2012
Download
1 / 26

2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

2012. Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro studenty doktorského studia. Program:. Studijní pravidla a studijní agenda Stipendia Práce se SIS, tvorba individuálního studijního plánu Práce s OBD, zadávání publikací Informace z oddělení VaV

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2012' - mabli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2012

Základní informace o studijních PRAVIDLECH A povinnostech pro studenty doktorského studia


Program
Program:

 • Studijní pravidla a studijní agenda

 • Stipendia

 • Práce se SIS, tvorba individuálního studijního plánu

 • Práce s OBD, zadávání publikací

 • Informace z oddělení VaV

 • Informace ze zahraničního oddělení

 • Zápis do studia

 • Eventuálně informační schůzky jednotlivých oborů


Studijn pravidla
Studijní pravidla

 • Studijní a zkušební řád UK, Stipendijní řád UK

 • Pravidla pro organizaci studia UK FHS

 • Pravidla pro přiznávání stipendií UK FHS

 • Opatření děkana

  • Organizace studia v doktorských studijních programech

  • Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů

  • Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013

  • Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu

  • O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia

  • Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

  • Uznávání předmětů absolvovaných v rámci programu LLP/Erasmus


Doktorsk studium
Doktorské studium

 • Studium, jehož absolvováním získáte vědeckou hodnost Ph.D.

 • Je to hodnost vědecká, nikoliv vědecko-pedagogická.

 • Zapojení do pedagogických činností není součástí studia, nesmí být zařazeno do individuálního studijního plánu a obecně se nedoporučuje.

 • Pokud Vás nějaká katedra do podobných aktivit zapojí, máte nárok na odměnu stanovenou opatřením děkana.


Doktorsk studium1
Doktorské studium

 • Není prolongace navazujícího magisterského studia, nýbrž jiným studiem, zaměřeným primárně na získání kompetencí k vědecké práci.

 • Není kreditním studiem!

 • Rozhodující výstupy jsou:

  • Postup při psaní dizertace

  • Publikování a vykazování publikací

  • Navazování zahraničních kontaktů + stáže

  • Plnění předmětů daných akreditací a zakotvených v individuálním studijním plánu


Oborov rada jej pravomoci
Oborová rada – její pravomoci

 • Studium řídí oborová rada

  • Schvaluje a navrhuje děkanovi ke jmenování školitele doktoranda

  • Schvaluje individuální studijní plán

  • Schvaluje případné změny individuálního studijního plánu

  • Rozhoduje o ukončení studia při jeho nesplnění

  • V mezích stipendijního řádu navrhuje snížení či zvýšení stipendia

  • Schvaluje roční hodnocení doktoranda (hodnocení A, B, C)


Individu ln studijn pl n
Individuální studijní plán

 • Individuální studijní plán v sobě zahrnuje všechny povinnosti (tj. publikace, stáže, konference, povinné i volitelné předměty, apod.) za celé studium.

 • Plán obsahuje též akademické roky, v nichž bude student tyto povinnosti plnit.

 • Plán se sestavuje na celé studium.


Individu ln studijn pl n1
Individuální studijní plán

 • Plán sestavuje student se školitelem.

 • V průběhu studia je možno plán se souhlasem oborové rady ve výjimečných případech měnit (např. přidat publikaci, přidat předmět); lze též např. posunout plnění některé naplánované povinnosti - pokud to ale není z vážného důvodu, může se to odrazit v hodnocení doktoranda.


Kolitel
Školitel

 • Profesor, docent nebo vědecký pracovník; jmenuje ho děkan na návrh oborové rady.

 • Vedoucí dizertační práce ale též celé vědecké přípravy doktoranda.

 • Předkládá oborové radě hodnocení doktoranda.

 • Student musí mít po celou dobu studia školitele.


Harmonogram akademick ho roku
Harmonogram akademického roku

 • K dispozici na www.fhs.cuni.cz

 • Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich smlouvat.

 • Studium má roční kontrolu, nikoliv semestrální

 • Důležité datum je konec akademického roku 2012/2013, tj. 20. 9. 2013.


Ro n kontrola co se kontroluje
Roční kontrola, co se kontroluje

 • Zdali student splnil vše, co si na daný akademický rok rozplánoval ve studijním plánu, tj. vykázané publikace, stáže, předměty, apod.

 • Rozhodující pro kontrolu jsou povinnosti řádně zapsané, vykázané či atestované v SIS (u některých zkoušek je též sestaven písemný protokol o zkoušce).

 • Kontrola se dělá na základě ročního hodnocení, návrh zpracuje student, postoupí školiteli, ten má právo vrátit studentovi či postoupit hodnocení oborové radě. Školitel hodnotí studenta na škále A-C; hodnocení C znamená ukončení studia, oborová rada hodnocení buď potvrdí nebo změní.


Publikace a konference
Publikace a konference

1) Bez publikací a bez jejich náležitého vykázání za fakultu není možné studium absolvovat. Nestačí mít publikace v tisku, třeba je mít již vydané; píší se na dodatek k diplomu.

2) Studium též předpokládá aktivní účast na konferencích, pokud je příspěvek publikován ve sborníku, též je třeba ho zadat: taková publikace je jiného typu než 1).


Stáže

 • Stáže jsou též součástí studijního plánu, je třeba je do plánu řádně zaznamenat a nahlásit (i v případě krátkodobé stáže) na zahraničním oddělení.

 • Na žádném oboru není stáž povinná, ale velmi doporučujeme možnost využít.


P edm ty
Předměty

 • V průběhu studia plníte povinné a volitelné předměty.

 • Předměty nejsou klasifikovány známkami, nýbrž pouze "prospěl" - "neprospěl ".

 • Student doktorského studijního programu může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.


Povinn p edm ty
Povinné předměty

 • Jsou dány akreditací oboru.

 • Musí být zohledněny ve studijním plánu, bez jejich splnění nelze studium absolvovat.

 • Jejich počet se liší na jednotlivých oborech, obvykle je jich 3-6.


Povinn voliteln a voliteln p edm ty
Povinně volitelné a volitelné předměty

 • Některé obory předepisují povinně volitelné předměty, které si volíte z určité skupiny.

 • Do individuálního studijního plánu lze (obvykle po dohodě se školitelem) zařadit též volitelné předměty nad rámec povinných a povinně volitelných.

 • Pozor: do studijního plánu nelze zařadit předmět určený pro nav. mag. studium či bak. studium; chodit na něj lze, ovšem ve studijním plánu mohou být pouze doktorské předměty.


Podm nky pro absolvov n studia
Podmínky pro absolvování studia

 • Mít splněný individuální studijní plán

  • Řádně vykázané publikace

  • Doložitelnou aktivní účast na konferencích

  • Splněné povinné i povinně volitelné předměty

 • Napsanou dizertaci


St tn z v re n zkou ka
Státní závěrečná zkouška

 • Státní doktorská zkouška se skládá vždy ze dvou částí:

  • Ústní zkouška

  • Komisionální obhajoba dizertační práce

 • Poslední částí SDK je vždy obhajoba.

 • Hodnocení je prospěl/neprospěl, neznámkuje se.

 • Opakovat část státní zkoušky lze nejvýše jednou.

 • V případě neúspěšné obhajoby lze opravenou práci odevzdat nejdříve za 6 měsíců.


Rozhodn doby studia
Rozhodné doby studia

 • Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit.

 • Maximální doba studia – 8 let; počítá se na 8*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu.

 • Student může být zapsán v prezenční formě studia nejvýše tři roky, v kombinované formě není stanoveno.

 • Dizertaci je třeba odevzdat nejpozději 6 měsíců před koncem maximální doby studia, později nelze.


P eru en studia
Přerušení studia

 • Studium může být i opakovaně přerušeno.

 • Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu.

 • Zpravidla se přerušuje na rok.

 • Dnem přerušení studia pozbýváte postavení studenta podle zákona o vysokých školách.


P estup z formy na formu
Přestup z formy na formu

 • Přestup mezi jednotlivými formami studia je během studia možný, a to vždy od následujícího semestru.

 • Žádost o změnu formy je třeba podat nejpozději do 31. 3. pro změnu formy studia od letního semestru, resp. do 31. 10. pro změnu od zimního semestru daného akademického roku.

 • Po vyčerpání maximální doby, kdy student může studovat prezenčně, je automaticky přeřazen na kombinovanou formu.


Poplatky za studium
Poplatky za studium

 • Doktorandi neplatí žádné poplatky za studium.


Stipendia
Stipendia

 • Druhy stipendií: doktorandské, účelové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK).

 • http://www.ubytovani.cuni.cz/


Stipendia1
Stipendia

 • DOKTORANDSKÁ STIPENDIA - rozsah

 • 1. ročník – 6050 Kč měsíčně

 • 2.– 3. ročník – 7300-11.000 Kč měsíčně – dle rozhodnutí oborové rady na základě studijních výsledků doktoranda

 • Prosíme, zadejte číslo svého účtu do SIS!


N vody pro pr ci se sis
Návody pro práci se SIS

 • www.fhs.cuni.cz

  • SIS

   • Užitečné odkazy

    • Návody na práci se syslem

     • Přihlašování studentů k termínům zkoušek

     • Vložení bak. či diplomové práce do SIS

     • Změna osobních údajů

     • Návod na vyplnění ročního hodnocení


Video n vody
Video návody

 • www.youtube.com

  • studfhs

   • Individuální studijní plán doktoranda

   • Vložení závěrečné práce

   • Přihlašování k termínu zkoušek


ad