jorden og lyset johs v jensen 1937 kursus i naturgeografi b 4 10 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Har du forestillet dig Jorden, Tellus Mater, som en guldhaaret Gudinde stiger af Østen? Har du gjort dig klart hvordan kloden krænger over i Lyset med sin Evropaside, mens Kina og Kalifornien sænker sig i Skyggen, den halve verden der vaagner, og den anden halve der gaar i Seng?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jorden og lyset johs v jensen 1937 kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Har du forestillet dig Jorden,

Tellus Mater,

som en guldhaaret Gudinde stiger

af Østen?

Har du gjort dig klart

hvordan kloden krænger over i Lyset

med sin Evropaside,

mens Kina og Kalifornien

sænker sig i Skyggen,

den halve verden der vaagner,

og den anden halve der gaar i Seng?

Har du fattet

hvordan det fritsvævende

enorme Legeme

runder om sig selv

i Verdensrummet,

klar og blaa,

klædt i oceaner

og mangefarvet

af fem Verdensdele,

aaret af floder

gennem urskove

og med et isblink,

som af en død mands Øjenstene,

ved begge Poler?

Jorden og lysetJohs. V Jensen 1937Kursus i naturgeografi B 4.10 2007
rammer kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Rammer Kursus i naturgeografi B 4.10 2007

Rammerne omkring naturgeografi B

 • studieforberedende
 • baseret på to faglige ben, tre metoder og seks emneområder.
 • arbejder emneorienteret med konkrete cases, globale og regionale forskelle og variationer.
 • kan relativt let tilpasses arbejdet i en studieretning.
om niveauet fra 0 b kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Om niveauet fra 0-BKursus i naturgeografi B 4.10 2007

Om niveauet fra 0-B ( 6-10 emner)

 • Som ovenstående + globale almendannende forhold
 • Der er skrf. karakter og min. 40 timers elevtid
 • Ligger oftest indenfor en studieretning, og der samarbejdes med andre fag. Faget kan involveres i studieprojektet.
 • Eleverne skal blive fortrolige med fagets metoder – også ud fra en videnskabsteoretisk vinkel.
 • Der er ingen fastdefinerede mængde og materialekrav, men GIS skal inddrages undervejs.
om niveauet fra c b kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Om niveauet fra C-B Kursus i naturgeografi B 4.10 2007

Om niveauet fra C-B ( 6-10 emner – C-niveauet)

 • Bygger videre på de faglige mål, der er opnået på C-niveauet.
 • Der er skrf. karakter og min. 40 timers elevtid (?)
 • Faget har vanskeligt ved at samarbejde med andre fag. Vi kan evt. tage initiativ i AT.
 • Eleverne skal blive fortrolige med fagets metoder – også ud fra en videnskabsteoretisk vinkel.
 • Der er ingen fastdefinerede mængde og materialekrav, men GIS skal inddrages undervejs.
naturgeografi faglige m l kompetencer
NATURGEOGRAFI. Faglige mål/kompetencer.
 • Faglige mål
 • Eleverne skal i naturgeografi kunne :
 • identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge.
 • udføre simple former for planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og -målinger vedrørende geofaglige fænomener
 • opsøge,forholde sig til kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer, som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, billeder,såvel somreflektere over troværdighed og anvendelighed af ekspertudsagn
naturgeografi
NATURGEOGRAFI
 • ud fra egne konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser.
 • udskille og redegørforanalysereog fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
 • indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og opstille og anvende enkle problemformulering i analysen af naturen og menneskets omgivelser
 • forstå og kritisk anvende enkle komplekse geofaglige modeller som forenklede repræsentationer af virkeligheden
naturgeografi1
NATURGEOGRAFI
 • sætte analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fagområder
 • indsamle informationer fra forskellige miljøer og
 • formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussionerog argumentere logisk, mundtligt og skriftligt, henvendt til forskellige målgrupper og kunne forholdesig/samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner.
skriftlig elevtid kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Skriftlig elevtidKursus i naturgeografi B 4.10 2007

Fordelingen af skrf. elevtid på GG i alt 50 t.

 • 5 opgaver a 3 timer
 • 5 rapporter a 4 timer
 • 1 projekt a 8 timer
 • 1 mundtlig formidling med noter/PP a4 timer
 • Mindre opgaver i alt 3 timer

Der kan ”veksles” fra store til mindre opgaver

en anden m de at l re p kursus i naturgeografi b 4 10 2007
en anden måde at lære påKursus i naturgeografi B 4.10 2007

De faglige mål ( kompetencer) kræver en anden måde at lære på og en ny lærerrolle.

 • Eleverne skal fra starten gøres fortrolige med de faglige mål og kravene til de afsluttende eksamen.
 • Planlæg emnerne med selvstændigt elevarbejde hjemme og ude.
 • Skab rum for empiribaseret arbejde i de enkelte emner.
 • Eleverne skal gøres fortrolige med de metodiske overvejelser, som de kan støde på i arbejdet.
en anden m de at l re p kursus i naturgeografi b 4 10 20071
en anden måde at lære påKursus i naturgeografi B 4.10 2007
 • Eleverne skal være bevidste om, at de til eksamen vurderes på deres evne til at anvendeog perspektivere den tilegnede viden selvstændigt.
 • Eleverne skal have indblik i relevansen af det, som de arbejder med.
antal emner kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Antal emnerKursus i naturgeografi B 4.10 2007

Hvor mange emner kan vi nå?

 • Husk at der sagtens kan arbejdes på tværs af kernestofområderne.
 • Sørg for, at der er ”buffertimer” i årsplanlægningen til afbrydelser og aktuelle hændelser.
 • Gør eleverne medansvarlige i årsplanlægningen – og lov ikke for meget.
eksamenstr ning kursus i naturgeografi b 4 10 2007
EksamenstræningKursus i naturgeografi B 4.10 2007

Hvordan træner vi bedst den

afsluttende eksamen?

 • Den faglige progression kommer bedst til udtryk i de løbende evalueringer.
 • Diskuter løbende, hvilke faglige mål, som vi arbejder med i øjeblikket.
 • Gør det gentagne gange tydeligt, at et godt eksamensresultat afhænger af selvstændig anvendelse af tilegnet viden.
rets eksamen kursus i naturgeografi b 4 10 2007
årets eksamenKursus i naturgeografi B 4.10 2007

De spinkle erfaringer fra årets eksamen.

 • Resultatmæssigt er det gået ok, og der er ingen formelle klager.
 • Eleverne kan genereltset godt strukturere deres besvarelse
 • Det empiribaserede arbejde inddrages alt for lidt, og det har endnu ikke fået status på linje med traditionelt lærebogsmateriale.
 • Brugen af synopsis varierer noget, og der er behov for en mere præcis karakteristik af denne.
 • Censor og eksaminator finder det svært at orientere sig i synopsen under eksamen.
 • Der kan være problemer ved elevernes trækning af opgaver.
fra vejledningen 2007 kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Fra vejledningen 2007Kursus i naturgeografi B 4.10 2007

Citat fra den nye Vejledning til naturgeografi B

I forberedelsestiden udarbejder eksaminanden en synopsis for sin besvarelse af den stillede opgave på baggrund af egen viden og de udleverede materialer. Eksaminanden må gerne inddrage andet vedkommende materiale i besvarelsen.

Synopsis skal i denne forbindelse forstås som en udvidet disposition for fremlæggelsen ved den mundtlige prøve og have et omfang på max. 2-3 sider. Det skal fremgå af synopsen, hvorledes eleven vil disponere besvarelsen af opgaven samt hvilket materiale eleven har valgt at inddrage. Synopsen er det udgangspunkt eleven anvender til at demonstrere sine evner til at udvælge, afgrænse og perspektivere opgaven.

kursus i naturgeografi b 4 10 2007
Kursus i naturgeografi B 4.10 2007

Hvordan sikrer vi, at naturgeografi altid er et aktuelt og relevant fag med samfundsperspektiv?

Hvordan skaber vi gode læringssituationer, hvor eleverne tvinges til at øge og anvende deres faglige viden?

Hvordan skaber vi respekt i faget for det empiribaserede arbejde både os internt og blandt eleverne?

Hvordan sikrer vi, at fagets mål og metoder fremtræder tydeligt for eleverne?

Hvordan bliver vi åbne for, at eleverne kan have andre gode løsninger på eksamensopgaven end den, som vi lige havde i tankerne.