فصل چهارم نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و ساخت شماره بازیابی - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
فصل چهارم نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و ساخت شماره بازیابی PowerPoint Presentation
Download Presentation
فصل چهارم نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و ساخت شماره بازیابی

play fullscreen
1 / 60
فصل چهارم نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و ساخت شماره بازیابی
355 Views
Download Presentation
macy
Download Presentation

فصل چهارم نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و ساخت شماره بازیابی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. فصل چهارمنشانه رده بندی کتابخانه کنگره و ساخت شماره بازیابی صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 2. نشانه رده بندی کتابخانه کنگره از نوع نشانه مرکب است. این نشانه الفبایی عددی است و در آن از حروف و اعداد برای نمایش رده ها و تقسیمات فرعی آن ها استفاده شده است. هیچ علامت دیگری به جز نقطه (علامت اعشار) در این نشانه مورد استفاده قرار نمی گیرد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 3. ویژگی های نشانه • انعطاف پذیری انعطاف پذیری به معنی توانایی نظام رده بندی برای جای دادن موضوع یا موضوعات جدید در طرح است. استفاده از ترکیب حرف و عدد در نشانه رده بندی کتابخانه کنگره و خاصیت اعشاری اعداد عربی، انعطاف پذیری زیادی به این رده بندی بخشیده است. علاوه بر این، در نشانه رده بندی کتابخانه کنگره انعطاف پذیری با فضاهای خالی که برای موضوعات جدید و گسترش های آینده پیش بینی شده است محقق می شود. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 4. در سطح رده های اصلی حروف I،O ،X و Yهنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند. در رده های فرعی نیز فضاهای خالی برای ترکیبات دو حرفی وجود دارد. علاوه بر این، می توان موضوعات را با استفاده از فضاهای خالی پیش بینی شده در توالی شماره ها گسترش داد. هر جا که میان شماره ها فضای خالی برای گسترش موضوعات وجود نداشته باشد، شماره های موجود به صورت اعشاری قابل گسترش هستند. قابلیت دیگری که به انعطاف پذیری رده بندی کمک می کند وجود شماره های کاتر است که از طریق آن ها می توان موضوعات را گسترش داد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 5. شکل زیر، فضاهای خالی میان ترکیبات دو حرفی و توالی شماره ها و نیز گسترش های اعشاری را نشان می دهد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 6. به خاطر سپاری نشانه به خاطر سپار یا تداعی کننده نشانه ای است که بتوان به راحتی آن را به خاطر سپرد. وقتی نشانه به خاطر سپار است که رابطه مستقیم میان نشانه رده و موضوع وجود داشته باشد. نشانه رده بندی کتابخانه کنگره فاقد ویژگی به خاطر سپاری است و به همین دلیل، این رده بندی از جزئیات تکراری بسیاری انباشته شده است. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 7. شماره های بازیابی رده بندی کتابخانه کنگره شماره بازیابی رده بندی کتابخانه کنگره از دو بخش اساسی تشکیل شده است: شماره رده و شماره اثر. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 8. شماره رده: شماره ای است که نماینده بخش مشخصی از رده بندی است. این شماره به یک مدرک و برگه آن در فهرست افزوده می شود تا رده آن را در نظام رده بندی و جای آن را در قفسه کتاب مشخص نماییم. در شماره رده بندی کتابخانه کنگره از یک حرف بزرگ برای نشان دادن رده اصلی و دو حرف بزرگ برای نشان دادن رده های فرعی استفاده می شود. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 9. شماره اثر: وقتی چندین کتاب هم موضوع با شماره رده های یکسان داشته باشیم، لازم است که به نحوی آن ها را از یکدیگر متمایز کنیم. متمایز کردن کتاب ها با اختصاص شماره اثر به آن ها امکان پذیر می شود. مهم ترین عنصر تشکیل دهنده شماره اثر نشانه مولف است. نشانه مولف بر اساس سر شناسه کتاب ساخته می شود. در رده بندی کتابخانه کنگره نشانه مولف با استفاده از شماره های کاتر که از یک جدول استاندارد اتخاذ می گردند تعیین می شود. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 10. شماره های کاتر چارلز امی کاتر مبدع شماره های کاتر و جدول کاتر است. از شماره های کاتر برای نشان دادن زنجیره های الفبایی اسامی و کلمات استفاده می شود. هدف از به کار بردن شماره های کاتر آن است که هر جا که به نظم الفبایی نیاز باشد، بتوان با به کار بردن این شماره ها آن را به دست آورد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 11. شماره های کاتر از یک حرف و یک یا دو عدد عربی تشکیل شده اند، البته ممکن است در بعضی شرایط این شماره ها بیش از دو عدد عربی نیز داشته باشند. شماره های کاتر خاصیت اعشاری دارند. همیشه قبل از این شماره ها یک علامت اعشار می آید و شماره های بعد از علامت اعشار به صورت اعشاری خوانده و مرتب می شوند. شماره های کاتر از یک جدول استاندارد اتخاذ می شوند. مثال های زیر شماره های کاتر و توالی اعشاری آن ها را نشان می دهند: .A 23, .A3, .A42, .A5, .A56 63الف/ ، 52الف/ ، 49الف/ ، 3الف/ ، 27الف/ صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 12. جدول کاتر در اواخر قرن نوزدهم، چارلز امی کاتر ابتدا جدول های دو رقمی نشانه و سپس جدول سه رقمی را که با همکاری خانم کیت امری سن برن تدوین کرده بود و به جدول کاتر- سن برن مشهور است به منزله یک روش ساده برای تنظیم الفبایی کتاب ها در یک رده خاص منتشر نمود. کتابخانه کنگره با در نظر گرفتن نیازهای مجموعه خودش اصلاحاتی را در جدول کاتر سن- برن به وجود آورده و جدولی را به نام جدول کاتر کتابخانه کنگره تدوین کرده است. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 13. جدول کاتر کتابخانه کنگره از پنج بند به شرح زیر تشکیل شده است: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 14. شماره سازی با استفاده از جدول روش کار با جدول کاتر بسیار ساده است. کافی است حرف اول نام نویسنده(یک عنوان یا موضوع خاص) را یادداشت کرده و برای حرف دوم آن شماره ای را از جدول انتخاب نمایید. مثال زیر شیوه تعیین شماره کاتر را نشان می دهد: Dickens • اولین حرف(D): حرف آغازین بی صدا، شما را به بند (3) راهنمایی می کند. • دومین حرف( i): شما را به شماره ای که می بایست انتخاب کنید راهنمایی می کند. شماره ای که به i تعلق می گیرد 5 است. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 15. همیشه کار به این سادگی نیست. اگر به جدول کاتر دقت کنید متوجه خواهید شد که بعضی از حروف در این جدول وجود ندارند. در مواردی که می بایست برای حروفی که در جدول وجود ندارند شماره بسازید، می توانید به آن حرف، شماره حرف قبلی یا بعدی آن را با توجه به شماره هایی که قبلا در همان رده داده شده است اختصاص دهید. مثل: ECHO • اولین حرف(E):حرف آغازین صدادار، شما را به بند (1) راهنمایی می کند. • حرف دوم(c): در بند (1) شماره ای برای حرف c در نظر گرفته نشده است. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 16. با توجه به این که حرف c بین حروف bو dقرار گرفته است، شمامی توانید یا 2E. و یا 3.E را انتخاب کنید. برای انتخاب شماره مناسب می بایست رف برگه های موجود را بازرسی کنید تا شماره ای که می سازید منحصر به فرد بوده و با شماره های دیگر تکراری نباشد. جدول کاتر تنها یک چارچوب کلی را برای شماره سازی در اختیار فهرست نویس قرار می دهد، برای هر اثر می بایست به نحوی نشانه مولف ساخت که شماره حاصل با شماره های موجود در رف برگه تداخل نداشته باشد و هر اثر به ترتیب الفبایی سرشناسه آن در رف برگه قرار بگیرد. بدین منظور می توان با توجه به رف برگه های موجود در شماره رده تعدیل هایی انجام داد یا بعضی شماره ها را گسترش داد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 17. توجــــه! بهتر است برای گسترش دادن شماره های کاتر از ارقام 1 و 0 استفاده نشود، زیرا قبل از این اعداد فضای خالی وجود ندارد و همین مسئله منجر به گسترش های اعشاری غیر ضروری خواهند شد. علاوه بر این، در بعضی موارد، عدد 1برای مقاصد خاص مثل ترجمه ها کنار گذاشته شده است که این مسئله استفاده از عدد 1 برای گسترش را با محدودیت مواجه می کند. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 18. نشانه مولف فارسی برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره از آن جا که جدول کاتر کتابخانه کنگره برای حروف انگلیسی تهیه شده است و نیازهای الفبای فارسی را بر آورده نمی کند، مرکز خدمات کتابداری سابق که اکنون در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ادغام شده است، جدولی را بر اساس حروف الفبای فارسی تنظیم نموده است. اصول زیر بنایی شماره دادن توسط جدول نشانه مولف فارسی با تفاوت های اندکی شبیه به جدول کاتر کتابخانه کنگره است. هم چون جدول کاتر کتابخانه کنگره، نشانه مولف فارسی برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره کوچک است و در یک صفحه جای می گیرد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 19. جدول نشانه مولف فارسی از سه بخش تشکیل شده است: به جای حروف دوم شماره های زیر را به کار ببرید: بعد از حروف آ و الف ب پ ت ث/ ج چ ح خ/ د ذ ر ز ژ/ س ش/ ص ض ط ظ ع غ/ ف ق ک گ ل/ م ن و/ ه ی/ 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد از حرف م الف ب پ ت ث/ ج چ ح خ/ د ذ ر ز ژ/ س ش/ ص ض ط ظ ع غ/ ف ق ک گ ل/ م ن و/ ه ی/ 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد از سایر حروف بی صدا الف ب پ ت ث/ ج چ ح خ/ د ذ ر ز ژ/ س ش/ ص ض ط ظ ع غ/ ف ق ک گ ل/ م ن و/ ه ی/ 2 3 4 5 6 7 8 9 صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 20. شماره های کاتر در شماره بازیابی با توجه به تعداد شماره های کاتر در شماره های بازیابی، می توان شماره های کاتر را به دو گروه تقسیم بندی کرد: شماره های کاتر انفرادی: هنگامی که دستورالعمل خاصی در فرانما برای استفاده از شماره کاتر به منظور نشان دادن یک اثر یا موضوع خاص وجود نداشته باشد، در شماره بازیابی تنها از یک شماره کاتر استفادهمی شود. این شماره کاتر بر اساس سر شناسه کتاب ساخته می شود و به عنوان نشانه مولف به کار می رود. اغلب شماره های بازیابی رده بندی کتابخانه کنگره یک شماره کاتر دارند. . صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 21. شماره های کاتر دو گانه: شماره های کاتر دو گانه به معنی استفاده از دو شماره کاتر برای یک اثر یا موضوع به خصوص است. اولین شماره کاتر برای گسترش شماره رده و نشان دادن یک جنبه از موضوع اصلی مثل شکل، دوره، مکان، یا موضوع فرعی به کار می رود. دومین شماره کاتر معمولا و نه الزاما نشانه مولف است که در این صورت به جای سرشناسه کتاب که غالبا نام نویسنده آن است قرار می گیرد. تنها زمانی می توان از شماره های کاتر برای گسترش موضوعی استفاده کرد که در فرانماها دستورالعمل های خاصی برای استفاده از این شماره ها وجود داشته باشد و تنها بر اساس این دستورالعمل ها مجاز به استفاده از شماره های کاتر برای گسترش های موضوعی هستیم . صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 22. با توجه به تعداد شماره های کاتر، دو ساختار متداول در شماره های بازیابی رده بندی کتابخانه کنگره وجود دارد: ساختار اول: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 23. ساختار دوم توجه ! در شماره های کاتر دو گانه فقط قبل از اولین شماره کاتر علامت اعشار قرار می گیرد و نیازی نیست که قبل از شماره دوم علامت اعشار بگذاریم. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 24. گاهی اوقات، در شماره های کاتر دو گانه هر دو شماره کاتر برای گسترش موضوعی به کار می روند. از آن جا که نمی توانیم در شماره های بازیابی کنگره بیش از دو شماره کاتر داشته باشیم، بنابراین نمی توانیم به کتاب هایی که دو شماره کاتر موضوعی دارند نشانه مولف اختصاص دهیم. معمولا در چنین مواردی، می بایست برای متمایز کردن آثار مختلف در یک موضوع، به شماره کاتر دوم یک خصیصه متمایز کننده مثل یک رقم اضافه کنیم. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 25. مثال زیر یک نمونه از شماره های بازیابی دارای دو شماره کاتر موضوعی را نشان می دهد: کتابی با عنوان شرایط اقتصادی آروبانوشته جان بلیک که در سال 1999 منتشر شده است. همان طور که مشاهده می کنید، از آن جایی که شماره بازیابی کتاب فوق دو شماره کاتر دارد، به کتاب نشانه مولف اختصاص داده نمی شود. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 26. حال اگر کتاب دیگری با همین موضوع و شماره بازیابی به کتابخانه وارد شد، می بایست شماره کاتر موضوعی دوم را برای متمایز کردن آن ها از یک دیگر دست کاری کنیم. برای این کار می توانیم شماره کاتر نویسنده را به شماره کاتر دوم اضافه کنیم. در چنین مواردی شماره کاتر را بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسنده انتخاب می کنیم. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 27. به طور مثال اگر نویسنده کتاب دوم فردی به نام گیبل (Gable)باشد، شماره 4 را که شماره کاتر اولین حرف نام وی استA77 اضافهمی کنیم. بنابراین شماره آن کتاب می شود: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 28. به طور کلی شماره های کاتری که برای گسترش موضوعی مورد استفاده قرار می گیرند را می توان در گروه های کلی زیر قرار داد: شماره های کاتر موضوعی در رده بندی کتابخانه کنگره، هر گاه به دلیل کمبود اعداد صحیح یا تقسیمات اعشاری و نبود فضا برای گسترش های بیشتر امکان تقسیم فرعی منطقی وجود نداشته باشد، برای گسترش موضوعات از شماره های کاتر استفاده می شود. در این موارد،برنوشت های موضوعات منعکس کننده واژه های به کار رفته در سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره هستند. بعضی از دستورالعمل هایی که نشان دهنده استفاده ازکاتر های موضوعی در فرانما هستند عبارتند از: • موضوعات خاص، آ- ی( Special topics, A-Z) • موضوعات خاص، آ- ی( Special Subjects, A-Z) • خاص، آ- ی ( Special, A-Z) • بر اساس نوع محیط، آ- ی( By type of environment, A-Z) • اشیاء خاص، آ- ی ( Special objects, A-Z) • بر اساس نژاد، آ- ی ( Special breed, A-Z) صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 29. مثال زیر استفاده از شماره های کاتر موضوعی را نشان می دهد: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 30. شماره های کاتر به عنوان تقسیمات جغرافیایی بسیاری از اوقات، تقسیمات فرعی جغرافیایی به وسیله شماره های کاتر نشان داده می شوند. معمولا دستورالعمل های فرانماها برای تقسیمات فرعی جغرافیایی به یکی ازصورت های زیر است: • بر اساس ناحیه یا کشور، آ-ی ( By region or country, A-Z) • بر اساس ناحیه یا منطقه، آ-ی ( By region or state, A-Z) • بر اساس منطقه یا ایالت، آ-ی0( By region or province, A-Z) • بر اساس جزایر انفرادی یا مجموعه ای از جزایر، آ-ی ( By individual island or group of islands, A-Z) • بر اساس مکان، آ-ی ( By place, A-Z) • بر اساس شهر، آ-ی ( By city, A-Z) صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 31. مثال زیر دستورالعمل استفاده از شماره های کاتر جغرافیایی را نشان می دهد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 32. شماره های کاتر آ-ی ("A" and "Z" cutter numbers) شماره های کاتر آ-ی گستره ای از شماره های کاتر در زیر یک شماره رده هستند که از ابتدا (شماره های کاتر "آ") و یا انتهای( شماره های کاتر "ی") حروف الفبا برای اهداف خاص کنار گذاشته می شوند. شماره های کاتر "آ" اغلب برای تقسیمات شکلی مثل نشریات ادواری یا انتشارات رسمی و شماره های کاتر "ی" برای تقسیمات موضوعی مثل کتابشناسی و نقد ادبی نویسنده و یا برای تنالگان های مربوط به یک موضوع به کار می روند. مثال زیر نمونه ای از شماره های کاتر آ-ی را نشان می دهد: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 33. شماره های کاتر پی در پی شماره کاتر پی در پی به معنی مجموعه ای از شماره های کاتر( مثلF3.، F4.، (.F5 یا گسترش های اعشاری یک شماره کاتر (مثلF33.، F34.، (.F35 در یک توالی یا نظم معین است. معمولا از شماره های کاتر پی در پی برای تنظیم فرعی منطقی مطالبی که در زیر یک شماره رده بندی شده اند استفاده می شود. مثال زیر نمونه ای از شماره های کاتر پی در پی را نشان می دهد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 34. متمایز کردن آثار یک نویسنده در رده بندی کتابخانه کنگره آثار مختلف یک نویسنده در یک موضوع، با تعدیل کردن شماره اثر از یکدیگر متمایز می شوند. روند مرسوم آن است که آثار مختلف یک نویسنده با توجه به نوع انتشار آن ها، با استفاده از شماره های کاتر پی در پی و با به کار بردن جدول ترجیحی رف برگه برای نویسندگان انفرادی از یکدیگر متمایز شوند، مگر این که در فرانما دستورالعمل های خاصی در مورد تنظیم فرعی آثار نویسندگان وجود داشته باشد. شکل بعد جدول ترجیحی رف برگه برای نویسندگان انفرادی را نشانمی دهد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 35. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 36. روال متداول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آن است که آثار مختلف یک نویسنده در یک موضوع با اضافه کردن نشانه عنوان از یکدیگر متمایز شوند. نکته قابل توجه آن است که نشانه مولف، مگر در مواردی استثنائی، همیشه به سرشناسه تعلق می گیرد. مثل: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 37. سرگذشتنامه ها هدف آن است که تمام سرگذشتنامه های هر یک از مشاهیر در کنار هم قرار بگیرد. بنابراین در مورد سرگذشتنامه ها، نشانه مولف به صاحب سرگذشتنامه یعنی کسی که شرح حالش در کتاب آمده است تعلقمی گیرد و نه نویسنده سرگذشت. مثل: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 38. لازم به ذکر است که در رده بندی کتابخانه کنگره بعضی از سرگذشتنامه ها شماره های خاص خود را دارند. در این صورت می بایست نشانه مولف به سر شناسه اثر تعلق بگیرد.مثل: بنا براین شماره سرگذشتنامه رضا شاه نوشته طاهری می شود: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 39. کتابخانه کنگره جدول سرگذشتنامه های انفرادی را برای تنظیم فرعی آثار در مورد یک شخص شامل سرگذشتنامه ها و خود سرگذشتنامه ها تدارک دیده است که در مورد کتاب های فارسی نیز قابل استفاده است. می توان پس از یافتن شماره مناسب برای هر اثر، از این جدول استفاده کرد. جدول سرگذشت نامه های انفرادی صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 40. مثالی از شماره سازی با جدول سرگذشت نامه های انفرادی صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 41. ویرایش های مختلف یک اثر ممکن است یک کتاب بارها مورد تجدید نظر قرار بگیرد و می بایست ویرایش های مختلف یک اثر از یکدیگر متمایز باشند. سه راه حل برای متمایز کردن ویرایش های مختلف یک اثر وجود دارد: • اضافه کردن کاتر ویرایشگر به نشانه مولف • اضافه کردن شماره ویرایش به نشانه اثر مثل 1و2 و غیره. • اضافه کردن سال صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 42. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همیشه ویرایش های مختلف یک اثر را با سال از یکدیگر متمایز می کند. اگر کتابی در یک سال چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفت آن گاه می توان ویرایش های مختلف آن را به ترتیب با الف، ب و غیره در مورد کتاب های فارسی و b، c و غیره در مورد کتاب های غیر فارسی از هم جدا کرد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 43. ترجمه ها در کتابخانه های کوچک می توان ترجمه ها را به وسیله کاتر مترجم از هم جدا کرد. لیکن هر گاه یک اثر به چند زبان ترجمه شود، برای این که همه ترجمه ها کنار هم قرار بگیرند، از جدول مخصوص ترجمه ها استفاده می شود. جدول ترجمه ها با توجه به این مسئله که معمولا در کتابخانه های ایران کتاب هایی که به الفبای فارسی/عربی نوشته شده اند در کنار هم قرار می گیرند و نیز بر مبنای اولویت و اهمیت زبان ها از نظر کتابخانه های ایران و نه بر حسب حروف الفبا تنظیم شده است. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 44. جدول ترجمه ها صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 45. x در جدول ترجمه به معنی شماره کاتر است و شماره هایی که به صورت برجسته نوشته شده اند نشان دهنده زبان هایی هستند که نام آن ها در جدول آمده است. شماره های جدول ترجمه همیشه باید بعد از آخرین نشانه که معمولا نشانه عنوان است قرار بگیرند. مثلا اگر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشته محمد حسین طباطبایی به عربی و ترکی ترجمه شود، شماره های آن به صورت های زیر خواهد بود: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 46. ترجمه از زبان هایی که الفبای فارسی ندارند: جدول ترجمه برای ترجمه از زبان هایی که الفبای فارسی ندارند به کار نمی رود. مثلا کتاب غرور و تعصب نوشته جین آستین که به وسیله شمس الملوک مصاحب ترجمه شده است، شماره اش می شود 4غ875الف/3 PZ، زیرا نسخه اصلی آن که به زبان انگلیسی است در مجموعه کتاب های لاتین نگهداری می شود. لذا نیازی نیست که در بخش فارسی آن ها را از هم جدا کنیم. درعین حال می توان برای ترجمه های کتاب های لاتین از جدول زیر استفاده کرد. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 47. چند ترجمه از یک کتاب هرگاه از یک کتاب واحد چند ترجمه داشته باشیم، می توانیم به دو روش آن ها را از یکدیگر متمایز کنیم: • کاتر مترجم • تاریخ انتشار استفاده از تاریخ انتشار برای متمایز کردن ترجمه های مختلف یک کتاب روش مناسب تری است. به مثال های بعد توجه کنید. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 48. صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 49. حال چنان چه ترجمه های مختلف یک اثر در یک سال صورت گرفته باشند، می توانیم آن ها را با اضافه کردن الف، ب و غیره در مورد کتاب های فارسی و a، b و غیره در مورد کتاب های غیر فارسی از هم جدا کنیم. مثل: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir

 50. توجه ! اگر مترجمان نام های مختلفی برای یک کتاب استفاده کنند، چون این ترجمه ها مربوط به یک اثر است و برای این که آن دو اثر کنار هم قرار بگیرند، برای هر دو از یک نشانه که به عنوان قراردادی داده می شود استفاده می کنیم. مثل: صدای کتابدار www.lib.ocity.ir