“
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

“ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ที่ผู้บริหารพึงตระหนัก”. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง 29 ตุลาคม 2555. กระบว น ทัศน์ใหม่ของการพัฒนาประเทศ. Value Added Economy. Value Creation Economy. Innovation-Driven Creative Economy Socially Responsible Business. Economic Wealth

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lucy-cabrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5923947

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

ที่ผู้บริหารพึงตระหนัก”

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ปลัดกระทรวงการคลัง

29 ตุลาคม 2555


5923947

กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาประเทศ

Value Added

Economy

ValueCreation

Economy

 • Innovation-Driven

 • Creative Economy

 • Socially Responsible Business

 • Economic Wealth

 • Environmental Wellness

 • Social Wellbeing

 • Human Wisdom

Imbalanced

Balanced

Economic

Monopoly

Economic

Democracy

 • Fair Competition

 • People Empowerment

 • Wisdom at the Bottom of the Pyramid

 • Regional Connectivity

 • SMEs /Community-based Enterprise

Local

Economy

Global

Economy

 • Strategic Trade Rebalancing

 • Offshore Farming

 • Access to Global Supply

 • Domestic Market Expansion

 • Regionalizing Thai Enterprises


5923947

ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ภาครัฐ

(Public Sector)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)

ความร่วมมือระหว่าง

รัฐ-เอกชน-ประชาชน

(Public-Private-People Collaboration)

ภาคประชาชน

(People Sector)

ภาคเอกชน

(Private Sector)

องค์กรไม่แสวงผลกำไร

(NGOs)

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ผู้ประกอบการ/กิจการเพื่อสังคม (Social Enterpreneur/Enterprise)


5923947

การมีส่วนรวมในผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจการมีส่วนรวมในผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รัฐ

ใหญ่

คนรวย

ระดับสถาบัน

ระดับบุคคล

ลด

ความเหลื่อมล้ำ

Micro Enterprises

ชนชั้นกลาง

กลาง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจ

ของประชาชน

 • เกษตรกร

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม

 • ผู้ด้อยโอกาส

ผู้มีรายได้น้อย

เล็ก

วิสาหกิจชุมชน

จิ๋ว

ประชาชน

เอกชน

เพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน

เศรษฐกิจนอกระบบ

ความยั่งยืน

ทางการคลัง


5923947
เป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

รายได้ประชาชาติต่อหัว, US$

 • หาก GDP เติบโตในอัตราปัจจุบัน ไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2579

 • หาก GDP มีอัตราการเติบโตเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2564

 • หาก GDP เติบโตในอัตราต่ำกว่าปัจจุบัน 1% ประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2585

 • หากต้องการเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2568GDP ต้องเติบโตในอัตราสูงกว่าปัจจุบัน 3.3% ต่อปี คิดเป็น GDP ต้องเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งหมด 58.2%

58.2%


5923947

กรณีศึกษาที่เป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2 : ความเหลื่อมล้ำ

โครงสร้างการกระจายรายได้ของไทย พ.ศ. 2531-2552

ความมั่นคงทางสังคม -- ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยสัดส่วนการกระจายได้สะท้อนกลุ่มคนรายได้สูงสุด 10% มีรายได้มากกว่ารายได้ของกลุ่มคนรายได้ต่ำสุด 10% กว่า 24เท่า

ที่มา คำนวณโดย สศช.


5923947
โครงสร้างวิสาหกิจไทยเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2554)

สัดส่วนผลผลิตใน GDP(ภาคนอกเกษตร) ***

จำนวนวิสาหกิจ

(ภาคนอกเกษตร) **

จำนวน 70,304 แห่ง

จำนวนสมาชิก 1,199,332 ราย *

(ณ 30 มิ.ย. 2555)

45.6%

6,253 ราย

ใหญ่

12.1%

11,709 ราย

24.5%

2,634,840 ราย

กลาง

เล็ก

วิสาหกิจชุมชน

จิ๋ว

เศรษฐกิจนอกระบบ

Micro Enterprises

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ : * เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

** ข้อมูลจำนวนวิสาหกิจบางส่วนอาจเหลื่อมกับข้อมูลจำนวนวิสาหกิจชุมชน

*** นอกจากนี้ ยังมีวิสาหกิจภาคเกษตร 13.3% และวิสาหกิจอื่น ๆ ภาคนอกเกษตร 4.5%


5923947

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556เป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ล้านบาท


5923947

รายละเอียดรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556


5923947

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์

สนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

1. สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation)

1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

รักษาความยั่งยืน ทางการคลัง

ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางเศรษฐกิจและสังคม

1. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก

2. ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)

2. สร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net)

2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

3. กระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน


5923947

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาทุนมนุษย์

1.2 เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน

1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก

ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางเศรษฐกิจและสังคม

2.1 ขยายความคุ้มครองสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

2.2 ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ

2.3 ลดรายจ่ายของผู้มีรายได้น้อย

2. สร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net)

3. กระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

3.1 ปฏิรูปกลไกการกระจายรายได้และทรัพย์สิน


5923947

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation)

1.1 เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ SMEs และ Microenterprises

1.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของภาคเอกชน

1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว

สนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

2.1 สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน

2.2 ใช้มาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก

3.1 ปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและการลงทุนของประเทศ

3.2 ผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงิน

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน


5923947

1 บริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 บริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 บริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

รักษาความยั่งยืน ทางการคลัง

2. ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนิน งานของภาครัฐ (Anti-Corruption)

2.1 ขจัดโอกาสทุจริต

3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

3.2 พัฒนาบุคลากร

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง


5923947

23 แผนงาน บริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Strategic Projects)

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

การเงินเพื่อประชาชน (Financial Inclusion) (สศค,SFI)

การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์

ระบบสวัสดิการพื้นฐานและรองรับสังคมผู้สูงอายุ (สศค,สคร, บก)

ความมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(สรรพากร)

การปฏิรูปภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(สศค, ธร, สรรพากร, สรรพสามิต)

ทรัพย์สินภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพคนฐานล่าง

การบูรณาการแผนปฏิรูป SMEs (สศค., SFI, สรรพากร, สคร.)

การเพิ่ม R&D และนวัตกรรม(สศค, สรรพากร, สคร, บก)

การปฏิรูปภาษีให้มีความทันสมัย(สรรพากร, สรรพสามิต, ศุลกากร, สศค)

การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ(บก)

การเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล(สศค, ศุลกากร, สคร)

การบริหารรายได้(3 กรมภาษี, สคร, ธร)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(สบน, สคร, สศค)

การบริหารรายจ่าย(บก, สคร)

แผนพัฒนาตลาดทุน(สศค, สบน, สรรพากร)

การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ(ธร, สคร)

แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย(สศค, สบน)

บริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(สศค, สคร, SFI, สรรพากร )

การส่งเสริมธรรมาภิบาล(บก)

แผนแม่บท IT กระทรวงการคลัง(สป)

การพัฒนาบุคลากร(สป, ทุกหน่วยงาน)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(ทุกหน่วยงาน)


ad