slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMVERKAN Himmel eller helvete PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMVERKAN Himmel eller helvete

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

SAMVERKAN Himmel eller helvete - PowerPoint PPT Presentation

luka
268 Views
Download Presentation

SAMVERKAN Himmel eller helvete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAMVERKANHimmel eller helvete Boden November, 2007

 2. Samverka!

 3. Huvudbudskap • Skapa strukturella betingelser för samverkan • Skapa respekt och förståelse

 4. ”Personkemitesen” • Problem i samverkan kan inte reduceras till den psykologiska nivån • Konsekvens: misslyckanden beror på de enskilda medarbetarna • Döljer ledningens grundläggande ansvar att skapa förutsättningar för samverkan

 5. Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner • diskursiv (kunskap- och förklaringsmodell) • organisatorisk/juridisk • psykologisk

 6. Klientens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar Ideal vs verklighet?

 7. Skilda synsätt (olika diskurser) • Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) • Olika kunskapsområden möts • Oenighet om vad som är ”sanning” • Skillnader i makt (vem definierar problemet?) • Skillnader i språk

 8. Sociala representationer

 9. Socio-centrerad kunskap • Piaget: • Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen • Kunskapen är ändamålsenlig

 10. Ändamålsenligheten • Förvanskning • Tillägg • Utelämning

 11. Modellsvag möter modellstark ?

 12. Det demokratiska samtalet • Olika synsätt ställs mot varandra • Utrymme ges för argumentering • Tolerans och respekt (lyssna på argumenten) • Vilja att komma överens

 13. Administrativa rutiner och regelverk • Ekonomi/budget • Resurser • Ansvar och makt (delegation) • Formella och informella regler

 14. Tänk på att samverkan förutsätter • En tydlig och klar ledning • Ett klart uttalat mål • Tillräckligt med resurser • Att skillnader identifieras och respekteras

 15. Till sist … • Identifiera problemgenererande faktorer och • undanröj (t.ex. okunskap), • parera (t.ex. tydliga instruktioner) • eller • lev med dem (t.ex. respektera olika ”bilder”)

 16. Distribution: Läromedia Örebro AB Box 6073 700 06 Örebro 019-269836 Order@Laromedia.se