slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
รายงานการเงินที่เชื่อถือได้ PowerPoint Presentation
Download Presentation
รายงานการเงินที่เชื่อถือได้

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

รายงานการเงินที่เชื่อถือได้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

รายงานการเงินที่เชื่อถือได้. ปรัชญา วิชาชีพ ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร. ในแผนการปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน คือ รายงานการเงินที่เชื่อถือได้ กระบวนการบริหารได้รับการประเมิน ความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในว่าเหมาะสม สามารถ ควบคุม ความเสี่ยงได้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'รายงานการเงินที่เชื่อถือได้' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

รายงานการเงินที่เชื่อถือได้รายงานการเงินที่เชื่อถือได้

slide2

ปรัชญา วิชาชีพ

ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร

 • ในแผนการปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน คือ รายงานการเงินที่เชื่อถือได้
 • กระบวนการบริหารได้รับการประเมิน ความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในว่าเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
 • ในการประเมินความเสี่ยง ตระหนักรู้ในเรื่อง กฏหมาย และมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนำมาสู่ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
slide3

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2551

slide4
มาตรา 5

วรรคแรก : ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2522 เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล

วรรคสอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

slide5
หมวด 4 : การบัญชีและการตรวจสอบ

มาตรา 47 : ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

slide6
หมวด 4 : การบัญชีและการตรวจสอบ

มาตรา 48 : ให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

 • วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

มาตรา 49 : ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี

slide7
หมวด 4 : การบัญชีและการตรวจสอบ

มาตรา 51 : ให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทำในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

0410 2 65 18 2546
กค 0410.2/ ว 65 : ลงวันที่ 18 ก.พ. 2546
 • กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำและนำส่งหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
 • มีผลให้ยกเลิกหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับที่ 1

slide9
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน

- ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน

- ประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน

- ประโยชน์ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน

- และจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม

slide10
ให้ถือปฏิบัติกับ
 • ส่วนราชการระดับกรมทุกแห่ง
 • หน่วยงานในกำกับของรัฐบาล
 • หน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ
   • หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
   • องค์การมหาชน
   • หน่วยงานอิสระอื่นของรัฐที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ
   • กองทุนเงินนอกงบประมาณ
slide11

ความเป็นมา : มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

IFRS

iasb iasc
วัตถุประสงค์ของ IASB และ IASC
 • เพื่อกำหนดมาตรฐานการบัญชีสากล
  • เพื่อให้ตลาดทุนของโลกที่กำลังรวมเข้าด้วยกันมีภาษาร่วมกันในการรายงานฐานะ และผลการดำเนินงานทางการเงิน : บัญชี เป็นภาษาของธุรกิจ

( To provide the world’s integrating capital markets with acommon language for financial reporting )

  • ผู้ใช้งบการเงินมีทางเลือกที่จะลงทุนได้ทั่วโลก : เปรียบเทียบ ตัวเลขในงบการเงินของทุกประเทศได้บนมาตรฐานเดียวกัน
ifrs ias
กำเนิด : IFRS กับ IAS
 • IAS :- IASC ระหว่างปี 1973 – 2001
 • IFRS :- IASB นับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา
 • IASB เป็นผู้สืบทอดของ IASC
  • เมื่อมีการปรับปรุง IAS– โดยไม่มีการแก้ไขที่สำคัญ – ใช้ชื่อ IAS เดิม
  • ถ้ามีการแก้ไข IAS ในสาระสำคัญ - ใช้ชื่อ IFRS
  • หรือมีการออกมาตรฐาน – ที่ไม่เคยมีมาก่อน – ใช้ชื่อ IFRS
slide14
ประเทศที่ประกาศตัวพร้อมจะรับ IFRS : มาใช้ในการลงบัญชี
 • สหภาพยุโรป :
  • ทุกบริษัทต้องทำงบการเงินเป็นไปตาม IFRS
  • ภายในปี 2005 – 2007
  • ทุกบริษัทต้องทำงบการเงินเป็นไปตาม IFRS
 • ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ :
  • ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จำหน่ายหลักทรัพย์ในตลาดเงินตลาดทุน
  • ต้องจัดทำงบการเงิน ภายในสิ้นปี 2005 (ใช้จริง 2006) และ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IFRS ทุกข้อ
slide15
ประเทศที่ประกาศตัวพร้อมจะรับ IFRS : มาใช้ในการลงบัญชี (ต่อ)
 • บราซิล :
  • มีนโยบายรับ IFRS : ในปี 2010
 • สหรัฐอเมริกา
  • มีนโยบายรับ IFRS : ในปี 2014
slide16
ประเทศในภูมิภาคเอเชียกับ IFRS
 • สิงคโปร์
   • ได้นำมาตรฐานบัญชีสากลมาใช้เร็วกว่าภูมิภาคเดียวกัน:ในปี 2006
 • จีน และ ฮ่องกง
   • มีมาตรฐานการบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : ในปี 2009
 • ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้
   • มีนโยบายยกระดับมาตรฐานบัญชีเทียบเท่าระดับสากลภายในปี 10 – 11
 • อินเดีย
   • มีนโยบายรับมาตรฐานบัญชีสากล : ในปี 2011
slide17
สำหรับประเทศไทย
 • ประเทศไทยจะเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการลงบัญชีสากลใหม่?
  • ตลาดทุนชั้นนำในหลายประเทศ
     • ให้การยอมรับและนำ IFRS มาปรับใช้
  • ประเทศต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ?
  • ถ้าต้องพึ่งเงินทุนต่างประเทศ : แสดงให้นักลงทุนทั่วโลกเห็นได้อย่างไร :
     • สร้างความน่าเชื่อถือในรายงานทางการเงิน
     • เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินไทยให้เป็นที่ยอมรับ น่าสนใจลงทุน และระดมทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
     • ตลท.เชื่อว่า การนำ IFRS: ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นประเทศไทยมีการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานสากลของโลก
slide18
ประโยชน์ของ IFRS : การมีมาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกันทั่วโลก
 • รายงานทางการเงิน : มีความชัดเจน โปร่งใสมากขึ้น
 • เปรียบเทียบฐานะการเงิน การวิเคราะห์ ประเมินราคาหลักทรัพย์ :สะดวก และ ถูกต้องยิ่งขึ้น
 • มีโอกาสระดมทุนข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น : มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง
 • ผู้ถือหุ้นและผู้กำกับดูแลได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
slide19
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและของประเทศไทย : ครอบคลุม
 • THAI
 • แม่บทการบัญชี
 • มาตรฐานการบัญชีและ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มีผลบังคับใช้ 30ฉบับ)
 • การตีความมาตรฐานการบัญชี3 ฉบับ
 • แนวปฏิบัติทางการบัญชี 3 ฉบับ

IFRS

 • มาตรฐานการบัญชี
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • การตีความมาตรฐานการบัญชี
 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
slide20
จำนวนมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ในปี 2552
 • จำนวน 30 ฉบับ : ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก

- IAS หรือ IFRS ( 25 ฉบับ)

- ฉบับที่มีการแก้ไขในเดือน ธ.ค. 2546 และ มี.ค. 2547

- บางฉบับยังอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา

( GAAP : 4 ฉบับ )

- กำหนดเอง 1 ฉบับ

 • การตีความ 3 ฉบับ
 • แม่บทการบัญชี 1 ฉบับไม่ใช่มาตรฐานการบัญชีโดยตรง แต่เป็นกรอบอ้างอิงให้ทุกมาตรฐานต้องอยู่บนกรอบแนวคิดเดียวกัน
usa 4
มาตรฐานการบัญชีที่อ้างอิงจาก: มาตรฐานของ USA 4 ฉบับ
 • TAS 26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • TAS 34 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
 • TAS 40 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
 • TAS 42 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจและเฉพาะด้านการลงทุน
slide22
มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้นเอง : 1 ฉบับ
 • TAS 11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
slide23
มาตรฐานการบัญชีที่ยกเว้นสำหรับ:กิจการที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน 8 ฉบับ
 • TAS 24 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
 • TAS 25 งบกระแสเงินสด
 • TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 • TAS 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 • TAS 45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 • TAS 46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
 • TAS 47 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 • TAS 48 การแสดงรายการสำหรับตราสารการเงิน
slide24
การถือปฏิบัติกับทุกกิจการพร้อมกันทั่วประเทศการถือปฏิบัติกับทุกกิจการพร้อมกันทั่วประเทศ
 • TAS และ TFRS ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
  • ให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการพร้อมกันทั่วประเทศ
  • หากบังคับใช้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 50 ก่อน
  • ลำดับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ :

ทำให้งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม SET 50

และที่มิได้อยู่ในกลุ่ม ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

บริษัทในกลุ่ม SET 50 อาจเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ : การปฏิบัติตามมาตรฐานแบบเต็มรูปแบบ – ต้องเปิดเผยข้อมูลมากกว่าคู่แข่ง / บริษัทที่ไม่อยู่ในกลุ่ม SET 50

slide25
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน :มาใช้กับมหาวิทยาลัย
 • มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ :
  • IAS 2 สินค้าคงเหลือ
  • IAS 7 งบกระแสเงินสด
  • IAS 10 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
  • IAS 16 ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  • IAS 18 รายได้
  • IAS 20 การบัญชีสำหรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิด
  • เผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  • IAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่
  • อาจเกิดขึ้น
  • IAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  • IAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
slide26
แหล่งที่มาของข้อมูล
 • เอกสารการสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

โดยรศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.วิภาดา ตันติประภา ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • บทความ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ IFRS และมาตรฐานการบัญชีไทย

โดยรศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี