1 / 27

Kakšna je uporaba informacijske tehnologije v gospodinjstvih?

Kakšna je uporaba informacijske tehnologije v gospodinjstvih?. Andreja Kačič, oddelek za informacijsko družbo in turizem 29. 10. 2004. Uvod. Raziskovanji o uporabi informacijske tehnologije na SURS-u Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih

ludwig
Download Presentation

Kakšna je uporaba informacijske tehnologije v gospodinjstvih?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kakšna je uporaba informacijske tehnologije v gospodinjstvih? Andreja Kačič, oddelek za informacijsko družbo in turizem 29. 10. 2004

 2. Uvod • Raziskovanji o uporabi informacijske tehnologije na SURS-u • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih • Uporaba IKT v podjetjih

 3. Uvod - nadaljevanje • Metodologija • V skladu s priporočili Eurostat-a • Rezultati • Mednarodna primerljivost

 4. Metodologijaraziskovanja Uporaba IKT v gospodinjstvih • Letno raziskovanje • Ciljna populacija • Osebe, 16 – 74 let, in njihovo gospodinjstvo • Vzorec • 2000 oseb in njihovih gospodinjstev • Zbiranje podatkov • Na terenu z anketarji, april 2004

 5. Metodologija - nadaljevanje • Vprašalnik • Opremljenost gospodinjstev z IKT • Uporaba računalnika • Uporaba interneta • Uporaba e-trgovanja • Referenčno obdobje • Januar – marec 2004

 6. Rezultati • Stopnja odgovora: 81 % • Stopnja neodgovora: 19 %, od tega stopnja zavračanja 11 %

 7. Kako so gospodinjstva opremljena z IKT?

 8. Ali dohodek vpliva na opremljenost gospodinjstev z IKT?

 9. Ali otroci vplivajo na opremljenost gospodinjstev z IKT?

 10. Katere internetne povezave uporabljajo gospodinjstva? Za dostop uporabljajo naslednje povezave:

 11. Zakaj gospodinjstva nimajo interneta?

 12. Kakšna je uporaba računalnikov ter interneta pri osebah?

 13. Kakšna je uporaba računalnika • glede na spol? • glede na starost? • glede na st. izobrazbe?

 14. Kdaj in kako pogosto uporabljajo računalnik? • čas uporabe računalnika • pogostost uporabe računalnika

 15. Kakšno je znanje uporabnikov računalnika?

 16. Kakšna je uporaba interneta • glede na spol? • glede na starost? • glede na st. izobrazbe?

 17. Koliko oseb je torej že uporabljalo • računalnik? • internet?

 18. Kdaj in kako pogosto uporabljajo internet? • čas uporabe interneta • pogostost uporabe interneta

 19. Kje uporabljajo internet?

 20. Kaj počnejo uporabniki na internetu?

 21. Kaj počnejo moški na internetu več od žensk? • iščejo informacije o blagu in storitvah • igrajo in prenašajo igre, slike, glasbo • poslušajo spletni radio

 22. E-nakupovanje pri osebah Le 22 % uporabnikov interneta je že kdaj opravilo spletni nakup. Razlogi?

 23. Primerjava uporabnikov interneta v Sloveniji in EU Podatki se nanašajo na uporabnike interneta, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih. Podatki za EU so za leto 2003, vir: Statistics in Focus, 16/2004.

 24. Kakšne so razlike med uporabniki interneta po spolu v Sloveniji in EU15? • EU15 • Slovenija Podatki se nanašajo na uporabnike interneta, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih. Podatki za EU so za leto 2003, vir: Statistics in Focus, 16/2004.

 25. Razlike med uporabniki interneta po spolu v Sloveniji in nekaterih evropskih državah • najmanjše razlike med spoloma • največje razlike med spoloma Podatki se nanašajo na uporabnike interneta, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih. Podatki za EU so za leto 2003, vir: Statistics in Focus, 16/2004.

 26. Objava rezultatov • Prva objava, 20. 9. 2004 na internetu • Statistične informacije, 29. 10. 2004 www.stat.si • V letu 2005 nadaljevanje raziskovanja • Enaka metodologija • Primerljivost rezultatov

 27. Vprašanja? Mail: andreja.kacic@gov.si Tel.: 01 24 15 224 HVALA ZA POZORNOST!

More Related