slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
می شرکت نمایید PowerPoint Presentation
Download Presentation
می شرکت نمایید

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

می شرکت نمایید - PowerPoint PPT Presentation

madaline-osborn
177 Views
Download Presentation

می شرکت نمایید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. می شرکت نمایید دسترسی رایگان به کتاب های الکترونیکی علمی و دانشگاهی شاید کتاب شما انتخاب شود کتابهای الکترنیکی (پی دی اف و پاورپوینت) خود را برای ما بفرستید و در جشنواره بهترین کتاب های الکترونیکی علمی مادسیج شرکت کنید. همچنین از جوایز علمی که شامل دسترسی به کتاب های مختلف الکترونیکی کمیاب به صورت رایگان و...می باشد بهرمند شوید. ebook@madsg.com

 2. نام کتاب الکترونیکی تعهد سازمانی تهیه کننده احمد مریخی دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 3. تا وقتي كه قلب شما نخواهد ، مسلماً مغزتان هرگز به چيزي عقيده پيدا نمي كند . ويليام جيمز

 4. موضوع :تعهد سازمانی

 5. مفهوم تعهد سازمانی • ابعاد تعهد سازمانی • مدل هایی از تعهد سازمانی • پرسشنامه های تعهد سازمانی • تحقیقات انجام شده در خارج • تحقیقات انجام شده در داخل • منابع

 6. مفهوم تعهد سازمانی • درتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه را از سوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از : ا- رضایت شغلی (job satisfaction) 2- وابستگی شغلی (job involvement) 3- تعهد سازمانی (organizational commitment). تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. (رکنی نژاد،1386)

 7. مفهوم تعهد سازمانی • تعهد در فرهنگ لغت آکسفورد به معنای الزامی که آزادی عمل را محدود می کند آمده است. (فرهنگ لغت آکسفورد،1969) • پورتر و همکارانش (1974)تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف کرده اند. به اعتقاد آنها معیارهای اندازه گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه بالا، قبول سازمان و پذیرش اهداف آن، آمادگی برای تلاش فراوان و علاقه مندی برای حفظ عضویت در سازمان می باشد.

 8. مفهوم تعهد سازمانی • چات من و اورایلی (1986) تعهد سازمانی را به معنی هدایت و پیوستگی عاطفی با اهداف یک سازمان به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش های آن تعریف کرده اند. (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر)(رنجبریان،1375) • از نظر رابینز (1374): تعهد سازمانی حالتی است که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد.

 9. ابعاد تعهد سازمانی • اتزیونی: 1- تعهد اخلاقی 2- تعهد حسابگرانه یا عقلانی 3- تعهد انتقال پذیر • آلن ومایر : 1- تعهد عاطفی 2- تعهد مستمر 3- تعهد هنجاری • پارسونز:1- تعهد رابطه ای(وفاداری به همکاران) 2- تعهد سازمانی (وفاداری به سازمان) 3- تعهد حرفه ای (وفاداری به حرفه) 4- تعهد کاری (وفاداری به جامعه)

 10. تعهد اخلاقی : تعهد اخلاقی یا وجدانی بیانگر نوعی نگرش شدید و مثبت به سازمان است که مبتنی بر درونی شدن اهداف، ارزشها و هنجارها و مبتنی بر تعیین هویت با اختیار سازمانی می باشد. از این رو کارکنان به فعالیت های سازمانی متعهد می شوند زیرا احساس می کنند که سازمان اهداف اجتماعی مفیدی را دنبال می کند.

 11. تعهد حسابگرانه یا عقلانی : این بعد از تعهد سازمانی بیانگر رابطه احساسی ضعیف کارکنان با سازمان است. و مبتنی بر رابطه تبادلی است که بین اعضاو سازمان برقرار می گردد. بر اساس این تعریف از تعهد سازمانی کارکنان به خاطر رابطه تبادلی سودمند میان نقش هایی که در سازمان ایفا می کنند و پاداش هایی که به خاطر خدمت خود دریافت می کنندبه سازمان متعهد می شوند. این دیدگاه از تعهد سازمانی با نظریه-نقش های "مارچ و سایمون" هم خوانی دارد. بر اساس این نظریه کارکنان تعادل نقش ها و انگیزه های خودشان و یا پاداش های ارائه شده از سوی سازمان را مد نظر قرار می دهند.

 12. تعهد انتقال پذیر : اتزیونی این شکل از تعهد را نوعی گرایش یا نگرش منفی نسبت به سازمان معرفی می کند و در موقعیت هایی که رفتار فرد به شدت محدود شده است نمود پیدا می کند. وی به هم بندهای زندانی اشاره می کند که زندانیان هم بند در زندان متعهد می شوند. که این تعهد آنها حاصل عمل جمعی است نه انتخاب شخصی خوشان. (مودی، پورتر و استیرز؛1982)

 13. تعهد عاطفی‌: بعد عاطفی به دلبستگی عاطفی کارکنان و تعیین هویت شدن و مشارکت در سازمان اشاره می کند.و بیشتر تحقیقات انجام شده در بخش تعهد سازمانی روی تعهد عاطفی متمرکز هستند. (Yiing,2009:p56-57)مایر و دیگران (1990) معتقدند که تعهد عاطفی می تواند تجارب مثبت و برخورد های درون سازمان را توسعه دهد، تجاربی که با کارمندانی که سازمان رفتار آنها را پشتیبانی می کند ارتباط برقرار می کند.علاوه بر این کارمندان می توانند مفهومی از توانایی شخصی و خود ارزشی را توسعه دهند .مولر(1992) معتقد است تعهد عاطفی با احساس تعلق ،دلبستگی و وفاداری کارمندان به سازمان مرتبط است. ( Michael,2009,p269-270 )

 14. تعهد مستمر: تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان می شود.تعهد مستمر درک هزینه را توسعه می دهد (سود در مقابل ضرر)،و مستلزم آن است که کارکنان از این سودها و ضررها آگاه باشند ،بنابراین کارکنان متفاوت که با شرایط یکسان روبرو می شوند ممکن است سطوح مختلف تعهد مستمر را تجربه کنند. ( Michael,2009,p268-270 )

 15. تعهد هنجاری • نهایتا بعد سوم تعهد سازمانی بعد هنجاری است که یک نوع احساس وظیفه برای ادامه کار در سازمان را منعکس می کند . و کارکنان با سطح بالای تعهد هنجاری احساس می کنند که آنها باید با سازمان باقی بمانند. (Allen,1997:p12)آلن و مایر(1997) معتقدند تعهد هنجاری منجر به باقی ماندن کارکنان در سازمان به علت احساس وفاداری یا وظیفه می شود،به خاطر اینکه آنها احساس کنند این کار صحیحی برای انجام دادن است.علاوه بر این روسو(1995) معتقد است تعهد هنجاری بر مبنای قرارداد روانی بین سازمان و کارمند ،مستقر در باور هر دو طرف بر مبنای تعهدات متقابل آنها ایجاد می شود. ( Michael,2009,p269-270 )رندال و کوتن (1990) به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف اخلاقی نگریسته اند که فرد در مقابل سرمایه گذاری هایی که سازمان برای او انجام داده است در خود احساس تکلیف می کند . آلن ومایر معتقدند ننقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است.(به نقل از زاهدی ،1388: ص63)

 16. تعهد رابطه ای (وفاداری به همکاران): نوعی احساس تعلق و وظیفه به دیگران و وفاداری نسبی به ارزشها، انتظارات و اهداف آنهاست. • تعهد سازمانی(وفاداری به سازمان):وفاداری به ارزشها، انتظارات و اهداف سازمان است. • تعهد حرفه ای (وفاداری به حرفه): داشتن احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفه ای خاص و اجتماعی حرفه ای است. تعهد کاری(وفاداری به جامعه): نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق جامعه در زمینه کار است. یعنی وجود تعهد کاری به ایجاد جامعه ای متعد به وحدت ملی و وفاق است. (داوودآبادی فراهانی،1377)

 17. مدل استیرز و همکاران: استیرز، پورتر و مودی تعدادی از عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت زیر مطرح کرده اند. مدل1- عوامل موثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران(ساروقی1374: 24) مدل1- عوامل موثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران(ساروقی1374: 24)

 18. مدل مودی و همکاران • مودی و همکاران در مدل های نظری خود چهار دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی را بیان کرده اند.

 19. مدل ماتیو و زاجاک • ماتیو و زاجاک با تجزیه و تحلیل یافته های بیش از دویست تحقیق در زمینه تعهد سازمانی به ارائه یک مدل در خصوص سه مقوله زیر پرداخته اند :

 20. پرسشنامه های مطرح در مورد تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید: 1=بسیار مخالفم ... 2= نسبتا مخالفم ...3= کمی مخالفم 4=نظری ندارم ... 5= کمی موافقم ... 6= نسبتا موافقم ... 7= بسیار موافقم

 21. پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر Porter's Organizational Commitment Questionnaire این پرسشنامه شامل 15 گویه می باشد که پاسخ دهنده میزان توافق خود را در مورد هر سوال [ عبارت] با گذاردن علامت ضربدر در هر یک از ستون های زیر، مشخص می نماید. 1= بسیار مخالفم ... 2= نسبتا مخالفم ...3= کمی مخالفم  ... 4= نظری ندارم ... 5= کمی موافقم ... 6= نسبتا موافقم ... 7= بسیار موافقم

 22. تحقیقات انجام شده در خارج • آلن و مایر (1991)در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که : 1- فرصت ارتقاو پیشرفت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی دارد. 2- ماهیت کار (چالش شغلی) با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی دارد. • نتایج تحقیقات باتمن و استراسر (1984)نیز به صورت زیر است : 1- نیاز به کسب موفقیت با تعهد سازمانی دارای ارتباط معنی داری است. 2- ویژگی های شغل با تعهد سازمانی کارکنان دارای ارتباط معنی داری است.

 23. در پژوهشی که در سال 1998 چارن و تیلور در کشور فیلیپین انجام دادند نتایج پژوهش تاثیر متغیرهای سن ، جنسیت، سابقه تدریس و مدرک تحصیلی بر میزان تعهد سازمانی معلمان را نشان داد. نتایج همچنین عواملی که هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی به تعهد سازمانی مرتبط هستند را بررسی کرد . (نقل ازطراویان،1385) • یافته های پژوهش مایر،استنلی و هرسکویتچ (2002)در زمینه تعهد سازمانی نشان داد که میان سابقه فعالیت با تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. • هم جنین نتایج پژوهش دیگری که برای رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در چین انجام گرفت نشان داد با افزایش تعهد کارکنان، عملکرد آنها بهبود می یابد. (چن و فرانسیسکو،2003)

 24. تحقیقات انجام شده در داخل • همسویی اهداف فردی و اهداف سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دارای ارتباط معنی داری است. (هوشنگ ریگی،1377) • فرصت های ارتقای شغلی با تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبت و معنادار دارد.(مدنی، 1383) • تحقیق عراقی (1377)نیز نشان داد که : 1- رابطه معنی داری بین فرصت های ترفیع با ابعاد مختلف تعهد سازمانی وجود دارد. 2- رابطه معنی داری بین ماهیت کار با ابعاد مختلف تعهد سازمانی وجود دارد. • ماهیت کار با تعهد سازمانی دارای ارتباط معنی داری است. (زکی، 1382)

 25. عواملی از جمله رضایت شغلی، نظام ترفیع مناسب، قدردانی و سپاس از خدمات و خدمات اجتماعی (مانند کتابخانه،تالار ورزشی و تفریحی)بر تعهد سازمانی کارکنان موثر هستند. (هاشمی،1376) • رابطه میزان تحصیلات و تعهد عاطفی و رابطه سابقه خدمت با تعهد مستمر در شرکت بید بلند معنادار بود. (مدنی و زاهدی،1384)

 26. منابع • استرون، حسین (1377). تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، تهران دوره پنجم، شماره17 • رضاییان، علی (1372). مدیریت رفتار سازمانی، تهران • مورهد و گریفین، رفتار سازمانی، ترجمه الوانی و معمار زاده (1374). تهران: مروارید • ساروقی،احمد.(1374). بررسی تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران • مدنی، حسین و زاهدی، محمد جواد(1384). تعیین الویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی در شرکت های پالیش گاز فجر و بید بلند). مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم ، شماره1 :33-3

 27. منابع انگلیسی • Allen, N. Meyer, J. (1997), Commitmentin the Workplace: Theory, Research andApplication, Sage, Newbury Park, CA,pp16-151 • . Lambert,eric g &Hogan nancy L&griffin,marie L(2007). The impact of distributive and procedural justice on correctional staffjob stress, job satisfaction, and organizational commitment, Journal of Criminal Justice 35 ,646–647 • . michael ,orly&court,deborth&petal,pnina(2009). Job stress and organizational

 28. commitment among mentoring coordinators, International Journal of Educational Management ,Vol. 23 No. 3, pp. 266-288 • . Yiing,Lee huey&ahmad,kamarul(2009). The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadershipbehaviour and organizational commitment and betweenorganizational commitment and job satisfaction and performance, Leadership & OrganizationDevelopment Journal ,Vol. 30 No. 1pp. pp. 53-86 • Matieu john E,and Dennis Zajac(1990)"A Review and Analysis of • Antecedents,Correlation and Consequences of organization commitment"

 29. دریافت جدیدترین کتابهای الکترونیکی در سایت www.madsg.com