1 / 45

Morfematika 3

Morfematika 3. Štruktúra prednášky. morfematická štruktúra slovies úvodné poznámky gramatické morfémy modifikačné morfémy derivačné morfémy. Štruktúry verbálnych lexém. všeobecná štruktúra {prefix + radix + sufix} + {tematická submorfa: finálová GM } + {postfix}.

lyle
Download Presentation

Morfematika 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Morfematika 3

 2. Štruktúra prednášky • morfematická štruktúra slovies • úvodné poznámky • gramatické morfémy • modifikačné morfémy • derivačné morfémy

 3. Štruktúry verbálnych lexém • všeobecná štruktúra • {prefix + radix + sufix} + {tematická submorfa: finálová GM} + {postfix}

 4. Štruktúry verbálnych lexém • najčastejšie štruktúry • dých-a:ť, rob-i:ť, hr-a:ť sa, pýt-a:ť si • {radix} + {finálová GM} + (postfix sa/si) • ven-ov-a:ť, far-ár-č-i:ť, mil-ov-a:ť sa • etym-o-log-iz:ov-a:ť • {radix1-2 + sufix1-2} + {finálová GM} + (postfix sa/si)

 5. Štruktúry verbálnych lexém • pre-pís-a:ť, vo-hn-a:ť • roz-hýb-a:ť sa, za-hádz-a:ť si • po-roz-práv-a:ť, do-po-čít-a:ť • {prefix1-2 + radix} + {finálová GM} + (postfix sa/si)

 6. Štruktúry verbálnych lexém • na-gazd-ov-a:ť, za-ľud-n-i:ť • po-pre-pis-ov-a:ť, s-prie-hľad-ň-ov-a:ť • v-čleň-ov-a:ť sa, z-večer-iev-a:ť sa • ne-po-do-pis-ov-a:ť • o-kys-l-ič-ov-a:ť sa • {prefix1-3 + radix + sufix1-3} + {finálová GM} + (postfix sa/si)

 7. Verbálne gramatické morfémy • relačné • formové • kongruenčné • imperatívne • kondicionálové

 8. Relačné morfémy – prít. čas • chyt-á:m chyt-á:me • chyt-á:š chyt-á:te • chyt-á:0 chyt-a:j:ú • určité prézentné tvary – syntetické • vyjadrujú osobu, číslo a čas • nesamostatné GM • súčasť syntetických verbálnych tvarov

 9. Relačné morfémy – min. čas • chyt-a:l-0 som chyt-a:l-i sme • chyt-a:l-0 si chyt-a:l-i ste • chyt-a:l-0 0 chyt-a:l-i 0

 10. Relačné morfémy – min. čas • určité préteritné tvary • l-ové particípium (príčastie) + GM • vyjadrujú osobu, číslo, čas • GM – samostatné slová • GM – súčasť analytických verbálnych tvarov • analytické sú aj tvary 3. osoby!!! (nulová morféma)

 11. Relačné morfémy – bud. čas • budem chyt-a:ť budeme chyt-a:ť • budeš chyt-a:ť budete chyt-a:ť • bude chyt-a:ť budú chyt-a:ť

 12. Relačné morfémy – bud. čas • GM – samostatné slová + infinitív • súčasť syntetických verbálnych tvarov • vyjadrujú osobu, číslo a čas • určité tvary futúra (nedokonavé slovesá – imperfektíva)

 13. Relačné morfémy – bud. čas • dokonavé slovesá (perfektíva) • s-chyt-á:m s-chyt-á:me • s-chyt-á:š s-chyt-á:te • s-chyt-á:0 s-chyt-a:j:ú • forma prítomného času – syntetická

 14. Formové morfémy • chyt-a:ť • infinitív (neurčitok) • chyt-a:j-úc-i • aktívne particípium (činné príčastie) • chyt-a:n-ý • pasívne particípium (trpné príčastie)

 15. Formové morfémy • chyt-a:l-0, chyt-a:l-a, chyt-a:l-o • préteritné particípium (minulé príčastie) • chyt-a:j-úc • transgresív (prechodník)

 16. Kongruenčné morfémy • zhoda s podmetom pri -l-ovom príčastí • chyt-a:l-0 (maskulínum) • chyt-a:l-a (feminínum) • chyt-a:l-o (neutrum) • chyt-a:l-i (plurál)

 17. Slovesný spôsob • indikatív (oznamovací spôsob) • imperatív (rozkazovací spôsob) • kondicionál (podmieňovací spôsob)

 18. Imperatívne morfémy • imperatív sa tvorí z 3. os. pl. oznam. spôsobu • veriť: ver-ia → ver-0 • trieť: tr-ú → tr-i • viť: : vi-j:ú → vi-0 • ukryť: : u-kry-j:ú → u-kry-0

 19. Imperatívna paradigma • -- rob-0-me • rob-0-0 rob-0-te • -- -- • koreňová + gramatická (imperatívna) + gramatická (relačná)

 20. Imperatívna paradigma • -- u-my-0-me • u-my-0-0 u-my-0-te • -- -- • derivačná + koreňová + gramatická (imperatívna) + gramatická (relačná)

 21. Imperatívna paradigma • -- buch-n-i-me • buch-n-i-0 buch-n-i-te • -- -- • koreňová + derivačná + gramatická (imperatívna) + gramatická (relačná)

 22. Kondicionál • morféma by • prézent (prítomný čas) • préteritum (minulý čas)

 23. Kondicionál – prézent • chyt-a:l-0 by som • chyt-a:l-0 by si • chyt-a:l-0 by 0 • l-ové príčastie + by + samostatná relačná morféma

 24. Kondicionál – prézent • chyt-a:l-0 by som • chyt-a:l-0 by si • chyt-a:l-0 by 0 • koreňová + tematická + gramatické (formová + kongruenčná + kondicionálová + relačná)

 25. Kondicionál – prézent • chyt-a:l-a by som • chyt-a:l-a by si • chyt-a:l-a by 0

 26. Kondicionál – prézent • chyt-a:l-o by som • chyt-a:l-o by si • chyt-a:l-o by 0

 27. Kondicionál – prézent • chyt-a:l-i by sme • chyt-a:l-i by ste • chyt-a:l-i by 0

 28. Kondicionál – préteritum • maskulínum • bol-0 by som chyt-a:l-0 • bol-0 by si chyt-a:l-0 • bol-0 by 0 chyt-a:l-0

 29. Kondicionál – préteritum • feminínum • bol-a by som chyt-a:l-a • bol-a by si chyt-a:l-a • bol-a by 0 chyt-a:l-a

 30. Kondicionál – préteritum • neutrum • bol-o by som chyt-a:l-o • bol-o by si chyt-a:l-o • bol-o by 0 chyt-a:l-o

 31. Kondicionál – préteritum • plurál • bol-i by sme chyt-a:l-i • bol-i by ste chyt-a:l-i • bol-i by 0 chyt-a:l-i

 32. Slovesné infixy • tematické morfémy • chytať – prézent • chyt-á:m chyt-á:me • chyt-á:š chyt-á:te • chyt-á:0 chyt-a:j:ú

 33. Slovesné infixy • tematické morfémy • chyt-a:l-0 • chyt-a:ť • chyt-a:j-úc-i • chyt-a:n-ý • chyt-a:j-úc

 34. Slovesné infixy • tematické morfémy • rozumieť– prézent • roz-um-ie:m roz-um-ie:me • roz-um-ie:š roz-um-ie:te • roz-um-ie:0 roz-um-e:j:ú

 35. Slovesné infixy • tematické morfémy • roz-um-e:l-0 • roz-um-ie:ť • roz-um-e:j-úc-i • u-z-roz-um-e:n-ý • roz-um-e:j-úc

 36. Slovesné infixy • tematické morfémy • piecť– prézent • peč-ie:m peč-ie:me • peč-ie:š peč-ie:te • peč-ie:0 peč-0:ú (peč-ú)

 37. Slovesné infixy • tematické morfémy • piek-o:l-0 / piek-l-a / piek-l-i • piec-ť • peč-úc-i • peč-e:n-ý • peč-úc

 38. Slovesné infixy • tematické morfémy • piť – prézent • pi:j-e:m pi:j-e:me • pi:j-e:š pi:j-e:te • pi:j-e:0 pi:j-0:ú (pij-ú)

 39. Slovesné infixy • tematické morfémy • pi-0:l-0 • pi-0:ť • pi:j-0:úc-i • pi-0:t-ý • pi:j-0:úc

 40. Slovesné interfixy • fonologická funkcia • typ pracovať (celá subparadigma prézentu) • prac-u-j:e:m prac-u-j:e:me • prac-u-j:e:š prac-u-j:e:te • prac-u-j:e:0 prac-u-j:ú

 41. Slovesné interfixy • fonologická funkcia • typ rozumieť (3. os. pl.) • roz-um-ie:m roz-um-ie:me • roz-um-ie:š roz-um-ie:te • roz-um-ie:0 roz-um-e:j:ú

 42. Slovesné interfixy • fonologická funkcia • typ chytať (3. os. pl.) • chyt-á:m chyt-á:me • chyt-á:š chyt-á:te • chyt-á:0 chyt-a:j:ú

 43. Paradigma slovesa byť • so-ms-me • s-is-te • j-es-ú

 44. Paradigma slovesa byť • bol-0 som bol-i sme • bol-0 si bol-i ste • bol-0 0 bol-i 0

 45. Paradigma slovesa byť • bud-e:m bud-e:me • bud-e:š bud-e:te • bud-e:0 bud-ú • buď-0, buď-0-me, buď-0-te • niet, jest, s-úc

More Related