TOOLS FOR SCHOOL IMPROVEMENT
Download
1 / 44

Objektif - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

TOOLS FOR SCHOOL IMPROVEMENT Jabatan Pentaksiran Pemimpin Sekolah INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Objektif. Pemimpin dapat : menggunakan Tools for School Improvement; mengenalpasti aspek-aspek yang memerlukan penambahbaikan di sekolah ( jurang );

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Objektif' - maggy-howe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Objektif
TOOLS FOR SCHOOL IMPROVEMENTJabatanPentaksiranPemimpinSekolahINSTITUT AMINUDDIN BAKIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Objektif
Objektif

Pemimpindapat:

 • menggunakanTools for School Improvement;

 • mengenalpastiaspek-aspek yang memerlukanpenambahbaikandisekolah (jurang);

 • menentukankeutamaandalammerancang program-program (sPeCt); dan

 • memahamidanmenggunakan OPPM untukmerancangpenambahbaikansekolah.


Apa yang dimaksudkan alat untuk penambahbaikan sekolah
Apa yang dimaksudkanalatuntukpenambahbaikansekolah?

 • Alat yang direkabentukuntukpenambahbaikansekolahbagimembantupemimpinmengenalpastikekuatandankelemahan yang wujuddisekolah.

 • Alat-alatinijugamembantupemimpinmemilih program yang bersesuaiandanmengatasikelemahan yang dihadapi.


Aktiviti perbincangan
AKTIVITI: PERBINCANGAN

 • Pesertadikehendakimembincangkantools yang pernahdigunakanuntukmeningkatkanprestasisekolah.

 • Bincangkankegunaanmenggunakantoolstersebut.


Surat siaran
Suratsiaran


Penegasan penggunaan skpm
PenegasanPenggunaan SKPM

 • Penilaian yang tepatdanobjektif.

 • Mengesankekuatandankelemahansekolah.

 • Menentukan ranking sekolah.
Proses penambahbaikan sekolah
ProsesPenambahbaikanSekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3


Objektif

 • Semak Program

 • (sPeCt)

 • PelanTindakan

 • (OPPM)

Sumber SKPM 3 (2007)


Objektif

Proses Penambahbaikan Sekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3


Langkah 1
Langkah: 1

 • Pesertadikehendakimengisiborangrumusan Standard KualitiPendidikan Malaysia 2010.

 • Skor yang perludiisiadalahskorsebenar yang telahdiisidalam SKPM 2010.

 • Contohnya, standard 1 dan standard 2

  7.9/10 x 100 = 79%

  11.5/15 x 100 = 76%


Objektif

Graf AnalisisJurang (Standard SKPM)

SkorSebenar


Langkah 2
Langkah: 2

 • Pemimpinperlumengisiskorpelunjuran. Skorpelunjuranadalahmengikutkeperluanpihaksekolahdankebolehcapaianmasing-masing. Di bawahinidiberikancontohskorpelunjuranmaksimun yang perludicapaiolehpihaksekolah.


Objektif

Graf AnalisisJurang (Standard SKPM)

SkorUnjuran

SkorSebenar


Langkah 3
Langkah: 3

 • Pemimpindikehendakimelihat/menelitiperbezaannilaiskorsebenardenganskorpelunjuran.

 • Perbezaanterbesartersebutmembuktikan standard yang perludiberikeutamaandalammerancang.


Objektif

Graf AnalisisJurang (Standard SKPM)

SkorUnjuran

SkorSebenar


Langkah 4
Langkah: 4

 • Pemimpindikehendakimelihat/menelitiperbezaannilaiskorsebenardenganskorpelunjuranuntuk standard 3.

 • Perbezaanterbesartersebutmembuktikan standard 3 yang perludiberikeutamaandalammerancang.


Objektif

Graf AnalisisJurang (SKPM Standard 3)

SkorUnjuran

SkorSebenar


Langkah 5
Langkah: 5

 • Pemimpindikehendakimemilihaspek yang terdapatdidalam standard 4 berdasarkanperbezaanjurang yang telahdibuatdiatas.

 • Skor yang perludiisiadalahskorsebenar yang telahdiisidalam SKPM 2010.


Langkah 6
Langkah: 6

 • Pemimpindikehendakimengisiskorpelunjuran. Skorpelunjuranadalahberdasarkankebolehcapaiansekolah. Di bawahdiberikancontohskormaksimum yang perludicapaiolehpihaksekolah.


Objektif

Graf AnalisisJurang (Aspek SKPM)

Standard 4

SkorUnjuran

SkorSebenar

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.11

4.12

4.10


Langkah 7
Langkah: 7

 • Pemimpindikehendakimendapatkanperbezaannilaiskorsebenardenganskorpelunjurandaripadagraf.

 • Perbezaantersebutmembuktikanaspek yang perludiberikeutamaandalammerancang program-program danmengubahsuaiteknikpengajarandanpembelajaran.


Objektif

Proses Penambahbaikan Sekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3


Langkah 8
Langkah: 8

 • Pemimpindibekalkan grid sPeCtuntukmelihat program-program yang perludisingkirkan, ditambah, dikurangkan, diwujudkandandikekalkan.

 • Semuaaspekdidalamaspek 4 perludicatatkedalamruanganIsu/CabaranDalamPenambahbaikandandisusunmengikutjurang yang terbesar. Aspek yang mempunyaijurangterbesarakanberadapadaruangan paling atas.


Langkah 9
Langkah: 9

 • Langkah 9 akanmemberipeluangkepadapentadbiruntukmenyenaraikansemua program yang telahdijalankan.

 • Pentadbirkemudianakanmemadankansemua program yang telahdijalankankedalamruanganEliminate, Raise, Reduce, CreatedanSustain.


Langkah 10
Langkah: 10

 • Langkahiniakanmemberipeluangkepadapemimpinmenilaiadakahsemua program pernah yang dijalankanmeliputikeutamaanaspek yang perludiberiperhatian.

 • Seterusnyapemimpindapatmelihataspek yang pentingtetapibelumdiberiperhatiandalampelaksanaan program.


Langkah 11
Langkah: 11

 • Langkahterakhirialahpemimpinmerancang program baru agar aspek yang lemahtersebutdapatdibaikidengansebaikmungkin.


Objektif

1. KaedahPedagogi Guru

Cemerlang

4.3 HasilKerjaMurid

4.5 KaedahPenyampaian

3

1

2. KursusMenandaKertas

4.6 KemahiranKomunikasi

3. KemMotivasiMurid

4. Program SentuhHatimu

(PelajarLemah)

4.10 PenguasaanIsiKandungan

4.11 PengurusanKelas

5. KursusPengurusanKelas

1. Pemantauan

Berkala

2

,4

2. Kursus

Komunikasi

5


Proses penambahbaikan sekolah1
ProsesPenambahbaikanSekolah

Proses 2

Proses 1

Proses 3


Objektif

One Page Project Manager

 • Clark Addison Campbell has published the book (2007, John Wiley & Sons)


Objektif

Objektif

 • Memahamibagaimana OPPM bolehdigunakansebagaialatuntukmerancang, mengawal, memantaudanmengkomunikasimaklumatdan status projek.

 • Menggunakan OPPM untukmerancangpelaksanaanPrODdisekolah


Objektif

OPPM

Merumuskanprojekdalamsatumukasuratringkas yang mengandungisegalamaklumatpentingmengenaiprojek. Bolehdigunakansebagaialatuntukmemantau status projekdanbolehdikongsibersamapihakpengurusandanjugaahlikumpulan yang lain..


Objektif

OPPM

 • Praktikal

 • Jimatmasadantenaga

 • Mengenalpastimaklumatpentingprojek

 • Memaklumkan status projekkepadaahli

 • .Objektif

One Page Project Manager (OPPM)

2

1

7

10

6

9

5

8

3

4

11

12


Objektif

 • Semak Program

 • (sPeCt)

 • PelanTindakan

 • (OPPM)

Sumber SKPM 3 (2007)


Objektif

“”

SEKIAN

TERIMA KASIH