slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En Conveni amb PowerPoint Presentation
Download Presentation
En Conveni amb

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 46
Download Presentation

En Conveni amb - PowerPoint PPT Presentation

luke
96 Views
Download Presentation

En Conveni amb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En Conveni amb

 2. Resposta de l’Ajuntament als Tallers del Pla de Ciutat 2002: Les propostes dels Tallers en el pressupost municipal 2005

 3. INVERSIONS 2005

 4. PRESSUPOST MUNICIPAL 2005 - DESPESES

 5. PRESSUPOST MUNICIPAL 2005 - INGRESSOS

 6. Les propostes dels tallers 2002 en el Capítol II del Pressupost de despeses: Compra bens corrents i serveis Manteniment via pública Pressupost 2004 Pressupost 2005 Increment % 84.325,12 174.553,00 107,00% “el paviment del carrers peatonals del centre s’ha fet malbé massa aviat” opinió ciutadana, reunions comissió de treball “Barberà, ciutat activa i sostenible”.

 7. Les propostes dels Tallers 2002 en el Capítol II del Pressupost de despeses Medi ambient Divulgació i sensibilització Pressupost 2004 Pressupost 2005 Increment 42.896,78 55.765,81 30,00% “Conscienciar més a la població sobre la neteja dels carrers” “Promocionar les energies renovables a nivell local.”  “Fomentar l’ús del transport per reduir la contaminació acústica produïda per l’excessiu trànsit de cotxes.”

 8. Les propostes dels Tallers 2002 en el Capítol II del Pressupost de despeses “Fomentar la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient en la construcció de nous habitatges a Barberà. “ “Realitzar més campanyes d’educació ambiental i fomentar la participació ciutadana per a la recerca de solucions als problemes relacionats amb el medi ambient.” propostes del Taller Ciutadà: “Barberà, ciutat activa i sostenible”

 9. Les propostes dels Tallers 2002 en el Capítol II del Pressupost de despeses  Ensenyament. Llars d’infants Material Pressupost 2004 Pressupost 2005 Increment % 7.910,43 19.734,00 149,48% “necessitem més guarderies, però sobretot públiques” opinió ciutadana, reunions comissió de treball “Barberà, societat oberta i integradora”.

 10. Le propostes dels Tallers 2002 en el Capítol II del Pressupost de despeses  1. Escombraries. 2. Serveis complementaris Escombraries. 3. Recollida Neteja viària Pressupost 2004 Pressupost 2005 Increment % 1. 52.955,43 68.279,40 28,94% 2. 541.939,05 995.000,00 83,60% 3. 705.615,52 910.244,02 29,00% “Posar contenidors extra en determinades èpoques de l’any.” proposta del Taller Ciutadà: “Barberà, ciutat activa i sostenible” “Volem millores en el servei de neteja. Si els carrers estan bruts, la gent no fa cap esforç per utilitzar les papereres” opinió ciutadana, reunions comissió de treball “Barberà, ciutat activa i sostenible”.

 11. Les propostes dels Tallers 2002 en les Inversions Carrers del Centre 883.260€(Ampliació del nombre de carrers peatonals prop del Mercat Municipal) “fomentar les zones de vianants al centre de la ciutat per afavorir també el petit comerç” proposta del taller “Barberà, ciutat activa i sostenible” Pas Ferrocarril can Gorgs 90.000€ (Complementa l’actuació de Renfe (remodelació de l’estació). Millorar el pas subterrani actual i, a la vegada, suprimir les barreres arquitectòniques). “Millorar l’accessibilitat a l’estació de tren” “Intensificar la vigilància a l’entorn de l’estació, a més de millorar la il.luminació” propostes del taller “Barberà, ciutat activa i sostenible”

 12. Les propostes dels Tallers 2002 en les Inversions Horta Ripoll III i IV 550.000€ (Ampliació de la zona d’horts) “Aprofitar alguns espais verds del municipi per a un ús públic per part dels ciutadans” proposta del taller “Barberà, ciutat activa i sostenible” Eliminació barreres arquitectòniques 40.000€ (en carrers, voreres i en edificis, rampes i ascensors) “aseegurar que tothom pugui accedir a tots els espais” opinió ciutadana , reunions comissió de trebal”Barberà, societat oberta i integradora” Aparcaments via pública 30.000€ (adequació de terrenys disponibles, principalment a la zona de ca n’Amiguet) “Habilitar aparcaments fora del centre, a uns 10 minuts a peu.” proposta del taller “Barberà, ciutat activa i sostenible”

 13. Altres respostes a les propostes dels Tallers 2002 ...

 14. Proposta: “Fomentar la coordinació entre les administracions públiques pel que fa al tema de la sanitat” Creació del Consell Municipal de Sanitat (CMS) Accions previstes: Recollida d’experiències d’altres municipis 1r semestre 2005 Reglament d’organització i funcionament 2n semestre2005 Procés d’eleccions al CMS 1r trimestre 2006 Aprovació reglament intern de funcionament 2n trimestre 2006 Acta de constitució del CMS 2n trimestre 2006 Primera reunió de treball 3r trimestre 2006

 15. Proposta: “Facilitar els desplaçaments per motius de consultes mèdiques a la gent gran, així com millorar el servei d’ambulàncies” • La competència d’aquest servei correspon al • Servei Català de la Salut (Generalitat de Catalunya) • -Des de la Generalitat s’esta treballant en la millora d’aquest servei i l’Ajuntament farà arribar les seves opinions.

 16. Proposta: “Adaptar els horaris de les xerrades de les campanyes de sensibilització sobre la salut al tipus de col.lectiu objectiu” - L’Ajuntament treballa coordinadament amb les entitats del sector i plegats busquen els millors horaris pels actes públics. Fins i tot, l’Ajuntament posa a disposició del públic un servei de cangur. -L’Ajuntament opina que la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes envers aquesta qüestió és bona.

 17. Proposta: “Fer una Setmana de la Sanitat que agrupi campanyes de sensibilització sobre la salut per al canvi d’hàbits dels ciutadans en diversos àmbits” - L’experiència municipal ha demostrat que cal fer accions de sensibilització durant tot l’any, i no pas concentrar els actes durant una setmana concreta.

 18. Proposta: “Fer un programa d’educació sanitària a les escoles que contempli a més un treball amb les famílies” -L’Ajuntament ja està treballant a tres bandes professors/alumnes/famílies, tant en els Instituts de Secundària com en el Programes de Garantia Social que imparteix la Fundació Barberà Promoció. Programes: - prevenció de drogues (alcohol, tabac, consum de pastilles...) - sexualitat

 19. Proposta: “Incrementar l’oferta d’educació no reglada” La competència d’aquest servei correspon a la Generalitat De cara a aquest curs escolar s’ha augmentat: - els cursos de castellà per a estrangers - cursos de preparació per a les proves del cicle formatius grau mitjà - cursos de català

 20. Proposta: “Dotar a Barberà d’una escola d’idiomes pública” La competència d’aquest servei correspon a la Generalitat - Està previst que a mig termini tinguem una escola d’idiomes pública a la ciutat. - Està previst que la nova Escola d’Idiomes de Sabadell disposi demajor nombre de places que en l’actualitat.

 21. Proposta: “Dotar a Barberà d’educació en formació professional a partir, per exemple d’una escola industrial’ La competència d’aquest servei correspon a la Generalitat - De cara a aquest curs escolar 2004-2005 s’ha aconseguit 2 nous cicles formatius a l’IES Can Planas: Explotació de sistemes informàtics i la Gestió del Transport. 1 nou cicle a l’IES La Romànica: Fabricació de productes farmacèutics i afins

 22. Proposta: “Educar en la participació a les escoIes, per tal de garantir una continuïtat en la implicació de la població en els assumptes de ciutat i potenciar a l’associacionisme” - Existeix ja un proposta d’activitats per donar a conèixer aquests valors en els centres de primària i secundària de la ciutat. - Hi ha dues novetat per aquest curs pels alumnes de secundària: - Programes específics per a cada centre: L’Ajuntament, la Fundació Món 3 i els professors dels instituts dissenyen un programa a mida i posteriorment, l’avaluaran. - L’exposició “Viatge pels colors de la ciutat” a secundària, Ésun recorregut pels drets i deures dels nois i noies, partint de l’individu per arribar al món, a la diversitat cultural.

 23. Proposta: “Incrementar la inversió en educació a tots els nivells” La competència d’aquest servei correspon a la Generalitat Ensenyament. Llars d’infants. Material Pressupost 2004 Pressupost 2005 Increment % 7.910,43 19.734,00 149,48% - A partir del mes de gener disposarem de la 3ª llar d’infants del municipi, “La rondalla”.

 24. Proposta: “Elaborar un directori amb informació completa de totes les entitats i associacions locals en el qual s’incloguin les activitats que aquestes desenvolupen” - S’ha fet la Primera Guia d’Entitats Barberà del Vallès. - Aquesta guia es distribuirà als habitatges de la ciutat juntament amb la revista municipal de desembre.

 25. Proposta: “Proporcionar a les entitats locals eines i instruments de màrqueting que les ajudin a millorar la seva comunicació i capacitat d’atracció de la població” - S’ha fet la Primera Mostra d’Entitats a Barberà del Vallès durant el cap de setmana del 27 i 28 de novembre. - Està previst donar continuïtat a aquesta iniciativa. El proper dia 20 de gener es farà la reunió de valoració de la mostra.

 26. Proposta: “Aprofitar les zones que normalment no tenen cap ús, com per exemple la zona del mercat ambulant, per aparcar” - Està ja habilitat el solar per aparcar des de la primavera d’aquest any. - La gestió del parking la porta l’empresa municipal Sabemsa.

 27. Proposta: “Portar a terme des de l’Ajuntament un control efectiu sobre l’impacte social i ambiental de les empreses intal.lades al municipi” • La prioritat per aquest any 2005 de la Regidoria de Concertació-socioeconòmica, encarregada de resoldre aquesta proposta, es centra en fer un control efectiu de l’impacte social dels riscos professionals de les persones: els plans de prevenció de riscos laborals de les empreses del municipi. Es farà un estudi per conèixer la situació de les empreses, si tenen plans de prevenció... En definitiva, promoure el cumpliment de la llei de riscos laborals.

 28. Proposta: “Millorar la comunicació de Nodus Barberà i fer-lo més obert a la ciutadania en general, i no només a les empreses” • Nodus Barberà és un servei dirigit a les empreses del municipi, és un centre d’empreses i de negocios. • Per l’any 2005, està previst elaborar un butlletí informatiu del Consell Econòmic i Social de Barberà (CES-BdV), òrgan de participació ciutadana amb seu a Nodus Barberà, que tindrà una periodicitat trimestral. A més de les activitats pròpies d’aquest òrgan s’inclouran noticies de l’activitat de Nodus Barberà.

 29. Proposta: “Potenciar una oferta d’oci i lleure que complementi i ajudi a dinamitzar el petit comerç” • Dins el Pla de Dinamització Comercial del 2004 hi ha el programa “Festa al carrer”, on l’activitat s’ha concentrat pels mesos de desembre i gener 2005. Es posen inflables a les places de la Vila, García Lorca i la Unitat. Es donarà continuïtat a aquesta iniciativa i pel 2005, està previst que es facin activitats també, durant la resta de mesos. • Altres novetats que s’han introduit durant aquest any han estat activitats complementàries d’oci de la Fira de Comerç 2004 (la cercavila, danses exòtiques...), la Fira d’Artesans durant 2 caps de setmana de desembre a la Plaça de la Vila a més de la Fira de Santa Llúcia, “fem un pessebre entre tots els nens i nenes de Barberà”. Totes elles amb continuïtat de cara a l’any 2005.

 30. Proposta: “Potenciar una oferta d’oci i lleure que complementi i ajudi a dinamitzar el petit comerç” • La novetat més destacable de cara a l’any 2005, és que es vol convertir al Mercat d’11 de setembre com una locomotora comercial del centre urbà. Amb un programació fixa d’animació que també inclourà els dissabtes a la tarda.

 31. Proposta: “Implicar als ciutadans/es en la reforma dels mercats municipals deixant-los proposar també tipus de comerç i horaris” • L’Associació de Comerciants de Barberà ha format part de la taula de contractació dels concessionaris i reforma del Mercat Municipal Once de Setembre. • Els paradistes del Mercat han participat en l’elaboració dels horaris comercials i han proposat nous concessionaris els quals han estat adjudicataris de parades.

 32. Propostes: “Treure més profit dels equipaments esportius escolars, aconseguint la seva obertura més enllà de l’horari lectiu i amb el control d’alguna persona responsable“ i “Alternativament, es tractaria de promoure l’existència d’espais adaptats a la pràctica esportiva integrats en zones públiques com parcs o places” • Informar que els edificis dels instituts de secundària són competència de la Generalitat de Catalunya mentre que les escoles de primària ho són de l’Ajuntament. • El Patronat M. d’Esports i el Departament Municipal d’Educació han fet un estudi econòmic d’aquest projecte però el cost que suposa obrir aquests equipaments és massa elevat per poder-lo assumir (inversió en infraestructures, consums, consergeria i monitoratge).

 33. Proposta: “Treure més profit dels equipaments esportius escolars, aconseguint la seva obertura més enllà de l’horari lectiu i amb el control d’alguna persona responsable” i “Alternativament, es tractaria de promoure l’existència d’espais adaptats a la pràctica esportiva integrats en zones públiques com parcs o places” • L’alternativa que s’ha posat en marxa és l’Esport al carrer i s’han posat 4 cistelles de basket en la pista exterior al costat del pavelló Can Serra que les pot utilitzat qualsevol persona u/o entitat durant el cap de setmana i està previst que el camp de futbol sala al costat del Complex de Can Llobet es valli i s’obri els caps de setmana.

 34. Proposta: “Fomentar un viver de microempreses al municipi o bé, de locals de lloguer per a la ubicació d’aquestes iniciatives empresarials.” • Aquest novembre s’ha concedit la subvenció europea per poder dur a terme l’estudi que permetrà conèixer si existeix aquesta necessitat. • L’estudi durarà 9 mesos i llavors, es prendrà la decissió de si es farà o no aquest viver.

 35. Proposta: “Fomentar la creació de microempreses a Barberà a partir de donar facilitats i fins i tot recursos a aquest tipus de projectes” • La Fundació Barberà Promoció disposa d’un servei d’assessorament, recerca de recursos, tràmits... pels petits emprenedors. • Com a activitats noves del 2004, destacar que en la Fira del Comerç es va dedicar pràcticament la carpa de la Fundació a les empreses de recent creació, de manera gratuïta, van poder oferir els seus productes i rebre els primers encàrrecs. Es preveu donar continuïtat a aquesta iniciativa. • I també, una nova edició del Concurs d’iniciatives empresarials, que consta de tres premis en metàl.lic i tres en espècie. Es preveu donar continuïtat a aquesta iniciativa.

 36. Proposta: “Fomentar la creació de microempreses a Barberà a partir de donar facilitats i fins i tot recursos a aquest tipus de projectes” • Com a novetats pel 2005 està previst montar unes jornades d’intercanvi de persones amb una idea de negoci (per crear-lo, buscar socis...), en definitiva potenciar una xarxa d’emprenedors. • També, es s’impartirà formació per a nous emprenedors, un seminari de 9 hores lectives.

 37. Proposta: “Coordinar les empreres locals amb la Fundació Barberà Promoció, de tal manera que les empreses informin sobre els perfils professionals que necessiten amb l’objectiu d’ajustar l’oferta formativa a les característiques de les empreses” • Els Observatoris Econòmics i Social de Barberà, Rubí, Sabadell i Terrassa i amb la coordinació del Consell Comarcal, aquest setembre, han acabat un estudi “Prospecció de necessitats formatives al Vallès Occidental” on es detecten els perfils professionals més demandats per les empreses vallesanes amb l’objectiu de que des de la Fundació Barberà Promoció, en el cas de Barberà, es pugui oferir una formació adient als perfils sol.licitats.

 38. Proposta: “Fomentar les empreses d’economia social al municipi.” • La Fundació Barberà Promoció disposa d’un servei d’assessorament per les societats anònimes laborals i limitades, cooperatives, associacions, centres especials de treballs per gent que té discapacitats... I aquest, ha donat suport a la creació d’una societat laboral limitada i una associació. • Com a novetat pel 2005 es la creació d’un centre d’inserció laboral per ajudar els col.lectiuts més desafavorits dins la Fundació. L’objectiu és contractar persones amb perfils professionals i nivell cultural baixos i amb una situació econòmica molt complicada de manera que se’ls ensenyi un ofici (les especialitats seran jardineria i neteja), encara que previament se’ls haurà d’inculcar uns hàbits laborals i treballar aspectes personals (autoestima, motivació...).

 39. Proposta: “Fomentar les empreses d’economia social al municipi.” • Un cop finalitzada aquesta tascar les persones ja es poden incorporar al món laboral ordinari, donant pas a noves contractacions. • Aquest centre es posarà en marxa el segon trimestre de 2005.

 40. Proposta: “Fomentar la formació en oficis al municipi, a través de la creació d’una oferta pròpia de formació a Barberà i de la potenciació de la que actualment ja existeix a l’entorn més proper” • Noves especialitats formatives del 2004: comptabilitat nivell 1 i 2, disseny pàgines web, programa photoshop, nómines i seguretat social. • Noves especialitats formatives pel 2005: gestió empresarial, idiomes (anglès), prevenció de riscos laborals i carnet d’instal.lador de llum, aigua i gas.

 41. Proposta: “Motivar els desocupats a “moure’s”, és a dir, a fer servir tots els recursos que tenen a la seva disposició per trobar feina” • La Fundació Barberà Promoció disposa d’un servei anomenat la Feinateca on es disposa d’una borsa d’ofertes i demandes dels diaris, per internet, s’ensenya a fer curriculums i entrevistes de búsqueda de feina, etc. D’aquest servei es fa publicitat a la revista, el web i a la ràdio municipal, a la Mostra d’Entitats i a la Fira del Comerç. • Com a novetat del 2004, i a través d’un programa europeu, s’ha treballat amb els joves desocupats, anant-los a buscar als seus punts de trobada (places), allà se’ls ha ofert els serveis de la Fundació . Aquesta iniciativa es podrà dur a terme al 2005 si es rep la corresponent subvenció.

 42. Proposta: “Motivar els desocupats a “moure’s”, és a dir, a fer servir tots els recursos que tenen a la seva disposició per trobar feina” • Com a novetat del 2004, s’ha creat la borsa de treball on line, és a dir a través del web municipal es pot accedir a les ofertes i demandes. I pel 2005 aquesta borsa serà interactiva, és a dir que es podrà un persona es podrà oferir per una feina sense haver de desplaçar-se a la Fundació.

 43. Proposta: “Prestar especial atenció als casos de fracàs escolar per fer-ne el seguiment i prestar-los el suport necessari per poder fer el salt al mercat laboral” • La Fundació Barberà Promoció disposa d’un servei pels joves amb aquestes característiques. • La novetat del 2004 és el treball coordinat amb l’Escola d’Adults de la Generalitat, d’aquesta manera es compatibilitza la formació en oficis amb la finalització dels estudis secundaris. I a continuació es fan les pràctiques en l’empresa.s tar llavors van a fer les pràctique durant 1 mes i mig en una empresa.

 44. Proposta: “Analitzar les possibilitats d’implicar a les empreses en l’educació” • Com a novetat del 2004 s’ha creat una comissió tècnico-política per millorar la transició escola-treball. Aquesta comissió està integrada per directors d’instituts, professors, equip pedagògic, pares i mares, alumnes, Fundació Barberà Promoció , departaments municipals de Cultura, Educació i Benestar Social. • Aquesta comissió s’organitza en 7 grups de treballs, dels quals dos tracten d’implicar a les empreses: “Prospecció de la transició escola treball de Barberà” i “Difusió d’estudis postobligatoris. • Aquesta comissió fa/farà reunions trimestrals.

 45. Proposta: “Analitzar les possibilitats d’implicar a les empreses en l’educació” • Com a novetat pel 2005 es durà a terme el COB (Coneixement d’ocupacions de Barberà). La Fundació Barberà Promoció, els 2 instituts i la Generalitat faran passar als joves de secunadaria per un “tastet” de diferents oficis.

 46. Resumint • 80 propostes sorgides dels Tallers Ciutadans 2002 • 37 propostes contestades per l’Ajuntament • La voluntad de l’equip de govern és de seguir treballant en el retorn de les 43 propostes restants i rendir comptes a la ciutadania en les properes reunions o propers pressupostos.