3 laadunhallinnan periaatteet laatulupaukset laatukriteerit ja keinot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. Laadunhallinnan periaatteet (laatulupaukset/laatukriteerit) ja keinot PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. Laadunhallinnan periaatteet (laatulupaukset/laatukriteerit) ja keinot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

3. Laadunhallinnan periaatteet (laatulupaukset/laatukriteerit) ja keinot - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

3. Laadunhallinnan periaatteet (laatulupaukset/laatukriteerit) ja keinot. Liite 4. Laadunhallinnan viitekehys (arviointialueet). Tulokset. TOIMINTA (Mahdollistajat). 9. KESKEISET SUORITUS-KYKY-TULOKSET. 3. HENKILÖSTÖ. 7. HENKILÖSTÖ- TULOKSET. 1. JOHTAJUUS. 5. PROSESSIT,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. Laadunhallinnan periaatteet (laatulupaukset/laatukriteerit) ja keinot' - lynna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 laadunhallinnan periaatteet laatulupaukset laatukriteerit ja keinot
3. Laadunhallinnan periaatteet (laatulupaukset/laatukriteerit) ja keinot

Liite 4

Laadunhallinnan viitekehys (arviointialueet)

Tulokset

TOIMINTA (Mahdollistajat)

9. KESKEISET SUORITUS-KYKY-TULOKSET

3. HENKILÖSTÖ

7. HENKILÖSTÖ- TULOKSET

1. JOHTAJUUS

5.

PROSESSIT,

TUOTTEET

JA PALVELUT

2.

STRATEGIAT JA

TOIMINNAN

SUUNNITTELU

6. ASIAKAS-JA KANSALAIS-TULOKSET

8. YHTEISKUNNALLI-SET TULOKSET

4.

KUMPPANUUDET JA RESURSSIT

Oppiminen, luovuus ja innovaatiot

toiminta kaikille arviointikohdille yhteist
TOIMINTAKaikille arviointikohdille yhteistä

Toimintatavat kuvaavat sitä, mitä sosiaali- ja terveystoimessa tehdään, kuka tekee ja miten se tehdään

 • Arvot ohjaavat toimintaa ja ne näkyvät arkipäivän työssä
 • Visio ja missio on muutetaan operatiiviseksi toiminnaksi ja tavoitteiksi
 • Riskit tunnistetaan ja niihin puututaan
 • Tehtävät ja vastuut sovitaan ja kuvataan kirjallisesti
 • Toimintoja hallitaan ja arvioidaan tulosalueperustaisesti ja yli tulosaluerajojen
 • (*) merkintä sosiaali- ja terveystoimen kriteeristössä viittaa terveydenhuoltolain 8§:n mukaisen laatu ja potilasturvallisuusoppaan tarkistuslistan kriteereihin. Nämä koskevat koko organisaatiota ja ovat siten osa kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa.
 • Muut potilasturvallisuusoppaan tarkistuslistan mukaiset kriteerit ovat yhteisen osion loppuosassa omana kokonaisuutenaan. Nämä koskevat suoraan potilasrajapinnassa toimivia yksiköitä.
toiminta
TOIMINTA
 • Johtaminen
  • Kaupungin arvoista johdetut sosiaali- ja terveystoimen arvot näkyvät osana arkipäivän toimintaa ja imagokuvaa
   • Avoimuus ja läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys, hyvä ammattietiikka, oikeudenmukainen päätöksenteko, hyvä henkilöstöjohtaminen, asiakaslähtöinen toiminta, sidosryhmien osallistaminen
  • Sosiaali- ja terveystoimen johtamisjärjestelmä tukee ja ohjaa esimiestyötä
   • Johtaminen perustuu sopimusohjausmalliin, jota kehitetään pitkäjänteisesti ottaen huomioon tietojohtamisen vaatimukset
   • Johtamistyössä keskeistä on toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja muutosten hallinta
   • Johtajat johtavat muutosta ja huolehtivat sovittujen muutosten toteuttamisesta
  • Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomalli tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja organisaatiorakennetta muutetaan tarpeen vaatiessa
  • Sosiaali- ja terveystoimessa johtaminen on kannustavaa ja innostavaa ja se perustuu luottamukseen esimiesten ja työntekijöiden välillä
  • Sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä johdetaan esimerkillisesti ja johtaminen perustuu yhteneväisiin laadunhallinnan periaatteisiin ja arviointimenetelmiin sekä toiminnan kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan
  • Johtajat verkostoituvat aktiivisesti keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa
  • Sosiaali- ja terveystoimea johdetaan asiakaslähtöisesti
1 johtaminen 1 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

1. JOHTAMINEN (1/2)
1 johtaminen 2 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

1. JOHTAMINEN (2/2)
toiminta1
TOIMINTA

2. Strategiat ja toiminnan suunnittelu

 • Sosiaali- ja terveystoimen strategia perustuu sopimusohjauksessa esiin nostettuihin kysymyksiin
 • Sosiaali- ja terveystoimen sopimusohjausmalli kattaa koko organisaation viraston ylimmästä johdosta työntekijätasolle asti
 • Sosiaali- ja terveystoimen strategia perustuu ajantasaisuuteen ja systemaattiseen ennakointijärjestelmään
 • Sosiaali- ja terveystoimen strategisten tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon kaupunkitasoiset tavoitteet, viraston sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutokset ja saadut palautteet
 • Sosiaali- ja terveystoimi suunnittelee toimintansa sovittamalla yhteen tavoitteensa muiden hallintokuntien kanssa
 • Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä kattavat ja vertailukelpoiset tehokkuus-, vaikuttavuus-, tuottavuus- ja tyytyväisyysmittarit (asiakas ja työntekijä)
 • Sosiaali- ja terveystoimi raportoi toiminnastaan ajantasaisesti ja poikkeamiin puuttumalla
 • Sosiaali- ja terveystoimi uudistaa palvelutuotantoaan innovatiivisesti ja osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin
2 strategiat ja toiminnan suunnittelu 1 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

2. STRATEGIAT JA TOIMINNAN SUUNNITTELU (1/2)
2 strategiat ja toiminnan suunnittelu 2 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

2. STRATEGIAT JA TOIMINNAN SUUNNITTELU (2/2)
toiminta2
TOIMINTA

3. Henkilöstö

 • Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstötyön prosessit ovat sujuvia ja toimintaa tukevia
 • Sosiaali- ja terveystoimessa kohdistetaan joustavasti henkilöstöresursseja tarpeen vaatimalla tavalla
 • Sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöt ovat turvallisia ja hyvinvoivia
 • Henkilöstön kanssa käydään avointa vuoropuhelua
 • Henkilöstön osaaminen tunnistetaan ja sitä kehitetään ja osaamista johdetaan strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
 • Sosiaali- ja terveystoimi on kilpailukykyinen työnantaja palkkauksen ja työnantajamaineen osalta
 • Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä kannustavat palkitsemiskäytännöt
 • Sosiaali- ja terveystoimen johto ja henkilöstö vastaa viraston työnantajamaineesta
 • Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on kannustavaa ja innostavaa ja avoin toiminta perustuu luottamukseen työntekijöiden kesken
 • Sosiaali- ja terveystoimi tekee tuloksellista oppilaitosyhteistyötä
3 henkil st 1 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

3. HENKILÖSTÖ (1/2)
3 henkil st 2 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

3. HENKILÖSTÖ (2/2)
3 henkil st 2 21

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

3. HENKILÖSTÖ (2/2)
toiminta3
TOIMINTA

4. Kumppanuudet ja resurssit

 • Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkosto on kattava ja perustuu eri tulosalueiden saumattomaan yhteistyöhön ja palveluja arvioidaan kriittisesti ja evidenssilähtöisesti
 • Sosiaali- ja terveystoimella on ajantasaiset ja tarpeenmukaiset toimitilat ja -suunnitelmat
 • Sosiaali- ja terveystoimen toiminta perustuu tiedonhallintaan ja hyvään sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
 • Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö tunnistaa kustannustietoisuuden vaatimukset
 • Sosiaali- ja terveystoimen talousraportointi on ajantasaista
 • Sosiaali- ja terveydenhuollolla on tarkoituksenmukainen kumppanuusverkosto
 • Sosiaali- ja terveystoimen keskitetty virastohallinto tukee tulosalueita niiden tavoitteiden saavuttamisessa
4 kumppanuudet ja resurssit 1 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

4. KUMPPANUUDET JA RESURSSIT (1/2)
4 kumppanuudet ja resurssit 2 2

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

4. KUMPPANUUDET JA RESURSSIT (2/2)
toiminta4
TOIMINTA

5. Prosessit ja palvelukokonaisuudet

 • Sosiaali- ja terveystoimen virasto- ja tulosaluetasoisia prosesseja johdetaan ja kehitetään
 • Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueet ylittävät asiakas-, palvelu- ja hoitoprosessit tunnistetaan, määritellään ja niitä kehitetään asiakaslähtöisesti sekä kokonaisuuksia optimoiden
 • Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden sisäiset palvelu- ja hoitoprosessit sekä palvelut hallitaan ja niitä kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti omistajien toimesta
 • Sosiaali- ja terveystoimen palveluja arvioidaan kriittisesti ja evidenssilähtöisesti
 • Sosiaali- ja terveystoimi ottaa asiakkaat ja potilaat mukaan palvelujen suunnitteluun
 • Sosiaali- ja terveystoimessa panostetaan kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen
5 prosessit ja palvelukokonaisuudet

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

5. PROSESSIT JA PALVELUKOKONAISUUDET
5 prosessit ja palvelukokonaisuudet1

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

5. PROSESSIT JA PALVELUKOKONAISUUDET
tulokset kaikille arviointikohdille yhteist
TULOKSETKaikille arviointikohdille yhteistä

Tuloksilla arvioidaan, miten hyvin sosiaali- ja terveystoimi on saavuttanut toiminnalle asetetut tavoitteet

 • Mittauksessa käytetään kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja vertailukelpoisia mittareita
 • Tavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä objektiivisilla tulosindikaattoreilla että subjektiivisia näkemyksiä kuvaavilla tulostiedoilla
 • Tuloksia arvioidaan osana johtamisen kehittämistä ja toiminnan tulosaluerajat ylittävää kehittämistä
 • Tuloksia verrataan ja seurataan kattavasti ja säännöllisesti ja niiden poikkeamiin puututaan
tulokset
TULOKSET

6. Asiakastulokset

 • Sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalautejärjestelmä on kattavasti ja säännöllisesti käytössä ja monipuolisia tuloksia raportoidaan sovitun mukaisesti
 • Sosiaali- ja terveystoimen asiakastulokset ovat kaikilla tulosalueilla ja tulosyksiköillä hyviä
 • Hyvistä asiakastuloksista palkitaan työntekijöitä

7. Henkilöstötulokset

 • Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan kattavasti ja säännöllisesti vuosittain
 • Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstötulokset ovat parhaita Turun kaupungin organisaatioiden vertailussa
 • Hyvistä henkilöstötuloksista palkitaan
6 asiakastulokset

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

6. ASIAKASTULOKSET
7 henkil st tulokset

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

7. HENKILÖSTÖTULOKSET
tulokset1
TULOKSET

8. Yhteiskunnalliset tulokset

 • Sosiaali- ja terveystoimi edistää toiminnallaan kaupungin ilmasto- ja ympäristö -ohjelmaa
 • Sosiaali- ja terveystoimi osoittaa yhteiskuntavastuunsa osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja toimimalla aloitteellisesti heikompiosaisten puolesta

9. Keskeiset suorituskykytulokset

 • Sosiaali- ja terveystoimella on kattavasti käytössä OPTS –mittarit, joille on määritetty tavoitearvot
 • Sosiaali- ja terveystoimi saavuttaa kattavasti vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa
8 yhteiskunnalliset tulokset

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

8. YHTEISKUNNALLISET TULOKSET
9 keskeiset suorituskykytulokset

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Keskitetyn virastohallinnon johtajat, tulosalueiden johtajat

ja tulosyksiköiden johtajat

9. KESKEISET SUORITUSKYKYTULOKSET
slide26

Muut potilasturvallisuussuunnitelman tarkistuslistan mukaiset kriteerit suoraan potilasrajapinnassa toimivien yksiköiden käyttööneliyllä mainittujen ja (*) -merkittyjen kriteereiden lisäksi