jak za o y firm fili firmy w krajach unii europejskiej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103

Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej. Harmonogram seminarium. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Istotne elementy przy zakładaniu działalności gospodarczej Przegląd ustawodawstwa wybranych państw członkowskich.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej' - maggy-mooney


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
harmonogram seminarium
Harmonogram seminarium
 • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej
 • Istotne elementy przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Przegląd ustawodawstwa wybranych państw członkowskich
jednolity rynek europejski
Jednolity Rynek Europejski
 • Swoboda Przepływu Osób
 • Swoboda Świadczenia Usług
 • Swoboda Przepływu Kapitału
 • Swoboda Przepływu Towarów

SWOBODY WYNIKAJĄCE:

 • Swoboda Przedsiębiorczości
 • Swoboda Dostępu Do Zamówień Rządowych
swoboda przep ywu os b art 38 42 twe
Swoboda przepływu osóbart. 38 – 42 TWE
 • Przepływ pracowników najemnych
 • Przepływ pracowników samodzielnych
 • Swoboda przemieszczania się i osiedlania
swoboda przep ywu os b zapewnia
Swoboda przepływu osób zapewnia:

„Zakaz dyskryminacji między pracownikami państw członkowskich ze względu na narodowość, w zakresie zatrudnienia, wynagradzania oraz innych warunków pracy”

prawa wynikaj ce ze swobody
Prawa wynikające ze swobody
 • Swobodne poruszane się po terytorium Unii Europejskiej
 • Składania oferty pracy
 • Przyjmowanie oferty pracy
slide8
Pobyt na terenie UE w celu świadczenia pracy
 • Pobyt na terenie UE po ustaniu zatrudnienia
 • Traktowanie rodziny zatrudnionego wg zasad obowiązujących na terenie danego państwa członkowskiego
us ugi
Usługi:

to według prawa wspólnotowego czynności, mające charakter czasowy i transgraniczny, które nie są objęte regulacjami dotyczącymi swobody przepływu osób, towarów, czy kapitału.

zakres podmiotowy swobody przep ywu us ug
Zakres podmiotowy swobody przepływu usług
 • obywatele UE i podmioty gospodarcze, które mają siedzibę na obszarze WE (zarejestrowane wg prawa jednego z Państw Członkowskich)
 • osoby z państw trzecich tylko jeśli występują w roli usługobiorców
zakres przedmiotowy swobody przep ywu us ug
Zakres przedmiotowy swobody przepływu usług
 • krajowe regulacje dot. produktów, odbioru usług;
 • krajowe regulacje dot. wyposażenia osoby świadczącej usługi;
 • krajowe regulacje dot. wiarygodności zawodowej;
slide15
uprawnienia akcesoryjne;
 • podejmowanie reklamy;
 • przemieszczanie do innego kraju sprzętu do świadczenia usług;
 • nabywanie nieruchomości;
 • zaciąganie kredytów itp.
rodzaje swob d dotycz ce przep ywu us ug
Rodzaje swobód dotyczące przepływu usług
 • Aktywna swoboda świadczenia usługusługodawca udaje się przejściowo do kraju usługobiorcy, a więc sam przekracza granicę w celu wykonania usługi w innym kraju członkowskim (np. instalacja aparatury)
slide17
Pasywna swoboda świadczenia usługOdbiorca usługi udaje się do kraju usługodawcy, by tam przyjąć jego świadczenia (np. turyści, osoby korzystające z opieki medycznej)
slide18
Swoboda przepływu produktu usługiUsługodawca i usługobiorca przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice (np. nadawanie programów telewizyjnych lub radiowych)
wy czenia swobody przep ywu us ug art 55 w zw z art 45 48
Wyłączenia swobody przepływu usług(art. 55 w zw. z art. 45-48)
 • działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej (sprawa Reyners)
 • działalność sprzeczna z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym (dyrektywa 64/222 w sprawie koordynacji środków podejmowanych w Państwie Członkowskich w wykonaniu art. 46 TWE)
transgraniczne wiadczenie us ug
Transgraniczne świadczenie usług

Podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być dobrze skonstruowany kontrakt zawarty z usługobiorcą zagranicznym, zlecającym wykonanie określonej usługi.

W umowie tej strony określają m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usługi.

jednorazowa us uga
Jednorazowa usługa

według rozporządzenia 1408/71 RE,

USŁUGI TRANSGRANICZNE charakteryzujące się tymczasowością mogą być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

slide23
Przedsiębiorca, który posiada siedzibę, główną dyrekcję lub obrał za główne miejsce swojej działalności któreś z państw członkowskich jest uprawniony doprowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego
rodzaje us ug ponadkrajowych
Rodzaje usług ponadkrajowych

U

U usługa V

U usługa

U usługa K

K

K

forma wiadczenia us ug
Forma świadczenia usług
 • Samozatrudnienieświadczenie usługi polega na samodzielnej realizacji zlecenia
 • Delegowanie pracownikapodstawa korzystania z tej swobody jest zawarcie kontraktu, w szczególności umowy o dzieło, z przedsiębiorcą z docelowego państwa członkowskiego
delegowanie pracownik w
Delegowanie pracowników

Przedsiębiorca, który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę może ich w ramach swobody świadczenia usług delegować do wykonania określonej usługi do innego państwa członkowskiego

wymogi
WYMOGI :
 • Sporządzenie imiennej listy pracowników i uzyskanie zgody na ich pobyt;
 • Podczas wykonywania usługi pracownicy są opłacani wyłącznie przez polskiego przedsiębiorcę i podlegają wyłącznie jego poleceniom;
 • Przedstawicielem przedsiębiorcy jest kierownik personelu, który kontaktuje się z kontrahentami;
niedozwolone obostrzenia
Niedozwolone obostrzenia
 • NIE MOŻNAżądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa;
 • ZABRONIONYjest wymóg aby personel kluczowy miał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa gdzie wykonywana jest usługa;
 • NIE MOŻNAwymagać, aby opłacane były składki ubezpieczeniowe pracowników kraju świadczenia usługi, jeśli ma już opłacone w kraju
slide29
Niedozwolonejest żądanie uzyskania zezwolenia świadczenia niektórych usług bez uwzględnienia rękojmi należytego wykonania usługi gwarantowanej przez kraj pochodzenia usługodawcy
zak adanie przedsi biorstw
Zakładanie przedsiębiorstw

Ma miejsce wówczas, gdy osoba fizyczna lub osoba prawna chce prowadzić działalność na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo pochodzenia w sposób:

 • ciągły
 • niezależnie od wybranej lub narzuconej przez państwo przyjmujące formy prawnej (art. 43 TWE)
art 43 48 twe
Art. 43 – 48 TWE

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje:

 • prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samozatrudnienia,
 • zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli państwa przyjmującego
prawa wynikaj ce ze swobody1
Prawa wynikające ze swobody
 • Prawo zatrudnienia personelu kluczowego,
 • Prawo do wjazdu i pobytu,
 • Uczestnictwo w zamówieniach publicznych,
 • Pozyskiwanie koncesji i zezwoleń,
slide34
Prawo do nabycia własności, dzierżawienia i wynajmowania nieruchomości,
 • Prawo do wolnego wyboru miejsca i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
prowadzi dzia alno us ugow mo na wybieraj c
Prowadzić działalność usługową można wybierając:
 • Samozatrudnienie,ma miejsce gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w jednym państwie członkowskim zaczyna prowadzić ją w innym. Przedsiębiorca sam dopełnia formalności zgodnych z prawem wewnętrznym państwa przyjmującego
slide36
Zakładanie przedsiębiorstwa z siedzibą w innym kraju członkowskim, korzystając z prawa do zakładania przedsiębiorstw na terenie każdego kraju członkowskiego, zatrudniając pracowników miejscowych. Natomiast, jako personel kluczowy mogą być zatrudniani pracownicy z kraju pochodzenia
slide40
Zakładanie przedsiębiorstw przez osoby prowadzące działalność w Polsce, swoboda przedsiębiorczości umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w kraju pochodzenia otworzyć w innym państwie członkowskim:
 • przedsiębiorstwo podległe (spółka -córka),
 • oddział,
 • przedstawicielstwo
sp ka c rka
Spółka – córka
 • musi być kontrolowana przez spółkę – matkę,
 • może działać pod inną nazwą
 • nie ma możliwości samodzielnego działania,
 • najczęściej w odniesieniu do przedsiębiorstw podległych stosuje się formę prawną jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oddzia
Oddział
 • jest to jednostka wyodrębniona przestrzennie i organizacyjnie jednostka z zakładu głównego,
 • prowadzi ona działalność samodzielnie
 • samodzielnie wystepuje w obrocie gospodarczym,
 • ma majątek wydzielony z majątku przedsiębiorstwa macierzystego,
 • nazwa oddziału może być taka sama jak przedsiębiorstwa macierzystego
przedstawicielstwo
Przedstawicielstwo
 • nie ma samodzielności w działaniu,
 • jest uzależniona od przedsiębiorstwa macierzystego,
 • nie prowadzi odrębnej działalności
europejska sp ka prywatna esp
EUROPEJSKA SPÓŁKA PRYWATNA (ESP)
 • Działalność regulowana wspólnotowym rozporządzeniem, które państwa członkowskie muszą stosować wprost;
 • Prawo krajowe będzie miało zastosowanie tylko w niektórych przypadkach m.in. w kwestiach prawa pracy, prawa karnego, podatkowego, rachunkowości
uwarunkowania esp
UWARUNKOWANIA ESP:
 • Kapitał założycielski wynosi co najmniej

25 tys. €

 • ESP pozostawia przedsiębiorcom dość dużą swobodę kształtowania stosunków wewnętrznych
 • Wymóg podwójnej rejestracji: w kraju siedziby oraz w centralnym rejestrze spółek europejskich, który najprawdopodobniej będzie znajdował się w Brukseli
przysz o unii sp dzielnia europejska sce
PRZYSZŁOŚĆ UNII – SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (SCE)
 • Zakładana w celu propagowania interesów jaj członków na obszarze WE
 • Do jej założenia potrzeba co najmniej 5 osób fizycznych zamieszkałych w co najmniej 2 krajach UE
 • Może powstać również w wyniku połączenia już istniejących spółdzielni
slide47
Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 30 tys. €
 • Musi być zarejestrowana w jednym z państw członkowskim
 • Forma ta jest szczególnie atrakcyjna dla producentów rolnych, którzy planują rozszerzenie działalności poza granice państwa pochodzenia
sp ka europejska se
SPÓŁKA EUROPEJSKA (SE)
 • Jako odpowiednik spółki akcyjnej charakteryzuje się wysokimi wymogami kapitałowymi – 120 tys. €
 • Ta forma może być atrakcyjna jedynie dla dużych przedsiębiorstw prowadzących na szeroką skalę działalność ogólnoeuropejską
 • Dzięki SE nie muszą oni rejestrować firmy w każdym państwie, w którym chcą prowadzić działalność
ezig europejskie zgrupowanie interes w gospodarczych
EZIG – EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
 • Forma pośrednia między spółką osobową a kapitałową
 • Ma na celu reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych członków
 • Członkami EZIG mogą być firmy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność handlową czy rzemieślniczą
slide50
Osoby świadczące usługi na terenie WE nie będąc jednocześnie obywatelami
 • Atrakcyjną cechą jest fakt posiadania osobowości prawnej i możliwość zaciągania zobowiązań oraz dokonywanie czynności prawnych po warunkiem, że nie generują one dochodu
slide52
Obecność Polski do Unii Europejskiej powoduje, że przedsiębiorca musi znać nie tylko polskie przepisy prawne, ale i regulacje unijne. Tym bardziej, jeśli chce działać na Jednolitym Rynku Europejskim. Trzeba pamiętać o znanym powiedzeniu, że nieznajomość prawa szkodzi i nie usprawiedliwia. Warto więc zapoznać się przynajmniej z najważniejszymi informacjami na temat reguł obowiązujących w UE.
zak adanie przedsi biorstw na terenie unii europejskiej
Zakładanie przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej

Swoboda zakładania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (right of establishment) obejmuje prawo podjęcia i wykonywania działalności na zasadzie samozatrudnienia, jak również do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw (art. 52 Traktatu Rzymskiego). Krótko mówiąc - obywatele państw członkowskich UE mogą swobodnie podejmować i prowadzić własne przedsiębiorstwa (lub filie istniejących) na terenie całej Unii Europejskiej.

prawo um w europejskich
„Prawo umów europejskich”

Prawo wspólnotowe nie stworzyło dotąd własnego "kodeksu cywilnego", regulującego zasady zawierania umów na rynku wewnętrznym. Kooperujący przedsiębiorcy - w oparciu o zasady prawa międzynarodowego prywatnego - mogą dokonać wyboru porządku prawnego, którego reżimowi poddadzą swój kontrakt np. prawo angielskie, czy francuskie

slide55
Poruszanie się w obcym prawodawstwie stwarza przedsiębiorcom istotne problemy, związane np. z egzekucją roszczeń. Podstawą prawną jest regulującą umowy między stronami jest Rozp. Rady (WE) 44/2001 z 22.12.2000 r. o jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych
slide56
Rozporządzenie to daje kontrahentom dość dużą autonomię przy określaniu czyjej jurysdykcji podlega kontrakt np. w odniesieniu do ubezpieczeń, spraw konsumenckich, spraw pracowniczych, czy nieruchomości – jednak jurysdykcja jest determinowana położeniem nieruchomości
slide57
Istnieje również Konwencja Rzymska z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Została ona podpisana w kwietniu 2005 przez stronę Polską i teraz znajduje się w Sejmie
slide58
Większość przedsiębiorstw prowadzi działalność w formach właściwych dla regulacji prawnych poszczególnych państw członkowskich. Każde państwo członkowskie UE samodzielnie wyznacza zasady zakładania firm na własnym terytorium.
slide59
Podejmując działalność gospodarczą, należy się dostosować do szeregu regulacji z zakresu:
 • prawa podatkowego,
 • ubezpieczeniowego,
 • ochrony konsumentów,
 • zamówień publicznych,
 • bezpieczeństwa produktów

możliwe jest występowanie różnic na tym polu mimo harmonizacji na szczeblu wspólnotowym

uprawnienia wynikaj ce z prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
Uprawnienia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo zatrudnienia personelu kluczowego
 • prawo wejścia i pobytu,
 • prawo nabycia na własność nieruchomości,
 • prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania.
nabywanie nieruchomo ci
Nabywanie nieruchomości

W zależności od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności możesz wynająć potrzebną Ci nieruchomość, ale jeśli Twoja firma się rozwija, konieczny może okazać się zakup budynków lub gruntu w innym państwie. Jako przedsiębiorca masz do tego prawo zagwarantowane na mocy Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Pewne ograniczenia mogą dotyczyć zakupu ziemi rolnej.

slide62
Musisz również pamiętać, że dane państwo może zastosować względem Ciebie swoje przepisy dotyczące lokalizacji zakładu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Przepisy te dotyczą w tym samym stopniu wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium danego państwa (krajowych i zagranicznych) i nie jesteś w tym zakresie traktowany ulgowo.
rozw j i modernizacja przedsi biorstw w oparciu o nowe technologie
Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
 • dotacje inwestycyjne (wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz urządzeń)
slide64
dotacje na usługi doradcze
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
ubezpieczenia spo eczne
Ubezpieczenia społeczne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim, a także członkowie ich rodzin, podlegają zasadom koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (rozporządzenie Rady nr 1408/71, zmienione rozporządzeniem nr 1390/81).

zasady systemu ubezpiecze
Zasady systemu ubezpieczeń
 • cudzoziemcy traktowani są tak jak obywatele danego państwa członkowskiego
 • składki ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, zdrowotnego) płaci się tylko w jednym państwie (zazwyczaj tam, gdzie wykonywana jest praca lub prowadzona działalność),
slide67
prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego nabyte w związku z opłacaniem składek w jednym państwie członkowskim ”wędrują” za uprawnionym do innego kraju. Zasady przyznawania świadczeń ubezpieczenia społecznego (np. wiek emerytalny) oraz ich wysokość określają jednak przepisy prawa krajowego.
regulacje celne
Regulacje celne

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polski stosowane są taryfy celne wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE.

Podstawowe regulacje celne Wspólnoty Europejskiej zawarte są w:

 • Kodeksie celnym UE (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92, wielokrotnie zmieniane)
slide69
tzw. Kodeksie celnym wykonawczym UE (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2454/93).

Te akty prawne zawierają wzory wszystkich dokumentów obowiązujących w obrocie celnym UE (wzory stanowią załączniki do rozporządzeń, w sumie jest ich 113).

stawki celne
Stawki celne
 • Informacje o obowiązujących stawkach celnych są dostępne w bazie TARIC, pod adresem:http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm
 • Dostępny jest też system tzw. wiążącej informacji taryfowej (EBTI - European Binding Tariff Information), udzielanej zainteresowanym nieodpłatnie przez administrację celną państw członkowskichhttp://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm
slide71
Informacje taryfowe udzielane są na wniosek zainteresowanych w formie decyzji i są wiążące (w zakresie klasyfikacji taryfowej, a nie stawki taryfowej) dla przedsiębiorcy oraz organu celnego przez 6 lat od dnia wydania (w wyjątkowych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość unieważnienia tej decyzji).
pomys na firm
Pomysł na firmę

Dokonując analizy polskiego rynku lub obserwując rynek lokalny zawsze można znaleźć takie dziedziny i branże, gdzie występuje luka i zapotrzebowanie na określone usługi. Pomysł na firmę może być drogą zarówno do sukcesu jak i porażki firmy.

opracowuj c strategi firmy niezb dna jest
Opracowując strategię firmy niezbędna jest:
 • analiza rynku lokalnego,
 • rodzaj działalności gospodarczej,
 • stan zasobów finansowych,
 • możliwość uzyskania pożyczki,
 • konieczne inwestycje,
slide74
możliwości lokalowe,
 • zasięg i obszar działania,
 • lokalny rynek (siła robocza, lokalizacja większych i mniejszych przedsiębiorstw, zapotrzebowanie na dany towar, usługę),
 • obserwacja i rozpoznanie konkurencji
 • opłacalność ekonomiczną.
biznes plan jako podstawa prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
Biznes plan jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej

Przygotowanie biznes planu jest warunkiem koniecznym w celu:

 • samego zamiaru rozpoczęcia działalności gospodarczej i wstępnych przygotowań do jej podjęcia,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • perspektywicznego zaplanowania rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
slide76
Biznes plan jest określeniem postępowania, jakie firma powinna przyjąć by wykonać założone zadania i zrealizować cele. Powinien zawierać kilka zasadniczych elementów:
 • charakterystyka firmy
 • charakterystyka przedsięwzięcia
 • charakterystyka i ocena rynku
 • analiza finansowa
slide77
SWOT

W celu właściwego wykorzystania uwarunkowań zewnętrznych zawartych w biznes planie, należy dodatkowo opracować strategięmarketingową firmy. Każdy proces planowania i tworzenia strategii powinien rozpoczynać się od badania silnych i słabych stron organizacji oraz analizy otoczenia i poszukiwania szans i zagrożeń jakie ono stwarza. Źródła tych szans i zagrożeń mogą być różnorodne: ekonomiczne, technologiczne czy prawne.

iv zasady zak adania dzia alno ci gospodarczej w wybranych pa stwach cz onkowskich

IV. Zasady zakładania działalności gospodarczej w wybranych państwach członkowskich

austria
AUSTRIA

W celu zarejestrowania firmy w Austrii trzeba przekonać urzędników, że to leży w interesie gospodarki austriackiej - że napłynie kapitał zagraniczny, że miejscowi zdobędą nowe miejsca pracy.

Na pełny dostęp do rynku pracy, niektórych usług, swobody osiedlania się musimy poczekać jeszcze kilka lat.

slide80
Rejestracji samodzielnej działalności dokonuje się w magistracie, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa izby gospodarczej. Koszt rejestracji 13 €

Przy zakładaniu spółki z o.o. min. kapitał założycielski wynosi 35 tys. €

Podatek dochodowy od osób prawnych 34% od osób fizycznych od 0 do 59%.

Podatek VAT 20 %

Składka na ubezpieczenie społeczne 21,85%

belgia
Belgia

W celu założenia firmy w Belgii należy udać się do urzędu gminy, w wydziale rejestracji cudzoziemców, gdzie otrzymamy pięciomiesięczne zezwolenie na pobyt. Jeżeli w tym czasie uda nam się rozkręcić działalność możemy otrzymać pozwolenie na pobyt na okres pięciu lat.

slide82
Rejestrację jednoosobowej działalności rozpoczynamy od sprawdzenia w Izbie Rzemiosła i Handlu czy planowana działalność nie jest reglamentowana.

Następnie w Rejestrze Handlowym lub Rzemieślniczym należy uzyskać numer handlowy, wpisać się do ubezpieczeń społecznych, zarejestrować w Biurze Kontroli VAT, otworzyć konto w banku i zarejestrować w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych.

slide83
Rejestracja spółek wymaga dodatkowo zdeponowania w banku kapitału założycielskiego min. 18,6 tys. €, podpisania i zdeponowania u notariusza statutu spółki. Koszt rejestracji spółki jednoosobowej to 50 €,

Podatek od osób prawnych 39%,

Małe firmy od 28% do 41%

Podatek VAT 21%

Ubezpieczenie społeczne 32,44%.

dania
Dania

Polscy przedsiębiorcy bez kłopotów uzyskają wizę pobytową w Dani, jeżeli udowodnią, że firma zapewni im źródło utrzymania. W celu zarejestrować jednoosobowej działalności wystarczy w urzędzie gminy złożyć biznes plan oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje wykonywanego zawodu.

Nie jest to skomplikowane i drogie, natomiast koszty utrzymania i prowadzenia działalności są wysokie.

slide85
Dla polskich przedsiębiorców najkorzystniejszą formą jest założenie oddziału istniejącej w Polsce firmy. Rejestracji spółek dokonuje się w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw.Stawka podatku osoby prawne 30%

Osoby fizycznych od 38,1% do 47,6%

Podatek VAT 25%.

finlandia
Finlandia

Zarejestrowanie firmy w Finlandii trwa około trzech tygodni i najlepiej wykorzystać do tego pośrednictwo miejscowego prawnika. Działalność jednoosobową wpisuje się do rejestru handlowego i zgłasza w Urzędzie Patentów i Rejestracji – 65 € Na prowadzenie spółki z o.o. niezbędne jest zezwolenie wydane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

slide87
Minimalny kapitał zakładowy 8 tys. € Niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania koncesji, a właściciele firmy powinni mieć zameldowanie na terytorium Unii.Podatek dochodowy osób prawnych 29%, Podatek dochodowy od osób fizycznych od 11% do 34%

Podatek VAT 22%

francja
Francja

Zakładając firmę we Francji należy uzyskać karty pobytu (jeśli chcemy przebywać na terytorium Francji dłużej niż 3 miesiące) w lokalnej prefekturze. Należy przy tym wykazać się stanem konta i motywacją do zamieszkania we Francji. Dalsza procedura oparta jest o tzw. zasadę jednego okienka. Rejestracji dokonuje się w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE). Przy samozatrudnieniu należy zarejestrować się w izbie przemysłowo-handlowej.. Dalsze formalności załatwiane są przez pracowników CFE. Rejestracja trwa ok. ośmiu dni a koszty w zależności od rodzaju działalności wahają się

od 30-350 €.

slide89
Dochody z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowane są stawką progresywną od 0% do 48% w zależności od dochodu. Podatek dochodowy od firm wynosi 33,3 %. Podstawowa stawka podatku VAT 19,6 %, główne produkty żywnościowe i książki 5,5 %, lekarstwa 2,1%.
grecja
Grecja

Rejestracje firmy w Grecji należy udać się do ambasady Greckiej w Polsce i uzyskać pozwolenia na pracę. We wniosku należy przedstawić perspektywy zatrudnienia miejscowego pracownika.

Kolejny krok to Departament Zdrowia w Grecji, gdzie wykonuje się badania lekarskie, a potem w ciągu 30 dni należy rozpocząć działalność. Koszt rejestracji firmy ok. 1000 €.Stawka podatku dla firm 35%, podatek od osób fizycznych od 0 do 40%. Podatek VAT 18%.

hiszpania
Hiszpania

Rejestrując działalność gospodarczą w Hiszpanii nie trzeba składać wniosku o kartę stałego pobytu. Zarówno przy samozatrudnieniu jak i rejestrując spółkę cywilną lub jawną nie trzeba wnosić kapitału początkowego Do rejestracji spółki z o.o. potrzebny jest kapitał w wysokości min. 3 tys.€. Koszt rejestracji to ok. 350 €. Stawka podatkowa dla firm wynosi 35 %, małe i średnie przedsiębiorstwa 30 %.Podatek od osób fizycznych skala progresywna od 18 do 48,8%, podatek VAT 16 %.

holandia
Holandia

W Holandii nie jest wymagana zgoda na pobyt, co ułatwia i przyspiesza rejestrację firmy. Pewne rodzaje działalności wymagają specjalnej zgody, trzeba również posiadać odpowiednie kwalifikacje, środki finansowe i dobry stan zdrowia. Przed rozpoczęciem działalności należy w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji złożyć wymagane przez prawo dokumenty.

slide93
Najprościej i najtaniej jest zarejestrować jodnoosobową działalność gospodarczą w Izbie Przemysłowo-Handlowej, koszt 69 €. Proces rejestracji może trwać do dwóch miesięcy, ale w tym czasie można działać na zasadach tymczasowych.Stawka podatku od osób prawnych 29% i 34,5% zależna od dochodu. Podatek od osób fizycznych od 32% do 52%. Podatek VAT 19%, obniżona stawka 0 i 6%.
irlandia
Irlandia

W Irlandii nie trzeba się starać o pozwolenia na prowadzenie działalności. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Rejestracji, trwa ok. 7 dni. Rejestracja spółek do 14 dni. Warunkiem działalności spółki jest, aby na miejscu przebywało stale dwóch dyrektorów-rezydentów. W innym wypadku należy wykupić ubezpieczenie na wypadek zwinięcia działalności.W Irlandii obowiązują bardzo korzystne stawki podatkowe: podatek od firm 12,5%, od osób fizycznych od 20 do 42%, VAT 21%.

luksemburg
Luksemburg

Na pobyt w Luksemburgu potrzebna jest zgoda jeśli wynosi on powyżej trzech miesięcy. W państwie tym do rejestracji małych firm stworzono Ministerstwo ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Proces rejestracji może trwać do dwóch miesięcy. Koszt rejestracji 25 €.Podatek dochodowy od osób prawnych od 20% do 30 %, od osób fizycznych od 6% do 46%. Podatek VAT 15%.

niemcy
Niemcy

W Niemczech trzeba ubiegać się o zezwolenie na pobyt z prawem do wykonywania wybranej działalności. Urzędnicy niemieccy mogą decydować czy nasza działalność służy interesom niemieckiej gospodarki, a przy rejestracji jednoosobowej działalności żądają dowodu posiadania odpowiednich kwalifikacji, środków finansowych, biznes planu na kilka lat. W niektórych przypadkach konieczne jest jeszcze odrębne zezwolenie i wpis do rejestru rzemiosła.

slide97
Na zarejestrowanie spółki w Izbie Przemysłowo Handlowej możemy czekać nawet do dziewięciu miesięcy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. to min. 25 tys. €. Koszt rejestracji ok. 500 €Stawka podatku dochodowego osób prawnych 25%, od osób fizycznych od 0 do 47%. Podatek VAT 16%.
portugalia
Portugalia

W Portugalii przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba rejestrować się w urzędzie finansowym. Rejestracja firmy wymaga zgromadzenia wielu dokumentów, ale można ją zarejestrować w Centrum Formalności dla Przedsiębiorców, nie wychodząc z jednego budynku. Koszt rejestracji ok. 40 €Stawka podatkowa dla firm wynosi 25%. Podatek od osób fizycznych od 12 do 40 %. Podatek VAT 19%.

szwecja
Szwecja

W Szwecji po trzech miesiącach pobytu musimy uzyskać pozwolenie na pobyt. Osoby, które nie mieszkają na stałe w Szwecji, chcący zarejestrować firmę muszą znaleźć osobę, która w ich imieniu zarejestruje działalność i będzie ją reprezentować. Rejestracji jednoosobowej działalności dokonuje się na podstawie wpisu do rejestru gminy. Spółki podlegają rejestracji w wydziale ds. spółek Urzędu Patentowo-Rejestrowego.

slide100
Przed rozpoczęciem działalności należy złożyć formularz rejestracyjny i kartę podatku VAT do urzędu skarbowego. Stawka podatku od osób prawnych 28%, podatek od osób fizycznych od 0 do 35%, Podatek VAT 25%
w ochy
Włochy

We Włoszech proces zakładania działalności gospodarczej jest długi. Pomocą służą punkty obsługi przedsiębiorców Sportello Unico, w których możemy uzyskać pomoc prawną, informacje o przepisach i wszelkich formalnościach związanych z rejestracją. Przedsiębiorcy indywidualni podlegają rejestracji w Wykazie Gospodarczo-Administracyjnym. Spółkę z o.o. można zarejestrować wyłącznie drogą elektroniczną w Rejestrze Przedsiębiorstw w Izbie Handlowej.

slide102
Minimalny kapitał założycielski

10 tys. €Podatek dochodowy od osób fizycznych 33%, podatek od osób fizycznych od 23% do 45%. Podatek VAT 20%.

wielka brytania
Wielka Brytania

W celu zarejestrowania najpopularniejszej spółki z o.o. należy przedłożyć umowę założcielska i statut spółki. Potwierdzeniem jest wydanie przez Companies House tzw. Certyficate of incorporation.

Stawka podstawowa VAT 17,5%, obniżona 5%, 0%