embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid. Medverke til gode samarbeidsmodellar slik at FM og Fk framstår kordinerte overfor kommunane, i regionale partnerskap og planforum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid' - luz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Medverke til gode samarbeidsmodellar slik at FM og Fk framstår kordinerte overfor kommunane, i regionale partnerskap og planforum

Understøtte kommunane si satsing på førebyggande helsetenester, legge vekt på at det førebyggande arbeidet får ei tydeleg organisatorisk plassering

Understøtte kommunane i utvikling av system som gir oversikt over helsetillstanden og viktige påverkingsfaktorar, ivaretek hensynet til helse, både førebyggande helsetenester og planlegging etter PBL

Vere pådrivar og rettleiar for kommunane ved utvikling av kommunesamarbeid om kompetansekrevande oppgåver

embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid1
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Samle erfaringar frå bruken av dei 230 mill kronene til førebyggande helsearbeid

Medverke til at tannhelsetenesta, den miljøretta helseverntenesta, det rusførebyggande arbeidet, førebyggande psykisk helsearbeid og arbeid overfor minoritetar vert styrka i folkehelsearbeidet.

Forsterke bruk av eigen organisasjon som ein folkehelsearena, t.d innan utdanning, landbruk, plan- og miljø og sosial- og familiesaker

embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid2
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Resultatkrav

 • Gjerekommunanemerksame på krav gjennom Samhandlingsreforma, t.d kommunesamarbeid og meirkompetansekrevandeoppgåver
 • Utarbeide oversikt over status for kommunane si rullering av kommuneplanar
 • Delta i regionale partnerskap
 • Sørgje for oppfølging av Nasjonal strategi for førebygging av ulukker som fører til personskader
 • Sikre at tilgjenge og universell utforming går inn i tilsyn og vurderingar, relaterte til miljøretta helsevern
embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid3
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Formidle nasjonal folkehelsepolitikk, viktige satsingsområde er barnehagar og skular

Hjelpe kommunane i det førebyggande arbeidet om seksuell helse

Medverke til etablering av lokale lågterskel aktivitetar; innan røykjeslutt, auka fysisk aktivitet, endring av kostvanar, trygg seksuell helse

Medverke til kompetanseheving av nøkkelpersonell i kommunane, samt NAV, på levevaneområde og innan endringsfokusert rådgiving

Medverke til at det vert lagt til rette for 60 minutt fysisk aktivitet dagleg og at retningslinjer for måltid i skulen vert følgt opp.

Forvalte tilskotsmidlar innan førebygging av uønska svangerskap og abort og FRI- programet

embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid4
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Medverke til at levevanar og psykisk helse vert inkludert som helsefremmande tiltak i arbeidslivet

Medverke til implementering av Aktivtetshåndboka og vidareføring av tltaksretta arbeid innan fysisk aktivitet, tobakk og ernæring i dei regionale folkehelsepartnerskapa

embetsoppdraget for 2010 folkehelsearbeid5
Embetsoppdraget for 2010 Folkehelsearbeid

Resultatkrav

 • At alle ungdomsskular og kombinerte b- og uskular tilbyr gratis frukt
 • Minst 70% av elevane deltek i FRI-programmet
 • At delen skular som har dagleg minimum 60 minutt fys akt aukar
 • At delen kommunar som har lagt til rette for lågterskelaktivitet knytt til fysisk aktivitet, kosthaldsrettleiing, røykjeslutt, seksuell helse aukar
 • Hente inn rapport om korleis vidaregåande skular følgjer opp retningslinjene for mattilbod i kantina, minimum 60 minutt fysisk aktivitet kvar dag, og om det er gjort fylkestingvedtak omtobakksfrie vgs.