll skeres k megoszl sa r gi nk nt
A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként
az t a munk hoz program c ljai s alapelvei
Az „Út a munkához” programcéljai és alapelvei

Célok:

 • a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása,
 • a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,
 • a foglalkoztatás növelése,
 • a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében.

Alapelvek:

 • együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és egyéni felelősség,
 • aki képes dolgozni az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez,
 • a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak,
 • a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott követelmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttes alkalmazása.
jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. CVII. törvény (Eszft.)

(5 törvény módosítása)

Szociális törvényben: „Aktív korúak ellátása” fejezet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egy kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Folyamatban vannak a foglalkoztatási területhez kapcsolódó jogszabályok kiadása(pl.: Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis).

az ell t sra jogosultak
Az ellátásra jogosultak

A jogosultsági feltételek az aktív korúak ellátásánál azonosak, az eddigiekhez képest nem változtak:

jövedelmi és vagyoni feltétel (a családi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyonnal nem rendelkezik),

vagy lejárt az álláskeresési támogatása, vagy előzetesen együttműködött egy évig.

Megállapítása a jegyző feladata (hatósági ügy)

Változás:

Az előzetes együttműködési kötelezettséget csak a munkaügyi szervvellehet teljesíteni 2009. januártól.

akt v kor ak ell t sa
Aktív korúak ellátása
 • Rendszeres szociális segélyezettek:
 • munkára egészségi okok miatt nem képesek,
 • 55 év felettiek,
 • 14 éven aluli gyermek elhelyezését nem tudják napközbeni ellátás kertében biztosítani (feltéve, hogy a másik szülő ellátásban nem részesül).
 • Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak:
 • a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak,
 • akkor kerül folyósításra, ha
  • nem vesz részt közfoglalkoztatásban,
  • olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás.

Munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória az eddigi egy (segély) helyett:

rendszeres szoci lis seg lyezettek
Rendszeres szociális segélyezettek
 • Együttműködési kötelezettséget kell előírni:az önkormányzat által kijelölt szervvel, jellemzően a családsegítő szolgálatokkal (kivétel az egészségkárosodottak) – 15 napon belül kell jelentkeznie.
 • Együttműködés célja:képességfejlesztés, életmódformálás – helyi rendeletben kell szabályozni a célokat, .
 • Összege:az eddigi szabályokat kell alkalmazni, vagyis továbbra is a család összetételének figyelembevételével a nyugdíjminimum 90%-ig egészíti ki a család jövedelmét (maximum a nettó minimálbér – 57 815 Ft).
 • Önként vállalhatják a közfoglalkoztatásban való részvételt:
  • a települési önkormányzattal kötött megállapodás keretében 1 évig,
  • ez esetben a rendelkezésre állási támogatásra lesznek jogosultak.

Figyelem! Az önkormányzat (polgármester, átadott hatáskörben más személy, vagy szerv) akkor köti meg a megállapodást, ha a közfoglalkoztatási terv alapján tudja biztosítani a rendszeres szociális segélyes foglalkoztatását.

rendszeres szoci lis seg ly
Rendszeres szociális segély

A segély megszüntetése:

együttműködés megszegése esetén (2 éven belül ismételten megszegi)

jogellenes munkavégzés (első alkalom 1 hónapos felfüggesztése, 2. alkalommal – 2 éven belül –megszüntetésre kerül sor),

az eddigi kizáró okok is megmaradtak, pl.:

felülvizsgálatot akadályozza,

keresőtevékenységbe kezd,

GYES-ben vagy GYET-ben részesül.

rendelkez sre ll si t mogat sra jogosultak
Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak

Az ellátásra való jogosultság feltétele:

 • ha közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben, vagy távolléti díjban nem részesül, vagy
 • olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást az Flt. szerint nem állapítottak meg (35. év alatti általános iskolát nem végzettek esetén speciális szabály) = rendelkezésre állási támogatás illeti meg.
 • Együttműködési kötelezettség:állami foglalkoztatási szervvel (nyilvántartásba vétel és álláskeresési megállapodás megkötése – 15 napon belül kell jelentkeznie).
 • Összege:fix, a család létszámától függetlenül az öregségi nyugdíj minimum összegével egyezik meg (28.500 Ft),

átmeneti szabály: ha kisebb a RÁT összege, akkor a 2008. decemberében kifizetett segélyt kell folyósítani az év végéig.

rendelkez sre ll si t mogat s
Rendelkezésre állási támogatás

Támogatásra való jogosultság megszüntetése:

neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából,

a felajánlott munka visszautasítása,

jogellenes munkavégzés (azonos a segélyével),

általános megszűnési okok.

A felülvizsgálat speciális szabályai:

a közfoglalkoztatásból származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.

A többi ellátás tekintetében pedig a közfoglalkoztatásból származó jövedelemnek a 28 500 Ft-ot meghaladó részét nem kell figyelembe venni.

tmeneti id szak
Átmeneti időszak

A törvény jan. 1-jétől lépett hatályba, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

2008. XII. 31-én ellátásban részesülőket március 31.-ig kell felülvizsgálni az aktív korúak ellátására való jogosultság szempontjából – felülvizsgálatot követő hónaptól kell rendelkezni az új ellátásról.

2008. XII. 31-én közfoglalkoztatásban résztvevő személyt a foglalkoztatás lejártával kell felülvizsgálni.

Az álláskeresési támogatásban részesülőnek a megállapított segélyt annak megszűntéig tovább kell folyósítani.

A beilleszkedési programra is kiterjed a felülvizsgálat.

kulcselem a k zfoglalkoztat s
Kulcselem: a közfoglalkoztatás

Célja az egyén és a társadalom oldaláról:

 • a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka világával,
 • képességüket megtartsák a munkavégzésre
 • hasznos munkát végezzenek, dolgozzanak.

A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata (társulás, vagy más szerv útján is végezheti)

2009. 01.01-től a közcélú foglalkoztatást szervezni kell, függetlenül attól, hogy még nem készült el a közfoglalkoztatási terv!

Önkormányzat kötelezettségeinek meghatározása (Szt. 36. és 37/A. §.)

 • Közfoglalkoztatási terv készítése
k zfoglalkoztat s form i
Közfoglalkoztatás formái
 • Közcélú munka: állami, vagy helyi önkormányzati feladat ellátás, amelynek teljesítéséről a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. §.)=önkormányzati feladat
 • Közmunka: célja az állami, vagy önkormányzati feladatellátás – pályázati rendszerben SZMM régiónként ír ki 3-8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogramokat álláskeresők alkalmazására (téli időszak, idősgondozás, parlagfű mentesítés)=központi program, pályázat
 • Közhasznú munkavégzés: munkaügyi központ támogatásával, a lakosságot, vagy a települést érintő közfeladat ellátását végezhetik kht., gazdasági társaságok- kiközvetítettek alkalmazása nem üzletszerű gazdasági tevékenységre = régiós,kirendeltségi szintű
k zc l munka
Közcélú munka

Foglalkoztatható:

 • akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították (kivéve az RSZS, de ő is nyilatkozatában vállalhatja - kivéve az egészségkárosodott- aki teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat)
 • A kirendeltségen kéri az álláskeresőként való nyilvántartásba vételét és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat.

Jellemzői:

 • legalább évi 90 munkanap (4,5 hónap)
 • legalább napi 6 óra,
 • határozott idejű munkaviszony – munkaszerződéssel, Mtv. 79. §. (időtartamát naptárilag kell meghatározni, 5 évet nem haladhatja meg, ha az időtartam lejártát követően 1 nappal továbbdolgozik határozatlan idejűvé alakul),
 • munkabér, legkevesebb a minimálbér (71500)
 • RÁT esetén a munkakezdés időpontjáról legalább 5 nappal korábban kell értesíteni
mi a megfelel munka
Mi a megfelelő munka?

Szt. 35. §. (2) a RÁT-osok számára előírja:

 • szakképzettségének, iskolai végzettségének, képzettségi szintjének megfelel, egészségi állapota szerint alkalmas,
 • a munkahely és lakóhely közötti utazási idő oda vissza 3 órát (10 év alatti gyermek esetén 2 órát) nem haladja meg és a várható kereset eléri a minimálbért,
 • részmunkaidős esetén a fentiek fele,időarányos bér
 • keresőképtelenségre hivatkozás esetén – a foglalkoztató felülvizsgálatot kérhet –jegyző kezdeményezheti
 • foglalkozás egészségügyi vizsgálatra a kirendeltség küldi el: adott munkakörre szól és érvényessége eltérő
k zfoglalkoztat si terv
Közfoglalkoztatási terv

Az önkormányzat és munkaügy együttműködésében készül el

 • egyéves időtartamra szól (2009. IV. 15.-ig)

A tervezés folyamata:

 • elemzés (munkaügyi adatok alapján),
 • segélyezettek értékelése,
 • közfoglalkoztatási feladatok, tevékenységek összeállítása,
 • lakossági vélemény kikérése,
 • a feladatok személyhez kötött ütemezése

Egyeztetése: előzetes véleményezés - kirendeltség, helyi szociálpolitikai kerekasztal

a terv tartalma s elfogad sa
A terv tartalma és elfogadása

37/A. §. (2)

 • Rát-osok várható képzettség szerinti összetétele,
 • Közfeladatok megjelölése, ütemezése,
 • Ehhez szükséges létszám,
 • Rendelkezésre álló források tervezése
 • Egyéb kimutatások (intézmények, szolgáltatók, eddigi közmunka, közhasznú)

Döntés: képviselő testület, társulási tanács évente február 15-ig (most ápr.15.)

Megküldése: kirendeltség, MÁK (5 napon belül!)

Szankciók: MÁK visszatartja (nem tarthatja) az állami támogatás 15 %-át.

Módosítható, lényeges változás esetén

tev kenys gek list ja
Közterületi feladatok, segédmunka

Közintézményekben kisegítés (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal, egészségügyi intézmények), akkor is lehet, ha ellátási szerződést kötött az önkormányzat (egyházzal, nem állami szervvel)

Kiegészítő tevékenységek (gondnok, portás, kézbesítő, adminisztrátor, adat feldolgozó)

Szociális tevékenységek (házi gondozáshoz segítség, étel kiszállítás, bevásárlás, házkörüli teendők, szabadidős programokra kísérés)

Szakipari tevékenységekhez segítség, karbantartás

Rendezvényszervezés, vagyonvédelmi feladatok segítése

= önkormányzati kötelező feladatokban való részvétel

Tevékenységek listája
finansz roz s i
Finanszírozás I.

A meglévő források átcsoportosítása közfoglalkoztatásra:

 • a segélyre rendelkezésre álló forrás közel 40%-a került átcsoportosításra,
 • az önkormányzatok által felhasználható közhasznú munka forrásának jelentős része pedig beleolvad a közcélú munkavégzésbe.

Eredmény:a források 50%-a foglalkoztatásra került betervezésre.

Változások:

 • egy előirányzat lesz a jövedelempótló támogatásokra és a közcélú foglalkoztatásra lehívható forrás – felső korlát nélküli,
 • az önkormányzatok adminisztrációs terheinek csökkentésérefoglalkoztatás szervezők kerülnek alkalmazásra a munkaerőpiaci program keretből – februárban várható pályázat.

www.afsz.hu honlapon

finansz roz s ii
Finanszírozás II.

Az önkormányzati érdekeltség megteremtése az önrészen keresztül.

Az önkormányzat hozzájárulása:

rendszeres szociális segélyezetteknél – 10%, (átlag 2450 Ft/fő/hó

rendelkezésre állási támogatásban részesülőknél – 20%, (5.700.- Ft/fő/hó)

közcélú foglalkoztatás esetén a személyi kiadások (munkabér és közterhek) – 5% (4 200 Ft/fő/hó)

Megszűnik a keret, az önkormányzatok visszaigénylése a minimálbér alapján történik (71.500.- Ft+járulék 50 %-a= 79.719.- Ft állami támogatás igényelhető személyenként havonta).

slide23

Helyi önkormányzati rendeletalkotás

a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatban

1993. évi. III. tv. 132 § (4). bekezdés

Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek

együttműködésének eljárási szabályait,

a beilleszkedést segítő programok típusait,

az együttműködés megszegésének eseteit, és

kivel működik együtt, az együttműködő szervezet meghatározását.

A rendelkezésre állási támogatás szabályait a törvény és kormányrendelet szabályozzák, azt nem kell helyi rendeletben szabályozni.

Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét kizárólag a rendszeres szociális segélyezettek esetében írja elő a szociális törvény, mely nem vonatkozik az egészségkárosodottakra.

foglalkoztat si t rv ny m dosul sa
Foglalkoztatási törvény módosulása

A helyi önkormányzat

 • foglalkoztatási feladatainak ellátása során az álláskeresők részére közmunkát, közcélú foglalkoztatást szervez
 • döntéseinek előkészítése, végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai következményeit. (Flt. 18. §.)

A munkaügyi kirendeltség

 • megállapodást köt a munkaadóval munkaerőigény bejelentésére
 • foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatra küldi a közcélú foglalkoztatottat
 • A RÁT-os ügyféllel álláskeresési megállapodást köt és folyamatosan figyeli az abban foglaltak teljesítését

Képzési kötelezettség: 35 év alattiak, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy szakképzettség megszerzéséhez szükséges bemeneti kompetenciák.

 • a képzést a Regionális Átképző Központok szervezik külön tananyag alapján
munka gyi szervezetek s nkorm nyzatok kapcsolat rendszere
Munkaügyi szervezetek és önkormányzatok kapcsolat rendszere

Átmeneti időszak feladatai

 • 2009. 01. 31-ig az önkormányzat megküldi a kirendeltségnek a 2008. 12. 31.-i RSZS-ek listáját elektronikus úton.
 • A kirendeltség egyezteti a saját adatbázisában szereplő adatokkal
  • eltéréseket jelzi a listán
   • nyilvántartottként szerepel de RSZS-ként nem
   • nem szerepel nyilvántartottként
  • meg kell kérni a megszüntető határozatot és törölni kell a nyilvántartásból
   • amennyiben az adatbázisban RSZS-ként szerepel, de a listán nem
 • Az önkormányzat 2009. 03. 31-ig felül vizsgálja az RSZS ügyeket.
 • A kirendeltség
  • Új álláskeresési megállapodást köt (Ha kell álláskeresőként nyilvántartásba veszi):
   • RÁT-ra jogosult személlyel
   • RSZS-re jogosult de egy évig RÁT-ra megállapodást kötő személlyel
  • Törli az álláskeresők nyilvántartásából
   • Új RSZS-re jogosult személyt
a helyi nkorm nyzat s kirendelts g k z tt k tend meg llapod sok tartalma
A helyi önkormányzat és kirendeltség között kötendő megállapodások tartalma

Jellemzően a jogszabályok jól behatárolják a két szervezet közötti feladatokat és határidőket, de a helyi sajátosságok figyelembe véve célszerű megállapodást kötni,illetve a korábbi megállapodást felülvizsgálni.

 • a kirendeltség adatszolgáltatási határidejének meghatározása
 • közfoglalkoztatási terv közös felülvizsgálata szükség esetén - esetleges módosítás érdekében
 • évvégén közös értékelés
 • RÁT-ban részesülők családsegítő szolgálathoz irányításának lehetősége
 • közcélú munka közvetítése,előzetes munkaerőigény bejelentés
 • a foglalkoztatást végző szerv feladata és az információ csere folyamatának leírása
foglalkoztat si s szoci lis adatb zis
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis

Egységes ügyviteli program a közös ügyfélkörre

 • elektronikus információcsere biztosítása egy központi rendszeres keresztül,
 • ügyféladatok elektronikus továbbítása
 • a közös ügyfelekkel kapcsolatos ügyviteli folyamatok dokumentálása,
 • korszerű ügyintézés, e-közigazgatás: hatóságok közötti elektronikus adatcsere kötelező alkalmazása 2010-ig
 • papíralapú ügyintézés, postázás kiváltása
 • internet alapú, Web-s szolgáltatással elérhető

Az Adatbázist alkalmazók:

 • munkaügyi kirendeltségi ügyintézők és
 • az önkormányzati ügyintézők.

Fenntartója: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal