slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda. Procedury rejestracji działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. prowadzenie działalności przez osobę fizyczną, w tym również w ramach spółki cywilnej,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Autor: Anna Brzęska - Mikoda' - madelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Rejestracja działalności gospodarczej Akademickie Inkubatory PrzedsiębiorczościAutor: Anna Brzęska - Mikoda
formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • prowadzenie działalności przez osobę fizyczną, w tym również w ramach spółki cywilnej,
 • osobowe spółki handlowe:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo – akcyjna,
 • kapitałowe spółki handlowe:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
 • spółka europejska
 • organizacje non-profit: stowarzyszenia i fundacje
etapy rejestracji dzia alno ci gospodarczej
Etapy rejestracji działalności gospodarczej

UWAGA!

Ewidencja Działalności Gospodarczej -> przedsiębiorca będący osobą fizyczną

Rejestr przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) -> osoby prawne (wszystkie spółki handlowe)

krok 1 wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej
KROK 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek cywilnych, muszą dokonać wpisu do rejestru działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na adres zameldowania.
wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej cd
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej cd

Informacje niezbędne do zgłoszenia:

 • Oznaczenie przedsiębiorcy czyli nazwa pod jaką przedsiębiorca będzie występować w obrocie prawnym
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeżeli działalność będzie stale wykonywana poza miejscem zamieszkania – także wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
 • Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD)
 • Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
wyb r pkd
Wybór PKD
 • Określając przedmiot działalności gospodarczejnależy uczynić to zgodnie z informacjami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r., Nr 33, poz. 289, z późn. zm). Rozporządzenie to zawiera zestawienie rodzajów działalności i przyporządkowanych im oznaczeń numeryczno-literowych, na przykład: „18.23.Z Produkcja bielizny”.
 • http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=PKD
uwaga
UWAGA!

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków.

 • Koncesje
 • Licencje
 • Zezwolenia
 • Działalność regulowana
koncesje
KONCESJE

Art. 47. 1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • Ochrona osób i mienia
 • Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią
 • Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
 • Przewozy lotnicze
licencje
LICENCJE

Związane z zawodem licencjonowanym

 • Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne
 • Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego. Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępnianie pojazdów trakcyjnych
 • Adwokat, biegły rewident, doradca podatkowy, radca prawny, osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – te zawody wymagają ustawowo odpowiedniego wykształcenia, wpisy na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.
zezwolenia
ZEZWOLENIA
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
 • Wytwarzania i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki
 • Działalność związana z narażaniem na działanie promieniowania jonizującego
 • Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca, nizarejestrowanego handlowca
 • Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego, działalność ubezpieczeniowa, brokerstwo reasekuracyjne, prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych, prowadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego
 • Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzanie do obrotu lub do środowiska GMO (organizm genetycznie modyfikowany)
dzia alno regulowana

Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
 • Prowadzenie stacji kontroli pojazdów
 • Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
 • Działalność telekomunikacyjna
 • Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę), świadczenie usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą
 • Działalność kantorowa
dzia alno regulowana1
DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
 • Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego
 • Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania
 • Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
 • Usługi dedektywistyczne
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • Organizowanie wyścigów konnych
 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
dzia alno regulowana2
DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
 • Obrót materiałem siewnym
 • Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących odpady niebezpieczne
 • Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 • Działaność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
piecz tka firmowa
Pieczątka firmowa
 • Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy.
 • Pieczątka powinna zawierać co najmniej:

- nazwę przedsiębiorcy

- adres przedsiębiorcy

- numer telefonu, fax-u

- adres mailowy

- numer NIP, REGON

krok 2 numer regon
KROK 2. Numer REGON
 • Przedsiębiorca obowiązany jest dokonać wpisu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do rejestru podmiotów gospodarki narodowej w 14 dni od uzyskania wpisu do EDG. Po dokonaniu wpisu otrzymuje tzw. numer REGON.
 • Procedurę rejestracji dokonuje się w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym.
 • Wpis do rejestru jest bezpłatny.
 • Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, wtedy REGON uzyskuje spółka.
numer regon cd
Numer REGON cd

Informacje niezbędne do zgłoszenia:

 • Nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i nr PESEL
 • Forma prawna i forma własności
 • Wykonywana działalność w tym rodzaj przeważającej działalności
 • Data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności
 • Nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer
 • Liczba pracujących
 • Informacje o jednostkach lokalnych przedsiębiorcy

Każda zmiana powyższych danych skutkuje wymogiem zgłoszenia do urzędu statystycznego

krok 3 konto w banku nieobowi zkowe ale konieczne
KROK 3. Konto w bankunieobowiązkowe ale konieczne
 • Przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe ponieważ:
 • zapłata większości podatków odbywa się w formie przelewu z konta firmy na konto urzędu skarbowego (art. 61 ordynacji podatkowej)
 • przekazywanie składek przez płatnika do ZUS odbywa się za pośrednictwem konta
 • dokonywanie i przyjmowanie większości płatności od innych przedsiębiorców musi dokonywać się za pośrednictwem rachunku bankowego (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
krok 4 nadanie lub zmiana nip
KROK 4. Nadanie lub zmiana NIP
 • Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
nadanie lub zmiana nip cd
Nadanie lub zmiana NIP cd
 • Numer NIP nadawany jest osobie raz na zawsze w momencie osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu podlegającego opodatkowaniu dochodowemu.
 • Aktualizacja NIP następuje przy wykorzystaniu formularza NIP-1
 • Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, wtedy NIP uzyskuje spółka.
krok 5 zg oszenie do zus
KROK 5. Zgłoszenie do ZUS
 • Zgłoszenie w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania działalności
 • Obowiązki ubezpieczeniowe:
  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe
  • ubezpieczenie wypadkowe
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • składka na Fundusz Pracy
  • dobrowolnie – ubezpieczenie chorobowe
krok 6 urz d skarbowy
KROK 6. Urząd Skarbowy
 • Przed faktycznym rozpoczęciem działalności przedsiębiorca jest obowiązany do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego.
 • Przedsiębiorca musi dokonać wyboru płaconego podatku dochodowego.
 • W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się na status płatnika podatku VAT musi również powiadomić właściwy urząd o tym fakcie.
wyb r
Wybór 
 • Podatek na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów)
 • Podatek liniowy 19%
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta podatkowa
podatek na zasadach og lnych
Podatek na zasadach ogólnych
 • Może go płacić każdy bez względu na rodzaj działalności
 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie, w spółce cywilnej, w osobowej spółce handlowej (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej)
 • Podstawa opodatkowania – przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (dochód)
 • Stawki podatku – 18%, 32%
 • Kwota wolna od podatku – 3013,00 zł
 • Rozliczanie co miesiąc lub dla rozpoczynających działalność lub małych podatników co kwartał
 • Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału rozliczanego
podatek na zasadach og lnych1
Podatek na zasadach ogólnych
 • Nie składa się deklaracji
 • Prowadzone ewidencje – podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombard), ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantor) i inne wymagane odrębnymi przepisami prawa dla prowadzonej działalności
 • Zeznanie roczne – PIT-36, termin do 30 kwietnia roku następnego
 • Ulgi i odliczenia – wszystkie, które są prawnie możliwe
 • Preferencje w rozliczaniu – możliwe rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci
podatek liniowy 19
Podatek liniowy 19%
 • Może go płacić każdy bez względu na rodzaj działalności
 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie, w spółce cywilnej, w osobowej spółce handlowej (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej)
 • Ograniczenie – nie może go płacić przedsiębiorca świadczący usługi dla byłych pracodawców
 • Podstawa opodatkowania – przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (dochód)
 • Stawka podatku – 19%
 • Kwota wolna od podatku – nie ma
 • Rozliczanie co miesiąc lub dla rozpoczynających działalność lub małych podatników co kwartał
 • Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału rozliczanego
podatek liniowy 191
Podatek liniowy 19%
 • Nie składa się deklaracji
 • Prowadzone ewidencje – podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombard), ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantor) i inne wymagane odrębnymi przepisami prawa dla prowadzonej działalności
 • Zeznanie roczne – PIT-36, termin do 30 kwietnia następnego roku
 • Ulgi i odliczenia – tylko odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Preferencje w rozliczaniu – nie ma
rycza t od przychod w ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Może go płacić przedsiębiorca wykonujący tylko niektóre rodzaje działalności (art. 8 ust 1 ustawy o ryczałcie)
 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie, w spółce cywilnej lub jawnej
 • Podstawa opodatkowania – przychód (nie uwzględnia się kosztów)
 • Stawki podatku – 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 • Kwota wolna od podatku – nie ma
 • Rozliczanie co miesiąc lub co kwartał (kwartalnie tylko dla podatnika, kontynuującego działalność, którego przychód nie przekroczył 25 tys. Euro)
rycza t od przychod w ewidencjonowanych1
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału rozliczanego
 • Nie składa się deklaracji
 • Prowadzone ewidencje – ewidencja przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników
 • Zeznanie roczne – PIT-28 do 31 stycznia następnego roku
 • Ulgi i odliczenia – wszystkie, które są prawnie możliwe z wyjątkiem ulgi na nowe technologie i na dzieci
 • Preferencje w rozliczaniu – nie ma
karta podatkowa
Karta podatkowa
 • Może go płacić przedsiębiorca wykonujący drobną działalność handlową i usługową
 • Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualnie lub w spółce cywilne, a także wykonujący niektóre wolne zawody
 • Podstawa opodatkowania – nie ustala się ani przychodu ani dochodu
 • Stawki podatku – ustalone w decyzji urzędu skarbowego w ustawowych granicach
 • Kwota wolna od podatku – nie ma
 • Rozliczanie co miesiąc
karta podatkowa1
Karta podatkowa
 • Termin płatności – do 7 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia
 • Nie składa się deklaracji
 • Prowadzone ewidencje – ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników
 • Zeznanie roczne – nie składa się, obowiązuje tylko informacja o wysokości odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A) do 31 stycznia następnego roku
 • Ulgi i odliczenia – tylko składka zdrowotna
 • Preferencje w rozliczaniu – nie ma
podatek od towar w i us ug vat
Podatek od towarów i usług VAT
 • Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie musi już na starcie brać na siebie obowiązków podatnika VAT. Może skorzystać ze zwolnienia , dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu (2008 r. – 50 tys. zł).
 • Niektóre rodzaje działalności gospodarczej muszą być opodatkowane podatkiem VAT niezależnie od wielkości obrotów. Są to m.in.. podatnicy sprzedający wyroby z metali szlachetnych, niektóre wyroby akcyzowe, osoby świadczące usługi prawnicze, jubilerskie
 • Obowiązkiem podatnika zwolnionego z płacenia podatku VAT jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, w której rejestruje się sprzedaż za dany dzień – trzeba to zrobić nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.
inne obowi zki
Inne obowiązki
 • Państwowy Inspektorat Pracy - jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika/pracowników, to w ciągu 30 dni musi o tym fakcie powiadomić pisemnie właściwego inspektora pracy.
inne obowi zki1
Inne obowiązki
 • Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności właściwego państwowego inspektora sanitarnego o:

miejscu,rodzaju,zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników.Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów BHP, dotyczącej danej dziedziny działalności.

czym jest aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) jest jednostką organizacyjną Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, powołanej w 2004 roku przez Studenckie Forum Business Centre Club.

Czym jest AIP?
firma w aip

AIP

AIP

firma w AIP

Działalność gospodarcza

 • Założenie firmy: 3-4 tyg.
 • Koszt rejestr. firmy: ok.200 PLN
 • ZUS: 280 PLN
 • Wynajęcie pomieszczenia biurowego:

ok.400 PLN

 • Prowadzenie księgowości (do 10

dokumentów mies.) 150 PLN

 • Szkolenia: ok.1000 PLN
 • Porada prawna: 1h – 100 PLN
 • Promocja firmy: od 500 PLN - ……..
 • Telefony, internet itp.: 250 PLN

SUMA = min. 2680 PLN

Firma w AIP

 • Założenie firmy: 1 dzień
 • Koszt rejestr. firmy: 0 PLN
 • ZUS : W PAKIECIE
 • Wynajęcie pomieszczenia biurowego:

W PAKIECIE

 • Prowadzenie księgowości (do 20

dokumentów mies.) W PAKIECIE

 • Szkolenia: W PAKIECIE
 • Porada prawna: W PAKIECIE
 • Promocja firmy: W PAKIECIE
 • Telefony, internet itp.: W PAKIECIE
 • PAKIET 200 PLN netto

SUMA = max. 200 PLN netto

Firma w AIP

jak dzia a firma w aip
JAK działa firma w AIP?

klient

2 transakcja

3 rozliczenie

1 kontakt

Firma A

Firma B

Firma C

Firma D

Firma E

slide44

Sukces

Porażka

Próba

Pomysł

jak za o y firm w aip
wniosek dyrektor AIP

www.inkubatory.pl

akceptacja wniosku

oplata za 1 miesiąc ( 200 pln netto )

spotkanie z dyrektorem AIP

podpisanie umowy z AIP

TWOJA FIRMA!

Jak założyć firmę w AIP?

Twoja Firma

1 dzień!

Twoja Firma

Twoja Firma

Twoja Firma

aip w ca ym kraju
AIP w całym kraju

Obecnie istnieje ponad 30 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w całym kraju.

co oferuje aip 1 2
Co oferuje AIP? (1/2)‏
 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako pion inkubatora, bez konieczności rejestracji własnej firmy,
 • Dostęp do biura z dostępem do komputera, telefonu, faxu, drukarki, Internetu oraz innych urządzeń biurowych,
 • Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzonej działalności,
 • Pełną księgowość, porady prawne,
 • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.
co oferuje aip 2 2
Co oferuje AIP? (2/2)‏
 • System szkoleń
 • Promocję za pomocą portalu www.inkubatory.pl,
 • Promocję podczas konferencji poświęconych Inkubatorom
 • Możliwość posługiwania się znakiem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • Możliwość kooperacji z firmami zrzeszonymi w Business Centre Club
obszar dzia ania aip
Obszar działania AIP
 • Usługi (np. fryzjerstwo, transport, utrzymywanie czystości, internet, tłumaczenia językowe, poradnictwo prowadzenie biznesu, prace wysokościowe, szkolenia, imprezy integracyjne, pośrednictwo pracy, tworzenie teledysków, spotów reklamowych, serwis sprzętu komputerowego, marketing sportowy)
 • Handel (sprzedaż towarów, dystrybucja artykułów przemysłowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż odzieży, internetowy hipermarket)
 • Inne....
korzy ci aip
Korzyści AIP:
 • Ponad 1000 osób jest zaangażowanych w realizację biznesów w AIP
 • 600 firm funkcjonowało w AIP
 • 2 000 000 PLN dochodu wygenerował AIP w roku 2006 a w 2007 już 8 000 000 PLN !
kto nie ryzykuje

Kto nie ryzykuje....

.... ten nie zyskuje