Směrnice INSPIRE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Směrnice INSPIRE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Směrnice INSPIRE

play fullscreen
1 / 7
Směrnice INSPIRE
149 Views
Download Presentation
macon
Download Presentation

Směrnice INSPIRE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INSPIREMetadata v evropském kontextu, úkoly a aktivity národní INSPIRE autority vůči EC a subjektům v ČR, LMO

  2. Směrnice INSPIRE • Co to je: • Nová směrnice Evropské komise ustanovující Evropskou infrastrukturu prostorových dat; • Informační podpora tvorby a aktualizace politik především v oblasti životního prostředí; • Sdílení dat mezi administrativami pro lepší implementaci politik v ŽP; • Podpora ekonomického růstu a budování znalostní společnosti, tvorba služeb s přidanou hodnotou; • V oficiálním věstníku vyjde v průběhu března až dubna, pak má ČR 2 roky na transpozici do národní legislativy; • Za transpozici odpovědné MŽP, spolupráce MIČR, nevyjasněná role MV; • Vznikne samostatný zákon o INSPIRE; • Paralelně probíhají práce Drafting teamů – metadata, síťové služby, sdílení dat a služeb, specifikace dat, monitoring a reporting

  3. Hlavní problémy INSPIRE • Jaké byly hlavní překážky přijetí směrnice INSPIRE: • Ochrana autorských práv • Statistická důvěrnost • Finanční udržitelnost tvorby dat • Soulad s Aarhuskou úmluvou a PSI (u nás zákon 106/1999Sb., a jeho novela 61/2006 Sb.) • Proto státy mohou: • omezit přístup k datům, pokud by byla ohrožena národní bezpečnost, mezinárodní vztahy nebo civilní ochrana • omezit přístup k službám elektronického obchodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost správních procesů, průmyslové tajemství, autorská práva, bezpečnost osobních údajů, ochrana životního prostředí a dtto • zpoplatnit náhled na meteorologická data • získat poplatky za užití dat pro zajištění finanční udržitelnosti tvorby a aktualizace dat, pokud tím nebude narušena myšlenka sdílení dat mezi úřady a poplatky budou sníženy na maximum • Text směrnice neovlivňuje existenci či vlastnictví autorských práv

  4. Implementace INSPIRE • Připravovaná Implementační strategie INSPIRE v ČR: • Společně s transpozicí směrnice vznikne implementační plán, který vytýčí cestu, jak splnit do roku 2013 následující cíle: • fungující trh s geoinformacemi • právní prostředí vycházející z transpozice směrnice • informovaná a vzdělaná odborná i laická veřejnost • založené komunikační kanály mezi producenty a poskytovateli dat a služeb a jejich uživateli • funkční národní geoportál, přímá návaznost na Evropský geoportál • Datové zdroje budou muset implementovat minimálně tyto standardy: • metadata (konzistentní a prohledávatelná metadata napříč Evropou) • specifikace dat (budoucí harmonizace dat) • síťové služby (upload, download, vyhledávání, transformace, prohlížení a vyvolání) • sdílení dat a služeb (právní a organizační předpisy) • monitorování a podávání zpráv

  5. Nejbližší kroky v INSPIRE • Definice požadovaných datových sad a jejich správců podle Příloh 1-3 • - detailní specifikace v implementačních pravidlech • Všichni správci dat dle Příloh 1 a 2 musí do roku 2009: • vytvořit úplná metadata dle specifikace připravovaného INSPIRE profilu (rozšíření ISO 19115) • zpřístupnit svá data pomocí síťových služeb (mapový a e-commerce portál, vlastní nebo sdílet svá data přes MSPVS) • Všichni správci dat dle Příloh 1 a 2 musí zajistit totéž do roku 2012. • Ustanovení národní INSPIRE autority • INSPIRE autorita bude nejspíše MŽP • ČR bude požádána o jmenování zástupce do komitologického výboru • CENIA v květnu dokončí socioekonomickou analýzu dopadů INSPIRE jako základ pro transpozici a implementaci INSPIRE v ČR

  6. Budoucnost INSPIRE • Další vývoj INSPIRE: • V současnosti nejsou plánována žádná další prostorová data mimo oblast životního prostředí; • INSPIRE je Komisí i Evropskými agenturami chápán jako zkušební prostředek pro budoucí integraci dalších oblastí – doprava, zemědělství, statistika • SEIS: • Sdílený evropský informační systém o životním prostředí; • „INSPIRE pro tabelární data“ • Provázání dat Go4 (DG ENV, EEA, DG JRC, DG ESTAT), vznik rozsáhlých datových center; • Obrácený reporting – státy data vystavují dohodnutým způsobem tak, aby k nim měli všichni přístup; • Pro rok 2007 se připravuje konvergence WISE (Water Information Systém for Europe) a INSPIRE

  7. Dotazník k implementačním pravidlům INSPIRE metadata www.cenia.cz/inspire/metadatado 20.3.2007INSPIRE infoday 16.5.2007ČZÚ Suchdol na konferenci ISZL (www.iszl.cz)