n rodn porovn vacie sk ky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národné porovnávacie skúšky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národné porovnávacie skúšky

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Národné porovnávacie skúšky - PowerPoint PPT Presentation

mabli
107 Views
Download Presentation

Národné porovnávacie skúšky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národné porovnávacie skúšky

 2. Kdo jsme • Bohumil Kartous – mluvčí Scio, PR, média • Marian Golis – spolupráce s VŠ • Eliška Vanclová – projekt NPS • Hosté • doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., prodekan Farmaceutickej fakulty UK • doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., prodekan Fakulty architektúry STU • PhDr. Pavol Juhás, prodekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

 3. Obsah Společnost Scio Národné porovnávacie skúšky (NPS) Test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) Uchazeči z ČR

 4. Společnost Scio • Educational measurement (od 1996) • pomáhá s přijímáním studentů na podstatnou část VŠ a na SŠ • poskytuje své služby základním a středním školám • výzkum, členství AEA-E (Association for Educational Assessment Europe), vlastní konference • Program paralelního vzdělávání, např.: • deskové vzdělávací hry pro školy • osobní rozvoj dětí

 5. Národné porovnávacie skúšky

 6. Národné porovnávacie skúšky V přijímacím řízení na VŠ v ČR od roku 2000. Výsledků využívá 57 fakult v ČR a SR. Každoročně jimi projde více než 25.000 uchazečů o studium. Vychází z obdobných zkoušek využívaných v zahraničí (např. SAT, GRE).

 7. Testy Všeobecné študijné predpoklady Základy společenských věd Matematika Testy z cizích jazyků (Aj / Nj) Přírodní vědy (Fy, Che, Bi) Důraz na precizní vývoj trvale vysoká míra reliability trvá rok, obsáhlý realizační tým (autoři, pilotáže, pretestace, oponentury,…) Národné porovnávacie skúšky

 8. VŠP (Všeobecné študijné predpoklady; SK verze) = OSP (Obecné studijní předpoklady; CZ verze) možnost zkoušku zopakovat (stres, nevolnost, tréma) fakulta nepřicházejí o kvalitní uchazeče, kteří neuspěli jen kvůli momentální indispozici Národné porovnávacie skúšky

 9. Místa konání 33 měst v ČR 10 na Slovensku Dostupnost zkoušek snižuje náklady uchazeče (doprava, ubytování) Snižuje stres a hendikep daný únavou z cestování Národné porovnávacie skúšky

 10. Platba za NPS hradí uchazeč (ušetří na cestovném, jedna zkouška pro více fakult) zkouška VŠP 16 euro některé fakulty uchazečům hradí zkoušku Sociální podpora Pokud uchazeč prokáže (stejně jako např. u nároku na sociální stipendium), že by pro něj mohla být částka nutná k úhradě NPS limitující, hradí pouze malou část z ceny NPS (4 euro). Národné porovnávacie skúšky

 11. Transparentnost Rovné podmínky pro všechny (obtížnost testů, průběh zkoušek, …) Automatizované vyhodnocení testů Účastník má okamžitě a vše pod kontrolou (zadání testů, záznamové archy) Jedinečný institut veřejné oponentury námitky k průběhu zkoušek námitky k obsahu testů námitky ke správnosti zpracování záznamového archu a k vyhodnocení zkoušky Reziduum pro VŠ: odpadají důvody k podávání žádostí o přezkum. Národné porovnávacie skúšky

 12. Národné porovnávacie skúšky Modulárnost = výhoda pro VŠ výběr a kombinace libovolných předmětů nastavení různé váhy oddílům testu využití NPS jen pro některé obory propojení s vlastními přijímacími zkouškami, resp. s dalšími kritérii přijímacího řízení, alternativa k vlastním přijímacím zkouškám atd. Rozhodování o přijetí či nepřijetí zůstává zcela v rukou fakulty.

 13. Modely využití NPS NPS povinné vhodné pro fakulty s převisem poptávky nepořádá přijímací zkoušky a přijímá jen na základě výsledku NPS získává všechny výhody, které NPS nabízí Např.: Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Fakulta sociálnych vied UCM Trnava, UVLF Košice, Právnická fakulta UK Praha, Fakulta sociálních věd MU Brno a další. NPS nepovinné Fakulty s nízkým převisem poptávky, ale i fakulty s vysokým převisem Nemění kritéria PŘ, jen přidají alternativu přijetí na základě dobrého výsledku NPS Příležitost pro uchazeče, pro něž jsou překážkou stávající kritéria (např. známky SŠ, přijímací zk. fakulty) Příležitost pro uchazeče ze vzdálených regionů Možnost vyřešit přijetí už v období prosinec až květen Např. Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Ekonomická fakulta UMB, Fakulta informatiky MU Brno, Fakulta ekonomie a manažmentu SPU, Fakulta managementu VŠE Praha, a další. NPS jako doplněk (může být povinně i nepovinně) fakulta kombinuje výsledek NPS a zároveň pořádá vlastní PZ (ústní, talentové, oborové) Např.: Fakulta architektury STU, Fakulta sociálních věd UK Praha, Fakulta manažmentu PU

 14. Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) Využívá ho 85% fakult, které využívají NPS. Netestuje znalosti, ale obecné dovednosti, které jsou nezbytné pro studium každého vysokoškolského oboru. Vychází z testů SAT a GRE (v USA od roku 1966). Mezi VŠP a SAT korelace 0,761 • Z jeho výsledku lze dobře odhadnout, zda • bude uchazeč úspěšným studentem • (predikční validita). • Vysoce stabilní • (podobně jako IQ).

 15. Verbální oddíl orientace v delších souvislých textech a jejich správné chápání, jazyková výbava uchazečů Argumentační oddíl schopnost vyvozování závěrů, porozumění logickým souvislostem a argumentaci Analytický oddíl schopnost dělat logické závěry ze sady podmínek, orientaci ve větším množství uspořádaných informací a abstraktivní formy uvažování Kvantitativní oddíl rychlá orientaci v základních početních úkolech, selský rozum použitý k řešení jednoduchých matematických úloh Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)

 16. Jedná se o srovnávací test (na rozdíl např. od maturitních testů, které jsou ověřovací) Řeší se v časovém stresu (90 otázek na 110 minut) Nikdo ho nestihne celý, neznamená to neúspěch Průměrná úspěšnost má být a je 50% Cílem je porovnat uchazeče, oddělit lepší od horších, a to velmi citlivě Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)

 17. Ostatní předměty Základy společenských věd látka v rozsahu učiva na gymnáziu 3 oddíly: Stát a právo: právo, politologie Hospodářství a svět: ekonomie, moderní dějiny, evropská integrace Společnost a jedinec: filozofie, psychologie, sociologie Cizí jazyky (AJ, NJ) úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce poslech, čtení a porozumění textu, konverzační situace, komplexní cvičení, gramatika Matematika látka v rozsahu učiva na gymnáziu (bez diferenciálního a integrálního počtu) rozdělen do dvou oddílů. První oddíl obsahuje 20 jednodušších úloh, na jejich řešení mají účastníci 40 minut. Druhý oddíl obsahuje 20 obtížnějších úloh a na jejich řešení mají účastníci 80 minut. Přírodní vědy testy z Biologie, Chemie a Fyziky obsahově lze přizpůsobit zaměření fakulty

 18. Důvody proč fakulty přechází na NPS

 19. Fakulty řeší tyto situace Kolísá počet uchazečů a mění se jejich struktura Přijímací řízení je velkou zátěží pro celou fakultu Vysoký počet přezkumů - někdy se řeší i právní cestou Problémy a pochybnosti spojené s přípravou testů, průběhem zkoušek a vyhodnocením (utajení, transparentnost, srovnatelnost variant testů, kvalita a bezchybnost testů, rovné podmínky pro všechny) Výběr nevhodných studentů, použití nevhodných nástrojů pro výběr Snaha o diferenciaci kritérií přijímacího řízení (získání nového okruhu uchazečů, diferenciace struktury přijatých) Rozdílná úroveň SŠ, rozdílná hodnocení ze SŠ (nemožnost využívat známky ze SŠ jako objektivní kritérium)

 20. Uchazeči

 21. Uchazeči v ČR Počty českých uchazečů hlásících se v ČR na veřejné VŠ (r. 2012) Počty nepřijatých přihlášek podle zaměření fakult (r. 2012)

 22. Uchazeči v ČR Počty nepřijatých na veřejné VŠ podle kraje (r. 2012)

 23. Uchazeči ČR v. SR Počty českých uchazečů hlásících se na slovenské fakulty (r. 2012) pro srovnání: Počty slovenských uchazečů hlásících se na české fakulty (r. 2012)

 24. Uchazeči v ČR: povědomí Výstupy dotazníkového šetření mezi českými uchazeči o studium na VŠ Poznáte ponuku odborov štúdia na niektorých atraktívnych slovenských fakultách? Podal/a by ste si prihlášku na slovenskú fakultu, pokiaľ by uznávala výsledok testu OSP (VŠP)? r. 2013, 7265 respondentů

 25. Uchazeči v ČR: povědomí Pokiaľ ste uviedol/la, že by ste si prihlášku podal/a, spresnite prosím sídlo VŠ Pokiaľ ste uviedol/la, že by ste si prihlášku nepodal/a, spresnite prosím dôvod r. 2013, 7265 respondentů r. 2013, 7265 respondentů

 26. Děkuji za pozornost www.scio.sk/nps