slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Поняття двовимірного масиву. Обробка двовимірного масиву. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Поняття двовимірного масиву. Обробка двовимірного масиву.

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Поняття двовимірного масиву. Обробка двовимірного масиву. - PowerPoint PPT Presentation

mac
159 Views
Download Presentation

Поняття двовимірного масиву. Обробка двовимірного масиву.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Поняття двовимірного масиву. Обробка двовимірного масиву.

  2. Проаналізуйте програмний код • Program Prog_1; • Const N=l0; • Var M:array[l..N] of integer; i,MIN:integer; • begin • for i:= 1 to N do begin • write('m[' ,i, ']='); readln(M[i]); end; • MIN:=M[l]; • for i:=l to N do • ifM[i]<MIN then MIN:=M[i]; writeln('MacliB m:'); • write In; • for i:=l to N do write(M[i]:5); writeln; • writeln; • writeln('min=' ,MIN) • end.

  3. Проаналізуйте програмний код Program Prog_2; Uses CRT; Const N= 1 0; Var A:array[1..N] of integer; ij : integer; ADOP:integer; PRAP:integer; begin clrscr; writeln('Введіть елементи масиву); for i:=l to N do beginwrite('A[',i,']= '); readIn(A[i]); end; . writeIn('ХХХХХХХХХХХХХХХХ:'); writeln; for i:=1 to N do write(A[i]:5); writeln; i=2; repeat prаp:=0; for j:=N downto i do begin if A[j]<A[j-1] then begin ADOP:=A[j-1 ]; A[j-1 ]:=A[j];A[j]:=ADOP; PRAP:=1; end; end; i:=i+1; until PRAP=O; writeln; writeln('XXXXXXXXXXXXXXXX: '); writeln; for i:=l to N do write(A[i]:5); writeln; end.

  4. b11b12 … b1n b21b22 … b2n … bm1bm2 … bmn. b[1,1] b[1,2] … b[1,n] b[2,1] b[2,2] … b[2,n] … b[m,1] b[m,2] … b[m,n]. Поняття про двовимірні масиви

  5. WRITE (‘ВВЕДІТЬ ДАНІ:’); FORI:=1TOM DO FORJ:=1TON DO READ(B[I,J]); WRITE (‘ВВЕДІТЬ ДАНІ:’); FORI:=1TOM DO BEGIN FORJ:=1TON DO READ(B[I,J]); READLN END; Введення двовимірних масивів

  6. Таблиця Піфагора • PROGRAM PIFAGOR; • CONST N=9; • VAR P : ARREY [1..N, 1..N] OF INTEGER; • I, J : INTEGER; • BEGIN • FORI:=1TON DO • BEGIN • FORJ:=1TON DO • BEGIN • P[I,J]:=I*J; WRITE(P[I,J]:6); • END; • WRITELN • END; • END.

  7. Обчислення суми елементів у рядку, стовпці чи вздовж діагоналі таблиці Обчислення суми елементів четвертого рядка S:=0; for j:=1 to n do S:=S+b[4,j]; {Індекс рядка залишається незмінним} вздовж діагоналі S:=0; for i:=1 to 4 do S:=S+b[i,i];{Індекси рядка і стовпця однакові i=j}

  8. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ • Записати на місці від'ємних елементів таблиці А[1..4,1..5] нулі і надрукувати її. • Знайти суму і кількість додатних елементів таблиці В[1..5,1..5]. • Знайти найбільший і найменший елементи таблиці А[1..3,1..5] і поміня їх місцями. Надрукувати отриману таблицю. • Знайти в кожному рядку таблиці В[1.. 4,1..4] найбільший елеме і поміняти його місцями з елементами головної діагоналі. Надрукувати отриману таблицю. • Знайти суму і кількість від'ємних елементів таблиці С[1..5,1..5], знаходяться під головною діагоналлю.