1 / 19

GAMBIT DROGI KRAJOWE

GAMBIT DROGI KRAJOWE. STRATEGIA BRD. Drogi krajowe 2001 - 2005. Średnio w roku: 10870 wypadków 14810 ofiar rannych 2075 ofiar śmiertelnych 8 mld zł koszty wypadków i kolizji. Drogi krajowe – przyczyny wypadków. Syntetyczna diagnoza.

Download Presentation

GAMBIT DROGI KRAJOWE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GAMBIT DROGI KRAJOWE STRATEGIA BRD

 2. Drogi krajowe 2001 - 2005 Średnio w roku: 10870 wypadków 14810 ofiar rannych 2075 ofiar śmiertelnych 8 mld zł koszty wypadków i kolizji

 3. Drogi krajowe – przyczyny wypadków

 4. Syntetyczna diagnoza • drogi krajowe - 37 % ogółu ofiar śmiertelnych • rodzaje wypadków: - najechanie na pieszego – 30 % • - zderzenia czołowe – 30 % • - zderzenia boczne - 17 % • - najechanie na drzewo – 12 %

 5. Syntetyczna diagnoza • zachowania uczestników ruchu: - nadmierna prędkość - 35 % ofiar śmiertelnych • - nieprawidłowe manewry - 26 % • - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu – 15 % • Elementy dróg: • - odcinki proste - 70 % ofiar śmiertelnych • - przejścia przez obszary zabudowane – 19 % • - skrzyżowania – 16 % • - łuki poziome - 12 %

 6. CEL GŁÓWNY Celem głównym Programu „GAMBIT - Drogi Krajowe” jest zmniejszenie w okresie 2006-2013 na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 75 % tj. do 500 ofiar śmiertelnych w roku 2013 Etapami realizacji celu głównego są cele pośrednie: rok 2008– nie więcej niż 1900 ofiar śmiertelnych, rok 2010 – nie więcej niż 1250ofiar śmiertelnych, rok 2013 - nie więcej niż 500 ofiar śmiertelnych.

 7. CELE SZCZEGÓŁOWE Cel 1: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku najechania na pieszego Cel 2: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku zderzeń czołowych Cel 3: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku zderzeń bocznych i tylnych Cel 4: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku wypadnięcia z drogi Cel 5: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w porze nocnej Cel 6: Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w wyniku nadmiernej prędkości

 8. DROGI KRAJOWE – OFIARY ŚMIERTELNE 2001- 2005

 9. NAJECHANIE NA PIESZEGO

 10. ZDERZENIA CZOŁOWE

 11. ZDERZENIA CZOŁOWE – ŚRODKI -RYZYKO WZGLEDNE

 12. NOC

 13. NOC

 14. Potencjał redukcji w roku 2013 (osoby uratowanie od śmierci)

More Related