Download
herman n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HeRMAN PowerPoint Presentation

HeRMAN

185 Views Download Presentation
Download Presentation

HeRMAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HeRMAN Softwarepakket voor het plannen en registreren van begeleiding

 2. HeRMAN • Situering • Toelichting functionaliteit • Vorming

 3. Ons Germaine tot uw dienst Lijkt het soms vaag en moeilijk te plaatsen? Geen nood: Ik ben een sprekend voorbeeld!

 4. Koppeling software TWERK BOSSA - ADRESSENBESTAND • BOSST • Prestaties • subsidiecontrole • HeRMAN • Persoonlijk • OntwikkelingsPlan (POP) EENMALIGE INVOER VAN GEGEVENS

 5. SWP ~ specifieke context • Specifieke doelgroep • Aangepaste, kwaliteitsvolle arbeid • Economische omgeving • Gebonden aan overheidsreglementering Vraagt …..

 6. Specifiek HRM Management Onze Sterkte Onze Aandachtspunten Sterk doorgedreven HRM beleid Expertise in het werken met Specifieke doelgroepen • Beperkte planning / structuur • Beperkte registratie • Gebrek aan uniformiteit • Te weinig aantoonbaar voor • Doelgroep • Onderneming • Sector • overheid

 7. Specifiek HRM Management Specifieke Tool op maat van de sector Geïnformatiseerd Persoonlijk Ontwikkelingsplan HeRMAN

 8. Duidelijke meerwaarde • Doelgroepwerknemer • Meer systematische/doelgerichte ondersteuning • Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen • Inzicht in eigen groei • Continue stimulering verdere groei • Mee sturen van het begeleidingsproces • Leren werken met de computer

 9. Duidelijke meerwaarde • Individuele onderneming • Instrument optimaliseren eigen begeleidingsaanpak • Juiste man/vrouw op juiste plaats=hoger rendement • Eenduidig begeleidingssysteem • Zichtbaarheid van de begeleidingsinspanningen (intern, extern), betere opvolging mogelijk • Mogelijkheid tot verwerken van de gegevens via computer verdere professionalisering, meer slagkracht

 10. Duidelijke meerwaarde • Sector • Verzamelen van vergelijkbare info over begeleidingsacties • Sterkere professionalisering van de sector • Overdraagbaar maken eigen expertise naar andere doelgroepen en NEC • Mogelijkheid tot rapportering via verwerking van gegevens met de computer Grotere slagkracht naar overheid

 11. Specifieke HRM Methodiek Gericht op: • ontwikkelen van competenties werknemers • door het creëren van arbeid op maat • via het matchencompetenties van de doelgroep en nodige competenties voor de organisatie

 12. Specifieke HRM Methodiek Doelgroep Aanwezige en potentiële competenties Organisatie Nodige competenties MATCHING Taak Taak Taak FUNCTIE op maat

 13. Matchen schept mogelijkheden Ik kan goed kaartlezen, ik ken de streek als mijn broekzak, ben mondig, ga graag om met klanten en ben niet bang van wat fysieke arbeid. De sociale werkplaats zoekt een bijrijder op woensdag en donderdag want de Russische chauffeur een boom van een kerel, kent maar een half woord Nederlands, heeft moeite met kaartlezen en is nieuw in de streek. Dus neem ik op maandag en dinsdag de telefoons op en rijd ik op woensdag en donderdag mee met de vrachtwagen.

 14. Werken met competenties Werken met competenties vraagt • Zicht op de taken die uitgevoerd worden in de sociale werkplaats • Nagaan welke competenties nodig zijn om de taken uit te voeren. • Observeren van competenties van mensen • Evolutie in de competenties nastreven en bijhouden.

 15. Werken met competenties Gene Paniek! HeRMAN biedt een kader en HeRMAN laat toe op eigen tempo te evolueren!

 16. Competenties in HeRMAN • Algemene Kennis • Vaktechnische Kennis • Sociale vaardigheden • Persoonlijke competenties • Technische competenties Specifieke invulling naargelang de taak waarvoor deze competentie van toepassing is

 17. HeRMAN = instrument voor • Verzamelen en bewaren van gegevens • Plannen v/d ondersteuning (leerdoelen) • Registreren v/d ondersteuning • Evalueren en bijsturen v/d ondersteuning • Rapporteren van gegevens/resultaten/ … • Begeleidingsacties • Ontwikkeling doelgroep

 18. HeRMANVerzamelen van gegevens individuele werknemers • Individueel dossier • Begeleidingsinterventies • Individueel competentieprofiel • Info –items (ad hoc relevante gebeurtenissen technisch of sociaal) • Ontwikkelingsdoelen (lange en korte termijn)

 19. HeRMAN verzamelen van gegevens organisatie • Adresgegevens • Alle erkende activiteiten • Alle afdelingen en vestigingen • Overzicht van de werknemers (doelgroep en omkadering) per afdeling, vestiging en erkende activiteit • Info-items bedrijf • Interventies op ondernemingsniveau (vb: teamvergaderingen, vormingen, uitstapjes, ….)

 20. HeRMANplannen van ondersteuning WAAROM? Doordachte ondersteuning=effectieve ondersteuning=betere prestaties Ondersteuning in een systematische, gestructureerde aanpak voor ELKE werknemer op GEREGELDE tijdstippen!

 21. Wat kan je plannen? • Onthaal van de werknemer • Fase van observatie van de werknemer i.f.v. leren kennen van mogelijkheden • Werken aan doelstellingen v/d werknemer • Evaluatiegsprekken • Functioneringsgesprekken • ……..

 22. HeRMANWerken met doelstellingen Reeks te behalen competenties Lange Termijn Doelstelling 1 of enkele competenties Korte Termijn Doelstelling (tussendoel) 1 of enkele competenties Ondersteuningsactie (middel om doel te bereiken)

 23. Leerdoelen van ons Germaine • LTD: zo goed mogelijk functioneren in de verschillende afdelingen van het magazijn. • Wat moet ik daarvoor kennen, kunnen en hoe moet ik mij gedragen? • Kennis van hef- en tiltechnieken • Kennis van opdeling magazijn • Kennis van lezen en schrijven • Kunnen sorteren • Goederen kunnen beoordelen op kwaliteit • Ordelijk kunnen werken • Kunnen samenwerken • …..

 24. Leerdoelen ons Germaine • Niet alles tegelijk a.u.b! • Eerste tussendoel (KTD): kunnen correct sorteren en klaarzetten van speelgoed. • Welke competenties die ik hiervoor nodig heb? • Kennis van de sorteerprocedure • Ordelijk kunnen werken • Kunnen sorteren • Kunnen beoordelen van goederen naar kwaliteit

 25. Leerdoelen ons Germaine • Hoe zullen we dat aanpakken? • Geplande acties: • Begeleider legt de sorteerprocedures of afspraken uit • Begeleider toont voor wat er moet gebeuren • Germaine kan een week samen met Tony sorteren • Germaine sorteert een week alleen • Begeleider gaat regelmatig zien of Germaine het goed doet en geeft haar feedback.

 26. HeRMANRegistreren ondersteuning WAAROM? METEN = WETEN! • Doorzichtige ondersteuning naar werknemer/onderneming • Mogelijkheid tot evaluatie en bijsturen ondersteuningsaanpak.

 27. Wat en hoe registreren? • Wat? Evaluatiesgesprek, functioneringsgesprek, acties in het kader van de kortertmijndoelstelling, … • Hoe? Aanvinken wanneer uitgevoerd, wie er bij betrokken was en korte bemerking over het verloop

 28. Registreren begeleidingVoorbeeld ons Germaine De acties bij mijn korte termijndoelstelling 1. Begeleider legt de sorteerprocedures of afspraken uit Uitgevoerd door begeleider Jan op 25/05/04, verloop: OK 2. Begeleider toont voor wat er moet gebeuren Uitgevoerd door begeleider Jan op 25/05/04, verloop: OK 3. Germaine kan een week samen met Tony sorteren Uitgevoerd door Germaine en Tony op 2/06/04, verloop: verliep moelijk, Tony moest constant verbeteren

 29. Evalueren en bijsturen begeleiding Beoordelen en registreren van: • Het effect van de begeleiding • Continu via opvolging acties leerdoelen • Op bepaalde tijdstippen via evaluaties en functioneringsgesprekken • De evolutie in de competenties van werknemers Laat toe de begeleiding tijdig bij te sturen om het gewenste resultaat te bereiken.

 30. Evalueren en bijsturen Leerdoelen van Germaine De opvolging van de acties i.k.v mijn KTD (leren sorteren) toont dat ik het nog niet beet heb. GEVOLG: De begeleider moet samen met mij uitzoeken waar het fout loopt en hoe het beter kan en dus een NIEUWE ACTIE ondernemen i.f.v het “kunnen sorteren van speelgoed” of een andere doelstelling opstellen.

 31. Evalueren en bijsturen Op geregelde tijdstippen wordt er geëvalueerd of krijg ik een functioneringsgesprek. Daar staan we o.a. stil bij het werken aan de doelstellingen, waar zijn we mee bezig, zijn we nog goed bezig? Wat hebben we al bereikt? Hoe zit het met mijn sterktes en zwaktes? Mijn competentieprofiel wordt aangepast op basis van gegevens die we verkregen gedurende de voorbij periode.

 32. Rapporten en Formulieren Overzicht begeleidingsacties, evolutie doelgroepwerknemers, afdrukken formulieren, … • Op werknemersniveau • Op ondernemingsniveau • Op sectorniveau • Overheid

 33. Rapporten enkele voorbeelden • Overzicht geplande en gerealiseerde doelstellingen en acties werknemers • Overzicht vormingen per medewerker • Overzicht geplande en gerealiseerde evaluaties/fucntioneringsgesprekken/werkoverleggen/teamvergaderingen per medewerker • Overzicht aanwezige en nodige competenties voor de organisatie • Overzicht evolutie competenties van werknemers • Overzicht dossiergegevens werknemers

 34. Formulieren enkele voorbeelden Voorstellen formulieren, mogelijkheid om eigen formulieren te blijven gebruiken. • Intakeformulier • Formulier sollicitatiegesprek • Formulier functioneringsgesprekken (in de toekomst komen er nog formulieren bij)

 35. Computervereisten • Computervereisten: Pentium 133 processor, 32 MB RAM geheugen,160 MB vrije ruimte op harde schijf, Internet Explorer 5.01, Windows 98

 36. Vormingen Inleiding competentiemanagement Implementatie competentiemanagement Software HeRMAN Observeren en scoren van competenties Criteriumgericht interviewen Meer info? Kijk op www.sst.be rubriek Vorming of Ledenhoek - HeRMAN