slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktické zkuÅ¡enosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v OstravÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktické zkuÅ¡enosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v OstravÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Praktické zkuÅ¡enosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v OstravÄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v Ostravě. Mgr. Jarmila Krkošková Bc. Šárka Kostecká Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě http://www.osu.cz. Směrnice rektora o závěrečných pracích.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktické zkuÅ¡enosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v OstravÄ' - madrona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v Ostravě

Mgr. Jarmila Krkošková

Bc. Šárka Kostecká

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

http://www.osu.cz

sm rnice rektora o z v re n ch prac ch
Směrnice rektora o závěrečných pracích
 • Směrnice rektora č. 29/2000. Uchovávání a zpřístupňování diplomových, rigorózních, doktorských disertačních a habilitačníchprací. (Účinnost od 10. 11. 2000)

NEPLNILA SE! Důvody: organizační problémy

 • Směrnice rektora č. 42/2002. O jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. (Účinnost od 19. 6. 2002)

TÉMĚŘ SE NEPLNILA! Důvody: nejasné technické řešení

 • Směrnice rektora č. 48/2003. Jednotná formální úprava závěrečnýchprací, jejich uložení a zpřístupnění. (Účinnost od 2. 1. 2003)

ZAČALA SE NAPLŇOVAT!

p edpoklady prosazen koncepce
Předpoklady prosazení koncepce

= shoda všech subjektů univerzity (fakult, ústavů) na jednotných zásadách navržených knihovnou

postup řešení a schvalování návrhu:

knihovna + CIT

knihovní rada (prorektor pro VaV, proděkani pro VaV)

studijní komise (prorektorka pro studium, proděkani pro studium)

kolegium rektora

směrnice rektora (právní oddělení)

v chodiska jednotn koncepce
Východiska jednotné koncepce
 • PROČ?
 • CO?
 • ZA CO?
 • JAK?
 • KDO?
 • KDE?
 • KOMU?
pro evidovat uchov vat a zp stup ovat z v re n pr ce i v elektronick podob
PROČ evidovat, uchovávat a zpřístupňovatzávěrečné práce (i v elektronické podobě)
 • doklad o studijní a vědecké činnosti univerzity (informační hodnota)
 • hodnota myšlenková, fixované poznání
 • možnost přechodu na zpřístupňování děl pouze v elektronické podobě (široké uplatnění, možnost kontroly četnosti využívání díla, úspora místa, úspora nákladů studentů)
co na kter pr ce se sm rnice vztahuje
CO? Na kterépráce se směrnice vztahuje?
 • práce zadané po datu začátku účinnosti směrnice
 • práce obhájené
 • všechny typy závěrečných prací univerzity
za co
ZA CO?
 • server = hrazen z předešlých projektů CIT

databázová část:využita stávající databáze Oracle 8i na serveru vyhrazeném pouze pro databáze (správce CIT)

aplikační a prezentační část: využit stávající linuxový server s free aplikačním serverem JBoss 3.2

 • projektování, testování a provoz = nalezeny kapacity na CIT v rámci služeb poskytovaných jiným subjektům OU, v knihovně využit pracovník v kumulované funkci
kdo d lba povinnost autor katedra knihovna cit
KDO? Dělba povinností: autor- katedra-knihovna-CIT
 • Autor: po obhajobě předat tištěnou/elektronickou práci včetně souhlasu/nesouhlasu se zpřístupněním díla nebo jeho části a formulářem pro vkládání dat do DB
 • CIT: dostatečná kapacita pro ukládání dat na serveru, zálohování a archivace dat, zabezpečení různých úrovní přístupu uživatelů pro vkládání dat a vyhledávání, programátorské práce
 • Katedra: kontrola formální správnosti a úplnosti ZP, fyzické dodáníZP + příloha do knihovny
 • Knihovna: kontrola úplnosti fyzického dodání dokumentů, evidence tištěných prací, kontrola a případná úpravadat vloženýchdo databáze,uložení tištěných prací (studovny x archiv), prezenční zpřístupňování ve speciálním režimu
jak hled n optim ln ho technick ho e en
JAK? Hledání optimálního technického řešení
 • Forma práce – navrženy 3 varianty:

- pouze tištěná + knihovnické zpracování v IS T-SERIES

- pouze elektronická + vložení metadat autorem do databáze

- tištěná nebo elektronická + vložení metadat do databáze

 • Povinné vybavení – resumé v JČ a JA, klíčová slova
 • Požadavky fakult: respektovat formát dokumentu používaný na dané fakultě/katedře

a případná další specifika oboru = kompromis

 • Zabezpečení autorizovaného přístupu (editace, prohlížení)
praktick napl ov n sm rnice rektora
Praktické naplňování směrnice rektora
 • problémy právní povahy

- licenční smlouva na školní dílo v. souhlas autora (zákon 36/2000

Sb. – tzv. autorský zákon)

- archivace ZP (instrukce MŠ ČSR z 24. 6. 1987 – skartační řád)

 • problémy organizační = plnění úkolů v „dělbě práce“
technick zabezpe en cit
Technické zabezpečení CIT
 • databázová část - databáze Oracle 8i na serveru vyhrazeném pro databáze
 • aplikační část – linuxový server s free aplikačním serverem JBoss v. 3.2, technologie EJB firmy Sun
 • prezentační část – webovský server (JBoss) -. použití kombinace servletů a JSP stránek, FOP software pro generování pdf dokumentů
pln n povinnost knihovny
Plnění povinností knihovny
 • tištěné práce

- kontrolaúplnosti produkce (nutná spolupráce se studijními odděleními fakult/ústavů

- fyzická kontrola (splnění formálních náležitostí, zejména doklad o vložení údajů do BD, souhlas se zpřístupněním díla)

prozatímnívýsledek ne vždy uspokojivý!

 • práce v elektronické podobě
 • záznamy v databázi

kontrola úplnosti a správnosti údajů

 • metodická pomoc při vkládání údajů do databáze
co se zm nilo
Co se změnilo?
 • sjednocení pravidel pro všechny subjekty

(vnitřní předpisy fakult – studijní a zkušení řád fakulty, vnitřní předpis pro zadávání a obhajoby ZP)

 • evidování, ukládání a zpřístupňování závěrečných prací interním uživatelům
 • budování a provozování databáze přístupné online interním i externím uživatelům
a co d l
A co dál?

Úkoly

 • budování dostatečné hardwarové kapacity (+ organizační a finanční zabezpečení) pro lokální archiv prací s metadaty
 • podpora postupného přechodu na výlučně elektronickou plnotextovou formu prací (přinejmenším disertace)
 • zabezpečení podmínek (technické organizační, finanční) pro možné překlopení metadat z báze VŠ kvalifikačních prací do báze knihovního katalogu
 • restrukturalizace dat a inovace systému v rámci spolupráce s uvažovaným národním systémem e-disertací
 • aktivní zapojení do uvažovaného konsorcia pro evidenci a zpřístupňování e-disertací
trval politick p soben
+ trvalé „politické působení“
 • přesvědčovat vedení univerzity, fakult a kateder o prospěšnosti budování jednotně strukturované databáze v celosvětovém měřítku a nutnosti změn v měřítku lokálním
 • motivovat autory k zodpovědnosti při spoluvytváření kvalitní databáze metadat
 • motivovat autory prací ke zpřístupňování plnotextových prací v elektronické podobě co nejširšímu počtu potenciálních uživatelů
 • zasazovat se o případnou změnu tzv. autorského zákona v ČR s cílem umožnit využití poznatků fixovaných ve VŠ kvalifikačních pracích co nejširším okruhem uživatelů
odkazy na dokumenty
Odkazy na dokumenty

Směrnice rektora č. 48/2003: jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Dostupný z:

<http://www.osu.cz/uk/dokumenty/smer_rekt48_2003.pdf>

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Dostupný z:

<http://www.osu.cz/uk/dokumenty/smer_rekt48_2003pp.pdf>