slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Status så langt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Status så langt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 142

Status så langt - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og 12-14 i disposisjonen Professor Mads Andenæs. Status så langt. Pensum Mer om prinsipper og underliggende hensyn Fokus på norsk selskapslovgivning og rettspraksis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Status så langt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Forelesninger i selskapsrett3. avdeling, høst 2011Pkt 8 og 12-14 i disposisjonenProfessor Mads Andenæs

  2. Status så langt • Pensum • Mer om prinsipper og underliggende hensyn • Fokus på norsk selskapslovgivning og rettspraksis • Men også ta tilbørlig hensyn til EU-rettens innflytelse og rettsområder som børs- og verdipapirretten. I min del av forelesingene finner dere dette tatt opp i 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper, og jeg håper helt håndterlig. • Går ikke ofte ut over pensum-litteraturen og eventuelt bare for å gi et videre perspektiv uten at dette vil bli prøvet direkte ved eksamen.

  3. IV Eiere og kreditorerSelskapets eiere og deres rettsstilling i ansvarlig selskap og aksjeselskap • ANSVARLIG SELSKAP 8.1 Eiernes rettsstilling • Selskapsandeler • Eierandelen/eierskapet • Sel. § 2-2 (2) og sel. § 2-28 • Min. to selskapsandeler i et ansvarlig selskap, jfr. sel. § 1-1 (1) (krav om minst to eiere)

  4. 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) 8.1.2 Selskapsdeltakerne • Eierne av det ansvarlige selskapet, jfr. for eksempel sel. § 2-2 • Fysiske og juridiske personer, jfr. sel. § 2-2 (1) • Deltakerne skal angis i selskapsavtalen, jfr. sel. § 2-3 (2)(b) • Registreres i Foretaksregisteret, jfr. fregl. § 3-4 (1) nr. 1 og 2 8.1.3. Rettigheter • Organisatoriske rettigheter • Økonomiske rettigheter

  5. 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) 8.1.4 Deltakernes innskudd og andre innsatser i selskaper • Krav om hjemmel i selskapsavtalen eller selskapsloven, jfr. sel. § 2-6 (1): • ”Innskudd” = ”innsatser” • Ikke lovfestet krav om kapitalinnskudd • Andre innsatser, feks arbeidsinnsatser • Plikt til å delta i forvaltningen av selskapet • Det følger implisitt av selskapsforhold at alle deltakerne plikter å delta i forvaltningen av selskapet • Andre arbeidsinnsatser • Krav om hjemmel i selskapsavtalen

  6. 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) • Den ulovfestede lojalitetsplikten • Plikt til lojalt å samarbeide for å fremme selskapets formål på en slik måte at den enkelte deltaker må avstå fra å utnytte deltakelsen i selskapet til å skaffe seg selv urimelige fordeler på selskapet eller de andre deltakernes bekostning • Handleplikter • Unnlatelsesplikter

  7. 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) 8.1.5. Mislighold. Konfliktløsning • Hvilke misligholdssanksjoner finnes i selskapsloven? • Uttreden med øyeblikkelig virkning, sel. § 2-36 (2) (a) • Oppløsning, sel. § 2-37 (2) (a) • Tvangsutløsning (utelukking) av misligholderen, sel. § 2-36 (1) (b) • Erstatningsansvar, sel. § 2-43 • Misligholdssanksjoner/konfliktløsningsmekanismer i selskapsavtalen

  8. 8.1 Eiernes rettsstilling (forts.) 8.1.6 Den innbyrdes fordelingen av rettigheter og plikter mellom deltakerne • Retten til overskudd og plikten til å dekke underskudd • Fordeling av egenkapitalen ved uttreden, utelukkelse og oppløsning • Fordeling av organisatoriske rettigheter

  9. 8.2 Overdragelse og annet eierskifte 8.2.1 Adgangen til å overdra selskapsandel • Hovedregel: Selskapsandeler kan bare gå over til ny eier med samtykke fra de øvrige deltakerne, jfr. sel. § 2-28 • ”gå over til ny eier”: enhver form for eierskifte(salg, bytte, gave, arv) • Unntak: selskapsavtalen gir adgang til overdragelse 8.2.2 Forholdet mellom erverver og overdrager • Alminnelige formuerettslige regler om overdragelse av formuesobjekter

  10. 8.2 Overdragelse og annet eierskifte pkt. 8.2.3 og 8.2.4 om forholdet til kred etter overdragelse av ANS-andel, og mitt pkt. 9.2.4 OVERLAPPER MED Fr Zimmers forelesning og utgår fra mine 8.2.3 Overdragerens stilling overfor selskapet, de øvrige deltakerne og selskapskreditorene • Hva skjer med overdragers stilling som rettighetshaver og forpliktelsessubjekt etter at andelen er overdratt? • Sel. § 2-30 • § 2-30 første ledd • Rettsstillingen overfor selskapet og de øvrige selskapsdeltakerne • Rettigheter: erververen ”trer inn i” overdragers rettigheter ved ”eierskifte” • Forpliktelser: erververen ”trer inn i” overdragers forpliktelser • Eldre forpliktelser: overdrager og erverver hefter sammen

  11. 8.2 Overdragelse og annet eierskifte (forts.) pkt. 8.2.3 og 8.2.4 om forholdet til kred etter overdragelse av ANS-andel, og mitt pkt. 9.2.4 OVERLAPPER MED Fr Zimmers forelesning og utgår fra mine • § 2-30 annet ledd • Rettsstillingen overfor selskapets kreditorer • Skillet mellom forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskifte (gamle forpliktelser) og forpliktelser som oppstår etter eierskiftet (nye forpliktelser) • Nye forpliktelser – overdrager hefter ikke • Fregl. § 10-1 (2) • Gamle forpliktelser – debitorskifte må ha samtykke fra kreditor, jfr. sel. § 2-30 (2) • § 2-30 (3)

  12. 8. Eiernes rettsstilling (forts.) pkt. 8.2.3 og 8.2.4 om forholdet til kred etter overdragelse av ANS-andel, og mitt pkt. 9.2.4 OVERLAPPER MED Fr Zimmers forelesning og utgår fra mine 8.2.4 Erververens stilling overfor selskapet, de øvrige deltakerne og selskapskreditorene • Sel. § 2-30 (1) – forholdet til selskapet/øvrige selskapsdeltakere • Sel. § 2-30 (2) – forholdet til selskapskreditorene

  13. 8.3 Utløsning • Utløsning av selskapsdeltaker • Terminologi: • Utløsning = betegnelse på ulike disposisjoner hvor selskapsdeltakeren får oppgjør mot å tre ut av selskapsforholdet, dvs. deltakeren får utbetalt selskapsandelens verdi, mot å slutte som deltaker • To former for utløsning: • Utløsning etter uttreden (sel. § 2- 32) (frivillig utløsning) • Utløsning etter utelukkelse (sel. § 2-36) (tvungen utløsning)

  14. 8.3 Utløsning (forts.) 8.3.1 Uttreden – sel. § 2-32 • Hovedutgangen fra et ansvarlig selskap • To former: • Uttreden etter oppsigelse med 6- mnd. varsel (§ 2-32 (1)) • Uttreden på særlig grunnlag med øyeblikkelig virkning (§ 2-32 (2)) • Reklamasjonsfrist, § 2-32 (4)

  15. 8. Eiernes rettsstilling (forts.) 8.3.1.3 Utløsningssummen – sel. § 2-33 • Hvilket tidspunkt skal legges til grunn for oppgjøret? • Hvilke verdier skal den uttredende deltaker ha andel i? • Hvordan skal disse verdiene beregnes? • Hvor stor skal den uttredendes andel være? • Utbetaling av utløsningssummen – sel. § 2-34

  16. 8. Eiernes rettsstilling (forts.) 8.3.1.4 Forholdet mellom den uttredende deltaker og selskapskreditorene • Sel. § 2-35 8.3.2 Utelukking- § 2-36 (1) • Tre alternative grunnlag for utelukking

  17. 8. AKSJESELSKAP 8.4 Eiernes rettsstilling 8.4.1 Aksjene • Navnet på eierandelen i aksjeselskapet • Asl. § 3-1 • Tilstrekkelig med én aksje i selskapet • Aksjenes pålydende, asl. § 3-1 (2) 2.pkt jfr. § 2-2 (1) nr. 5 • En aksje representerer en andel av selskapskapitalen • No-par-value-aksjer

  18. 8. AKSJESELSKAP (forts.) 8.4.2 Aksjeeierne • Fysiske eller juridiske personer • Personklausuler • Aksjeeierboken, jfr. asl. § 4-5 eller verdipapirregister, jfr. asl. § 4-4 8.4.3 Aksjonærrettigheter • Organisatoriske rettigheter • Økonomiske rettigheter • Vilkår for å utøve rettighetene: hovedregel – innføring i aksjeeierboken, jfr. asl. § 4-2 (1)

  19. 8. AKSJESELSKAP (forts.) 8.4.4 Aksjeeiernes innskudd og andre innsatser i selskapet • Lovfestet innskuddsplikt, asl. § 1-2 (2) • Andre plikter • Lojalitetsplikt?

  20. 8. AKSJESELSKAP (forts.) 8.4.5 Mislighold. Konflikt mellom aksjeeierne Hvilke misligholdsbeføyelser finnes i aksjeloven? • Den krenkede aksjeeieren kan kreve seg selv utløst (uttreden), jfr. asl. § 4-24 (1) nr. 1 og 2 • Vilkår: myndighetsmisbruk eller misbruk av aksjeeierinnflytelse • Den krenkede kan kreve selskapet oppløst, jfr. asl. § 16-19 • Vilkår: myndighetsmisbruk + særlig tungtveiende grunner • Den krenkede kan tvangsutløse misligholderen (utelukkelse), jfr. asl. § 4-25 • Vilkår: vesentlig krenkelse av selskapsforholdet

  21. 8. AKSJESELSKAP (forts.) • Den krenkede kan kreve erstatning, jfr. asl. § 17-1 • Vilkår: alminnelige erstatningsvilkår • Anfekte generalforsamlingsbeslutning, jfr. asl. § 5-22 • Vilkår: § 5-22 flg.

  22. 8. AKSJESELSKAP (forts.) • Konfliktsituasjon uten mislighold • Rett til å kreve seg selv utløst (uttreden), jfr. asl. § 4-24 (1) nr. 3 • Vilkår: alvorlig og varig motsetningsforhold vedrørende driften av selskapet • Rett til å tvangsutløse aksjeier (utelukkelse), jfr. asl. § 4-25 (1) nr.2 • Vilkår: alvorlig og varig motsetningsforhold vedrørende driften av selskapet eller det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at aksjeeieren utløses

  23. 8. AKSJESELSKAP (forts.) 8.4.6 Likhetsprinsippet, asl. § 4-1 • Følger aksjer, ikke aksjeeiere • Sammenhengen med asl. § 5-21 og § 6-28 8.4.7 Unntak fra likhetsprinsippet: aksjeklasser

  24. 8. AKSJESELSKAP (forts.) 8.4.8 Minoritetsbeskyttelse • Utgangspunkt: flertallsprinsippet • Unntak: preseptoriske regler som beskytter den enkelte aksjeeiers økonomiske og forvaltningsmessige interesser

  25. 8.4.8 Minoritetsbeskyttelse (forts.) • Individuelle rettigheter • Kan gjøres gjeldende av hver enkelt aksjeeier • Eks. § 5-20 • Minoritetsrettigheter • Kan gjøres gjeldende av et visst mindretall av aksjeeierne • Eks § 5-6 (2), § 5-25 (2), § 7-3 (2), § 8-4, § 16-14 (1) nr.2, §§ 17-4 og 17-7

  26. 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper 8.5.1 Hovedregel: Aksjer kan omsettes fritt, jfr. asl. § 4-15 (1) 8.5.2 Unntak: omsetningsbegrensninger • Lovfestede: krav om styresamtykke, asl. § 4-15 (2) og aksjeeiernes forkjøpsrett, asl. § 4-15 (3) • Vedtektsfestede omsetningsbegrensninger • Aksjonæravtalte omsetningsbegrensninger

  27. 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper (forts.) • Forholdet mellom erverver og overdrager • Alminnelige formuesrettslige regler om overdragelse av formuesobjekter

  28. 8.5.3 Erververens selskapsrettslige stilling • Erververs meldeplikt, jf rasl. § 4-12 • Innføring i aksjeeierboken, jfr. asl. § 4-7 • Innføring i aksjeeierboken som vilkår for å utøve aksjeeierrettigheter, jfr. asl.§ 4-2 • Forpliktelser: Erververen trer inn i overdragers, jfr. § 4-13. Derunder bundet av vedtektene slik de er på overdragelsestidspunktet.

  29. 8.5.4 Tidligere eiers selskapsrettslige stilling • Asl. § 4-2 annet ledd

  30. 8.5.5 Samtykkekrav ved eierskifte • Asl. § 4-15 (2) jfr. §§ 4-16 og 4-17 • Samtykkekravet gjelder i utgangspunktet ved alle eierskifter • Unntak: overgang til personlig nærstående eller visse slektninger, jfr. § 4-16 (2) 2.pkt.

  31. 8.5.5 Samtykkekrav ved eierskifte (forts.) • Samtykkekrav i forkjøpsrettsomgangen, jfr. Rt. 2008 side 298 ”Halden Arbeiderblad” • Krav om ”saklig grunn” • Konkret saklighetsvurdering • Illustrasjon: Rt. 2008 side 298 ”Halden Arbeiderblad”

  32. 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper (forts.) 8.5.6 Personklausuler • Asl. § 4-18 • Krav om aksjeeierne skal oppfylle visse kvalifikasjonskrav, eks. ha tilknytning til et parti eller geografisk område (illustrasjon: Rt. 2008 side 298 ”Halden Arbeiderblad”) • Krav om aksjeeiernes eierforhold i selskapet eller andre selskaper, eks. ikke eie mer enn 10% av aksjene i selskapet

  33. 8.5.7 Forkjøpsrett til aksjer • Hovedregel: de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett til akjser som har skiftet eier, jfr. asl. § 4-15 tredje ledd • Utøvelsen av forkjøpsretten er regulert i asl. §§ 4-19 til 4-23 • Formål med forkjøpsrett • Kontrollhensyn • Maktfordelingshensyn

  34. 8.5.7 Forkjøpsrett til aksjer(forts.) • Når aktualiseres forkjøpsretten? • ”Når en aksje har skiftet eier”, jfr. §§ 4-15 (3) og 4-19 (1) • Aktualiserende begivenhet – eierskifte • Aktualiseringstidspunkt – når eierskiftet er skjedd

  35. 8.5.8. Forholdet mellom samtykke og forkjøpsrett Halden Arbeiderblad Rt. 2008 s 298 Rt. 1994 s. 471 Lex specialis? HR: ingen konflikt, samtykke får da fortinn foran forkjøpsrett?

  36. 8.5 Overdragelse (eierskifte) i aksjeselskaper (forts.) Tillegg utenfor pensum: Verdipapir- og børsreglene Rt 1989 s 1290 Arendal Fossekompani ”skjellig grunn” etter børsforskriften er strengere krav en aksjelovenes ”saklig grunn” As, asa og børsnoterte selskaper: fri omsettelighet teller med økende styrke

  37. 8.6 Innløsning (utløsning) 8.6.2 Innløsning etter krav fra aksjeeier • Innløsning etter samtykkenekt, jfr. asl. § 4-17 første ledd nr. 4 • Innløsning hvor styret har gjort gjeldende at eierskapet er i strid med vedtektsbestemte krav, jfr. asl. § 4-18 tredje ledd tredje punktum

  38. 8.6.2 Innløsning etter krav fra aksjeeier (forts) • Innløsning på grunn av myndighetsmisbruk, annen aksjonærs misbruk eller alvorlig og varig motsetningsforhold (uttreden), jfr. asl. § 4-24 første ledd nr. 1-3 • Hovedaksjonærens tvangsovertakelse enten på eget intiativ eller etter krav fra minoritetsaksjonær, jfr. asl. § 4-26

  39. 8.6 Innløsning (utløsning)(forts.) 8.6.3 Innløsning etter krav fra selskapet (utelukkelse) • Utelukkelse på grunn av mislighold eller alvorlig og varig motsetningsforhold, jfr. asl. § 4-25 • Beslutningskompetansen er lagt til generalforsamlingen

  40. 8.6.4 Innløsningssummen • summen av den innløsende aksjens andel av selskapets egenkapital • Reduserer selskapets egenkapital • utbetales til den aksjeeieren som blir innløst

  41. 8.6.4 Innløsningssummen(forts.) • Verdsettelsesnorm (vurderingstema) • Virkelig verdi • Forskjellig hjemmelsgrunnlag • Direkte av § 4-17 (5) • Indirekte ved henvisning til § 4-17 (5) • Rettspraksis (Rt. 2003 side713 ”Norway Seafoods”)

  42. 8.6 Innløsning (utløsning) • Det nærmere innholdet i vurderingsnormen ”virkelig verdi” • To ulike prinsipper om utgangspunktet for beregningen av aksjens ”virkelige verdi” • Selskapets underliggende verdier • Omsetningsverdi • Hvilket prinsipp som skal anvendes, avhenger av grunnlaget for innløsningen, jfr. Rt. 2007 side 1392 ”Flesberg” jfr. Rt. 2003 side 713 ”Norway Seafoods”

  43. 8. Eiernes rettsstilling (forts.) • Andre exit-muligheter? • Innløsning etter reglene om erverv av egne aksjer (asl. kapittel 9) eller nedsettelse av aksjekapital (asl. kapittel 12) • Utløsning gjennom fisjon, jfr. Rt. 2008 side 438

  44. 12. Stiftelse av ansvarlig selskap og aksjeselskap 12.1 Ansvarlig selskap • Stiftelsesvilkårene – sel. § 2-3 • Selskapsavtale • Underskrifter • Sel. § 2-3 om selskapsavtalen • Obligatorisk krav om skriftlig selskapsavtale • Selskapsavtalen er stiftelsesgrunnlaget • Det ansvarlige selskapet er et kontraktsforhold

  45. 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) • Stiftelsestidspunkt • Når samtlige deltakere har undertegnet selskapsavtalen, jfr. § 2-3 første ledd • Minstekrav til innholdet i selskapsavtalen, § 2-3 annet ledd • Selskapets foretaksnavn (sml. fregl. § 3-4 første ledd jfr. § 3-3 første ledd nr. 1) • Foretaksnavneloven § 2-2 annet ledd : ANS/DA • Navn og bosted for samtlige deltakere unntatt stille deltaker (sml. frel. § 3-4 første ledd annet punktum nr. 1)

  46. 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) • Selskapets formål (sml. fregl. § 3-4 første ledd jfr. § 3-3 første ledd nr. 3) • Den kommune der selskapet skal ha sitt hovedkontor (sml. fregl. § 3-4 første ledd jfr. § 3-3 første ledd nr. 4) • Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har • Formålet med regelen i § 2-3 er å sikre klare og fullstendige selskapsavtaler

  47. 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) • Betydningen av at selskapsdeltakerne ikke inngår skriftlig selskapsavtale etter reglene i § 2-3 • Selskapet avvises fra registrering i Foretaksregisteret • Betydning for forholdet til tredjemann • Når foreligger det en bindende selskapsavtale? • Avtalepartene må være enige om hovedinnholdet i selskapsforholdet • Rt. 1983 side 1047 ”M/S Tingholm”

  48. 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) • Nærmere om selskapsavtalen: • Tolking og utfylling av selskapsavtalen: • Utgangspunkt: Alminnelige avtalerettslige prinsipper • Selskapsloven og ulovfestet selskapsrett er bakgrunnsrett • Når skal selskapsloven trekkes inn og supplere selskapsavtalen? • Eks om uttreden og forholdet til sel. § 2-32 • Rimelighetssensur av selskapsavtalen • Enhver avtale om selskapsforholdet kan ”være gjenstand for domstolenes fortolkning og for alminnelige formuerettslige ugyldighetsregler” (jfr. forarbeidene) • Avtaleloven § 36

  49. 12.1 Ansvarlig selskap (forts.) • Rt. 1996 side 1463 ”Labogas KS” • Selskapsvedtektene inneholdt en uttrykkelig bestemmelse som utelukket deltakernes rett til å tre ut av selskapet (sel. § 2-32 femte ledd jfr. annet ledd) • De ankende parter (selskapsdeltakere) gjorde gjeldende at dette punktet i vedtektene måtte settes til side i medhold av avtl. § 36 • Obiter dictum: ”Det må generelt legges til grunn av avtaleloven § 36 kan brukes som grunnlag for å modifisere eller sette til side urimelige bestemmelser i selskapsavtaler.[…] Dette kan tilsi at det vises tilbakeholdenhet med å bruke avtaleloven § 36 på forholdet”

  50. 12.1 Ansvarlig selskap (forts.)12.1.4 Ugyldig inngåelse av stiftelsesavtale • Kan en deltaker gå fra en avtale om å stifte et selskap på grunnlag av ugyldighet? • Alminnelige avtalerettslige ugyldighetsregler • Hva skal til for at det ansvarlige selskapet anses for å være i ond tro? • Ond tro hos en deltaker smitter over på selskapet • Hva skal til for at en selskapsdeltaker kan heve en selskapsavtale • Forholdet mellom hevingsreglene og selskapslovens regler om uttreden/utelukkelse