info dager 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Info-dager 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Info-dager 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Info-dager 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Info-dager 2013. Søking skoleåret 14-15 Vurdering og dokumentasjon. Endring i inntaksforskrift. Endringer i forskrift til opplæringsloven kap . 6 (inntak) og nytt kap . 6A (formidling til læreplass) i kraft fra 3.9.2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Info-dager 2013' - madison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
info dager 2013

Info-dager 2013

Søking skoleåret 14-15

Vurdering og dokumentasjon

endring i inntaksforskrift
Endring i inntaksforskrift
 • Endringer i forskrift til opplæringsloven kap. 6 (inntak) og nytt kap. 6A (formidling til læreplass) i kraft fra 3.9.2013
 • Udirhar aldri gjennomført en så bred involvering ifbm en forskriftsendring både ved utarbeidelsen av forslaget og i høringsperioden
 • Rundskriv ferdig før jul
sentrale hensyn bak bestemmelsene
Sentrale hensyn bak bestemmelsene
 • Ivareta søkernes rettssikkerhet
 • Mer lik praksis i landet
 • Hindre usaklig forskjellsbehandling
  • Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn
  • Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev
 • Bestemmelsene må fungere i praksis
 • Rettighetene elevene har etter loven skal oppfylles
sentrale bestemmelser i oppl
Sentrale bestemmelser i oppl.
 • Inntaksbestemmelsene skal ikke uthule rettigheter eleven har etter opplæringsloven
  • Elevens rett til videregående opplæring - § 3-1
   • Rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram som ungdommen har søkt på
   • Rett til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet
sentrale bestemmelser forts
Sentrale bestemmelser forts
  • Søkere med rett til spesialundervisning og som har en sakkyndig vurdering om at de har et særlig behov for et særskilt utdanningsprogram, har rett til inntak på dette utdanningsprogrammet
  • Søkere med rett til utvidet tid eller omvalg skal få retten sin ivaretatt
 • Spesialundervisning og særskilt språkopplæring
6 2 inneholder plikt til fastsette en lokal forskrift om inntak
§ 6-2 Inneholder plikt til å fastsette en lokal forskrift om inntak
 • Plikt, men også hjemmel til å fastsette en lokal forskrift.
  • Forskriften skal være innenfor opplæringsloven med forskrifter bla. LK06 og forvaltningsloven
 • Kan knytte rettigheter og plikter til den lokale forskriften. Til forskjell «lokale tilpasninger» etc som bare er retningslinjer for saksbehandling.
 • Den lokale forskriften skal utfylle kap. 6 og gi mer utfyllende regler om hvordan fylkeskommunen gjennomfører inntaket.
forskriftsendringene i korte trekk
Forskriftsendringene i korte trekk
 • Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter
 • Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere
 • Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever
 • Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3
 • Mer utfyllende regulering av inntak av voksne
 • Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater
overordnede endringer
Overordnede endringer
 • Ryddet i struktur og begrepsbruk
 • Har tydeliggjort ansvaret
  • Fylkeskommunen som ansvarssubjekt
 • Kapittel 6 om inntak
  • Samlet fellesbestemmelser som gjelder for alle i delkapittel 1
  • Kapitlet er strukturert tydeligere etter nivå:
   • Inntak til Vg1
   • Inntak til Vg2 og Vg3
   • Inntak til knutepunktskoler
   • Inntak til samiske skoler
   • Inntak av voksne
 • Nytt kapittel 6A om formidling
slide9
Mer differensiert inntak til Vg1 ivaretar blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere
 • Hovedregel: Alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket
 • Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak
  • Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett
  • Fortrinnsrett – ordinært inntak med individuell behandling
   • Hvilke grupper har fortrinnsrett?
   • Hvem er det viktig at fanges opp i det ordinære inntaket pga for lav poengsum etc.?
inntak til vg1
Inntak til VG1
 • Søknadsfrister
 • 1. februar
 • 1. mars
 • Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket
 • Differensiert inntak ivaretar søkere med rett til fortrinn i inntaket
s knadsfrist 1 mars
Søknadsfrist 1. mars

Alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3-1

Viktig endring:

Søkere med behov for spesialundervisning og som ikke har rett til fortrinn i inntaket, skal søke 1. mars

vurdering og dokumentasjon
Vurdering og dokumentasjon
 • Forskrift til opplæringsloven kap 3
 • Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring
 • § 3-20 Fritak fra vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan
 • Foreldre avgjør karakter eller ikke i grunnskolen for fag som er omfatta av vedtak om spesialundervisning
 • Elever i vgo får ikke fritak for vurdering med karakter (unntak sidemål og kroppsøving)
forts vurdering og dokumentasjon
Forts vurdering og dokumentasjon
 • Avvik fra samla kompetansemål i vgo gir ikke grunnlag for vurdering med tallkarakter
 • Med målsetting grunnkompetanse blir dokumentasjonen IV – ikke vurderingsgrunnlag – på bakgrunn av sakkyndig vurdering, vedtak og IOP. Det skrives en merknad og lages et vedlegg til kompetansebeviset (§ 3-45)
dokumentasjon
Dokumentasjon
 • Forskrift § 3-44 Unntak for elever og lærlingar fra vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram
 • inntil to av fellesfaga
 • a. har vorefriteken for vurdering med karakter i faget/faga i grunnskolen
 • b. har vorefriteken for faget/faga i den videregående skolen (ref 94)
 • c. har spesifikke lærevanskar (sakkyndig vurdering kreves)
 • Fritak fra kravet om bestått kan ikke gis på bakgrunn av IV.
 • Det kan søkes om fritak fra kravet om bestått på bakgrunn av karakteren 1. Det kan ikke gis forhåndstilsagn om unntak.
krav til fag og svennebrev
Krav til fag- og svennebrev
 • Forskrift § 3-67 Krav til fag- og svennebrev
 • Normalt må alle fag og eksamener være bestått
 • Unntak:
 • I særskilt tilfeller etter de samme punkter som § 3-44
 • Det kreves sakkyndig vurdering av nyere dato for pkt c