TULEMUSLIK ÕPPIMINE MÕTTEKAARTIDE ABIL - PowerPoint PPT Presentation

lynde
tulemuslik ppimine m ttekaartide abil n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TULEMUSLIK ÕPPIMINE MÕTTEKAARTIDE ABIL PowerPoint Presentation
Download Presentation
TULEMUSLIK ÕPPIMINE MÕTTEKAARTIDE ABIL

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
275 Views
Download Presentation

TULEMUSLIK ÕPPIMINE MÕTTEKAARTIDE ABIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TULEMUSLIK ÕPPIMINE MÕTTEKAARTIDE ABIL Aet Möllits Sandra Bachmann Marina Mandzjuk

 2. Projekti eesmärk • Arendada õpilase loovat mõtlemist ning muuta õppimine huvitavaks ja kergesti omandatavaks.

 3. Seotud on nii õpilased kui ka õpetajad Mõttekaartide laialdane kasutusala Tehnoloogia Aktiivne õpe Kõik võimalikud ained Kõik riigid Lühikirjeldus

 4. 7-20aastastele Projekti suhtlemise keel on kokkuleppel. VANUSERÜHM JA KEEL

 5. Pedagoogilised eesmärgid • Anda ülevaade õpitavast teemast. • Arendada koostööoskust ja rühmatöös osalemist. • Arendada õpilase loovat mõtlemist. • Õpetab olulisi teemasid, ideid ja mõisteid tekstist välja tooma. • Aitab illustreerida oma ettekujutust ideest, mõistest või jutust.


 6. Pedagoogilised eesmärgid • Lihtsustada esitlusel lahenduskäikude välja toomist. • Aitab koondada oma mõtteid. • Anda ideid aruteludeks, sõna-võttudeks ja projekti organiseerimiseks. • Arendada projekti jaoks olulist materjali otsides, valides ja kokku pannes kriitilist mõtlemist. • Arendada IKT oskusi.

 7. Õpilased ja nende tegevus projektis • Koostavad mõistekaardi • Otsivad informatsiooni Internetis, raamatutest, ajakirjadest jne • Rühmatöö • Individuaalne • Kahepoolses projektis osalemine • Õpimapi loomine

 8. Protsess • Õpetajate ettevalmistus: • Lepivad kokku lõpliku tulemuse iseloomus • Kasutatavate meediavahendite üle • Tutvustavad mõistekaardi põhialuseid • Konkreetne õppeaine • Õpetaja annab teema • Õpilased leiavad teema, mille alusel hakkavad mõistekaarti looma

 9. Protsess • Seosed, pildid, mõtted • Teema seotakse teiste õppeainetega, valdkondadega • Rühmatöödes arutlemine, võrdlemine, vahetamine-tervik • Probleemi lahendamine • Õpilased loovad teiste riikidega sõprussuhteid • Lõplik tulemus • Õpimapp

 10. Kestvus ja tase • Mõistekaartide loomine ei ole kõigile ühtviisi lihtne. • Et koostada terviklikku mõistekaarti on vaja õpitavast teemast hästi aru saada. • Mõistekaartide abil õppimine nõuab loovust, seostamisoskust ning keskmist taset antud aines. • Projekti võib kasutada iga õpetaja ja õpilane ning kestvus ei ole ajaliselt piiratud.

 11. HINDAMINE Mõistekaardi esitlemine klassile on väga hea viis hinnata tehtud tööd. Mõistekaardi juures saab hinnata: loovust eneseväljenduse oskust keeleoskust IKT vahendite kasutamist seoste loomist

 12. Kasutatavad e-vahendid • www.wordle.net • FreeMind tasuta mõistekaartide koostamise tarkvara: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page">http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page • Info mõistekaartide kohta: http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map • Näide mõistekaardist: http://www.mindtools.com/media/Diagrams/mindmap.jpg

 13. Kokkuvõtted projektist • Õppimine on kergesti omandatav • Õpilane töötab õppeprotsessides aktiivselt kaasa • Arendab loovust, meeskonnatööd, õpib kasutama IKT-vahendeid, seoste loomine teiste õppeainetega, eneseväljendusoskus, suureneb vastutustunne.