rozw j miast w polityce sp jno ci ue
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozwój miast w polityce spójności UE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Rozwój miast w polityce spójności UE - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Rozwój miast w polityce spójności UE. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Sopot, 20.06.2008. Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013. Włączenie wymiaru miejskiego do głównego nurtu programowania (mainstreaming) NSRO Programy Operacyjne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozwój miast w polityce spójności UE' - lynley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozw j miast w polityce sp jno ci ue

Rozwój miast w polityce spójności UE

Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Sopot, 20.06.2008

polityka miejska w polityce sp jno ci 2007 2013
Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013
 • Włączenie wymiaru miejskiego do głównego nurtu programowania (mainstreaming)
  • NSRO
  • Programy Operacyjne
 • Miasta – partnerzy przy realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Rozszerzenie dotychczasowego programu URBACT
 • Regiony na rzecz zmian gospodarczych (Regions for Economic Change)
 • Innowacyjne instrumenty finansowania (JESSICA, JEREMIE)
polityka miejska w polityce sp jno ci 2007 20131
Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013
 • EFRR wspiera zintegrowany rozwój obszarów miejskich poprzez finansowanie:
  • Infrastruktury miejskiej (transport, gospodarka wodna i odpadami, społeczeństwo informacyjne, rekultywacja środowiska naturalnego, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, turystyka, infrastruktura społeczna…)
  • Inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy
  • Wymiany doświadczeń
  • Mieszkalnictwa (art.. 7.2)
  • Wspólnych, zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich (art.. 8)
 • Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich (inżynieria finansowa; art.. 44 Rozporządzenie ogólne)
polityka miejska w polityce sp jno ci 2007 20132
Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013
 • Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (punkt 5.1)
  • Promowanie miast jako siły napędowej rozwoju regionu
  • Promowanie wewnętrznej spójności na obszarach miejskich
  • Promowanie zrównoważonego i policentrycznego rozwoju
  • Średnio- i długoterminowe plany zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
  • Governance
 • Komunikat Komisji - Polityka spójności a miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach
  • Ok. 60 wytycznych dla miast
alokacja funduszu sp jno ci i efrr w poszczeg lnych dziedzinach ue 27
Alokacja Funduszu Spójności i EFRR w poszczególnych dziedzinach – UE 27

Źródło: opracowanie KE, 01.2008

alokacja funduszu sp jno ci i efrr w poszczeg lnych dziedzinach pl
Alokacja Funduszu Spójności i EFRR w poszczególnych dziedzinach – PL

Źródło: opracowanie KE, 01.2008

narz dzia planowania i zarz dzania governance

Narzędzia planowania i zarządzania (governance)*

*Na podstawie informacji z Komisji Europejskiej, DG REGIO, Urban Actions

zr wnowa ony rozw j obszar w miejskich
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
 • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich wymaga:
  • Planowania opartego na przyszłościowej wizji
  • Efektywnego zarządzania angażującego partnerów publicznych i prywatnych
  • Uwzględnienia problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
  • Planowania przestrzennego
  • Multilevel governance
  • Opracowania master planu
strategiczny master plan dla ca ego obszaru miejskiego lub metropolitarnego
Strategiczny master plan dla całego obszaru miejskiego lub metropolitarnego
 • Opisuje słabe i mocne strony miasta i jego otoczenia
 • Definiuje cele rozwoju w oparciu o wizję strategiczną
 • Koordynuje różne sektorowe i techniczne programy z sąsiadujących obszarów
 • Koordynuje zastosowanie poszczególnych instrumentów przez partnerów publicznych i prywatnych
 • Stanowi ramy dla koordynacji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych na obszarach miejskich
strategiczny master plan dla ca ego obszaru miejskiego lub metropolitarnego1
Strategiczny master plan dla całego obszaru miejskiego lub metropolitarnego
 • Jest realizowany poprzez:
  • Działania sektorowe w zakresie transportu, gospodarki wodnej i odpadami, energii, zdrowia, edukacji…
  • Działania nakierowane na poprawę potencjału innowacyjnego
  • Działania nakierowane na rekultywację/rewitalizację wybranych obszarów miejskich w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego, zwalczania wyłączenia społecznego, poprawy stanu mieszkalnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury…
zr wnowa ony rozw j obszar w miejskich narz dzia planistyczne
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich - narzędzia planistyczne
 • Master plan i plany poszczególnych działań powinny być/uwzględniać:
  • Zintegrowane: pomiędzy sektorami, komplementarne i skoordynowane
  • Partnerstwo: sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie
  • Bottom-up: bliskie obywatelom, działające „z dołu w górę”
  • Skierowany interaktywne

„za zewnątrz”:

zr wnowa ony plan rozwoju obszar w miejskich i polityki sektorowe
Zrównoważony plan rozwoju obszarów miejskich i polityki sektorowe

Polityki narodowe/strategie

Polityki sektorowe

Transport

Środowisko

Umiejętności

MiŚP

Badania

Dziedzictwo

Strategie rozwoju obszarów miejskich

planowanie
Planowanie
 • Średnio- i długookresowe plany rozwoju obszarów miejskich
 • Plany uwzględniające całe funkcjonalne obszary miejskie/metropolitarne i specyficzne działania miejskie (regionalne czy tematyczne)
 • Zapewnienie zintegrowanego i spójnego podejścia
 • Partnerstwo
 • Delegacja odpowiedzialności na rzecz władz miejskich
 • Zaangażowanie obywateli
 • Wzmacnianie zdolności administracyjnych poprzez szkolenia
dzisiejszy kontekst przysz ej polityki sp jno ci
Dzisiejszy kontekst przyszłej polityki spójności
 • Kwestie ustrojowe (konstytucja, zakres działań wspólnotowych  współpraca)
 • Debata n/t przyszłych poszerzeń (Turcja, Chorwacja, Bałkany Południowe)
 • Tempo wzrostu gospodarczego UE i poszczególnych regionów
 • Procesy demograficzne (przyrost naturalny, migracja)
kroki przygotowawcze
Kroki przygotowawcze
 • IV Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej
 • Rewizja budżetu wspólnotowego 2008/2009
 • V Sprawozdanie okresowe na temat spójności 2008
 • V Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej 2010
dylematy
Dylematy
 • Polityka UE czy polityki narodowe?
 • Polityka traktatowa stałego wyrównywania dysproporcji czy polityka „pomocy dla najsłabszych” (ewentualne stopniowe wygaszanie polityki spójności)
 • Polityka spójności dla wszystkich czy dla niektórych? (ewentualna rezygnacja z celu II)
 • Polityka spójności czy/lub polityka wzrostu? (zmiana charakteru polityki spójności)
dylematy1
Dylematy
 • Polityka spójności = polityka regionalna? (jaki poziom interwencji? państwo, region, miasto?)
 • Polityka spójności wobec jednostek administracyjnych czy wobec obszarów? (zmiany w klasyfikacji NUTS)
 • Polityka oparta na wytycznych czy polityka programów proponowanych przez UE?
dylematy2
Dylematy
 • Redystrybucja środków czy kierowane dotacje obarczone wymogami?
 • Polityka oparta na dotacjach czy na rozbudowanej inżynierii finansowej? (kredyty, pożyczki)
 • Polityka spójności oparta na sztywnych regułach czy polityka „elastyczna”? (phasing-out, phasing-in)
 • Spójność: cel czy środek?
ad