opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation

madonna-douglas
71 Views
Download Presentation

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz

 2. představení projektu • Název: Profesní růst v mateřských školkách • Zkrácený název: Profesní růst v MŠ • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 • Opatření: OP VK, 1.3 další vzdělávání pracovníků Š a ŠZ • Partner projektu: Okresní hospodářská komora Přerov • Doba realizace: 1.7.2014 – 30.6.2015 • Rozpočet příjemce dotace: 3.468.307,92 Kč

 3. Cíle projektu • tvorba a pilotáž vzdělávacích programů určených učitelům a vedoucím pracovníkům MŠ v návaznosti na RVP pro předškolní vzdělávání, • získání akreditace vzdělávacího programu „Polytechnika v MŠ“, • posílení kompetencí učitelů v oblasti technického vzdělávání ve formě přizpůsobené dětem předškolního věku, • podpora učitelů v naplnění jejich poslání prostřednictvím realizace vzdělávacího programu „Osobnostní a sociální rozvoj“,

 4. Cíle projektu • získávání a sdílení praktických zkušeností zapojených MŠ z Moravskoslezského a Olomouckého kraje formou stáží, • tvorba a rozvoj komunikačního a vzdělávacího centra, • tvorba metodických dokumentů k vzdělávacím programům „Polytechnika v MŠ“ a „Osobnostní a sociální rozvoj“, • vybavení MŠ pomůckami k polytechnickému vzdělávání.

 5. Cílové skupiny projektu • Učitelé MŠ a ŠZ vzdělávající předškolní děti • CS tvoří zkušení pedagogové MŠ, kteří musí denně zvládat ve své profesi vše promýšlet, analyzovat, argumentovat, zpracovávat vhodnou formou, a zároveň kreativně a inovativně působit na děti. Proto si neustále musí osvojovat nové metody podporující integrované tematické učení hrou, prožitkové, interaktivní, kooperativní učení. • Vedoucí pracovníci MŠ a ŠZ • Členové této CS si musí navíc osvojit metody pedagogické diagnostiky a umět je využívat v praxi. S pedagogy musí pracovat týmově, naučit se sebereflexi, kriticky hodnotit svůj postoj k podřízeným, dětem, rodičům, aj.

 6. Klíčová aktivita č. 1 Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání • Doba realizace: 7/2014 ‒ 6/2015 • Cíl aktivity: tvorba, akreditace a pilotní ověření vzdělávacího programu „Polytechnika v MŠ“ určeného učitelům MŠ • Výstupy: akreditovaný vzdělávací program, 8 seminářů vzdělávacího programu „Polytechnika v MŠ“, 60 účastníků projektu (učitelů), osvědčení, evaluace

 7. Klíčová aktivita č. 2 Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol • Doba realizace: 7/2014 ‒ 6/2015 • Cíl aktivity: tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu „Osobnostní a sociální rozvoj“ určeného učitelům MŠ a vedoucím pracovníkům MŠ • Výstupy: vzdělávací program, 5 seminářů vzdělávacího programu „Osobnostní a sociální rozvoj“, 40 účastníků projektu (učitelů a vedoucích pracovníků), osvědčení, evaluace

 8. Klíčová aktivita č. 3Tuzemské stáže vedoucích pracovníků a učitelů MŠ • Doba realizace: 7/2014 ‒ 6/2015 • Cíl aktivity: krátkodobé (1 týden) tuzemské stáže vedoucích pracovníků a učitelů v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje • Výstupy: 10 výměnných stáží, závěrečná zpráva ze stáže, ppt prezentace, workshop

 9. Klíčová aktivita č. 4 Komunikační a vzdělávací centrum • Doba realizace: 7/2014 ‒ 6/2015 • Cíl aktivity: vytvoření komunikačního a vzdělávacího centra – samostatného webového portálu určeného částečně pro CS a částečně pro veřejnost • Výstupy: komunikační a vzdělávací centrum – www.profesnirust2.cz

 10. Monitorovací indikátory • akreditovaný vzdělávací program „Polytechnika v MŠ“ pro učitele/ky MŠ (60 osob) • vzdělávací program „Osobnostní a sociální rozvoj“ pro učitele/ky MŠ a vedoucí/řídící pracovníky MŠ (40 osob) • tuzemská výměnná stáž učitelů/ek a vedoucích/řídících pracovníků MŠ (10 osob) • komunikační a informační centrum

 11. www.hkok.cz • Kontakty: • Okresní hospodářská komora Karviná • Svatováclavská 97/6 • 733 01 Karviná – Fryštát • Ing. Andrea Hoschnová • manažerka projektu • telefon: +420 596 311 707 • e-mail: hkok@hkok.cz