muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses ppes tudengite ja aine ppej udude hinnangud n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses õppes: tudengite ja aineõppejõudude hinnangud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses õppes: tudengite ja aineõppejõudude hinnangud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses õppes: tudengite ja aineõppejõudude hinnangud - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses õppes: tudengite ja aineõppejõudude hinnangud. Helena Metslang Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool Erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudseid lähenemisviise IV 22. jaanuar 2013, Kohtla -J ärve. Teemad. Uuringu eesmärgid Taustast

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses õppes: tudengite ja aineõppejõudude hinnangud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses ppes tudengite ja aine ppej udude hinnangud
Muukeelsete tudengite toimetulek eestikeelses õppes: tudengite ja aineõppejõudude hinnangud

Helena MetslangTallinna Ülikool, Tartu Ülikool

Erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudseidlähenemisviise IV

22. jaanuar 2013, Kohtla-Järve

teemad
Teemad
 • Uuringu eesmärgid
 • Taustast
 • Muukeelsete tudengite olukord ja vajadused
 • Keeleline tugi
 • Motivatsioonist
 • Kokkuvõtted ja soovitused
 • Erialakeele kogumik (www.cs.tlu.ee/erialakeel)
projekt erialakeele ppe arendamisvajaduse uuring
Projekt „Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring“

Mai 2011 – aprill 2012

Eesmärk

 • aidata seostada kursuste sisu üliõpilaste vajadustega
 • toetada paremini muukeelsete üliõpilaste toimetulekut eestikeelses hariduskeskkonnas.
t r hm
Töörühm
 • Helena Metslang
 • Anastassia Šmõreitšik
 • Ingrid Krall

(Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut)

uuringuk simused
Uuringuküsimused
 • EEE tudengite raskuste määr
 • Millised raskused?
 • Kellel ja kus?
 • Milline on tudengite ja õppejõudude K2 õppe motivatsioon?
 • Keeletugi
taust
Taust

Eesti keelest erineva emakeelega gümnaasiumilõpetajad

(HTM, analüüsiosakond aprill 2012)

meetod
Meetod

TLÜs

Piloteerimine (laiendatud küsimustikud)

Fookusgrupiintervjuud

 • 2 õppejõududega
 • 2 üliõpilastega

Eri ülikoolid

Küsitlused

 • aineõppejõududele (191 vastajat)
 • üliõpilastele (887 vastajat)
loengud seminarid praktikumid uurimist d
Loengud, seminarid, praktikumid, uurimistööd

loengute kuulamine

funktsionaalne lugemisoskus

eesti keeles oma arvamuse avaldamine

uurimistöö kirjutamine

seminaridiskussioonis sõnasaamise vilumus

korrektne kirjalik väljendusoskus

slide16
1. Kui suurel osal teie EEE tudengitest tuleb ette probleeme ainesisust arusaamisega, nõuete täitmisega?Aineõppejõudude vastused (n=191)
kas ja kuidas saavad eee tudengid tuge aine ppej ud n 191
Kas ja kuidas saavad EEE tudengid tuge?Aineõppejõud (n=191):
 • Pole probleemi, pole vaja toetada
 • Räägin nendega vene/inglise keeles
 • Annan kirjanduse vene keeles
 • Kõik materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad
 • Individuaalsed konsultatsioonid
 • Eestikeelsed tudengid vaatavad nende kirjalikud tööd üle
 • Ei arvesta grammatikavigu kirjalikes töödes, eestikeelsetel mõjutab see hinnet
 • Välja on töötatud väga konkreetsed õpiväljundid
 • Probleemi ignoreerimine
 • Enam tugimeetmeid venekeelsete gruppide õpetamisel.
3 kas ja kuidas saavad eee tudengid tuge aine ppej ud n 191
3. Kas ja kuidas saavad EEE tudengid tuge?Aineõppejõud (n=191):

Põhilähenemised:

 • Tõlkimine.
 • Tänapäevased aktiivsemad õpetusvõtted (kasu ka emakeeles õppijatele).
 • Tudengite (erialase) keeleoskuse arendamine vs. lihtsalt abistamine ainekursuse nõuete täitmisel.
slide24
Õppejõudude kommentaarid pakutava keeletoe kohta (= tudengite raskused eesti keele kasutamisel erialakursustel)
keeletoe pakkumise negatiivseid aspekte
Keeletoe pakkumise negatiivseid aspekte
 • Töömahukus
 • Mõjutab loengu kulgu emakeelsete tudengite jaoks
 • Ei arenda muukeelsete tudengite keeleoskust (nt tõlkimine)
3 kas ja kuidas saavad eee tudengid tuge tudengid n 320
3. Kas ja kuidas saavad EEE tudengid tuge?Tudengid (n=320):

Kas teil on võimalik märgata tänu ülikooli eesti keele kursustele oma arengut nendes valdkondades?

Pakutud kursused on suures osas vastanud tudengite vajadustele.

3 kas ja kuidas saavad eee tudengid tuge tudengid n 3201
3. Kas ja kuidas saavad EEE tudengid tuge?Tudengid (n=320):

Kõige enam on kursused aidanud arendada:

 • grammatikatundmist*
 • 3 kirjalikku suhtluse oskust
  • hea kirjalik väljendusoskus
  • lühikeste tekstide kirjutamise oskus*
  • tekstide lugemise ja kasutamise oskus
 • oma arvamuse avaldamist
3 kas ja kuidas saavad eee tudengid tuge tudengid n 3202
3. Kas ja kuidas saavad EEE tudengid tuge?Tudengid (n=320):

Kõige vähem on keelekursused aidanud arendada:

 • erialase eesti keele tundmist
 • 2 suulise suhtluse oskust
  • diskussioonides osalemise oskus
  • ettekannete tegemine
 • 1 kirjaliku suhtluse oskus
  • uurimistöö kirjutamine
 • toimetulekut praktikal
kas ja kuidas peaks eee tudengite keeletuge arendama tudengid soovid keelekursustele
Kas ja kuidas peaks EEE tudengite keeletuge arendama?Tudengid (soovid keelekursustele):
 • Üks osa tudengeid eelistab suuliste ning teine kirjalike oskuste arendamist.
 • Tahaksin rohkem suhelda kaastudengitega, osaleda diskussioonides ja loengutes, aga kõike seda segab keelebarjäär.
aine ppej ud tudengite kohta
Aineõppejõud tudengite kohta:

Motivatsioon on:

 • väga tähtis toimetuleku mõjur.
 • üliõpilastel äärmiselt erinev.

Õpimotivatsiooni mõjurid:

  • tudengi karjääriplaanid
  • inglise keele tähtsuse kasv kõrghariduses
  • enesekindluse puudumine eesti keele kasutamisel
  • hirm vigade ees
  • eestikeelsest ainest mittearusaamine
  • (osaliselt) venekeelsel õppekaval õppimine.
v hemabistavad toimimisviisid
Vähemabistavad toimimisviisid
 • passiivsus kursusel osalemisel
 • tööde esitamine vene või inglise keeles
 • õppetöölt puudumine
 • eesti keele kasutamise vältimine
 • keeleaspektist lähtuvalt oma kursusevalikute kitsendamine
 • tähtaegade ületamine
 • mittearusaamise varjamine
 • möönduste nõudmine ja õigustav suhtumine
slide34

Erialaainetes toimetulekuks vajavad tudengid spetsiifilisemat keeleoskust, kui keelekursustel saab pakkuda.

4 kas ja kuidas peaks eee tudengite keeletuge arendama
4. Kas ja kuidas peaks EEE tudengite keeletuge arendama?
 • Kas aineõppejõud peaksid spetsiaalselt kasutama võtteid, mis toetaks toimetulekut?
4 kas ja kuidas peaks eee tudengite keeletuge arendama aine ppej ud erialakursuste kohta n 191
4. Kas ja kuidas peaks EEE tudengite keeletuge arendama?Aineõppejõud (erialakursuste kohta, n=191):

Mured õppejõu ajapiirangute üle, hariduskvaliteedi ning tudengi enda vastutuse üle.

kokkuv tteid uuringust
Kokkuvõtteid uuringust
 • EEE tudengite toimetulek eestikeelses õppes on pigem hea.
 • Olukordon siiski heterogeenne ja kasvuruumi veel palju.
 • Suur osa õppejõude suhtuvadkeeleprobleemiga EEE tudengite abistamissetoetavalt ja püüabki seda aktiivselt teha.
uuringu ettepanekud
Uuringu ettepanekud
 • Täiendada õppejõudude teadmisi spetsiaalselt väljatöötatud meetodite osas teises keeles õpetamiseks (LAK).
 • Õppejõudude laiem teadlikkus neist võtetest tõstaks ka nende suutlikkust pakkuda paremal tasemel haridust ingliskeelsetel õppekavadel õppivatele tudengitele (kellest enamik ei ole inglise emakeelega).
ettepanekud
Ettepanekud
 • Pöörata tähelepanu aineõppejõudude muredele ja eelarvamustele seoses LAKi kasutamisega.
 • Kohandada metoodika Eesti kõrghariduse oludega.
 • Administratiivsed meetmed?
 • Õppija autonoomiaarendamise metoodika ja õppevahendid
 • Muukeelsed tudengid kui sidusühm
t name
Täname:

Triin Kibar, Jelena Helemäe, Olga Pastuhhova, Peeter Mehisto, Jean-Marc Dewaele, Rosemary Wilson, Kadrin Kergand, Katri Lõugas, Katrin Aava, Helin Puksand, Inga Petuhhov, Triinu Tõrv, Annekatrin Kaivapalu, Kristiina Ranne, Tõnu Ploompuu, Marju Ilves, Aleksei Aleksejev, Krista Ragel, Erika Matsak, Tanel Toova, Kristo Kiis, Kristjan Madalvee, Aida Hatšaturjan, Inna Adamson, Polina Tšerkassova, Mare Kitsnik, Helen Kärner-Gavrilin, Gristy Lehtna, Katrin Hämäläinen, Ülle Hendrikson, Eveli Rea, Kadri Osula, Natalja Maksimova, Anne Rooste, Jane Kreek, TLÜ Informaatika Instituut, E-õppe keskus, SA Archimedes, kõik uuringus osalenud õppejõud ja üliõpilased