Download
kansantalouden kiertokulku ja niukkuus taloudellisena tosiasiana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU ja NIUKKUUS taloudellisena tosiasiana PowerPoint Presentation
Download Presentation
KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU ja NIUKKUUS taloudellisena tosiasiana

KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU ja NIUKKUUS taloudellisena tosiasiana

448 Views Download Presentation
Download Presentation

KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU ja NIUKKUUS taloudellisena tosiasiana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU ja NIUKKUUS taloudellisena tosiasiana Kansantaloustiede

  2. KANSANTALOUSTIETEEN NÄKÖKULMA • Talous tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja instituutioita, jotka liittyvät hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon ja kulutukseen • Kansantalous = yhden maan talous (VRT. KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU) • Mikrotalous: yksittäisen kotitalouden, yrityksen tai pankkien toimintaa tarkasteleva taloustieteen haara • Makrotalous: tarkastelussa suuret kokonaisuudet, kuten kokonaistuotanto tai inflaatio

  3. TALOUDELLISEN TOIMINNAN ERI TASOJAKANSANTALOUKSISSA • KOTITALOUDET: kulutuspäätökset, koulutuspäätökset, kotityöt • YRITYKSET: hyödykkeet, palvelut, investoinnit • RAHALAITOKSET: talletukset, sijoitukset, lainat • KUNTALOUS: palvelutuotanto, investoinnit • KANSANTALOUS: taloudellinen kasvu, suhdannevaihtelut, • MAAILMANTALOUS: kasvu, hyödykkeiden jakautuminen, tulonjako

  4. TARPEET JA NIIDEN TYYDYTTÄMINEN • Taloudellisen toiminnan pohjana on ihmisten tarpeiden tyydyttäminen • Tarpeet ovat tiedostettuja tai tiedostamattomia, emme pysty luettelemaan kaikkea, mitä tarvitsemme • Tarpeita tyydytetään hyödykkeitä kuluttamalla • Tarpeita luokitellaan eri tavoin, mutta keskeistä on huomata 1) Tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja itsemme muuttuessa 2) Tarpeiden täydellinen tyydyttäminen ei ole mahdollista

  5. KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU

  6. NIUKKUUS JA TARPEIDEN TYYDYTTÄMINEN ON TALOUSTIETEEN KESKEINEN LÄHTÖKOHTA • Taloustiede tutkii sitä, miten taloudenpitäjät, yksittäiset ihmiset, yritykset, valtio ja muut organisaatiot tekevät taloudellisia valintoja ja kuinka nämä valinnat määräävät sen, miten yhteiskunnan niukat resurssit käytetään • MITÄ JA KUINKA PALJON? • KENELLE • MITEN …….hyödykkeitä tuotetaan • KUKA ASIOISTA PÄÄTTÄÄ

  7. NIUKKUUS PAKOTTAA TEKEMÄÄN TALOUDELLISIA VALINTOJA kaikilla taloudellisen toiminnan tasoilla • Niukkuuden vallitessa on vertailtava eri vaihtoehtoja • Jonkin toimintavaihtoehdon kustannus on se vaihtoehto, josta joutuu luopumaan saadakseen valitsemansa - ostan auton: mistä joudun luopumaan? - armeijan helikopteri: luovutaanko lapsilisäkorotuksista? - kansallismaisema Kilpisjärvellä: mistä luovutaan? Vaikka joku hyödyke tyydyttää tarpeitamme, on aina mietittävä onko ratkaisu parempi kuin paras valitsematta jätetty vaihtoehto. Resurssit eli voimavarat tulevat näin tehokkaaseen käyttöön.

  8. TUOTANTOMAHDOLLISUUKSIEN KÄYRÄ kertoo niukkuudesta • Havainnollistaa vaihtoehtoiskustannukset, kun resurssien eli tuotannontekijöiden (tässä työ, maa, fyysinen ja henkinen pääoma) niukkuus vallitsee • 1, 2, 3 pisteessä tuotanto tehokasta • 4-pisteessä tehotonta ja 5-pisteessä tuotantoa ei voida saavuttaa nykyisillä resursseilla • Huomaa, että tässä kyse välttämättömyyshyödykkeestä ja ylellisyyshyödykkeestä Ruuan tuotanto Elokuvien tuotanto

  9. Tehtävät • Tehtävä 1 s. 28 on hyvä perustehtävä. • Tutki tarkkaan KANSANTALOUDEN KIERTOKULKU –MALLI S. 26 ja tee tehtävä 2 s. 28.

  10. TARPEEN TYYDYTYKSEN JA TEHOKKUUDEN VÄLINEN SUHDE • Voidaan tulkita itsekkyyden ja kuluttamisen ylistykseksi • Hyödymme siitä, että toisetkin saavat tarpeensa tyydytetyksi (yhteiskuntarauha) • Altruismi: haluamme toiselle hyvää omista tarpeista huolimatta’ • Tarpeita on muutakin kuin tuotetut hyödykkeet: vapaa-aika, puhdas luonto, mutta näilläkin on vaihtoehtokustannus • Tehokkuus = tarpeen tyydyttämisen taso saadaan aikaan mahdollisimman vähäisellä voimavarojen käytöllä • ei tarkoita kuitenkaan sitä, että otetaan työntekijästä kaikki mehut irti tai käytetään kaikki luonnonvarat