slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????????????? ????????? ?.?.???? - ???? PowerPoint Presentation
Download Presentation
?????????????????? ????????? ?.?.???? - ????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

?????????????????? ????????? ?.?.???? - ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙. กรมอนามัย ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕. ปฏิญญาอุบลบุรี. เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลักสามด้าน คือ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ????????? ?.?.???? - ????' - lulu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

กรมอนามัย๒๘สิงหาคม๒๕๕๕

slide2

ปฏิญญาอุบลบุรี

 • เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลักสามด้าน คือ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ
 • เราจะให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด
 • “ท้องถิ่นเข้มแข็งคนไทยแข็งแรง”
 • ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
slide3

ความเป็นมา

 • กระทรวงสาธารณสุขมีจุดมุ่งหมายอภิบาลระบบสุขภาพ โดยกำหนดหน่วยงานเป็นเจ้าภาพระบบ ดังนี้
 • ระบบส่งเสริมสุขภาพ
 • (และอนามัยสิ่งแวดล้อม) – กรมอนามัย
 • 2.ระบบป้องกันและควบคุมโรค - คร.
 • 3.ระบบบริการสุขภาพ - สป.
 • 4.ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • - อย.
slide4

การอภิบาลระบบสุขภาพ

(Health System Governance)

หมายถึง การใช้อำนาจร่วมกันของกลไกและหน่วยงานต่างๆ ในการกำกับทิศทางการตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น สุขภาวะของประชาชน) ดังนั้น กลไกอภิบาลระบบฯ จึงไม่ได้จำกัดที่กลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ของกลไกทั้งหมดในสังคม ซึ่งแต่ละกลไกมีพลังอำนาจในมิติที่แตกต่างกัน

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ก่อตั้งมาเกือบ ๗๐ ปี นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการอภิบาลระบบสุขภาพ

  ( Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔)

health system governance
องค์ประกอบการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health System Governance)
 • การกำหนดนโยบาย รวมถึงการกำหนดบทบาทของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
 • การสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม
 • การประสานงานและสร้างความร่วมมือ ตลอดจนสร้างระบบสนับสนุนนโยบายสาธารณะและความเชื่อมโยงระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ
 • การกำกับดูแล ให้เกิดความเป็นธรรม
 • การออกแบบระบบ ให้สอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และโครงสร้างต่างๆในระบบสุขภาพ รวมถึงลดความซ้ำซ้อนและความแตกแยกของระบบ
 • การมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
slide6

กรมอนามัย

๑. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

๒. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย

๓. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนในระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา

องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

DOH : The New Mission / Roles

slide7

Research and Development

Surveillances and Risk Communication

Information

Knowledge

M & E

M & E

Financial

System

Partnership Support

(HRM/Lab / Tech. /Etc.)

Six Key Functions Plus

Env.H & H.Pro

Protection (Law,HIA Empowerment)

Env.H & H.Pro Services

Strategic

Management

QA

Quality

Assurance

Env.H & H.Pro Management System

slide8

ยุทธศาสตร์พัฒนากรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

“ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา”

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ

(ภาคีเครือข่าย)

ยุทธศาสตร์พัฒนางาน

ประชาชนสุขภาพดี

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ท้องถิ่นเข้มแข็ง

คนไทยแข็งแรง

เป็นองค์กรวิชาการที่

สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ยุทธศาสตร์พัฒนาคน

เก่ง ดี มีสุข

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย

ให้สามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8

slide9

ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์พัฒนาภาคีเครือข่าย

กฎเกณฑ์

กฎระเบียบ

กฎหมาย

ยั่งยืน

ความคาดหวัง

พัฒนาภาคีเครือข่าย

มีมาตรฐาน

การประเมินรับรอง

การวัดผล

ทำได้

จัดบริการแบบบูรณาการ

และตาม SOP

S. M. E. Km

SOP = Standard Operating Procedure ที่สอดคล้องกับ วิชาการ/มาตรฐาน/กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

slide10

Policy Maker

บุคคล

+

ชุมชน

How to Meet New Mission & Roles

Deal with Civic Society

Deal with Policy Maker

สื่อสารความเสี่ยง

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

 • ภาคี
 • ท้องถิ่น
 • ประชาสังคม
 • ภาครัฐ

กรมอนามัย

มาตรฐาน

กฎเกณฑ์

พัฒนาศักยภาพ

ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน

Deal With Provider

สสอ.

เฝ้าระวัง

สร้างพลัง รวมพลัง

กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ

slide11

แนวคิดการพัฒนาภาคี

คนไทย

แข็ง

แรง

ท้องถิ่น

ประชาสังคม

เข้มแข็ง

สสอ.

ดูแล กำกับ ตามกฏ ระเบียบ มาตรฐาน

กรม

อนามัย

slide12

ยุทธศาสตร์พัฒนางาน

WHA

MDGs+

Rio +20

Climate Change Etc.

Global Level

Free Trade Area

AEC,

BIMST, CSEP Etc.

International Level

พัฒนางาน

ความคาดหวัง

National level

แผนพัฒนาฯฉบับที่11

แผน NEHAP

สถานะสุขภาพประเทศ

Local level

S. M. E. Km.

ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่

slide13

ยุทธศาสตร์พัฒนางาน

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

Strategic Issues

งานตามบทบาทภารกิจ

นโยบาย

+

slide14

แม่ตาย ลูกเป็นโรค พัฒนาการช้า

ท้องก่อนวัย

สังคมผู้สูงอายุ

วัยทำงานอ้วน

สถานการณ์สุขภาพ

slide15

การจัดการของเสีย ไม่ถูกวิธี สิ้นเปลือง

ปัญหา

ทันตสุขภาพ

ความเสี่ยงการบริโภคอาหารและน้ำในเขตเมือง

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

สถานการณ์สุขภาพ

slide16

ข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์

slide17

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

แผนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

 • ๘๐ ปียังแจ๋ว

ร้อยเรียง ทุกเรื่อง ทุกกลุ่มวัย

๘๐

ยังแจ๋ว

ทุกกลุ่มวัยก็แจ๋ว สิ่งแวดล้อมก็แจ๋ว

ร่วมกันขับเคลื่อน ก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

slide18

ประเด็นยุทธศาสตร์ (FOCUS)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

 • ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีการประชุมนำเสนอประเด็นงานสำคัญของกรมอนามัย ที่ประชุมมีมติคัดเลือก ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์(Focus)ที่จะให้ความสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗
 • Why ?
  • ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ยังมีช่องว่างในการพัฒนา
  • ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก
  • ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ
  • มีกำหนดเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน
slide19

ประเด็นยุทธศาสตร์ (FOCUS)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

slide20

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย

20

slide23

คุ้มครองสิทธิสุขภาพชุมชน จากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

23

slide24

คุ้มครองสิทธิสุขภาพชุมชน จากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

24

slide25

ยุทธศาสตร์พัฒนาคน

มีสุข

คุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง

ความคาดหวัง

พัฒนาคนกรมอนามัย

ดี

จริยธรรม

บำเพ็ญประโยชน์

เก่ง

สู่สากล

เก่งงาน

เก่งคน

เก่งวิชา

S. M. E. Km.