1 / 9

Filmtips

Filmtips. Virkemidler. Bildeutsnitt:. nær. Halvtotal. Ultranær. Total. Kameravinkel. Fugleperspektiv. Froskeperspektiv. Kamerabevegelser. Panorering. tilting. Zooming. krabbing. Filmteknikk. Aksjonslinje LYS/motlys Utsnitt/Bakgrunn Klipping. Fra idé til film.

maegan
Download Presentation

Filmtips

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Filmtips Virkemidler

  2. Bildeutsnitt: • nær • Halvtotal • Ultranær • Total

  3. Kameravinkel Fugleperspektiv Froskeperspektiv

  4. Kamerabevegelser Panorering tilting Zooming krabbing

  5. Filmteknikk • Aksjonslinje • LYS/motlys • Utsnitt/Bakgrunn • Klipping

  6. Fra idé til film • Fortellingen er bygget opp av scener • Hvor er vi? =Sceneoverskrift • Hvordan ser det ut her? • Hvem er med i scenen og hvordan ser de ut? • Hva gjør de som er i scenen? • Hva sier de som er i scenen? • Hvilke lyder hører du? • Hvordan brukes kamera?

  7. Dreiebok Tuba atlantic

  8. Øvelse Ta små filmsnutter/bilder med forskjellige: • Perspektiv: fugle-og froskeperspektiv • Utsnitt: Halvtotal, nær, ultranær • Kamerabevegelse: panorering, tilting, krabbing • Lysforhold: motlys(foran vindu, foran snø), foran mørk bakgrunn • Lydforhold: Snakk ved siden av annet støy og ved rolige omgivelser • Last inn i creaza eller annet redigeringsprogram

More Related