การประชุม
Download
1 / 60

สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ( HISO ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

การประชุม โครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัด สำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.). สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ( HISO ). นิยาม. การเก็บข้อมูล. มุมมองด้านประโยชน์. ความแตกต่าง. ภาพรวมมาตรฐาน เภสัชกรรม รพ. หน่วยงานกลาง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ( HISO )' - magdalen-kotas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การประชุม โครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลครั้งที่ 1ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)

สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)


นิยาม

การเก็บข้อมูล

มุมมองด้านประโยชน์

ความแตกต่าง

ภาพรวมมาตรฐาน

เภสัชกรรม รพ.

หน่วยงานกลาง

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

กำเนิด

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับ

งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ความต้องการ


ภญ.เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ

ภญ.ผศ.อภิฤดี เหมะจุฑา

ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชาการ

ภญ.ดร.อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ

ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์

พ.ท.หญิงเพ็ญศรี ธงภักดี

ภก.ผศ.ดร.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง

ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์

ภญ.ผศ.ดร.ภูรี อนันตโชติ

ภญ.อ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์

ภญ.จิราภรณ์ อุษณกรกุล

คณะทำงานโครงการพัฒนาตัวชี้วัดฯ

ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์ประธาน


Gen mngt

Inv mngt

Disp serv

DU

Med err

Pharm care

ADR

DUE

DIS

Extemp

Research

ร่างตัวชี้วัด 11 ด้าน

Pilot (phase I)

Performance

Indicators


Performance indicators
Performance Indicators

6 ตัวชี้วัด (16 ตัวชี้วัดย่อย)

 • ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (2 ตัวชี้วัดย่อย)

 • อัตราคลาดเคลื่อนทางยา (10 ตัวชี้วัดย่อย)

 • ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยา

 • อัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ

 • จำนวนเดือนสำรองคลัง

 • จำนวนรายการยาขาดคราว


วัตถุประสงค์การประชุมวัตถุประสงค์การประชุม

 • เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการทดลองใช้ตัวชี้วัด

 • เพื่อหารือวิธีการทำงาน ขั้นตอนต่างๆ ในการทดลองใช้ตัวชี้วัด

 • เพื่อแนะนำตัวชี้วัดในโครงการ

 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาล


โครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดโครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลระยะที่ 1


วัตถุประสงค์โครงการโครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัด

เพื่อทดลองและประเมินการใช้ตัวชี้วัดกลางและแบบ

บันทึกข้อมูลที่พัฒนาขึ้น


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงพยาบาลเครือข่าย

 • เป็น model ต้นแบบ มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน

 • เรียนรู้กระบวนการเก็บข้อมูล การแปรผล และนำไปใช้ประโยชน์

 • เตรียมพร้อมระบบตัวชี้วัด และสามารถนำประสบการณ์จากโครงการมาใช้ในการประเมินคุณภาพจาก พรพ.

 • เรียนรู้ (ไม่ใช่ลอกเลียน) ซึ่งกันและกัน knowledgesharing

 • ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ (ประหยัดเวลา)

 • สิทธิในการเข้าอบรมเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำหรับผู้ประสานงาน
49 50
เตรียมการก่อนเก็บข้อมูลเตรียมการก่อนเก็บข้อมูล (ธ.ค. 49 – มี.ค. 50)

 • กำหนดผู้ประสานงานโครงการ

 • ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลตัวแปรของตัวชี้วัดแต่ละตัว (เก็บอะไร ที่ไหน อย่างไร ตามที่ระบุในร่างตัวชี้วัด)

 • เตรียมพร้อมระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตัวแปรของตัวชี้วัดแต่ละตัว

 • กำหนดผู้บันทึกข้อมูล และผู้ดูแลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละตัว

 • ตอบแบบสำรวจลักษณะข้อมูล และแหล่งข้อมูลของ รพ.

 • ร่วมอบรมตัวชี้วัด (ทำความเข้าใจกับแบบบันทึกข้อมูล นัดแนะการดำเนินการเก็บข้อมูล)


ดำเนินการเก็บข้อมูลเตรียมการก่อนเก็บข้อมูล (เม.ย. – มิ.ย. 50)

 • เก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแบบบันทึกข้อมูล

 • รวบรวมและสรุปข้อขัดข้อง/อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)

 • เตรียมนำเสนอใน focus group


สรุปและประเมินผลการทดลองสรุปและประเมินผลการทดลอง (ก.ค. – ต.ค. 50)

 • นำเสนอข้อขัดข้อง/อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไข (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน focus group

 • ตอบแบบประเมินผลโครงการ

 • ให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างตัวชี้วัด

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และ ศสวย. มีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล

ในการแก้ไขข้อขัดข้อง/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ตลอดระยะเวลาโครงการ


แนวทางการประเมินผลสรุปและประเมินผลการทดลอง

3 แนวทาง

 • อภิปรายกลุ่ม (forcus group)

  (เฉพาะโรงพยาบาลในโครงการ)

 • แบบประเมินผล

  (โรงพยาบาลในโครงการ + โรงพยาบาลที่สนใจทั้งหมด)

 • ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านwww.psyric.info

  (โรงพยาบาลในโครงการ + โรงพยาบาลที่สนใจทั้งหมด)


การประสานงานสรุปและประเมินผลการทดลอง

 • ติดต่อ ศสวย.

  www.psyric.info(บอร์ดแสดงความเห็นท้ายร่างตัวชี้วัด)

  email: jiraporn.u@psyric.info

  phone: 02-621-8992-3 Fax: 02-621-8993

 • ติดต่อโรงพยาบาลเครือข่าย

  list ผู้ประสานงาน รพ. และที่ติดต่อ

  (ศสวย. รวบรวม แล้ว email ให้ผู้ประสานงานแต่ละ รพ.)


Towards a better future for all

Towards a Better Future for Allสรุปและประเมินผลการทดลอง


Performance Indicators Intelligence:สรุปและประเมินผลการทดลองAn easy access and user-friendly tool for continuous quality improvement in drug system

by

PSyRIC


Web application login
Web Application Loginสรุปและประเมินผลการทดลอง


The browse mode
The Browse Modeสรุปและประเมินผลการทดลอง


The event details
The Event Detailsสรุปและประเมินผลการทดลอง


The outcome details
The Outcome Detailsสรุปและประเมินผลการทดลอง


The patient details
The Patient Detailsสรุปและประเมินผลการทดลอง


The analyzer module
The Analyzer Moduleสรุปและประเมินผลการทดลอง


The root causes
The Root Causes สรุปและประเมินผลการทดลอง


Graphical representation 1 the common root causes
Graphical Representationสรุปและประเมินผลการทดลอง(1)The common root causes


Graphical representation 2 the sub causes
Graphical Representationสรุปและประเมินผลการทดลอง(2)The sub-causes


Graphical representation 3 the event statistics
Graphical Representationสรุปและประเมินผลการทดลอง(3)The event statistics


Graphical representation 4 the event statistics
Graphical Representationสรุปและประเมินผลการทดลอง(4)The event statistics


Graphical representation 5 search function 1
Graphical Representationสรุปและประเมินผลการทดลอง(5)Search function -1


Graphical representation 5 search function 2
Graphical Representationสรุปและประเมินผลการทดลอง(5)Search function -2


Reports 1
Reports (1)สรุปและประเมินผลการทดลอง


Reports 2
Reports (2)สรุปและประเมินผลการทดลอง


Performance indicators1
Performance Indicatorsสรุปและประเมินผลการทดลอง

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสืบค้นปัญหา ซึ่งสถานพยาบาลต้องทำการศึกษาเชิงลึกหาสาเหตุต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


Performance indicators2
Performance Indicatorsสรุปและประเมินผลการทดลอง

6 ตัวชี้วัด (16 ตัวชี้วัดย่อย)

 • ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (2 ตัวชี้วัดย่อย)

 • อัตราคลาดเคลื่อนทางยา (10 ตัวชี้วัดย่อย)

 • ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยา

 • อัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ

 • จำนวนเดือนสำรองคลัง

 • จำนวนรายการยาขาดคราว


ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอกระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริการ OPD

  ตัวชี้วัดย่อย

 • ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอกช่วงเวลารีบเร่ง

 • ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ยทั้งวัน


ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอกระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก

นิยาม

ระยะเวลารอรับยา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการบริการจ่ายยา

โดยนับเวลาตั้งแต่ห้องยาได้รับใบสั่งยาจนถึงเวลาที่เภสัชกรพร้อมส่งมอบยา

ให้ผู้ป่วย กรณีที่ระบบการสั่งยาเป็นการสั่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ให้นับเวลาตั้งแต่

ห้องยาสามารถดูคำสั่งจ่ายยาหรือใบสั่งยานั้นได้จากคอมพิวเตอร์และสามารถ

ปฏิบัติงานได้จนถึงเวลาส่งมอบยาให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการอธิบาย

การใช้ยา


ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอกระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก

ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยจำนวนนาทีตั้งแต่ได้รับใบสั่งยา/คำสั่งจ่ายยาถึงเวลาที่ยานั้นพร้อมจ่ายสู่ผู้ป่วย

ตัวแปรที่ต้องเก็บ

 • ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการบริการจ่ายยาสำหรับใบสั่งยาแต่ละใบ

 • จำนวนใบสั่งยา ณ ช่วงเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล

  แยกเป็นช่วงรีบเร่ง และทั้งวัน


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการใช้ยา

 • สร้างระบบความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วย


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

Prescrib. Dispens.Admin.

IPD

Ward

(Pre-admin)

Patient

Physician

Pharmacy

(Pre-disp)

Patient

OPD

Admin. Unit

(ER, clinic, etc)

(Pre-admin)


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

ตัวชี้วัดย่อย

 • Prescribing error

 • Pre-dispensing error

 • Dispensing error

 • Pre-administration error

 • Administration error

  แยกเก็บ OPD และ IPD


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

นิยาม

Prescribing error หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับคำสั่งใช้ยาที่มีผลหรืออาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนอื่นๆ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากการสั่งใช้ยานั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติเรื่องการสั่งใช้ยาที่หน่วยงานกำหนดขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งใช้ยาดังกล่าวใหม่ หรือวิเคราะห์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น


Prescribing error

ชื่อผู้ป่วยผิด (ใบสั่งยาผิดคน)

ชื่อยาผิด (สั่งยาผิดตัวรวมสะกดชื่อยาผิด?)

ผิดขนาดความแรง (strength)

ผิดรูปแบบ (dosage form)

ผิดวิธี (route + frequency)

ผิดปริมาณ (dose + amount)

สั่งยาที่เป็น contraindication

ยาซ้ำซ้อน

สั่งยาไม่ครบ

สั่งยาไม่ตรงตามนโยบาย หรือ guideline ของโรงพยาบาล

Prescribing error

กรณีไม่ระบุ เช่น ขนาด รูปแบบ วิธี ปริมาณ จะถือเป็น error หรือไม่


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

นิยาม

Pre-dispensing error หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดยาในหน่วยงานเภสัชกรรม

เช่น การเตรียมยา การเขียน/พิมพ์ฉลาก การจัดยาตามคำสั่งใช้ยา แต่

หน่วยงานสามารถตรวจพบความคลาดเคลื่อนดังกล่าวและแก้ไขให้

ถูกต้องก่อนจ่ายยาออกนอกหน่วยงาน


Pre dispensing error
Pre-dispensing errorอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

 • พิมพ์ผิด (ชื่อผป. ชื่อยา ขนาด รูปแบบ วิธีใช้ จำนวน)

 • (คิดราคายาผิด กรณี manual)

 • จัดยาผิด (ชื่อผป. ชื่อยา ขนาด รูปแบบ วิธีใช้ จำนวน)

 • ตรวจสอบยาผิด แต่พบก่อนส่งออกนอกหน่วยงานหรือจ่ายให้ผู้ป่วย

ตรวจพบและแก้ไขถูกต้องก่อนส่งออกนอกหน่วยงานหรือจ่ายให้ผู้ป่วย


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

นิยาม

Dispensing error หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนการจ่ายยาหรือการส่งมอบยาที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากรการแพทย์แล้ว อันเนื่องมาจากไม่ตรงตามคำสั่งใช้ยา หรือเป็นความคลาดเคลื่อนที่เภสัชกรควรตรวจพบได้เพราะคำสั่งใช้ยาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ แนวทางที่กำหนดร่วมกัน


Dispensing error
Dispensing errorอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

 • จ่ายผิด (ชื่อผป. ชื่อยา ขนาด รูปแบบ วิธีใช้ จำนวน) ให้นอกหน่วยงานหรือผู้ป่วย

 • จ่ายยาไม่ตรงตามนโยบาย หรือ guideline ของโรงพยาบาล

กรณีมีระบบส่ง counseling ให้เภสัชกรอีกคนที่ไม่ใช่เภสัชกร ที่ตรวจสอบ

หรือจ่ายยาให้ผู้ป่วย พบว่าผิด จัดเป็นความคลาดเคลื่อนกลุ่มนี้ เนื่องจาก

หากผู้ป่วยไม่รับการ counseling ผู้ป่วยได้รับผลความคลาดเคลื่อนแล้ว


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

นิยาม

Pre-administration errorหมายถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการเตรียมยาก่อนให้ยาผู้ป่วย

เช่น การคัดลอกคำสั่งใช้ยา การเตรียมยา การผสมยา การเขียน/พิมพ์

ฉลาก การจัดยาตามคำสั่งใช้ยา แต่พยาบาลสามารถตรวจพบความ

คลาดเคลื่อนดังกล่าวและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย


Pre administration error
Pre-administration errorอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

 • คัดลอกผิด (ชื่อผป. ชื่อยา ขนาด รูปแบบ วิธีใช้ จำนวน)

 • จัดยาผิด (ชื่อผป. ชื่อยา ขนาด รูปแบบ วิธีใช้ จำนวน)

 • ผสมยาผิด

ตรวจพบและแก้ไขถูกต้องก่อนให้ยาผู้ป่วย


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

นิยาม

Administration errorหมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขั้นตอน

การให้ยาแก่ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล (ไม่รวมความคลาดเคลื่อนที่เกิด

จากการให้ยาผู้ป่วยเองที่บ้าน) โดยเป็นผลให้ไม่เป็นไปตามหลักการให้ยา

ในด้าน ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิถีทาง ถูกเทคนิค และไม่

เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการรักษา รวมถึงการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการให้ยา

ตามที่แพทย์สั่ง


Administration error
Administration errorอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

 • ให้ยาผิด (ชื่อผป. ชื่อยา ขนาด รูปแบบ วิธีใช้ จำนวน)

ผู้ป่วยได้รับยาแล้ว


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

สูตรการคำนวณ

OPD คิดเป็น ครั้งต่อ 1,000 ใบสั่งยา

 • จำนวนรายการยา (ในแต่ละขั้นตอน) ที่คลาดเคลื่อนใน 1 เดือนx 1,000

  จำนวนใบสั่งยาทั้งหมดใน 1 เดือน

  ยกเว้นAdmin error คิดเป็น ครั้งต่อผู้ป่วย 100 ราย

  IPD คิดเป็น ครั้งต่อ 1,000 วันนอน

 • จำนวนรายการยา (ในแต่ละขั้นตอน) ที่คลาดเคลื่อนใน 1 เดือนx 1,000

  จำนวนวันนอนทั้งหมดใน 1 เดือน


อัตราคลาดเคลื่อนทางยาอัตราคลาดเคลื่อนทางยา

ตัวแปรที่ต้องเก็บ

 • จำนวนรายการยาที่คลาดเคลื่อน (แยกตามขั้นตอนในกระบวนการใช้ยา)

 • จำนวนใบสั่งยา (OPD)

 • จำนวนผู้ป่วย (กรณี admin error ใน OPD)

 • จำนวนวันนอน (IPD)


ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยาร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาอัตราการเกิดการแพ้ยาในผู้ป่วยนอก

 • เพื่อป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้ำ

  นิยาม

  การแพ้ยา หมายถึง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป


ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยาร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยา

คำนวณจาก

จำนวนผู้ป่วยนอกที่พบว่ามีประวัติการแพ้ยา x 100

จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ


อัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำอัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อดูประสิทธิผลของระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของโรงพยาบาล

  นิยาม

  การแพ้ยาซ้ำหมายถึง เหตุการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับยา ซึ่งเป็นยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล ทั้งโดยตนเอง ผู้ดูแล หรือจากบุคลากรการแพทย์แล้วเกิดการแพ้ยา โดยที่ผู้ป่วยเคยเกิดอาการแพ้ยาดังกล่าวจากยาที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเดียวกันมาก่อนหน้า ทั้งที่เคยมีประวัติ และที่ไม่มีการบันทึกประวัติในเวชระเบียนหรือเอกสารของโรงพยาบาล


อัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำอัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ

 • คิด ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย

  จำนวนผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ x 1,000

  จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

  (รวมผู้ป่วย OPD และ IPD)

 • เกณฑ์มาตรฐาน = ศูนย์


จำนวนเดือนสำรองคลังอัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบริหารเวชภัณฑ์

  คำนวณจากมูลค่ายาสำรองคงเหลือที่คลังยา ณ สิ้นเดือน

  มูลค่าการจ่ายยาจากห้องยาทั้งโรงพยาบาลใน 1 เดือน

  (มูลค่า = ราคาทุน)

  ข้อสังเกต

 • (ไม่)นับยาที่ได้รับการสนับสนุนจากราชการตามโครงการ (รับ/จ่ายฟรี)?

 • กรณียาแถม?


จำนวนรายการยาขาดคราวอัตราผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารเวชภัณฑ์

  นิยาม

  รายการยาขาดคราว หมายถึง รายการยาที่ไม่มีบริการให้กับผู้ป่วยในทุกจุดบริการจ่ายยาด้วยสาเหตุที่ไม่มียารายการนั้นเหลือในคลังยา

  (รวม ยาขาดจากบริษัทยาขาดของ ยาเลิกจำหน่าย ยายกเลิกทะเบียน เนื่องจากหน่วยงานต้องมีการป้องกันหรือแก้ไขล่วงหน้า)

  คิดจาก

  จำนวนรายการยาที่ห้องยาไม่มีบริการให้ผู้ป่วยเมื่อใบสั่งยามาถึง