wsp praca z organizacjami pozarz dowymi w 2009r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2009r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2009r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2009r. Oddział ds. Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2009r.' - lyndon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wsp praca z organizacjami pozarz dowymi w 2009r

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2009r.

Oddział ds. Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

slide2
Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.
 • Zlecanie organizacjom pozarządowym do realizacji ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Dofinansowanie tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej.
slide3
4.915.292 zł - budżet województwa na zadania w zakresie rehabilitacji
 • 820.283,27 zł - dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji
 • 3.655.008,73zł - koszty utworzenia i działalności ZAZ
 • 440.000 zł - zadania zlecane organizacjom pozarządowym
dofinansowanie rob t budowlanych dotycz cych obiekt w s u cych rehabilitacji os b niepe nosprawnych
Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Podstawowe (wybrane) warunki udzielania dotacji:

• złożenie wniosku do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania

• brak zobowiązań wobec PFRON

• posiadanie udziału własnego min. 50 % wartości zadania

• posiadanie obiektu lub lokalu

• prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej lub społecznej

• posiadanie pozwolenia/zgłoszenia budowlanego

dofinansowanie rob t budowlanych dotycz cych obiekt w s u cych rehabilitacji os b niepe nosprawnych1
Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Najczęstsze uchybienia we wnioskach:

• wnioski złożone po terminie

• brak pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego

• brak wkładu własnego

dofinansowanie rob t budowlanych dotycz cych obiekt w s u cych rehabilitacji os b niepe nosprawnych2
Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zasady realizacji i rozliczania zadania:

• wniesienie wkładu własnego beneficjenta

• realizacja zadania od podpisania umowy do końca roku kalendarzowego,

• realizacja płatności po przedstawieniu pełnego rozliczenia umowy - brak zaliczek

• przedstawienie zabezpieczenia w postaci weksla, hipoteki lub dobrowolnego poddania się egzekucji.

slide7
Liczba organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, które otrzymały dotację w ramach zadań zlecanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Konkurs nr 1/2009:

Liczba ofert: 63,

Liczba umów: 27 (łączna kwota dotacji: 369.454 zł.).

Konkurs nr 2/2009:

Liczba ofert: 11

Liczba umów: 5 (łączna kwota dotacji: 47.973 zł.)

rodzaje zada kt rych dotycz konkursy og oszone w 2009 r
Rodzaje zadań których dotyczą konkursy ogłoszone w 2009 r.

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawn.,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawn. intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

rodzaje zada kt rych dotycz konkursy og oszone w 2009 r c d
Rodzaje zadań których dotyczą konkursy ogłoszone w 2009 r. c. d.

4. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

doradztwo zawodowe,

przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

5. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;

6. organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

slide10
Zlecanie organizacjom pozarządowym do realizacji ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Warunki otrzymania dotacji każdorazowo określane są w ogłoszeniu o konkursie .

Są to m.in.:

• złożenie oferty w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez ROPS

• zadanie w zakresie rehabilitacji zawodowej lub społecznej

• zadanie o charakterze wojewódzkim

• brak zobowiązań wobec województwa i PFRON wynikających z wcześniejszych umów

• nie korzystanie na ten sam projekt z dotacji PFRON z innego tytułu

slide11
Zlecanie organizacjom pozarządowym do realizacji ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Najczęściej popełniane błędy:

• brak charakteru wojewódzkiego zadania

• zawyżanie kosztów zadania

• brak wymaganych załączników

slide12
Zlecanie organizacjom pozarządowym do realizacji ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zasady realizacji i rozliczania zadania:

• realizacja zadania od podpisania umowy do końca roku kalendarzowego

• realizacja płatności bezpośrednio po podpisaniu umowy

• przedstawienie zabezpieczenia w postaci weksla

dofinansowanie tworzenia i dzia alno ci zak ad w aktywno ci zawodowej
Dofinansowanie tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej
 • 5 zakładów aktywności zawodowej zatrudnia 173 osoby niepełnosprawne
 • lokalizacja zaz: Stoczek Łukowski, Puławy, Łęczna, Lublin, Przeorsk
 • 3 zakłady prowadzone są przez organizacje pozarządowe
 • w niedługim czasie wszystkie zakłady będą prowadzone przez organizacje pozarządowe
 • samorządy – organizatorzy zaz będą musiały przekazać prowadzenie zakładów organizacjom
program wyr wnywania r nic mi dzy regionami ii obszar a
Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar A

dofinansowanie do wyposażenia obiektów służących rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

program wyr wnywania r nic mi dzy regionami ii obszar a1
Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar A

Zasady przyznawania dotacji:

• złożenie wniosku w terminie określonym przez województwo

• zgodność wniosku z programem i procedurami ogłaszanymi corocznie przez Zarząd PFRON,

• prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej

• posiadanie wkładu własnego określonego procedurami.

• brak zobowiązań wobec PFRON, ZUS i US

• posiadanie umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń rehabilitacji leczniczej

liczba organizacji pozarz dowych kt re otrzyma y dotacj z podzia em na powiaty

Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z podziałem na powiaty

Konkurs nr 1/2009:

Miasto Lublin:16 organizacji (na łączną kwotę 213.975 zł.)

powiat lubelski ziemski: 1 organizacja (na kwotę 10.700 zł.)

powiat zamojski: 5 organizacji (na łączną kwotę 89.389 zł.)

powiat łęczyński: 2 organizacje (na łączną kwotę 22.200 zł.)

powiat biłgorajski: 1 organizacja (na kwotę 7.600 zł.),

powiat lubartowski: 1 organizacja (na kwotę 5.190 zł.),

powiat łukowski: 1 organizacja (na kwotę 20.400 zł.).

Konkurs nr 2/2009:

powiat lubelski: 5 organizacji (na kwotę 47.973 zł.)

program wyr wnywania r nic mi dzy regionami ii obszar a2
Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar A

Najczęściej popełniane błędy:

• posiadanie zobowiązań wobec PFRON, ZUS, US,

• brak umów z NFZ

program wyr wnywania r nic mi dzy regionami ii obszar a3
Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar A

Zasady realizacji i rozliczania zadania:

• realizacja zadania od podpisania umowy

• realizacja płatności po przedstawieniu pełnego rozliczenia umowy - brak zaliczek

• przedstawienie zabezpieczenia w postaci weksla

ad