Download
ldresatsningen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Äldresatsningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Äldresatsningen

Äldresatsningen

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Äldresatsningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Äldresatsningen 2012-04-25

 2. Äldresatsningen • Läkemedel • Olämpliga läkemedel • D-interaktioner • Utsättning av neuroleptika • Återinläggningar inom 30 dagar • Undvikbar slutenvård • Brytpunktssamtal • Demensregister

 3. Äldre och läkemedel • Olämpliga läkemedel – tramadol, Propavan, långverkande benso, antikolinergika • Olämpliga interaktioner = D-interaktioner • Psykosläkemedel i särskilda boende • Målsättning att minska respektive med 10 %

 4. Neuroleptikaantal patienter/1000 invånare 2010, 80 år och äldre

 5. Åtgärder läkemedel Läkemedelsgenomgångar – fokusområde Utbildning för kommunsjuksköterskor Råd om utsättning av neuroleptika Lokal uppföljning av aktuella mått Intresserade enheter borde kunna få listor på sina egna patienter

 6. Återinläggningar 30 dagar • 4300 återinläggningar av totalt 26700 inläggningar • 16 % av alla inläggningar

 7. 65+ år

 8. 65+ år

 9. Undvikbar slutenvård –alla åldrar

 10. Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Bland de diagnoser som valts ut finns först sådana som främst bedömts belysa hur väl den icke sjukhusbundna vården handlägger kroniska eller mer långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en del mer akuta tillstånd där adekvat behandling given inom rimlig tid bedömts kunna förhindra inläggning på sjukhus. Måttet avser att mäta kvaliteten i den öppna vården. Undvikbar slutenvård – bakgrund

 11. Diabetes som bidiganos väger mycket tungt Egentligen ingår bara diabetes med komplikationer Varför diabetes utan komplikationer inte ingår förstår jag ej Frågan är hur detta mått kommer att hanteras Undvikbar slutenvård – bakgrund

 12. Brytpunktssamtal • Palliativregistrets text: • Fick personen ett s.k. brytpunktssamtal, alltså ett individuellt anpassat och i den medicinska journalen dokumenterat informerande läkarsamtal om att han/hon befann sig i livets slutskede och att vården var inriktad på livskvalitet och symtomlindring? • Planeringsunderlagets text: • Patienten är informerad om prognos Ja/nej • Är närstående informerad om prognos? Ja/nej • Vilka närstående? …. Av vilken läkare? • Kommentar:…..

 13. Brytpunktssamtal – mitt förslag • Patienten har haft ett brytpunktssamtal Ja/nej • Närstående har deltagit i brytpunktssamtal Ja/Nej • Vilka närstående? …. Av vilken läkare? • Kommentar:….. • Förklaring av brytpunktssamtal som en fotnot på planeringsunderlaget