slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กิ่ง กาญจน์ ภู่ทองตระกูล กรมสนับสนุนบริกาà PowerPoint Presentation
Download Presentation
กิ่ง กาญจน์ ภู่ทองตระกูล กรมสนับสนุนบริกาà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 174

กิ่ง กาญจน์ ภู่ทองตระกูล กรมสนับสนุนบริกาà - PowerPoint PPT Presentation


 • 438 Views
 • Uploaded on

การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง. หน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กิ่ง กาญจน์ ภู่ทองตระกูล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. โครงสร้าง กลไกและระบบงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับองค์กร. Chief Executive Officer (CEO). แผนการบริหารราชการแผ่นดิน. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กิ่ง กาญจน์ ภู่ทองตระกูล กรมสนับสนุนบริกาà' - mackenzie-carrigy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง

หน่วยบริการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

slide2

โครงสร้าง กลไกและระบบงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับองค์กร

Chief Executive Officer (CEO)

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ภารกิจตรวจสอบประเมินผลและพัฒนา

แผนของหน่วยปฏิบัติ

Direct access / report directly

คตป. สอบทานรายงานการ

ตรวจราชการ การตรวจ

สอบภายใน การควบคุม

ภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง การปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ และรายงาน

การเงิน รวมทั้งการสอบทาน

กรณีพิเศษ

ผู้ตรวจสอบภายใน

Assurance work

Performance monitoring & evaluation

ผู้ตรวจราชการ

Capacity-building

& Organization Development

และส่งเสริม

ธรรมาภิบาลภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

slide3

กระบวนการบริหาร

ประหยัด

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

 • ผลลัพธ์
 • - ผลกระทบ/ ประโยชน์
 • - ผลที่เกิดจากผลผลิต
 • การเปลี่ยนแปลงที่มี
 • ผลกระทบต่อชีวิต
 • มนุษย์ สังคม
 • สิ่งแวดล้อมและชาติ
 • ในทางบวก

ปัจจัยนำเข้า

ผลผลิต

การกำกับดูแล

การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง

slide4

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

การบริหารความเสี่ยงRisk Management

การควบคุมภายใน (InternalControl)

การตรวจสอบภายใน

(Internal Audit)

slide5

องค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดีองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี

รากฐานที่ทำให้

การกำกับดูแลที่ดี

มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

มีระบบข้อมูลและการรายงานที่ดี

มีข้อกำหนด จริยธรรมหรือจรรยา

บรรณของบุคลากรทุกฝ่าย

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อ

มูลข่าวสาร

มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและง่าย

ต่อการปฏิบัติ

มีการกำหนดภาระหน้าที่ของ

บุคลากรทุกระดับ

การควบคุม

ภายใน

การ

กำกับ

ดูแลที่ดี

การบริหาร

ความเสี่ยง

การ

ตรวจสอบ

ภายใน

slide6

การกำกับดูแลตนเองที่ดี (Organizational Governance)

 • การจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม และการตรวจสอบการดำเนินการของส่วนราชการรวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ รวมถึง
 • การมีคกก.ที่กำกับกรอบการดำเนินการของส่วนราชการ
 • การตรวจสอบด้านการเงิน
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นิยาม

ข้อกำหนด

 • การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดีของ
 • องค์การ เช่น
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
 • หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ
slide7

PMQA Model

P. ลักษณะสำคัญขององค์กร

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

2. การวางแผนเชิงยุทธ-ศาสตร์และกลยุทธ์

2.1 การจัดทำกลยุทธ์

2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

5.1 ระบบงาน

5.2 การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ

5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน

7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล

7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ

7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ

7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร

1. การนำองค์กร

1.1 การนำองค์กร

1.2 ธรรมาภิบาล

3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความ พึงพอใจของลูกค้า

6. การจัดการ

กระบวนการ

6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า

6.2 กระบวนการสนับสนุน

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

4.1 การวัดและวิเคราะห์การดำเนินการขององค์กร

4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้

Plan

Do

Check

Act

P

D

C

A

slide8

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย

&

ระดับองค์กร

ตามมาตรฐาน COSO

และ มาตรฐาน คตง.

slide9

หลักการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO

COSO FRAMEWORK

FINANCIAL

REPORTING

OPERATIONS

COMPLIANCE

Monitoring

Activity 2

Information & Communication

Activity 1

Unit B

Control Activities

Unit A

Risk Assessment

Control Environment

slide10

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

กาดำเนินงาน

 • ความเชื่อถือ

ได้ของข้อมูล

และรายงาน

ทางการเงิน

 • การปฏิบัติตาม

ข้อกำหนด

การควบคุมภายใน หมายถึง

กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลฝ่าย

บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มี

ขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

การดำเนิน งานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

วัตถุ

ประ

สงค์

องค์ประกอบของการควบคุม

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

การประเมิน

ความเสี่ยง

กิจกรรม

การควบคุม

การติดตาม

ประเมินผล

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

slide11

สภาพแวดล้อมของการควบคุม สภาพแวดล้อมของการควบคุม

1

หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

วัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการตรวจสอบ

ความซื่อสัตย์/จริยธรรม

ความรู้ ความสามารถ

และทักษะของบุคลากร

ปรัชญา/ลักษณะการทำงานของผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดองค์การ

นโยบาย/การบริหารทรัพยากรบุคคล

การมอบอำนาจหน้าที่/ ความรับผิดชอบ

slide12

การประเมินความเสี่ยง ( RiskAssessment )

2

จัดการความเสี่ยง

* ยอมรับ

* ลด/ควบคุม

* ถ่ายโอน/กระจาย

* หลีกเลี่ยง

วิเคราะห์/จัดลำดับ

ระบุ

* โอกาส

* ผลกระทบ

ศึกษา ทำความเข้าใจ

* ความเสี่ยง

- ปัจจัยภายใน

- ปัจจัยภายนอก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการ กำหนดวิธีการในการควบคุม

ความเสี่ยง หรือบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

 • ปัจจัยภายใน : ปัจจัยภายนอก :
 • โครงสร้าง - การเมือง
 • ระบบงาน - ภาวะเศรษฐกิจ
 • คน - เทคโนโลยี
 • ทรัพย์สิน - ภัยธรรมชาติ
 • งบประมาณ

12

slide13

กิจกรรมการควบคุม ( ControlActivities )

3

หมายถึง นโยบาย ระเบียบ มาตรการ และวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น

เพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง

การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ

การแบ่งแยกหน้าที่

การอนุมัติ (กำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ)

แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ

การดูแลป้องกันทรัพย์สิน

การกำหนดนโยบาย

การกำกับดูแล

การสอบทานจากระดับต่างๆ

การสั่งการ การสื่อสาร

การตรวจนับ

การจัดทำเอกสารหลักฐาน

การควบคุมการประมวลผลข้อมูล

ฯ ล ฯ

slide14

กิจกรรมการควบคุม

ไม่มีกิจกรรมการควบคุม

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ไม่มีกิจกรรมการควบคุม เนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่

เหมาะสมแล้ว

การยอมรับความเสี่ยง

นโยบายการวางแผน การกำกับดูแล การฝึกอบรม

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ

การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง

การจ้างที่ปรึกษา การจ้างเหมาบริการ การประกัน

การเช่าครุภัณฑ์ ฯลฯ

โอน/การกระจายความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมจากการบริหารความเสี่ยง

slide15

สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication )

4

สารสนเทศ

การเงิน ไม่ใช่การเงิน อื่นๆ

ภายใน

ภายนอก

การสื่อสาร

หัวหน้า

ลูกน้อง

เพื่อนร่วมงาน

ภายใน

ภายนอก

สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหารและการดำเนินงาน รวมทั้ง

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก

การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงานทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน

ช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศต้อง เพียงพอถูกต้อง เหมาะสมและ ทันเวลา และสื่อสารให้ผู้บริหารและบุคลากรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล

slide16

การติดตามและประเมินผล ( MonitoringandEvaluation )

5

INPUTPROCESSOUTPUT

CONTROL

ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการ

ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

การติดตามประเมินผลหมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

ภารกิจ

ติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน

(ตามแผน/งานประจำ)

ประเมินผลเป็นรายครั้ง

* ด้วยตนเอง (CSA)

* อย่างอิสระ (ผู้ตรวจสอบภายใน / อื่นๆ)

ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

slide17

แนวคิด

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

1. การควบคุมเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ

2. การควบคุมเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร

เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อและสม่ำเสมอ

ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

5. มีความคุ้มค่าจากประโยชน์ที่ได้รับกับค่าใช้จ่าย

6. การควบคุมให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

slide18

หลักการควบคุมภายใน

การจัดวางระบบการควบคุมภายในเปนหนาที่ของฝ่ายบริหาร

แต่ระดับของหนวยงานซึ่งทราบดีวางานจุดใดของตนมีความเสี่ยง

จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสรางระบบการควบคุมขึ้น

เพื่อปองกันแกไข

การควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ

ขอบังคับ นโยบาย มาตรการ แนวทางหรือคูมือปฏิบัติงานตางๆ

การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมาเปนหนาที่

ของผูปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

ระบบการควบคุมภายในมองปัญหาในอดึตเพื่อหาวิธีการ

ควบคุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นความเสี่ยง

slide19

การควบคุมภายในมี 2 ลักษณะ

Hard Control

Soft Control

 • นโยบายและระเบียบ วิธี
 • ปฏิบัติ
 • โครงสร้างองค์การ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดงานในหน้าที่
 • และ ความรับผิดชอบ
 • การมอบหมายอำนาจ
 • ความซื่อสัตย์ สุจริต
 • วัฒนธรรม
 • ความมีจริยธรรม
 • ภาวะผู้นำที่ดี
 • ความรับผิดชอบร่วม
 • ทัศนคติ และ จิตสำนึก
slide20
ประเภทของการควบคุมภายในประเภทของการควบคุมภายใน

แบบป้องกัน

Preventive

แบบค้นพบ

Detective

แบบแก้ไข

Corrective

แบบสั่งการ

Directive

แบบส่งเสริม

และพัฒนา

ป้องกันไม่ให้ความผิดพลาด

หรือความไม่ถูกต้อง ความ

ไม่เหมาะสมทั้งหลายเกิดขึ้น

ต้องการค้นหาข้อผิดพลาด

หลังจากที่ความผิด ได้เกิด

ขึ้นแล้ว

เป็นการดำเนิน

การแก้ไข

ปัญหาที่

ตรวจพบ

จากการใช้วิธี

การควบคุม

แบบค้นหา

เป็นวิธีการควบคุม

ที่ออกแบบมาเพื่อ

ให้ได้รับผล ซึ่งเป็น

ที่ต้องการของ

ฝ่ายบริหาร

 • -- จัดทำโครงการ
 • ส่งเสริมคนดี
 • การสร้างแรงจูงใจ
 • ส่งเสริมเรื่องคุณ
 • ธรรมจริยธรรมเพื่อ
 • สร้างจิตสำนึกที่ดี

- การตรวจนับ

- การจัดทำงบกระทบ

ยอดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร

-การตรวจสอบ

 • การแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน
 • การอนุมัติ
 • การกำหนดมาตรการต่าง ๆ
 • การซ้อมแผนอุบัติภัย
 • การจัดให้มีเวรยามตรวจตรา
 • ความปลอดภัย

-นโยบาย

-คำสั่ง

-ระเบียบ

slide21

1. ผู้บริหารสั่งการให้ละเมิดระบบเอง

2. ไม่ปฏิบัติตามระบบ IC

3. สมรู้ร่วมคิดกัน

4. IC มีต้นทุนเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

ข้อจำกัด

การประเมินผล

1. Control Self-Assessment

2. Independent Assessment

แนวคิด

 • เป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งแทรกแฝงอยู่ในการปฏิบัติงาน
 • เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับ
 • ให้ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผล

1. จัดให้มี IC

2. ประเมิน IC

3. สร้างบรรยากาศให้เกิด IC

4. เป็นตัวอย่าง-เรื่องความ

ซื่อสัตย์

คตง.ออกระเบียบว่าด้วยมาตรฐานของการควบคุมภายในพ.ศ.2544โดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ให้ส่วนราชการจัดทำ IC และประเมินผล

มาตรฐาน คตง.

IC

ผู้บริหารระดับสูง

1.จัดให้มี IC ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ

2.สอบทานการปฏิบัติงาน IC

3.ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง IC ให้มีความเหมาะสม

มาตรฐาน COSO

ความหมาย (COSO)กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่ออกแบบโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

วิธีการควบคุมภายใน

ผู้บริหารระดับรองลงมา

 • Soft Control
 • Hard Control
 • Operation
 • Financial Reporting
 • Compliance

1.ปฏิบัติตามระบบ IC

2.แจ้งจุดอ่อนภายในระบบ

องค์ประกอบ

พนักงานทุกระดับ

1.Control Environment

2.Risk Assessment

3.Control Activities

4.Information & Communication

5.Monitoring

1.สอบทานการ IC

2.แจ้งจุดอ่อนภาย

ในระบบ

บทบาทความและรับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

slide22

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(Enterprise Risk Management)

ERM

หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยการมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

slide23

COSO Models Internal Controls vs. Risk Management

REPORTING

COMPLIANCE

OPERATIONS

STRATEGIC

Internal Environment

Objective Setting

Subsidiary

Event Identification

Business Unit

Division

Risk Assessment

Entity-Level

Risk Response

ControlActivities

Information and Communication

Monitoring

ประเมินความเสี่ยง

ระดับองค์กร

slide24

COSO Models Internal Controls vs. Risk Management

ERM

Internal Controls

REPORTING

COMPLIANCE

OPERATIONS

STRATEGIC

Internal Environment

Objective Setting

Subsidiary

Event Identification

Business Unit

Division

Risk Assessment

Entity-Level

Risk Response

ControlActivities

Information and Communication

Monitoring

ประเมินความเสี่ยง

ระดับกิจกรรม

ประเมินความเสี่ยง

ระดับองค์กร

slide25

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรมและระดับองค์กรความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรมและระดับองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม

แผนปรับปรุงควบคุมภายใน

ประเมินระบบควบคุมภายใน

มาตรการควบคุม

มาตรการควบคุม เพิ่มเติม

Strategic Formulation

Risk Management/

Internal Control

Performance Management

Vision

&

Strategy

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

Strategy Map

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

Process

&

Activity

งานประจำ

แผนงาน

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 5

ฝ่าย

งาน

ฝ่าย

งาน

ฝ่าย

งาน

ฝ่าย

งาน

สำนัก / กอง / กลุ่ม / ฝ่าย / งาน

slide26

กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับกิจกรรม

2.2ระบุ

ความเสี่ยง

2.1กำหนด

วัตถุประสงค์

1.คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม

3. ประเมินมาตรการควบคุม

2.ประเมินความเสี่ยง

2.3ประเมิน

โอกาส/ผลกระทบ

2.5จัดลำดับ

ความเสี่ยง

2.4วิเคราห์

ระดับความเสี่ยง

6.1

4.1จัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยง

6.1รายงาน ก.พ.ร.

6.1รายงาน ก.พ.ร.

5.ดำเนินการตามแผน

6.รายงานติดตามผล

4.บริหารความเสี่ยง

4.2จัดทำแผนปรับปรุง

การควบคุมภายใน

6.2รายงาน คตง.

slide27

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน

COSO เพื่อเตรียมการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ

ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้าน

ธรรมาภิบาล

หมวด 2

การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

( SP7 )

slide28

การบริหารความเสี่ยงตามาตรฐาน COSO

OPERATIONS

REPORTING

COMPLIANCE

STRATEGIC

1. การกำหนดเป้าประสงค์ เป้าหมายและ KPI

2. การระบุความเสี่ยง

3. การประเมินความเสี่ยง

4. กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. สารสนเทศและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง

7. การติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง

Internal Environment

Objective Setting

Subsidiary

Event Identification

Business Unit

Division

Risk Assessment

Entity-Level

Risk Response

ControlActivities

Information and Communication

Monitoring

Risk Management

slide29
กระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน COSO

lสภาพแวดล้อม

ภายใน/ภายนอก

1.กำหนดวัตถุประสงค์

2.ระบุความเสี่ยง

5. รายงานติดตามและประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

3.ประเมินความเสี่ยง

4. จัดการ/จัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

slide30
ขั้นตอนที่ 1

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร

2. กำหนดเป้าหมายหลักองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ

3. กำหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน

4. กำหนดเป้าหมายของแผนงานโครงการและกิจกรรม

ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร

1.กำหนดวัตถุประสงค์

2.ระบุความเสี่ยง

5.รายงานติดตามประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

3.ประเมินความเสี่ยง

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

เป้าหมายหลักองค์กร

ความสอดคล้อง

ความสอดคล้อง

4.จัดการและจัดทำแผนความเสี่ยง

เป้าหมายของหน่วยงาน

เป้าหมายของกิจกรรมและแผนงานโครงการ

slide31
ขั้นที่ 2 ระบุความเสี่ยง

1.กำหนดวัตถุประสงค์

 • ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมาย
 • ขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร
 • และกิจกรรม
 • - ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
 • - เหตุการณ์ร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
 • - การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดจากภายในและภายนอก
 • ประเภทความเสี่ยง
 • - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)
 • - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน(Operational Risk)
 • - ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)
 • - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
 • (Compliance/Hazard Risk)
 • - ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

2.ระบุความเสี่ยง

5.รายงานติดตามประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

3.ประเมินความเสี่ยง

4.จัดการและจัดทำแผนความเสี่ยง

slide32

S OFC

วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/

โครงการแต่ละด้านที่อาจเกิดความ

เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ความมีประสิทธิภาพ

ความมีประสิทธิผล

ความโปร่งใส

การตอบสนอง

การมีส่วนร่วม/ฉันทามติ

ภาระรับผิดชอบ

การกระจายอำนาจ

ความเสมอภาค

นิติธรรม

จริยธรรม/คุณธรรม

slide33

ขั้นที่ 3 ประเมินความเสี่ยง

1.กำหนดวัตถุประสงค์

 • พิจารณาความมีนัยสำคัญของความเสี่ยง
 • ประเมินในเชิงคุณภาพ(Qualitative
 • Risk Assessment)
 • การประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัยคือ
 • โอกาสและผลกระทบตามเกณฑ์การ
 • ประเมินความเสี่ยง
 • พิจารณาจากความรู้ประสบการณ์และ
 • ดุลยพินิจของผู้ประเมิน
 • ระดมสมอง ตามเกณฑ์การประเมิน

2.ระบุความเสี่ยง

5.รายงานติดตามประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

3.ประเมินความเสี่ยง

4.จัดการและจัดทำแผนความเสี่ยง

slide34

สรุปขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงสรุปขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ

ไว้เพื่อนำมาทำการประเมิน

ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ต่ำ

การให้คะแนนความเป็นไปได้จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับที่ยอมรับได้แต่ ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

ปานกลาง

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอกมรับได้ต่อไป

การประเมินระดับความเสี่ยง

สูง

การตอบสนองและการจัดการ

ความเสี่ยง ที่รับไม่ได้

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที

สูงมาก

ผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ระบุทรัพยากรที่จำเป็นและระยะเวลา เช่น งปม. ทรัพย์สิน

slide35

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมระดมความคิด

การใช้วิธีการลงคะแนนเสียง

สอบทานข้อมูล/ผลการ

ดำเนินงานในอดีต

วิธีการระบุ/วิเคราะห์ความเสี่ยง

slide36

การจัดระดับความเสี่ยงการจัดระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

โอกาสเกิด

นโยบาย....ระดับความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้ < = 9

slide37

หลังจากกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแล้ว ก็นำปัจจัย

เสี่ยงที่ระบุมาวิเคราะห์เพื่อหาผลรวมของระดับความเสี่ยง

โดยนำค่าคะแนนของโอกาสคูณกับค่าคะแนนของผลกระทบ

และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง แล้วเอาผลรวมของ

แต่ละปัจจัยซึ่งอาจจะเลือกเฉพาะปัจจัยที่มีผลรวมเกิน 8หรือ9

(แล้วแต่นโยบาย) ลงในแผนภูมิความเสี่ยง

ตามตัวอย่างแผนภูมิความเสี่ยง

slide38

Risk Profile

ผลกระทบ (C)

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

โอกาส ( L )

slide39
ขั้นตอนที่ 4 การจัดการและจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง

1.กำหนดวัตถุประสงค์

 • กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
 • การยอมรับความเสี่ยง(Accept) TAKE
 • การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง(Reduce) TREAT
 • การถ่ายโอนความเสี่ยง(Share) TRANSFER
 • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Avoid) TERMINATE
 • แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
 • การประเมินผลกระทบจากการดำเนินการตามกล
 • ยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
 • การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการ
 • ดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

2.ระบุความเสี่ยง

5.รายงานติดตามประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

3.ประเมินความเสี่ยง

4.จัดการและจัดทำแผนความเสี่ยง

slide40

ตัวอย่าง Risk Profile

ผลกระทบ (C)

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

โอกาส ( L )

slide41
ขั้นตอนที่ 5 รายงานติดตามประเมินผล

1.กำหนดวัตถุประสงค์

 • ติดตามว่าได้มีการดำเนินการตามแผนความ
 • เสี่ยง อย่างต่อเนื่อง (รายปี)
 • ติดตามรายงานผลเป็นรายไตรมาส(รายครั้ง)
 • เพื่อติดตามว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการ
 • ตามแผนจัดการความเสี่ยง
 • เมื่อดำเนินการตามแผนแล้วความเสี่ยงลดลง
 • รายงานผลการประเมินจากการติดตามผล
 • เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป
 • รายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ
 • บริหารความเสี่ยง

2.ระบุความเสี่ยง

5.รายงานติดตามประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

3.ประเมินความเสี่ยง

4.จัดการและจัดทำแผนความเสี่ยง

slide42

สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงสรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

1.2 วิเคราะห์ กระบวนงาน กิจกรรม โครงการ

1.3 กำหนดวัตถุประสงค์องค์กร กระบวนงาน

กิจกรรม โครงการ

1.4 ค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยง

2.1 ประเมินโอกาส และผลกระทบ

2.2 วิเคราะห์จัดระดับ/เรียงลำดับความเสี่ยง

2. การประเมิน

ความเสี่ยง

3.1ยอมรับความเสี่ยง 3.2 ควบคุมความเสี่ยง

3.3ถ่ายโอนความเสี่ยง3.4 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง

4. การติดตามประเมินผล

slide43

แนวทางการบูรณาการ

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

8.ประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

7. การจัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

6. การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

4.ระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง

3. การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

slide44

ระบบการควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544

COSO Models

Internal Controls

slide45

การประเมินผลการควบคุมการประเมินผลการควบคุม

ระบบการควบคุมภายใน ควรได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กำหนดไว้หรือไม่ และยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ข้อพิจารณา

ความเพียงพอ

กำหนดโดยผู้บริหาร

การมีอยู่จริง

ประสิทธิผลประสิทธิภาพ

slide46

การปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน

ให้พิจารณาจาก

 • ข้อผิดพลาดในอดีต
 • ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 • ข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายในและภายนอก
 • จากข้อร้องเรียน
 • จากการประเมินผลการควบคุมภายใน
 • เหตุการณ์หรือโอกาสที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
slide47

หน้าที่ผู้บริหารระดับสูงหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง

 • จัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหาร
 • ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี
 • จัดให้มีและให้ความสำคัญหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
 • ความเสี่ยง
 • ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความ
 • ซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรม
slide48

วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม

กำหนดนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

จัดทำข้อกำหนดด้านจริยธรรม/สร้างค่านิยมองค์กร

กำหนดให้มีนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชา

กำหนดให้มีเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง

กำหนดบทลงโทษทางวินัย อย่างชัดเจน และเหมาะสม

แบ่งแยกหน้าที่งานและความรับผิดชอบให้ชัดเจนตาม

กิจกรรมที่กำหนด

slide49

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนในองค์กรสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนในองค์กร

ผู้บังคับบัญชาขาดภาวะผู้นำ

กระบวนการปฏิบัติงาน

แรงจูงใจให้บุคลากรทำงานไม่เพียงพอ

การแต่งตั้งหัวหน้างานที่ไร้ศักยภาพมาทำงาน

ความขัดแย้ง ความแตกแยกระหว่างผู้บริหาร

slide50

หน้าที่ของผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ

จัดให้มีการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยงของส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ

ติดตามประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภาย

ใต้การควบคุมที่นำมาใช้

แก้ไขปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการ

ประเมินการควบคุมภายในส่วนงานที่รับมอบหมาย

ปลูกฝังผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย จิตสำนึกที่ดี

มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

slide51

โครงสร้างการแบ่งงานภายในของโรงพยาบาลโครงสร้างการแบ่งงานภายในของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล.........................

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มเวชกรรมสังคม

กลุ่มบริการทางการแพทย์

กลุ่มเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กลุ่มอำนวยการ

งานทันตกรรม

งานเภสัชกรรม

งานรังสีวิทยา

งานเวชกรรมฟื้นฟู

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุคลากร

สวัสดิการสังคม

แผนและยุทธศาสตร์

อายุรกรรม

ศัลยกรรม

สูติขนรีเวชกรรม

จักษุ

โสต ศอ นาสิก

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุคลากร

สวัสดิการสังคม

แผนและยุทธศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุคลากร

สวัสดิการสังคม

แผนและยุทธศาสตร์

งานรักษาพยาบาลชุมชน

งานส่งเสริมป้องกัน

งานบริการสุขภาพชุมชน

งานผู้ป่วยใน

งานผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

งานวิสัญญีพยาบาล

งานห้องคลอด

งานห้องผ่าตัด

งานงานป้องกันควบคุมการติดชื้อ

งานจ่ายกลาง

งานผู้ป่วยใน

งานผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

งานวิสัญญีพยาบาล

งานห้องคลอด

งานห้องผ่าตัด

งานงานป้องกันควบคุมการติดชื้อ

งานจ่ายกลาง

slide52

โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานสาธารณสุขโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

งานประสาน

งานกำกับตรวจสอบ

คุณภาพสถานพยาบาล

งานดำเนินการตามกม.สธ

งานลงทะเบียน

ศูนย์เรียกเก็บเงิน

งานแผนงบประกันสุขภาพ

งานรับเรื่องราวร้องทุก

งานแผนงาน

งานข้อมูลข่าวสาร

งานระบาดวิทยา

งานประเมิน

งานประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

งานพัฒนาบุคลากร

งานนิเทศ

งานแนะนำเผยแพร่

งานธุรการ

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุคลากร

งานประชาสัมพันธ์

slide53

โครงสร้างการประเมินความเสี่ยงโครงสร้างการประเมินความเสี่ยง

และการประเมินระบบการควบคุมภายใน

คณะทำงาน

กลุ่ม/ฝ่าย

คณะทำงาน

กลุ่ม/ฝ่าย

คณะทำงาน

กลุ่ม/ฝ่าย

คณะทำงาน

กลุ่ม/ฝ่าย

คณะทำงาน

กลุ่ม/ฝ่าย

Internal

Control

Risk

ผู้บริหารระดับสูง

slide54
จุดเริ่มต้นการจัดระบบควบคุมภายในจุดเริ่มต้นการจัดระบบควบคุมภายใน

การออกแบบกระบวนงาน

Flow chart

slide55

No

Yes

No

Yes

Flow chart กระบวนงาน

จุดเริ่มต้น และ

สิ้นสุดของ

กระบวนการ

กิจกรรมและ

การปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทาง/

การเคลื่อนไหว

ของงาน

slide56
ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนงานตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนงาน

ชื่อกระบวนการ..........................................................................ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ...................................................

No

Yes

No

Yes

จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

(เช่น กรณีการเขียนกระบวนการ

ไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ

ทิศทาง/

การเคลื่อนไหว

ของงาน

กิจกรรมและ

การปฏิบัติงาน

จุดเริ่มต้น และ

สิ้นสุดของกระบวนการ

slide57

กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทบทวนกรอบบัญชีรายการยา

สำรวจปริมาณ

การใช้และจัด

ทำร่างแผนจัดซื้อ

ระบุวิธีปฏิบัติงาน หรือ

ระบบควบคุมภายในที่มีอยู่

คณะกรรมการ

พิจารณาร่าง

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

แผนจัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์

slide58

กระบวนงานการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

นโยบาย/แนวทาง

ประมาณการ

รายรับ-รายจ่าย

ระบุวิธีปฏิบัติงาน หรือ

ระบบควบคุมภายใน

ที่มีอยู่

ประชุม

คกก.บริหาร

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

พิจารณา

อนุมัติ

จัดทำร่างแผน

รายรับ-รายจ่าย

slide59

กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดหางบลงทุนกระบวนงานการจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กำหนดนโยบายและถ่ายทอด

สำรวจความต้องการ

ระบุวิธีปฏิบัติงาน หรือ

ระบบควบคุมภายใน

ที่มีอยู่

กลั่นกรองร่างแผน

พิจารณา

อนุมัติ

แผนการจัดหางบลงทุน

slide60

ตัวอย่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตัวอย่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน

1. สำรวจความต้องการ

2. วิเคราะห์กำหนดจำนวน

3. จัดทำแผน

4. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

5. การตรวจรับ

slide61

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่างๆ

ในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

(คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการ e-Auction คณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจการจ้าง

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีประกวดราคา

วิธีพิเศษ

วิธีกรณีพิเศษ

e-Aoction

-ติดต่อสืบราคา

-ต่อรองตกลงราคา

-เผยแพร่ปชส./ประกาศ

-รับซองและเปิดซอง

-พิจารณาคัดเลือก

-ต่อรองตกลงราคา

-เชิญผู้ขายพัสดุมาเสนอราคา

-เจรจาซื้อขายรายเดิมที่ยัง

ไม่หมดสัญญา

-สั่งซื้อโดยตรง

-สืบราคาและเจรจาต่อรองตก

ราคาจากผู้ขายโดยตรง

และเสนอราคาที่ถูกยกเลิก(ถ้ามี)

-คัดเลือกตลาดกลาง

-เผยแพร่ปชส.ประกาศ

-คัดเลือกผู้ค้า

-ชี้แจง/ฝึกอบรม

-ดำเนินการ/ประกาศ

ผลการประมูล

สั่งซื้อ/ส่งใบสั่งซื้อ/ทำหนังสือ/สัญญาข้อตกลงซื้อขาย

ควบคุมงาน/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

slide62

การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา

ตัวอย่างFlow Chart

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.เจ้าหน้าที่พัสดุรับบันทึกการขอ

จัดซื้อ/จ้างที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย ต่างๆ

นาย ก

- ตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายธุรการ

- ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จ้างราคาซื้อ/

จ้างครั้งสุดท้าย

2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 27

1 วัน

นาย ข

 • - ตรวจสอบราคาที่เหมาะสม
 • พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ
 • ให้ตรงความต้องการ
 • สืบราคาอย่างน้อย 2 รายเพื่อเปรียบ
 • เทียบราคา

3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสืบราคา

นาย ค

4. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน

1 วัน

นาย จ

 • ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเยียบพัสดุ
slide63

การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจสอบรายการ,วงเงิน,ระยะเวลาส่งมอบ

- ตรวจสอบวันครบกำหนดส่งมอบสินค้า/

งานจ้างให้ถูกต้องและตรงกับใบเสนอราคา

5. เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซื้อ/จ้าง

นาย ก

1 วัน

6. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อผู้ขาย / รับจ้างมารับใบสั่งซื้อ/จ้าง

- แจ้งให้ผู้รับจ้างติดอากรแสตมป์ให้

ครบถ้วนก่อนรับใบสั่งจ้าง

นาย ข

7. สร้างข้อมูลหลักฐานผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามระบบ GFMIS และนำส่งข้อมูล เข้าระบบ Intranet

- ใช้แบบฟอร์ม ผข.01

- ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง

นาย ค

1 วัน

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ

จัดซื้อ/จ้าง และรายละเอียดอื่น

- พิมพ์จากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/จ้าง

8. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01 และนำส่งข้อมูลเข้า

ระบบ Intranet

นาย จ

slide64

การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • - จัดทำบันทึกส่งใบสำคัญ คีย์ PO
 • - นำ PO จากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/จ้าง
 • - ตรวจความครบถ้วนของหลักฐาน
 • จัดทำสรุประยะเวลาการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง กรณี
 • มี PO จ่ายตรงผู้ขายแนบประกอบหลักฐาน ส่ง คีย์ PO

(ข้อ 9 นับ

รวมกับ

ข้อ 7และ8

เป็น 1วัน)

นาย ก

9. จัดส่งหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง

ให้งานคลัง คีย์ PO

10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบพัสดุข้อ 71

นาย ข

- ตรวจวันครบกำหนดวันส่งมอบ

- ตรวจรายละเอียดของพัสดุ ตรงกับรายละเอียด

แนบท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง

- ตรวจใบส่งของใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี

1วัน

11. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเอกสารใบสำคัญ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

นาย ค

 • นำหลักฐานการตรวจรับและหลักฐาน
 • ที่ได้รับคืนจากงานคลังจัดชุด
 • - ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

1วัน

นาย จ

12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

 • ลงลายมือชื่อตรวจสอบในแบบ
 • ตรวจสอบความครบถ้วนของ
 • เอกสารประกอบการเงินจ่าย
slide65

การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

13. ลงลายมือชื่ออนุมัติจ่ายเงิน

- ดูลายมือชื่อผู้ตรวจสอบใบสำคัญใน

แบบตรวจสอบความครบถ้วนฯ

ก่อนลงลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

1วัน

14. เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสาร เพื่อ

เบิกจ่ายเงินถึงงานคลัง

นาง จ.

- ตรวจสอบใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย

1วัน

- จัดเก็บสำเนาใบกรรมการตรวจรับและ

ใบส่งของเข้าแฟ้มและจดบันทึก

ในสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

15. เจ้าหน้าที่จัดเก็บสำเนาใบกรรมการตรวจรับและใบส่งของเข้าแฟ้มและจดบันทึก

เจ้าหน้าที่พัสดุ

8 วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ

slide66

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart

1.งานพัสดุส่งหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง

จุดควบคุม :ใบรายงานขอซื้อ/จ้าง สืบราคา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ รายงานผลการ

ตรวจรับ

2. การเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานจัดซื้อ/จ้างที่ได้รับจากพัสดุ ก่อนเสนอหน.

การเงินสอบทาน

3. หัวหน้าการเงินต้องสอบทานหลักฐานก่อนเสนอหน.ฝ่ายบริหารตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย

4. ผอ. อนุมัติตามเสนอ

5. การเงิน เขียนเช็คสั่งจ่าย ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค รวมทั้งจัดทำใบรับรองการหักภาษี

จุดควบคุม :การเขียนเช็คสั่งจ่ายและอำนาจสั่งจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเก็บ

รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

6.การจ่าย ผู้รับเงินถ้าเป็นตัวแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

7. การเงินสรุปรวบรวมหลักฐานส่งให้บัญชีบันทึกรายการตามนโยบายบัญชี

8. งานบัญชีรวบรวมหลักฐานส่งให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักกับการบันทึกรายการ

9. งานบัญชีรวบรวมหลักที่ตรวจสอบแล้วเก็บไว้รอการตรวจสอบ

slide67

5นาที

ลงทะเบียนรับ

เอกสาร

5นาที

ส่งผู้เกี่ยวข้องดำเนิน

การทันที

ด่วนมาก

พิจารณาคัดแยก

หนังสือส่ง

ทำสำเนาแจ้งเวียนฝ่าย

ต่างๆดำเนินการ

-สำเนาเรื่อง

-ออกเลขที่หนังสือเวียน

-จัดส่งฝ่ายต่างๆ

10นาที

จัดเก็บเข้าแฟ้ม

ตามระบบงาน

สารบรรณ

เพื่อจัดเก็บ

เสนอหน.พิจารณา

สั่งการ

เพื่อทราบ/เวียน

5นาที

1/2วัน

ส่งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

รับหนังสือ

จากภายนอก

ผังกิจกรรมงานสารบรรณ

slide68

ผังทางเดินเอกสารการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผังทางเดินเอกสารการรับเงินค่ารักษาพยาบาล

ผู้รับบริการ

ห้องจ่ายยา

ห้องเก็บเงิน

งานการเงิน รพ.

งานบัญชี

หน.การเงิน

ผอ.

รวบรวมส่งมอบ

4.รับเงิน

ประจำวัน

3.รับเงิน

1. ชำระเงิน

คืนใบสั่งยาเพื่อจ่ายยา

5.ลงบ/ช

6.ตรวจสอบ

7.อนุมัติ

2.จ่ายเงิน

สรุปเงินรับประจำวัน

พร้อม บร.ส่งบ/ช.

รับใบสั่งยาเพื่อเรียกเก็บ

8. จัดเก็บ บค.

slide69

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart

 • ผู้ป่วยถือ OPD CARD ยื่นที่ห้องจ่ายยา และรอชำระเงินที่ห้องเก็บเงิน
 • ห้องจ่ายยา พิมพ์ใบสั่งยา ตรวจสอบรายการยา และส่งใบสั่งยาให้ห้องเก็บเงินเพื่อเรียกเก็บเงิน

จุดควบคุม : สิ้นวันทำการห้องจ่ายยาต้องสอบทานใบสั่งยากับใบเสร็จรับเงินที่ห้องเก็บเงิน

 • 3. ห้องเก็บเงินรับ
  • รับเงินจากผู้ป่วย
  • ออกใบเสร็จ
  • สรุปรับเงินประจำวันส่งมอบฝ่ายการเงิน รพ. ทุกสิ้นวัน โดยมีการส่งมอบระหว่างกัน และมี
  • การรับรองจากห้องยาว่าได้มีการตรวจสอบใบสั่งยากับใบเสร็จรับเงินแล้ว
 • 4. ฝ่ายการเงิน รพ.
  • รับเงินประจำวันจากห้องเก็บเงินตรวจนับถูกต้องครบถ้วน
  • จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่งให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนับตามรายงาน
  • โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  • ส่งหลักฐานการรับจ่ายประจำวันให้งานบัญชี
slide70

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart

 • จุดควบคุม
  • กรรมการตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายงานเงินคงเหลือ
  • กรรมการลงชื่อตรวจนับครบ 3 คน ก่อนเสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ
  • กรรมกรรมต้องส่งมอบเงินและมีการลงนามรับระหว่างกันเพื่อให้การเงินรับเงินไป
  • ดำเนินการวันรุ่งขึ้น
 • 5. งานบัญชี
  • รับเอกสารจากการเงินครบถ้วนลงบัญชีตามนโยบายบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
  • สอบยันยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีกับเงินคงเหลือตามรายงานเงิน
  • คงเหลือประจำวัน
  • รวบรวมหลักฐานการรับ-จ่าย และการบันทึกบัญชีส่งให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ
  • การรับจ่ายประจำวัน
  • รวบรวมหลักฐานการรับ-จ่าย เก็บรักษาไว้รอการตรวจสอบจาก สตง.
slide71

ผังทางเดินเอกสารการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โรงพยาบาลผังทางเดินเอกสารการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โรงพยาบาล

งานพัสดุ

งานการเงิน

หน.การเงิน

ผอ.

ผู้รับเงิน

งานบัญชี

หน.ฝ่ายบริหาร

1.ส่งหลักฐาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง

2.ตรวจสอบหลักฐาน

ขออนุมัติจ่ายเงิน

3. ตรวจสอบ

หลักฐาน

4.สอบทาน

เสนอ ผอ.

1.ส่งหลักฐาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง

5. อนุมัติ

6.เขียนเช็คสั่งจ่าย/

ใบรับรองภาษี

7.ลงนามสั่งจ่าย

9.รับเงิน

8.จ่ายเช็ค

จุดควบคุมการจ่าย

10.สรุปจ่ายเงิน

11.ลงบ/ช

12.จัดเก็บ

หลักฐานการจ่าย

slide72

ผังทางเดินเอกสารการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา (OT)

หน่วยงานย่อย

ภายในโรงพยาบาล

งานการเงิน

หน.การเงิน

หน.ฝ่ายบริหาร

ผอ.

จนท.รพ.

งานบัญชี

2.ตรวจสอบ

หลักฐาน

1.ส่งหลักฐาน

ปฏิบัติงานนอกเวลา

3.จัดทำตาราง

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

7.อนุมัติและ

ลงนามเช็ค

6.ตรวจทาน

ลงนามเช็ค

4.ขออนุมัติเบิกจ่าย/

เขียนเช็ค

5.ตรวจสอบ

8. จ่ายเงิน

9.รับเงิน

11.ลงบัญชี

10.สรุปการจ่าย

12.เก็บหลักฐานการจ่าย

slide73

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart

1. ผู้ปฏิบัติงานส่งหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมคำสั่งให้ปฏิบัติงาน

2. การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิก

จุดควบคุม :

- ตรวจสอบปฏิบัติตามข้อบังคับการเบิก OT เป็นไปตามระเบียบกำหนด

- สั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาประจำเดือน

- ตารางการขึ้นเวรของจนท.แต่ละฝ่าย

- ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทน

- ตรวจสอบความเหมาะสมไม่ซ้อนเวลา

3. การเงินจัดทำตารางลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

4. การเงินขออนุมัติเบิกจ่าย เขียนเช็คเสนอลงนาม

5. หน.การเงินสอบทานเสนอ หน.ฝ่ายลงนามเช็ค ก่อนเสนอ ผอ. ลงนามเช็คต่อไป

slide74

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart (ต่อ)

6. การเงินจ่ายเงินผู้มีสิทธิ ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในหลักฐานการรับเงิน

7. การเงินสรุปรวมรายจ่ายพร้อมหลักฐานการจ่ายส่งให้งานบัญชี

8. งานบัญชีบันทึกบัญชีตามนโยบายบัญชี และรวบรวมหลักฐานให้ผู้สอบทาน

ก่อนรวบรวมเก็บรักษารอการ ตรวจสอบ

slide75

ผังทางเดินเอกสารการจ่ายเงินยืมผังทางเดินเอกสารการจ่ายเงินยืม

ผู้ยืม

งานการเงิน

หน.การเงิน

หน.ฝ่ายบริหาร

ผอ.

งานบัญชี

1.ส่ง บ/ย

2.ตรวจสอบ

3.ตรวจสอบ

4.ตรวจทาน

5.อนุมัติ

จุควบคุม

6. เขียนเช็คจ่าย

7.ตรวจสอบ

ลงนามเช็ค

8.อนุมัติ

ลงนามเช็ค

10.รับเงิน

9. จ่ายเงิน

12.บันทึกบัญชี

11.สรุปการจ่าย

13. จัดเก็บหลักฐานการจ่าย

slide76

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart

1.ผู้ยืมส่ง บ/ย พร้อมหลักฐาน

2.การเงินตรวจสอบหลักฐาน

จุดควบคุม:ตรวจสอบโครงการ อนุมัติไปราชการ ประมาณยืมเงิน การค้างชำระหนี้

3.หน.บริหารตรวจทาน ก่อนเสนอขออนุมัติ ผอ.

4.การเงินเขียนเช็คในนามผู้ยืมเสนอ หน.บริหารลงนามเช็คก่อนเสนอ ผอ.ลงนาม

5.การเงินจ่ายเงินยืมให้ผู้ยืม

จุดควบคุม: ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย ฯ ในส่วนการยืมเงิน

6. ผู้ยืมรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืม

7. การเงินกำหนดวันชำระคืนในสัญญายืม ตามที่ระเบียบกำหนด ส่งคืนสำเนาเงินยืมให้ลูกหนี้

และเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้มแยกลูกหนี้ที่ค้างชำระ และลงทะเบียนคุมลูกหนี้

8. การเงินสรุปรายการส่งให้บัญชีบันทึกรายการตามนโยบายบัญชี

9. งานบัญชีรวบรวมเอกสารให้ผู้ตรวจสอบ ก่อนรวบรวมเก็บรักษารอการตรวจสอบ

จากภายนอก

slide77

ผังทางเดินเอกสารการเก็บรักษาเงินผังทางเดินเอกสารการเก็บรักษาเงิน

การเงิน

กคค.เก็บรักษา

บัญชี

หน.บริหาร

หรือผู้ตรวจ

สอบประจำวัน

ผอ.

1.รับ-จ่าย

ประจำวัน

9.ตรวจสอบเอกสาร

กับการบันทึกบัญชี

2.สรุปรับ-จ่าย

ประจำวัน

3.บันทึกบัญชี

4.ตรวจนับเงินสด

คงเหลือ

6.ตรวจนับเงินคง

เหลือ/ลงนาม

5.รายงานเงินสด

คงเหลือประจำวัน

8.อนุมัติ

7.เก็บเงินเข้า

ตู้นิรภัย

10.จัดเก็บ บค.

slide78

คำอธิบายขั้นตอนตาม Flow chart

1.การเงินรับเงินจาก คกก. โดยลงนามรับเงินในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

2.การเงิน รับ-จ่าย เงินประจำวัน

3.การเงินสรุปรายการรับ-จ่ายประจำวัน ให้งานบัญชีบันทึกบัญชี

4. การเงินตรวจนับเงิน

5. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

6.คกก.ตรวจนับเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน /ลงนาม ครบทุกคน

จุดควบคุม: คกก.ต้องทำหน้าที่ตรวจนับทุกคนและลงนามรับรองความถูกต้อง

7.คกก.เก็บเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินที่ตรวจนับแล้วเข้าตู้นิรภัย /ลงนามครบถ้วน

8.คกก.เสนอรายงานเงินคงเหลือให้ ผอ. ทราบอนุมัติ

9.ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายประจำวันกับเอกสารและการบันทึกรายการบัญชีถูกต้อง

จุดควบคุม : ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลให้ ผอ.ทราบ เพื่อรับรองความ

ถูกต้อง

10. บัญชีรวบรวมเอกสารเก็บรักษารอการตรวจสอบ

slide79

ตัวอย่าง

กระบวนการปฏิบัติงานในคลังยา

1. การรับยาและเวชภัณฑ์จากบริษัท

2. การตรวจรับโดยคณะกรรมการ

3. การลงทะเบียนรับในระบบ

4. การงทะเบียนรับใน Stock Card และนำยาเข้าเก็บบนชั้นยา

5. ลงทะเบียนจ่ายยาในระบบ

6. การตัดจ่ายใน Stock Card และนำยาออกจากชั้นยา

7. การตรวจสอบซ้ำ ก่อนจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยเบิก

8. การนำยาและเวชภัณฑ์ที่เบิกเสร็จเรียบร้อยให้หน่วยเบิก

8 มีการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน

9. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์

slide80

1.การรับยาและเวชภัณฑ์จากบริษัท1.การรับยาและเวชภัณฑ์จากบริษัท

slide81

2. การตรวจรับโดยคณะกรรมการ

slide82

3. การลงทะเบียนรับในระบบ

slide83

4. การลงทะเบียนรับใน Stock Card และนำยาเข้าเก็บบนชั้นยา

slide84

5. การลงทะเบียนจ่ายในระบบ

slide85

6. การตัดจ่ายใน Stock Card และนำยาออกจากชั้นยา

slide87

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

5. ประเมินซ้ำ

5.1 เฝ้าระวัง

5.2 รายงาน

5.3 ตรวจเยี่ยม

5.4 สังเคราะห์ข้อมูล

5.5 ให้ข้อมูลผู้ป่วย

ตัวอย่าง

2. ประเมิน/ วินิจฉัยโรค

2.1 ซักประวัติ

2.2 ตรวจร่างกาย

2.3 ตรวจชันสูตร

2.4 ตรวจทางรังสี

2.5 Investigate อื่น ๆ

2.6 วินิจฉัยโรค

2.7 วินิจฉัยปัญหาอื่น

4. ดูแลรักษา

4.1 แก้ปัญหาฉุกเฉิน

4.2 ยา

4.3 พยาบาล

4.4 อาหาร

4.5 ผ่าตัดและระงับความรู้สึก

(ก่อน-ระหว่าง-หลัง)

4.6 หัตถการอื่น ๆ

4.7 การดูแลอื่น ๆ

3. วางแผน

3.1 วางแผนของแต่ละวิชาชีพ

3.2 ประสานแผน

3.3 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย/ญาติ

3.4 สั่งการรักษา

3.5 มอบหมายความรับผิดชอบ

3.6 เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์

1. เตรียม

1.1 จัดลำดับความรุนแรง

1.2 ให้ข้อมูลทั่วไป

1.3 ลงนามยินยอม

1.4 Patient Identification

(ระบุตัวผู้ป่วย)

1.5 ส่งต่อหากรักษาไม่ได้

1.6 เตรียมสถานที่

1.7 เตรียมอุปกรณ์

1.8 เตรียมเจ้าหน้าที่

7. จำหน่าย

7.1 เตรียมการดูแลที่บ้าน

7.2 ส่งต่อ

7.3 นัดติดตาม

6. กิจกรรมคู่ขนาน

6.1 บันทึก

6.2 ให้ข้อมูล/สุขศึกษา

6.3 วางแผนจำหน่าย

6.4 เรียกชำระเงิน

slide88
ตัวอย่างแสดงกระบวนการหลักของหน่วยฉุกเฉินตัวอย่างแสดงกระบวนการหลักของหน่วยฉุกเฉิน

แรกรับผู้ป่วย

ประเมินสภาพ

ให้การรักษา

สืบค้นโรค

จำหน่าย

- เคลื่อนย้าย- ค้นหา/จัดทำเวชระเบียน

- ซักประวัติ- ตรวจร่างกาย

- ประเมินสภาพ

- จำแนกผู้ป่วย

- ปรึกษาแพทย์- ให้การรักษา- ให้การพยาบาล- ให้สุขศึกษา- ติดตามผล

- X-Ray

- Lab

- จำหน่าย- ตาย- รับเป็นผู้ป่วยใน- ส่งต่อ- ชำระเงิน/รับยา- นัดหมาย

slide89
ตัวอย่างแสดงกระบวนงานอนามัยแม่และเด็กตัวอย่างแสดงกระบวนงานอนามัยแม่และเด็ก

1.ซักประวัติ

2.คัดกรอง

3.ให้บริการ

4.ให้สุขศึกษาและการนัดบริการครั้งต่อไป

3.1 ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.2 ตรวจโลหิต

3.3 ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

3.4 จ่ายยา

1.1 สอบถามข้อมูลทั่วไป

1.2 สอบถามประวัติสุขภาพ

1.3 สอบถามประวัติทางสูติศาสตร์

2.1 ชั่งน้ำหนัก

2.2 วัดส่วนสูง

2.3 วัดความดันโลหิต

4.1 ให้คำแนะนำ

4.2 นัดหมาย

slide90

การประเมินระบบควบคุมภายในการประเมินระบบควบคุมภายใน

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจหลัก

Back office

slide91

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน

ด้านบริหารการเงิน

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • มีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
  • คู่มือมีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน
  • มีแนวทาง ระเบียบปฏิบัติภายใน และถือปฏิบัติ
slide92

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน

ด้านบริหารการเงิน

 • การจัดโครงสร้างองค์กร
  • ผังการจัดองค์กร งานการเงิน บัญชี
  • การกำหนดภารกิจของแต่ละงาน
 • ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  • คำสั่งมอบอำนาจ
  • Flow Chart (แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
  • ผังทางเดินเอกสาร
slide93

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน

ด้านบริหารการเงิน

 • การจัดคนปฏิบัติงาน
  • Job Description ของแต่ละงาน/คน
  • คำสั่งมอบหมายงานตรงความรู้ความสามารถ
  • บุคลากรมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
 • การพัฒนาบุคลากร
  • การสำรวจความต้องการพัฒนาส่วนบุคคล
  • การจัดทำแผนและหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
  • บรรยากาศการทำงานเป็นทีม
slide94

การประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • การรับเงิน
  • มีคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามคำสั่ง
  • จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับกับผู้จัดทำบัญชี
  • มีการตรวจสอบการรับ-จ่าย กับหลักฐาน และการบันทึกรายการบัญชี
  • การรับส่งเงินมีหลักฐานลงชื่อระหว่างกัน พร้อมสอบยันสำเนาใบเสร็จ
  • ใบเสร็จที่ยกเลิกขีดฆ่าและเก็บกับต้นฉบับ
  • ผู้ตรวจสอบประจำวันปฏิบัติหน้าที่ทุกวันและตรวจสอบจริงหรือไม่

NEXT

slide95

การประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • การรับเงิน
  • มีการตรวจนับใบเสร็จกับทะเบียนคุมใบเสร็จเป็นครั้งคราว
  • ใบเสร็จที่ยังไม่ใช้เก็บรักษาในที่ปลอดภัย
  • มีการรายงานการใช้ใบเสร็จเมื่อสิ้นปีงปม.ไม่เกิน 31 ตค.ของปีงปม.
  • การถือเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ถูกกำหนดไว้
  • มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่รับเงินเป็นเช็ค ดร๊าฟ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
  • มีการจัดทำทะเบียนคุมการรับเช็ค
slide96

การประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

การประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • การจ่ายเงิน
  • มีการตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกครั้งก่อนขออนุมัติจ่าย
  • มีการสอบทานรายการที่ขอเบิกกับหลักฐานตามใบสั่งซื้อและให้หมายเลข
  • กำกับใบสำคัญ
  • มีการประทับตราลงชื่อรับรองการจ่ายในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ
  • การจ่ายเงินให้ผู้รับแทนมีใบมอบฉันทะและได้รับอนุญาตจากผู้เบิก
  • ใบเสร็จสูญหาย ไม่สามารถขอสำเนาได้ มีการขออนุมัติผู้ว่า/อธิบดี
slide97

การประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • การจ่ายเงิน
  • กำหนดให้มีการลงนามในเช็คมากกว่า 1 คน
  • การจ่ายเงินทุกรายการมีการบันทึกบัญชีในวันที่จ่าย
  • การจ่ายเงินยืมมีการอนุมัติก่อนจ่ายเงินยืม
  • การยืมเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  • มีการติดตามเร่งรัดสัญญายืมที่ครบกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ไม่อนุมัติให้ยืมใหม่ถ้าเงินยืมรายเก่ายังไม่ชำระคืน
  • มีการสลักหลักสัญญายืมและออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม
  • จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
slide98

การประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • การเก็บรักษา
  • สถานที่และตู้นิรภัยเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
  • คกก.เก็บรักษาเงินไม่ถือกุญแจคนเดียว
  • เอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย
  • มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวัน
  • กรรมการทำหน้าที่ตรวจนับทุกครั้งก่อนนำเงินเข้าตู้นิรภัย
  • กรรมการลงนามครบทุกคนและทุกวันเมื่อตรวจนับแล้ว
  • รายงานเงินคงเหลือประจำวันต้องนำเสนอผู้บริหารทุกวัน
slide99

การประเมินการควบคุมภายในการประเมินการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • การเก็บรักษา
  • รายงานเงินคงเหลือประจำวันต้องนำเสนอผู้บริหารทุกวัน
  • กรรมการลงนามครบทุกคนและทุกวันเมื่อตรวจนับแล้ว
  • เมื่อนำเงินออกจากตู้นิรภัยในวันทำการถัดไป การเงินได้
  • ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
  • ไม่เก็บเงินเกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต
slide100

ลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่ดีด้านการเงินบัญชีลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่ดีด้านการเงินบัญชี

 • มีนโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจน
 • มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี
 • มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (กำหนดไว้ในโครงสร้าง)
 • เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง
 • เจ้าหน้าที่มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน
 • ผู้บริหารมีความจริงใจ และเอาใจใส่ต่อองค์กรสม่ำเสมอ
 • มีการควบคุม กำกับดูแลที่ดี
 • มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
slide101

ลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่ดีด้านการเงินบัญชีลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่ดีด้านการเงินบัญชี

 • มีแผนการปฏิบัติงานที่ดี มีการมอบหมายอำนาจ
 • หน้าที่ชัดเจน
 • มีการตรวจทาน ข้อมูลทางเงิน/บัญชี สม่ำเสมอ
 • มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • อนุมัติ อนุญาต สั่งการ ในจุดที่สำคัญก่อนดำเนินการ
 • ควบคุมคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
slide102
จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินบัญชี
 • เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีไม่มีความรู้ ประสบการณ์
 • ขาดการควบคุมกำกับจากผู้รับผิดชอบกำกับดูแล
   • ไม่ตรวจสอบควบคุมเลย
   • ไม่สนใจต่อข้อกำหนดของกฎ ระเบียบ
 • ไม่มีการตรวจสอบภายในในกระบวนการทำงาน
 • มีการทำงานคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ

ขาดอัตรากำลัง

กระจายอำนาจสูง

slide103
จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินบัญชี
 • เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
 • ผู้กำกับดูแล ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
 • ภายในน้อยมาก
 • - ไม่มอบหมายงานสำคัญให้ผู้รับผิดชอบ
 • - วางคนไม่เหมาะสมกับงาน
 • - ไม่มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม จุดที่มีความเสี่ยง
 • - ไม่มีระบบการสอบทานเนื่องจากคนเดียวทำงาน
 • ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • (คนน้อย) เช่น รับเงิน การเก็บรักษาเงิน ลงบัญชี
 • (โดยไม่ตรวจสอบสม่ำเสมอ)
slide104
จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชี (ต่อ)
 • เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญ
 • มีกฎ ระเบียบ ซับซ้อน ยุ่งยาก เช่น การจัดซื้อ/จ้าง
 • มีระเบียบมาก ซึ่งบางครั้งไม่เอื้อกับสภาพแวดล้อม
 • ไม่มีระบบการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
 • ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีพอ
 • เจ้าหน้าที่ไม่ได้การพัฒนาที่ต่อเนื่อง
 • เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ กำลังใจ
slide105

การประเมินระบบการควบคุมด้านพัสดุการประเมินระบบการควบคุมด้านพัสดุ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

มีผังทางเดินเอกสาร (Flow Chart) ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

มีผังการไหลเวียนของงาน (work Flow) และกำหนดจุดควบคุม

มีการแบ่งแยกหน้าที่จัดหา/ควบคุม/เบิกจ่าย

มีการจัดทำแผนการจัดหาประจำปี

มีการสำรวจความต้องการของหน่วยเบิกเพื่อนำมาจัดทำแผนจัดหา

มีการจัดทำสถิติ ราคาวัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจ

มีการตรวจสอบเรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

การจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง มีการกำหนดสาระสำคัญตามระเบียบ

slide106

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การเผยแพร่ข่าวสาร

มีการเผยแพร่ข่าวสารลงทะเบียนตรงหน่วยงานตามมติ ครม./ระเบีบย

ส่งก่อนวันเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา ไม่น้อยกว่าระเบียบกำหนด

มีบอร์ดติดประกาศการสอบราคา/ประกวดราคา ณ ที่ทำการ

มีรายงานว่าได้ติดประกาศการสอบราคา/ประกวดราคาทุกครั้ง

มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ติด/ผู้ปลดประกาศออกที่มิใช่เป็นบุคคลเดียวกัน

slide107

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การขายแบบ

มีหลักฐานการให้หรือการขายแบบ

ขาย ณ สถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก

มีการจัดเตรียมแบบไว้มากพอสำหรับความต้องการ

กรณีประกวดราคาเริ่มดำเนินการให้หรือขายก่อนวันรับซองไม่น้อย

กว่า 7 วัน และให้มีช่วงเวลาในการซื้อขายแบบไม่น้อยกว่า 7 วัน

slide108

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การตรวจรับ/ตรวจการจ้าง

มีการตรวจการจ้าง ณ ที่ทำการของผู้ใช้หรือสถานที่กำหนดในสัญญา

มีใบส่งของ/รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ส่งหลักฐานการเบิกหลังจากตรวจรับให้ฝ่ายการเงินภายในกำหนด

ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ คกก.ตรวจ

การจ้างทุกสัปดาห์

slide109

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การควบคุมพัสดุ

จัดทำบัญชีคุมวัสดุเป็นปัจจุบัน

มีหลักฐานการรับ-จ่ายวัสดุครบถ้วน

มีการตรวจสอบหลักฐานรับ-จ่ายกับบัญชีคุมวัสดุทุกสิ้นเดือน

กรรมการตรวจสอบพัสดุทำหน้าที่ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานพัสดุประจำปีตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือตามบัญชีกับคลังเก็บวัสดุเป็นครั้งคราว

มีมาตรการควบคุมการใช้วัสดุที่เบิกไปแล้ว ให้เกิดความคุ้มค่า

slide110

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การควบคุมพัสดุ

จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์รูปแบบของกรมบัญชีกลาง

มีหลักฐานการรับและจ่ายสินทรัพย์ตามทะเบียนครบถ้วน

มีการตรวจสอบทรัพย์สินกับทะเบียนคุมเป็นครั้งคราว

บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เคลื่อนย้ายสินทรัพย์

สถานที่เก็บรักษาปลอดภัย เหมาะสม

slide111

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การบำรุงรักษา

มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา

มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษา

มีการรายงานพัสดุชำรุดที่ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมเพื่อขอจำหน่าย

มีการควบคุมพัสดุที่ชำรุดรอการจำหน่วยไว้ในที่ปลอดภัย

มีการตรวจสอบความชำรุดทุกครั้งที่มีการแจ้งขอซ่อม

มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของท/ส สม่ำเสมอ

slide112

การประเมินระบบการควบคุมการประเมินระบบการควบคุม

ด้านพัสดุ

การตรวจสอบและจำหน่าย

มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระยะเวลา

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุสูญหาย

มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินราคากลางในการจำหน่าย

มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุชำรุด

มีการประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่จำหน่าย กรณีมูลค่าได้มา

รวมกันไม่เกิน 100,000หรือขายด้วยวิธีตกลงราคากรณีมูล

ค่าที่ไดมารวมกันไม่ 100,000

มีรายงานผลการจำหน่าย

มีการบันทึกการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์

slide113

แบบสอบถามการควบคุมภายในแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

 • เงินสดและเงินฝากธนาคาร
  • 1.1 การรับเงิน
 •  มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
 • หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
 •  การอนุมัติการรับเงินสด
 •  การเก็บรักษาเงินสด
 •  การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 •  การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 •  มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงินระหว่างบุคคลและ
 • หน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 •  การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
slide114

 การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยันเป็น  การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยันเป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อผู้จ่ายและจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์

การจ่ายหรือไม่

 มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คที่รับไปขึ้นเงินสดหรือไม่

 มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับรับเป็นเช็คหรือไม่

 มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายในนามหน่วยรับ

ตรวจและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ อย่างไร

 มีการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของเช็คก่อนรับหรือไม่

 เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินนั้นหรือไม่

 มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุกครั้งหรือไม่

 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและใบเสร็จรับเงิน

เรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่

 มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่

slide115

 มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงินหรือไม่  มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงินหรือไม่

 มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับและรายการที่

บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่

1.2 การเบิกจ่ายเงิน

 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้

 การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร

 การเก็บรักษาเงินสด

 การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

 การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร

 มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่

 การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคัญหรือเอกสารหลักฐานที่มีการอนุมัติอย่าง

ถูกต้อง หรือไม่

 มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐานการจ่าย

ทุกสิ้นวันหรือไม่

slide116

 มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือไม่  มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือไม่

 มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยังไม่ได้ใช้และ

ตรายางชื่อผู้มีอำนาจลงนามหรือไม่

 มีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคนร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่าย

หรือไม่

 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายก่อนการลงนาม

ในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่

 มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้อง

ได้รับอนุมัติจากส่วนราชการหรือไม่

 มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงินแล้ว” ไว้ในใบสำคัญจ่ายและ

หลักฐานการจ่ายเงินที่ชำระเงินแล้วหรือไม่

slide117

1.3 เงินสดในมือ

 มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่

 มีการนำเงินสดที่ได้รับ ฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับเงิน หรือ

วันทำการถัดไปหรือไม่

 การเปิดบัญชีเงิน ฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่

 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจหรือไม่

 มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่

1.4 การนำเงินส่งคลัง

 มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายใต้ระยะเวลาตามที่

กฎหมายกำหนดหรือไม่

 การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

หรือไม่

slide118

1.5 การบันทึกบัญชี

 มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายใต้วันที่ได้รับเงินนั้น

หรือวันทำการถัดไปหรือไม่

 มีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารภายใน

วันที่นำฝากหรือไม่

 มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม่

 มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร

ภายในวันที่จ่ายเงินนั้นหรือไม่

 มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการนำส่งคลังหรือไม่

1.6 เงินทดรอง

 การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่

 มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่

 การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่

 มีการตรวจรับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่

slide119

 มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่  มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่

 มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการยกเลิกเงินทดรองที่ไม่

เคลื่อนไหวหรือไม่

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

(จากข้อ 1.1-1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการรับจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและสม่ำเสมอหรือไม่)

ชื่อผู้ประเมิน ...................................

ตำแหน่ง ...........................................

วันที่ ......... / .............. / ................

slide120

2. ทรัพย์สิน

  • 2.1 ความเหมาะสมของการใช้
 •  มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
 • มากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
 •  การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สิน
 •  การใช้ทรัพย์สิน
 •  การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
 •  การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน
 •  การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่
 •  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน
 • หรือไม่
 •  การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่าสูงได้มีการกำหนดให้
 • เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้
 •  มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สินหรือไม่
slide121

2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

 มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่สำคัญ หรือมี

มูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือเสียหายหรือไม่

 มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลยครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สิน

ทุกรายการหรือไม่

 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินหรือไม่

 มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารประกันทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม

หรือไม่

2.3 การบัญชีทรัพย์สิน

 บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด หมายเลข รหัส รายการ

สถานที่ใช้ หรือสถานที่เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่

 มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปีหรือไม่

 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

slide122

สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน

(จากข้อ 2.1-2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่)

ชื่อผู้ประเมิน ...................................

ตำแหน่ง ...........................................

วันที่ ......... / .............. / ................

slide123

3. รายงานการเงิน

  • 3.1 ข้อมูลการเงิน
 •  บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
 •  สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบรายการ
 • หรือเอกสารเบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่
 •  มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภทมี
 • บัญชีย่อยหรือรายละเอียดประกอบหรือไม่
 •  นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่
 • กำหนดหรือไม่
 •  มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้งคราวหรือไม่
 •  มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
 • หรือไม่
slide124

3.2 การรายงานการเงิน

 •  รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
 •  มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยมีผู้
 • อำนาจหรือไม่
  •  มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราวหรือไม่

สรุป : การควบคุมรายงานการเงิน

(จากข้อ 3.1 และ 3.2 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินที่จุดทำมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประโยชน์หรือไม่)

ชื่อผู้ประเมิน ...................................

ตำแหน่ง ...........................................

วันที่ ......... / .............. / ................

slide125

แบบสอบถามการควบคุมภายในแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการบริหารพัสดุ

 • เรื่องทั่วไป
 •  มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า
 • หนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
 •  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
 •  การจัดซื้อจัดจ้าง
 •  การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง
 •  การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 •  การบันทึกบัญชีและทะเบียน
 •  มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ (กรณีมิได้ใช้ระเบียบ
 • สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ)
 •  นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือผู้ผลิตโดยตรง
slide126

 วิธีการคัดเลือก

 •  ขั้นตอนการจัดหา
 •  การทำสัญญา
 •  มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ
 • กฎเกณฑ์ที่กำหนด
 • การกำหนดความต้องการ
 •  มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการพัสดุหรือไม่
 •  ผู้ใช้พัสดุเป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุหรือไม่
 •  การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาได้ระบุรายการหรือ
 • ประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กำหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและ
 • ชัดเจนหรือไม่
 •  มีการกำหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาไว้
 • อย่างเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดหา เพื่อป้องกันการจัดหา
 • โดยวิธีพิเศษ โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่
slide127

การจัดหา

 •  มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้หรือไม่
 •  กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้เหมาะสมและทันกับ
 • ความต้องการหรือไม่
 •  มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติราคาและปริมาณไว้หรือไม่
 •  จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่
 •  จัดทำราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหรือไม่
 •  มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ / หรือราคาขากผู้ขาย
 • หลายแห่งเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดหรือไม่
 •  การจัดหากระทำโดยหน่วยจัดหาหรือพนักงานจัดหา ตามใบแจ้ง
 • ความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่
 •  กำหนดอำนาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรือบริการ
 • เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่
slide128

 มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจรับของ

 • ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม่
 •  กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาชัดเจน และรัดกุมหรือไม่
 •  กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่
 •  ใบสั่งซื้อจัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับหมายเลขไว้ล่วงหน้า และมีการอนุมัติ
 • การสั่งซื้อหรือไม่
 • การตรวจรับและการชำระเงิน
 •  มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจรับหรือไม่
 •  พัสดุที่สำคัญหรือมูลค่าสูงตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ
 • หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษตรวจรับโดยผู้ชำนาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
 • หรือไม่
 •  ตรวจนับจำนวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อหรือใบส่งของ
 • พร้อมลงนามผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่
slide129

 ทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อหรือไม่  ทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อหรือไม่

 มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติถูกต้องหรือไม่

 มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย และได้รับไม่ครบ

หรือไม่

 เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จากผู้ขายหรือไม่

 มีการอนุมัติการชำระหนี้หรือไม่

 กำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจจ่ายชำระหนี้หรือไม่

 ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อ

ป้องกันการจ่ายซ้ำหรือไม่

 มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อในเรื่อง

ปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด(ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่

slide130

การควบคุมและการแจกจ่ายการควบคุมและการแจกจ่าย

 •  มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุแยกเป็นประเภท และมี
 • หลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่
 •  มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และลงบัญชี/ทะเบียนคุม
 • ทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหรือไม่
 •  การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่
 •  มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาสอบยันความถูกต้อง
 • ของพัสดุคงเหลือกับบัญชี ทะเบียนหรือไม่
 •  มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการรับ/จ่าย พัสดุ
 • คงเหลือประจำปีว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่
 •  มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุคงเหลือ
 • ประจำปีหรือไม่
slide131

 กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบ

หรือไม่

 กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งและติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทน

หรือไม่

 มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่

 สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยหรือไม่

 สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่

 มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่

slide132

การบำรุงรักษา

 •  มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุหรือไม่
 •  มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นไปตามแผนหรือไม่
 •  มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่
 •  มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาระหว่างการดำเนินงาน
 • เองและการจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่
 • การจำหน่ายพัสดุ
 •  มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลือง
 • ค่าใช้จ่ายมาก และพัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้จำหน่าย
 • พัสดุหรือไม่
 •  มีการจัดทำรายงานการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่
slide133

สรุป : การควบคุมการบริหารพัสดุ

จากข้อ 1 – 7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดหรือไม่)

ชื่อผู้ประเมิน ...................................

ตำแหน่ง...........................................

วันที่ ......... / ........... / .........

slide134

การควบคุมภายใน

ตามกรอบการประเมินผล

ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี งบประมาณ 2556

ระดับเขตและระดับจังหวัด

slide135

การปรับปรุงระบบควบคุมภายในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

ตามเกณฑ์การประเมินการบริหาร

การเงินการคลังสุขภาพ ( FAI)

ของหน่วยบริการ

ในสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข

slide136

4 กิจกรรมหลักของ FAI

การพัฒนาระบบ

การควบคุมภายใน

ระเบียบ คตง. ข้อ 6

 • โปรแกรมมาตรฐานการ
 • จัดทำต้นทุนบริการ

FAI

การพัฒนา

การจัดทำ

ต้นทุนบริการ

การพัฒนา

คุณภาพบัญชี

 • โปรแกรมตรวจสอบประเมิน
 • คุณภาพบัญชีอิเลคทรอนิคส์

ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

 • ดัชนีสมรรถนะและ
 • ประสิทธิภาพทางการเงิน
 • การจัดทำ แผน 3 แผน
slide137
กิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

1

ปี 2556

มีรายงานการประเมินผลแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (ปย.๒)

กระบวนงานการจัดเก็บเงินรายได้ ค่ารักษาพยาบาล

(สิทธิจ่ายตรง, ข้าราชการ, UC, เบิกจ่ายต้นสังกัด)

กระบวนงานการควบคุม เก็บรักษา (การบริหารคลังยา)

กระบวนงานจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เงินบำรุง)

slide138
กิจกรรม / กระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบ ต่อการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 4 กิจกรรม (ปี งปม.55)
flow chart
การจัดทำ Flow chart : กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน ตามสิทธิต่าง ๆ

ให้เริ่มตั้งแต่ ๑) ยื่นบัตร ๒) รักษาพยาบาล ๓) คิดราคายา/จ่ายเงิน /รับยา ๔) รับเงิน ๕) ศูนย์เรียกเก็บ ๖) บันทึกรายการบัญชี

- กรณี ผู้ป่วยนอก รับรู้เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ

และรับรู้ตามมูลค่า ค่ารักษาที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย

- กรณี ผู้ป่วยใน รับรู้เมื่อจำหน่ายผู้ป่วย

และรับรู้ตามมูลค่า ค่ารักษาที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย

slide149

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๒ คะแนน

slide150

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๒ คะแนน

slide152

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๓ คะแนน กรณีการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ≤ 15

slide153

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๓ คะแนน กรณีการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ > ๑๖ ขึ้นไป

slide155

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๔ คะแนน กรณีการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ > ๑๖ ขึ้นไป

slide156

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๔ คะแนน กรณีการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ > ๑๖ ขึ้นไป

slide158

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๕ คะแนน กรณีการควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ > ๑๖ ขึ้นไป

slide159

ตัวอย่าง ระดับความสำเร็จ ระดับ ๕ คะแนน กรณีการควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ > ๑๖ ขึ้นไป

slide161
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี

2

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและลูกหนี้อื่น

วัสดุคงเหลือ (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่น

ประเด็นอื่นๆ เพื่อให้บัญชีมีคุณภาพน่าเชื่อถือ

slide163
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการเงินการคลัง

3

3 แผน

 • กระบวนงานการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
 • กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

3. กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน

slide164

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 1

เกณฑ์การประเมินผลประสิทธิภาพ

การบริหารการเงินการคลัง

ระดับเขตและ ระดับจังหวัด

KPI

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามกระบวนงาน 3 แผน ที่สำนักงานปลัดกระทรวง กำหนด

slide166

กิจกรรมการพัฒนาการจัดทำ Unit Cost

ระดับหน่วยบริการ

4

 • ดำเนินการพัฒนาการจัดทำต้นทุน หรือ Unit Cost
 • ในหน่วยบริการทุกแห่ง โดยใช้โปรแกรมมาตรฐานของสป.
slide168

แบบฟอร์ม

การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย (กิจกรรม)

และระดับองค์กร

slide169

ชื่อส่วนงานย่อย............

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่...........เดือน.................พ.ศ..............

แบบ ปย.1

/ปอ.2

ผลการประเมินโดยรวม.........................................................................................................................

ชื่อผู้รายงาน.........................(หน.ส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง...............................................

วันที่..............เดือน.............พ.ศ..............

slide170

แบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผล

กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุง

แก้ไข ซึ่งแบบสอบถามด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. แบบสอบถามด้านการบริหาร

2. แบบสอบถามด้านการเงิน

3. แบบสอบถามด้านบุคลากร

4. แบบสอบถามด้านระบบสารสนเทศ

5. แบบสอบถามด้านพัสดุ

แบบสอบถาม

ในภาคผนวก ข

slide171

แบบปย2

เป็นการติดตามผลปี 55

ชื่อส่วนงานย่อย.........

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

เป็นแผนการปรับปรุงปี 55

เพื่อดำเนินการปรับปรุงในปี 56

1

2

3

4

5

6

7

กระบวนการปฏิบัติ

งาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

การควบคุม

ที่มีอยู่

การประเมินผล

การควบคุม

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง

การควบคุม

การกำหนด

แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

 • จุดอ่อนของ 5 องค์ประกอบที่ต้องควบคุม
 • ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องทำแผนควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน..............................

ตำแหน่ง...................................

วันที่....... เดือน............พ.ศ......

slide172

ชื่อหน่วยรับตรวจ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. .............

แบบ ปอ.3

ชื่อผู้รายงาน .................................

(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)

ตำแหน่ง .......................................................

วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ........

รวมทั้งจุดอ่อนจากการประเมิน 5 องค์ประกอบระดับองค์กร

slide173

เครื่องมือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเครื่องมือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบติดตามผล

ชื่อหน่วยงาน..........

รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่.........เดือน.........พ.ศ.......ถึงวันที่.......เดือน.....พ.ศ..........

กระบวนการปฏิบัติ

งาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู่

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

ผลการ

ดำเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคิดเห็น

การปรับปรุง

ผลการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X= ยังไม่ได้ดำเนินการ

o= อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายการ...........................

ตำแหน่ง....หนหน่วยที่รับผิดชอบ....

วันที่........./................/...........

ผลการดำเนินการสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม

สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความคืบหน้าของการดำเนินการ

slide174

02-5901683

081-8895843

kingkarn2009@hotmail.com