1 / 8

Tak !

Tak !. - dla lokalnych producentów. Wyniki ankiety z zakresu znajomości zagadnienia: ŚWIADOMOŚĆ MŁODYCH LUDZI NA TEMAT ,, ZNACZENIA ZAKUPÓW ŻYWNOŚCI U LOKALNYCH PRODUCENTÓW”. Wymień lokalnych producentów żywności.

maalik
Download Presentation

Tak !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tak ! - dla lokalnych producentów

  2. Wyniki ankiety z zakresu znajomości zagadnienia:ŚWIADOMOŚĆ MŁODYCH LUDZI NA TEMAT ,, ZNACZENIA ZAKUPÓW ŻYWNOŚCI U LOKALNYCH PRODUCENTÓW”

  3. Wymień lokalnych producentów żywności Zaskakującym faktem jest to, że tylko 4% ankietowanych potrafiło wskazać cztery przykłady lokalnych producentów. Aż 32 % ankietowanych nie potrafiło podać nawet jednego przykładu.

  4. Na pytanie, gdzie najczęściej kupujesz owoce i warzywa, ankietowani odpowiedzieli:

  5. Odpowiedź ankietowanych na pytanie, czy robiąc zakupy zwracasz uwagę na źródło ich pochodzenia:

  6. W jaki sposób pomagasz środowisku kupując produkty u lokalnych producentów? To kolejne pytanie, które zadałyśmy naszym rówieśnikom. Odpowiedź ich jest zadawalająca. Z wykresu wynika, iż tylko 7% nic nie robi dla środowiska.

  7. Zapytałyśmy ankietowanych: czy Twoim zdaniem zakup produktów lokalnych wspiera własny region? Odpowiedź zaskakuje, ale miło. Otóż większość młodzieży udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Jest to dowód, iż młodzi ludzie są świadomi swoich wyborów.

  8. Dziękujemy, za obejrzenie wyników naszej ankiety K. Siestrzewitowska E. Gręziak

More Related