rozw j polskiego rynku produkt w regionalnych i tradycyjnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozwój polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozwój polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Rozwój polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Rozwój polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Skąd się biorą produkty regionalne?. 1. Czynnik naturalny (mikroklimat, warunki atmosferyczne, gleby, rośliny, zwierzęta). 2. Czynnik ludzki (lokalne know-how). 3. Czynnik naturalny + czynnik ludzki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozwój polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych' - lucy-gregory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sk d si bior produkty regionalne
Skąd się biorą produkty regionalne?

1. Czynnik naturalny (mikroklimat, warunki atmosferyczne, gleby, rośliny, zwierzęta)

2. Czynnik ludzki (lokalne know-how)

3. Czynnik naturalny + czynnik ludzki

oznaczenia geograficzne nie s tym samym co patenty czy znaki towarowe
Oznaczenia geograficzne nie są tym samym, co patenty, czy znaki towarowe
 • Są dobrem NARODOWYM
 • Prawo do ich używania ma KAŻDY, kto produkuje na zdefiniowanym obszarze i zgodnie z zadeklarowaną metodą
 • Służą rozwojowi całego regionu
jakie s cele ochrony i wyr niania regionalnych i tradycyjnych wyrob w
Jakie są cele ochrony i wyróżniania regionalnych i tradycyjnych wyrobów?
 • Wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości poprzez ochronę nazw. regionalnych i tradycyjnych specjałów.
 • Dostarczanie konsumentom rzetelnej wiedzy na temat produktów.
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (dywersyfikacja zatrudnienia, ochrona dziedzictwa kulturowego).
kontrola
Kontrola
 • Kontrolujemy specyfikację, a nie jakość zdrowotną lub handlową !
 • Koszty używania zarejestrowanej nazwy kryją się właśnie w kontroli !
 • Kontroli dokonywać może:

- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

- Prywatna jednostka certyfikująca akredytowana zgodnie z normą PN-EN 45011.

korzy ci p yn ce z uczestnictwa
Korzyści płynące z uczestnictwa
 • Ochrona nazw
 • Prawo do używania wspólnotowych symboli jako elementu służącego niwelowaniu asymetrii informacyjnej pomiędzy konsumentem a producentem
 • Derogacje od ogólnie obowiązujących norm
 • Wspólne działanie na rzecz produktu
polskie produkty
Polskie produkty
 • Zarejestrowane:
 • Bryndza podhalańska – rozporządzenie KE nr 642/2007 z 12 czerwca 2007 r.
 • Oscypek - rozporządzenie KE nr 127/2008 z 13 lutego 2008 r.
 • Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich – rozporządzenie KE nr 423/2008 z 30 maja 2008 r.
polskie produkty1
Polskie produkty
 • Zarejestrowane:
 • Półtorak
 • Dwójniak
 • Trójniak
 • Czwórniak
 • Rogal świętomarciński
polskie produkty2
Polskie produkty

Wnioski złożone w KE:

 • Oznaczenia geograficzne: 11 wniosków
 • Nazwy pochodzenia: 8 wniosków
 • Gwarantowane tradycyjne specjalności: 6 wniosków
rogal wi tomarci ski element pozna skiej tradycji i kultury
ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI – element poznańskiej tradycji i kultury

Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu sprzedają w dniu Świętego Marcina - 11 listopada - średnio 250 ton tego wyrobu, natomiast w skali rocznej sprzedaż wynosi 500 ton, co stanowi ok. 2.500.000 sztuk rogali.

lista produkt w tradycyjnych
Lista produktów tradycyjnych
 • Identyfikacja produktów
 • Zwiększenie świadomości konsumentów
 • Przygotowanie producentów do rejestracji na poziomie UE
 • Promocja regionu
na list mog zosta wpisane produkty
Na listę mogą zostać wpisane produkty:
 • Których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji;
 • Które są wytwarzane od co najmniej 25 lat.
ochrona
Ochrona ?

Nazwa produktu tradycyjnego umieszczona na

Liście Produktów Tradycyjnych

nie podlega ochronie

nowelizacja ustawy
Nowelizacja ustawy

Lista produktów tradycyjnych:

Zwiększenie nacisku na związek produktu z regionem wytwarzania - „element tożsamości społeczności lokalnej”

problemy zwi zane z rozwojem rynku chronionych produkt w
Problemy związane z rozwojem rynku chronionych produktów
 • Wspólne działanie na rzecz produktu
 • Koszty związane z uczestnictwem
 • Brak świadomości konsumentów
 • Długi proces rejestracji
wsparcie wysokojako ciowych produkt w
Wsparcie wysokojakościowych produktów
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 • Mechanizm WPR Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2826/2000 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2702/1999

wsparcie wysokojako ciowych produkt w1
Wsparcie wysokojakościowych produktów

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Cel działania

 • Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości
 • Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości
realizacja celu dzia ania poprzez wsparcie system w
Realizacja celu działania poprzez wsparcie systemów
 • System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu następujących przepisów:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r.,

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r.

 • Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.)
 • Inne systemy krajowe
programy jako ci ywno ci uznane przez pa stwa cz onkowskie musz spe ni nast puj ce kryteria
Programy jakości żywności uznane przez Państwa Członkowskie muszą spełnić następujące kryteria

a) specyfika produktu końcowego wyprodukowanego w ramach takich systemów wynika ze szczegółowych obowiązków dotyczących metod rolnictwa, które gwarantują:

(i) szczególne cechy łącznie z procesem produkcyjnym, lub

 • jakość produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, warunków utrzymania zwierząt i ochrony środowiska naturalnego;
programy jako ci ywno ci uznane przez pa stwa cz onkowskie musz spe ni nast puj ce kryteria1
Programy jakości żywności uznane przez Państwa Członkowskie muszą spełnić następujące kryteria

b) systemy obejmują obowiązujące specyfikacje produktów a zgodność z tymi specyfikacjami weryfikowana jest przez niezależną jednostkę kontrolującą;

c) systemy są otwarte dla wszystkich producentów;

d) systemy są przejrzyste i zapewniają pełną możliwość podążania śladem produktów;

e) systemy odpowiadają bieżącym lub przewidywanym możliwościom rynkowym.

dzia ania informacyjne i promocyjne
Działania informacyjne i promocyjne

Wspieranie grup producentów w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności

dzia ania te mog obejmowa w szczeg lno ci
Działania te mogą obejmować w szczególności:
 • Organizację, uczestnictwo w targach, lub wystawach a także inne działania związane z public relations.
 • W ramach tego działania dopuszcza się również refundację części kosztów związanych z reklamą za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji oraz w punktach sprzedaży.
 • Czas trwania działań informacyjno i promocyjnych nie może wynieść dłużej niż 2 lata od momentu udzielenia pomocy.
wsparcie dzia a promocyjnych
Wsparcie działań promocyjnych
 • Mechanizm WPR Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych;
 • Produktu uczestniczące w systemach jakości żywności;
 • Refundacja kosztów do 80% kosztów kwalifikowanych;
 • Możliwość realizacji kampanii na terenie UE oraz państw trzecich.
zielona ksi ga nt jako ci ywno ci
Zielona księga nt. jakości żywności
 • Część I – normy handlowe;
 • Część II – wspólnotowe systemy jakości;
 • Część III – prywatne systemy jakości.
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Dariusz Goszczyński

Departament Rynków Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dariusz.goszczynski@minrol.gov.pl