slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF. 17. 5. 2006. hotel Yasmin. JUDr. Ing. B ř etislav Grégr sekce strukturálních fondů MPO Section of Structural Funds MIT. Celkové údaje o pokroku v realizaci od minulého zasedání MV RPS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF' - maeve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Monitorovací výbor

Rámce podpory Společenství

Monitoring Committee Meeting for the CSF

17. 5. 2006

hotel Yasmin

JUDr. Ing. Břetislav Grégr

sekce strukturálních fondů MPO

Section of Structural Funds MIT

slide2
Celkové údaje o pokroku v realizaci od minulého zasedání MV RPS

Global data on progress in the implementation since the recent meeting ofMC for the CSF

 • výrazný pokrok realizovaných plateb
 • hlavním úkolem je administrace ŽoP
 • noticeable progress both in project contracting and payments made
 • main task is administration of payment claims
slide3
Celkové údaje o pokroku v realizaci

Global data on progress in the implementation

K 30. 11. 2007

Dotace a individuální projekty

Přijato: 2 261 žádostí (příjem žádostí ukončen k 1. 10. 2006)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace:1 243 projektů v hodnotě cca326 mil. EUR (bez úvěrových programů)

Autorizováno:733 projektů ve výši přesahující 142,5 mil. EUR

ČMZRB

Přijato: 2 233 žádostí

Uzavřeno: 1 632 smluv o poskytnutí zvýhodněného úvěru v hodnotě více než 75,5 mil. EUR

- z toho podíl dotace z OPPP 60%, tj. cca 45,3 mil. EUR

Vyčerpáno: 1 587 úvěrů ve výši 68,8 mil. EUR včetně 60% příspěvku OPPP

Reálně bylo žadatelům na účet převedeno na dotacích i zvýhodněných úvěrech více než 203 mil. EUR

As of30. 11. 2007

Grants and individual projects

Received: 2 261applications

Decisions on giving a grant:1 243projectsin the value of almost326 mil. EUR (excluding loans programmes)

Authorised: 733 projects in the value of more than142,5 mil. EUR (excluding loans programmes)

ČMZRB

Received: 2 233applications

Signed: 1 632contracts on a soft loan in the value of more than75,5 mil. EUR

-a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 45,3 mil. EUR

Disbursed: 1 587loans in the value of68,8 mil. EUR including the 60% contribution of OPIE

Actually, the applicants were paid more than 203 mil. EUR as both grants and soft loans

slide4
Údaje o pokroku – po prioritách (1)

Data on progress – by priorities (1)

 • výrazný pokrok v čerpání prostředků
 • zapojení municipalit a univerzit (infrastrukturální projekty)
 • rozšíření a zlepšení služeb pro firmy z ČR k jejich uplatnění
 • na mezinárodních trzích (vyšší využívání služeb CzechTrade v rámci 1.4)
 • dodatečná rozhodnutí výhradně programu Prosperita u projektů nespadajících pod veřejnou podporu
 • outstanding progress in realised expenditures
 • participation of municipalities and universities (infrastructural projects)
 • a wider range and improvement of services for Czech companies on foreign markets (better use of CzechTrade services in the framework of 1.4)
 • addition Decisions made exclusively in Prosperity in projects that are not state aid
slide5
Údaje o pokroku – po prioritách (2)

Data on progress – by priorities (2)

Indikátory Priority 1 /Priority 1 indicators

slide6
Údaje o pokroku – po prioritách (3)

Data on progress – by priorities (3)

 • klíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelů
 • plné vyčerpání úvěrových programů
 • key OPIE Measures, the highest demand for support
 • full disbursement of credit programmes
slide7
Údaje o pokroku – po prioritách (4)

Data on progress – by priorities (4)

Indikátory Priority 2 /Priority 2 indicators

slide8
Specifické překážky a obtíže v implementaci OPPP

Specific obstacles and difficulties in the implementation of OPIE

slide9
Pozitivní faktory realizace

The Positive Features of Implementation

 • plynulost hodnocení projektů
 • společenská prospěšnost, reálné úspěšné příklady
 • přímá podpora podnikatelských subjektů
 • projekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro příští programovací období
 • OPPP – zdroj konkrétních úspěšných projektů směřujících ke zvyšování konkurenceschopnosti zejména inovačních firem
 • smooth evaluation of projects
 • social benefits, tangible success stories
 • direct support of enterprises
 • the project of the optimisation of the implementation system of OPIE – the use in the next programming period
 • OPIE – source of successful projects leading to increase competitiveness especially of firms aimed at innovations.
slide10
Opatření ke zrychlení realizace

Measuresfor acceleration of implementation

 • zrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektů
 • pravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtách
 • zajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů plateb
 • zvýšení počtu pracovníků SSF na 56 k 30. 11. 2007
 • zvýšení počtu pracovníků implementačních agentur a částečný outsourcing některých činností při vyřizování žádosti o platby
 • 100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples
 • regular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZK
 • risky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicants
 • increase in DSF staff to 56 as of 30. 11. 2007
 • increase in implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applications
slide11
Čerpání OPPP a certifikace

Drawing of OPIE and certification

OPPP splnil v oblasti reálného čerpání pravidlo N+2 v tom, že k 30.11.2007 výdaje certifikované MF a potvrzené EK, při současném započtení zálohy, překročily alokaci r. 2005 o cca 2 %. Další certifikace v předpokládané výši 11 mil. EUR proběhne v prosinci 2007.

OPIE has fulfilled the rule N+2 in the range of real drawing therein, that the expenditures certified by MF and confirmed by EC, including the advance payment,as at 30.11.2007 exceeded the allocation of the year 2005 by 2%.Next certification is planed in December 2007, expected amount is EUR 11 mil.

slide12
Projekty vedoucí k posílení absorpční kapacity

Projects leading to the strengthening of the absorptioncapacity

 • Celá alokace OPPP pro obd. 2004 – 2006 byla v zásadě zazávazkována do 31. 12. 2006 (vyjma TP, projektů agentur v rámci opatření 1.4 a specifických projektů nepodléhajících pravidlům veřejné podpory).
 • MPO naopak muselo všechny programy podpory uzavřít předčasně pro zájem žadatelů převyšující finanční možnosti.
 • The whole OPIE allocation was in fact contracted by the end of 2006 (except TA projects, individual projects, and specific projects that aren't under the state aid rules control)
 • MIT had to end up all the support programmes precociously because of enormous interest of applicants that exceeded financial possibilities.
slide13
OPPP – PROSPERITA

OPIE – PROSPERITY

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Academic and University center in Nové Hrady

Název pojektu:Dobudování vědeckotechnického parku v Nových Hradech

Project name:Completing scientific and technical park in Nové Hrady

Popis projektu: Cílem je systematické posilování vazeb vzdělávání a výzkumu na průmysl. Výše dotace je 16 672 000 Kč

Project description: The objectiv is systhematic strengthen connection ofeducation and research to industry. Subsidy is EUR 620 700.

slide14
OPPP – REALITY

OPIE – REAL ESTATES

Průmyslová zóna František / Industrial zone František

Název projektu:Průmyslová zóna František – rekonstrukce administrativní budovy č. 7

Project name:Industrial zone František – reconstruction of administrative building #7

Popis projektu: Pokračování projektu regenerace prům. zóny. Hlavním důvodem rekonstrukce budovy je ten, že prostorů pro začínající a malé podnikatele je v dané lokalitě nedostatek. Výše dotace je 1 329 000 Kč

Project description:

Continuation of industrial zone regeneration project. Main reason for reconstruction is lack of propriet area for new entrepreneurs and small businesses. Subsidy is EUR 49 479.

slide15
OPPP – ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

OPIE – TRAINING CENTRES

FARMTEC a.s., Jistebnice

Název projektu:Školící středisko společnosti Farmtec.

Project name:Training centre of company Farmtec

Popis projektu: Projekt se zaměřil na výstavbu a vybavení podnikového školícího střediska s kapacitou 50 míst v nově vystavěném objektu společnosti, které bude využito pro školení externích organizací a managementu zemědělských podniků.

Project description: Building and equipment of training centre with capacity of 50 seats in a new built facility. The Centre is going to be used for training external organizations and managements of agricultural companies

Výše dotace: 3 588 000 Kč

Subsidy : EUR 133 582

slide16
OPPP – KLASTRY

OPIE – CLUSTERS

CLUTEX

CLUTEX je klastr který spojuje české společnosti aktivně se zajímající se o problematiku technických textilií.

CLUTEX is a cluster, which links Czech companies interested in technical textiles.

 • 20 členů – 12 MSP, 7 velkých a Technická univerzita Liberec
 • 20 members – 12 of them MSE, 7 are big companies and Technical university of Liberec

Celkové náklady jsou 44,3 mil Kč (dotace 23,9 mil Kč). Projekt začal 10. července 2006 a plánované ukončení (ve smyslu financování z OPPP) je 30. června 2008.

Total costs EUR 1.6 million (subsidy EUR 895,000). Project started on July 10th 2006, scheduled deadline (within the meaning of OPIE funding) is June 30th 2008.

slide17
OPPP – ROZVOJ

OPIE – DEVELOPMENT

STAVOPLAST KL, spol. s.r.o., Stachy

Název projektu: Pořízení moderní technologie pro kovovýrobu.

Name of project: Acquisition of modern technology for metal production

Popis projektu: Projekt se zaměřil na pořízení moderního technologického vybavení montážní haly kovovýroby. Výše dotace: 5 133 000 Kč

Project description:Acquisition of new technological equipment of assembly room of metal production. Subsidy is EUR 191 100.

slide18
OPPP – INOVACE

OPIE – INNOVATION

Zavedení sériové výroby řady letounu VUT 100

Lot manufacture of aeroplane VUT 100

Popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření technických, výrobních a obchodně marketingových předpokladů pro uplatnění nové řady letounů na světových trzích. Tento projekt navazuje na vývoj letounu VUT100, který byl zahájen na VUT Brno. Vývoj a výroba prototypu letounu VUT 100 byly úspěšně završeny v roce 2004. Výše dotace činí 8 445 000 Kč

Project description:

Creating technical and marketing background for sale of a new aeroplane on the world market. This project started in University of technology in Brno.

Development and production of aeroplane VUT 100 were successfully finished in year 2004. Subsidy is EUR 314400.

slide19
OPPP – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OPIE – RENEWABLE SOURCES OF ENERGY

ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.

ALFA production of single-purpose machines, limited copm.

Název projektu: Ekologické vytápění nové provozovny, Písek-Hradiště

Name of project: Ecological heating of new working room, Písek-Hradiště

Popis projektu: Účelem projektu je využití tepelné energie hornin zemského povrchu prostřednictvím tepelných čerpadel typu země – voda jako obnovitelného zdroje pro výrobu tepla potřebného kvytápění montážní haly a administrativních částí nové provozovny.Výše dotace: 779 000 Kč

Project description: The objective is to use thermal energy of minerals by using heat pump type earth – water as renewable resource of energy to heat assembly room and administrative room.Subsidy is EUR 29 000.

slide20
Děkuji za pozornost

Thank you for your attention

www.mpo.cz

JUDr. Ing. Břetislav Grégr

ad