1 / 13

PODSTATNÉ MENÁ

PODSTATNÉ MENÁ. Slovenský jazyk Mgr. Surovčíková Eva. Pomenúvajú mená osôb, zvierat a vecí. ROZDELENIE . KONKRÉTNE (hmotné) ABSTRAKTNÉ (nehmotné). GRAMATICKÉ KATEGÓRIE. Životné Mužský rod Neživotné. Ženský rod Stredný rod. Jednotné Číslo Množné. Pád. Nominatív KTO? ČO?

madeline
Download Presentation

PODSTATNÉ MENÁ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PODSTATNÉ MENÁ Slovenský jazyk Mgr. Surovčíková Eva

 2. Pomenúvajú mená osôb, zvierat a vecí

 3. ROZDELENIE • KONKRÉTNE(hmotné) • ABSTRAKTNÉ(nehmotné)

 4. GRAMATICKÉ KATEGÓRIE Životné Mužský rod Neživotné

 5. Ženský rod Stredný rod

 6. Jednotné Číslo Množné

 7. Pád • Nominatív KTO? ČO? • Genitív Z KOHO? Z ČOHO? • Datív KOMU? ČOMU? • Akuzatív KOHO? ČO? • Lokál O KOM? O ČOM? • Inštrumentál S KÝM? S ČÍM?

 8. Mužský rod - vzory • Chlap • Hrdina • Dub • Stroj

 9. Ženský rod - vzory • Žena • Ulica • Dlaň • Kosť

 10. Stredný rod - vzory • Mesto • Srdce • Vysvedčenie • Dievča

 11. Test • Urči rod podstatných mien : o mori so zábradlím 4 body reťaz žemľa • Urči vzor podstatných mien : miska stôl 4 body pero hokejista • Urči číslo podstatných mien : počítače kniha 4 body fotografia lode

 12. Vyhodnotenie

 13. Ďakujem za pozornosť

More Related