bengkel pembugaran sistem pengurasan sekolah 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENGKEL PEMBUGARAN SISTEM PENGURASAN SEKOLAH 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BENGKEL PEMBUGARAN SISTEM PENGURASAN SEKOLAH 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

BENGKEL PEMBUGARAN SISTEM PENGURASAN SEKOLAH 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

BENGKEL PEMBUGARAN SISTEM PENGURASAN SEKOLAH 2014. TUJUAN Mendapatkan Kelulusan Pelaksanaan Program Perluasan Penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) bagi Sekolah-sekolah Negeri Johor. Melaksanakan KPI Pengarah Pelajaran Johor OBJEKTIF

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BENGKEL PEMBUGARAN SISTEM PENGURASAN SEKOLAH 2014' - macey-eaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TUJUAN

 • MendapatkanKelulusanPelaksanaan Program PerluasanPenggunaanSistemPengurusanSekolah (SPS) bagiSekolah-sekolahNegeri Johor.
 • Melaksanakan KPI PengarahPelajaran Johor
 • OBJEKTIF
 • Memastikansekolah-sekolahnegeri Johor menggunakan SPS
 • SPS akanmenjadiaplikasikemasukan data ungguldisekolah.
 • Memastikan KPI PengarahPelajaran Johor dapatdilaksanakandenganberkesan
slide3

LATAR BELAKANG

MesyuaratJawatankuasaPerancanganPendidikan(JPP) ke – 199 Bil 2/2102 bertarikh 3 Mei 2012, yang dipengerusikanolehYAB Tan Sri Dato’ HajiMuhyiddin bin HajiYassintelahbersetujubahawapeluasanaplikasiSistemPengurusanSekolah (SPS) kesemuasekolahmerupakanpenyelesaiankepadapelbagaiaplikasi (Multiple Data Entry) disekolah.

AplikasiSPSadalahsatupangkalandata tunggalyang akanmenjadiPrimary Data Sourcedisekolah.

Inibagimemastikan agar semuainisiatifpembangunanaplikasi yang akandibangunkanpadamasaakandatangolehmana-manapihakperluberintegrasidenganpangkalan data SPS bagimengelakkankemasukan data berulangolehpihaksekolah

slide4

ARAHAN PENGISIAN

 • SuratArahanTimbalanPengarahPendidikan (dasardan Pembangunan Pendidikan) No Rujukan: KP (BTP-PENT) 8800/50/23-2(5) bertarikh 9 Mac 2013, yang ditansatanganiolehDATUK DR. AMIN BINSENIN telahmengarahkanpenggunaanenammodulteras SPS disemuasekolah.
 • SuratArahanJabatanPelajaranNegeri Johor No Rujukan: JPNJ.SPMICT(21)/100-4/2/1 Jld.2(97)) bertarikh21 Jun 2013, yang ditandatanganiolehMohd Nor Bin A.GhaniPengarahPelajaran Johor telahmengarahkanpenggunaanenammodulteras SPS disemuasekolahmulai 1 Julai 2013.
 • SuratArahanJabatanPelajaranNegeri Johor No Rujukan: JPNJ.SPMICT(21)/100-4/2/1 Jld3(12) bertarikh8 November 2013, yang ditandatanganiolehMdHasidin Bin Haj ZainiTimbalanPengarahPendidikan Johor telahmengarahkanpihaksekolahmelengkapkan 4 modulasas.
slide5

JAWATANKUASA INDUK

PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR

PENGERUSI

PengarahPelajaran Johor

NAIB PENGERUSI

TimbalanPengarahPelajaran Johor

SETIAUSAHA 1

KetuaSektor, SPM, JPN Johor

SETIAUSAHA 2

KPP, BTPN Johor

JAWATANKUASA

KETUA JNJK JOHOR

KETUA SEKTOR JPN JOHOR

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH

PENGERUSI PKPSM

PENGERUSI MGB

KementerianPelajaranMalaysia

slide6

JAWATANKUASA KERJA

PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI

PENGERUSI

KetuaSektor, SPM, JPN Johor

NAIB PENGERUSI

KPP, BTPN Johor

SETIAUSAHA 1

 • Ketua Unit ICT SPM, JPN Johor

SETIAUSAHA 2

 • Ketua Unit ICT, BTPN Johor

JAWATANKUASA

 • Pegawai ICT PPD
 • PegawaiTeknologiPendidikan PKG
slide7

JAWATANKUASA KERJA

PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH

PENGERUSI

PegawaiPelajaran Daerah

NAIB PENGERUSI

TimbalanPegawaiPelajaran Daerah

SETIAUSAHA 1

 • Pegawai ICT, PPD

SETIAUSAHA 2

 • Penghulu PKG Daerah

JAWATANKUASA

 • Penyelia ICT PPD
 • PegawaiTeknologiPendidikan PKG
 • GPB SekolahBestariPerdana
 • GPB SekolahBestariLuar Bandar
 • JurulatihUtama/Pakar SPS
slide8

JAWATANKUASA KERJA

PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI

 • Pengetua / Guru Besar

NAIB PENGERUSI

 • Guru PenolongKanan 1
 • Guru PenolongKanan HEM
 • Guru PenolongKananKo-Ku
 • PenyeliaPetang

SETIAUSAHA

Guru PenyelarasBestari / Guru Data

JAWATANKUASA

KetuaBidang / KetuaPanitia

 • Guru Perpustakaandan Media
 • Guru Disiplin
 • Guru Kelas
 • KakitanganSokongan
 • JuruteknikKomputerSekolah

KementerianPelajaranMalaysia

slide9

STATUS PENGISIAN DATA SPS SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEHINGGA 10/01/2014

Sumber : SektorPengurusanAplikasiPendidikan BTP , KPM .

slide10

4 ModulWajibDiisi

Pengisian data perludilengkapkanpada4 bahagianutama data asasiaitu :

1. ProfilSekolah

2. KemudahanSekolah

3. Data Murid

4. Data Staf /Guru.

slide11

ANALISA SEKOLAH BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMA

SPS SEHINGGA 10/01/2014

Sumber : SektorPengurusanAplikasiPendidikan BTP , KPM .

sekolah sekolah daerah batu pahat belum mengisi sps 4 modul utama data 20 januari 2014

SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT BELUM MENGISI SPS 4 MODUL UTAMA (DATA 20 JANUARI 2014 )

Sumber : Data Januari 2014 - SektorPengurusanAplikasiPendidikan BTP , KPM .

slide13

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG PARIT SULONG

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide14

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG SENGGARANG

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide15

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG AYER HITAM

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide16

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG YONG PENG

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide17

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG SERI MEDAN

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide18

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG PARIT RAJA

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide19

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG BAGAN

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide20

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG PENGGARAM

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide21

ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG TONGKANG PECAH

YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014

slide23

MaklumatTambahan SPS ( Penting ):

Pengisian data perludilengkapkansegera - 4 bahagianutama data

asasiaitu :

1. ProfilSekolah

2. KemudahanSekolah

3. Data Murid

4. Data Staf /Guru.

Pengisianperludisiapkansebelumataupada 15 Februari 2014

Pembentanganlaporanperlaksanaan SPS akandibuatkepadapengurusantertinggi KPM (YAB TPM) .

slide24

FaktorMempengaruhiPengisian Data

 • PemantauandanpenyeliaanberterusanPengetua/GB
 • Komitmen(SIKAP) pentadbirsistem , guru danstafsekolahuntukmengisi data .
 • Peranan guru data sebagaipemudahcaradanbukansebagaipengisi data
 • SPS – data bolehdikemaskinidimanasahajajikamempunyaiakses internet
 • Data perludimasukkansecara manual bukanpukal ( PAM)
 • Pentadbirsistemdanpengurusansekolahperlumenghubungimejabantuanjikamenghadapimasalah.
 • SekolahperlumembuatpermohonanrasmikepadaPentadbir SPS untukmelupuskan data . Memasukkan data baruperlusecara manual mengikutprosedur yang dicadangkan.
slide25

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS

SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014

slide26

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS

SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014

slide27

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS

SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014

slide28

CARTA ALIR

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS

PERINGKAT SEKOLAH

MULA

MASA

AKTIVITI

TINDAKAN

13 Feb 2014

Mesyuarat / Taklimat Pelaksanaan Program Peluasan SPS Peringkat Sekolah

Pentadbir Sekolah, GPB/ Guru Data, Guru-guru

1

Latihan / BengkelPenggunaan SPS secaraHands OnPeringkatSekolah

 • 13 Feb 2014

2

PentadbirSekolah, GPB/Guru Data, Guru-guru

3

 • 13 dan 14 Feb 2014

PentadbirSekolah, GPB/Guru Data, Guru-guru

Pengisian 4Modul Data Asa SPS

4

Pengisian Data SPS di sekolahsecaraberterusan

Jan– Dis 2014

Pentadbir Sekolah, GPB/Guru Data, Guru-guru

5

Jan – Dis 2014

KhidmatSokongan, PemantauandanPenilaian

Pentadbir Sekolah, GPB/Guru Data,

6

Jan– Dis 2014

RumusanPenilaiandanPemantauanKeseluruhan

Pentadbir Sekolah, GPB/Guru Data,

TAMAT

isu dan masalah daerah batu pahat
ISU DAN MASALAH DAERAH BATU PAHAT

Kursustidakdapatdilaksanakansecara hands on

Fasilitatortakdapatmenyampaikandenganbaik

Capaian Internet yang perlahan

Sistem yang tidakmesrapengguna

Help Desk tidakberfungsidenganbaik

SuratArahanpengemaskinian data SPS tidaksampaiketangan Admin SPS

Data Staff tidakdibacaolehsistemanalisispihak KPM

Guru-guru gagalmengisi data ygdimintawalaupaundiberitempohygditetapkan

isu sps disekolah
ISU SPS DISEKOLAH
 • Admin banyaktugasdisekolah
 • Admin kurangmahirdengansistem
 • Admin tidakmemberikantaklimatkepadapihakpentadbir
 • Admin tidakmembuatLatihanDalamansebagaimana yang dicadangkan
 • Capaian Internet yang taksetabil
 • Sistem yang tidakmesrapengguna
 • Tidakmendapatkerjasamadaripadapentadbirdan staff sekolah
 • TiadaPemantauandaripadapihakpentadbir
isu sistem pengurusan sekolah
ISU SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
 • Tiada Data kemudahansekolah, Data Staff dan data murid
 • Muridtiadadalamkelas
 • PrasekolahdanPeralihan
 • Tidakdapatmendaftarkeranatelahwujuddipangkalan data
 • Lupa user danpasword
 • Tidaktahuurl
 • Button tambahmuridtiada
 • Button SekolahSaya/pentadbirsekolahtiada
 • Tidakdapatdaftar staff
 • takdapat delete penggunakeranaterdapatrekodpautan
 • Logo Sekolahtakdapatuplaod
 • DLL
slide32

Cadangankepadapengurusansekolah

i. PengetahuandankemahiranKepimpinanTransformasidanKepimpinan

ICT dalamkalanganpengetuadan guru besar ( terlibatsama)

ii. Meletakkan SPS sebagai agenda utamadidalamsetiapmesyuarat guru

dankakitangansekolah

iiI. Mengadakankursusdalamandisekolahdenganmenekankan

matlamatdanprosedurpelaksanaan SPS di sekolah

iv. Menyediakanlebihbanyakkursuspendedahanpenggunaan SPS

v. Sentiasamengadakanperbincangandanpertemuandiantarawarga

sekolah yang terlibatsecaralangsungmahu pun tidaklangsungdidalam

pelaksanaan SPS di sekolah.

vi. Sentiasamengadakanperbincangandanperhubungandengan

JPN, BTPN, PPD dan PKG berkaitanpelaksanaan SPS

Sumber : Cadangandipetikdaripadahasilkajian EPRD , KPM .

aktiviti bengkel
AKTIVITI BENGKEL
 • Taklimat
 • TukarPasword Admin SPS
 • Pengisian 4 Modulteras
 • Login semua staff sekolah
 • Mengisimedanygkosongdanmembuatsedikitperubahanpadasistemmaklumat staff
meja bantuan yang boleh dihubungi
MEJA BANTUAN YANG BOLEH DIHUBUNGI

1. VLE : 018-7998787

Laporanpermasalahan 1BestariNet

kepada : https://1bnselfcare.yes.my

3. TALIAN BEBAS TOL SPS :  1 800 88 2875 E-mel: sps.helpdesk@moe.gov.my / sps.helpdesk2013@gmail.com

cc kepada : btpnjoh.gov.my

Jadualpemasangan1BestariNet - bolehberhubung

di talian 018-799 8771 atauemelmoe.install@ytlcomms.myuntuk

pertanyaanmengenai status/jadualpemasangan1BestariNet

5. Rujukanbahan SPS : http://jurulatihspsjohor.wordpress.com/